Rudolf Laube

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LAUBE Rudolf

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - socialisač. - soc. pol. - Stál. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na zahájení prací spojených s uzákoněním starobního a invalidního pojištění, t. 585.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na prohlášení živnosti brusičů skla a drahokamů, výroby skleněných perel, kroužků a skleněné galanterie za živnosti řemeslné, t. 1704.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění, t. 2260.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven t. 3910/VII.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na vydání novely k zákonu ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, t. 3156.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na novelisaci zákona o ochraně nájemníků, t. 3157.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na zřízení stolice dělnického práva na právnických fakultách čsl. universit, t. 3267.

117, 21. XII. 1921; 1909. IV.

na zřízení specielní stolice pro sociální politiku průmyslovou na vysokých školách technických, t. 3419.

130, 28. III. 1922; 8. V.

na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují, t. 3461.

133, 31. III. 1922; 178. V.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

aby byl vydán zákon o minimální každoroční placené dovolené zaměstnancům, t. 3758; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

obnovený původní návrh A. Tučného t. 2182.

aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 3759; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

obnovený původní návrh A. Tučného t. 58.

aby byl vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, č. 3760; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

obnovený původní návrh A. Tučného t. 757.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, č. 3761; viz t. 3765.

156, 26. VI. 1922; 1435. V.

obnovený původní návrh A. Tučného t. 2.

aby vydán byl zákon o ochraně zaměstnanců podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., t. 3889.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1538), týkající se změny v § 7 a změny v číslování paragrafů zákona.

63, 11. III. 1921; 2557. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) na doplnění § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. 1.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zákona o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 93 a 95.

288, 18. IX. 1924; 1711-12. IX.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se poskytnutí nezapočitatelných odměn do pense.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se urychleného podání zákona o nemocenském pojištění dělníků.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 2288 (změna ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků).

69, 24. VI. 1921; 216. III.

soc. pol. výb. doplňovací zpráva k t. 2288.

70, 30. VI. 1921; 312. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3253 (prodloužení působnosti zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a změna jeho ustanovení).

108, 15. XII. 1921; 1531. IV.

zeměd. výb. zpr. t. 3766 (změna a doplnění zákona o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1602, 1615. V.

soc. pol. výb. zpr. t. 3875 (československo-německá úmluva o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku).

176, 5. XII. 1922; 1479. VI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 235. I.

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2280. II.

o prohlášení min. předsedy J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2434. II.

o změně ustanovení § 1154 b) občan. zák. (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2803. II.

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1594. IV.

o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1819. IV.

o změně a doplnění ustanovení zák. o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1855. IV.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2372. IV.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 321. V.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 632. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 129. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2332. VI.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1240. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

286, 16. IX. 1924; 1474. IX.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením ministra zahran. dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, o neodkladném vyšetření škod a finanční pomoci obyvatelstvu 17 obcí na Mělnicku, postižených krupobitím,

t. 2640. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3129. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o hrozící stávce úředníků a zřízenců velkostatkářských z toho důvodu, že zaměstnavatelé zrušili dne 17. února 1921 kolektivní smlouvu, ujednanou s nimi dne 19. května 1920,

t. 1774. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 3053. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o nepřístojnostech při pensionování prof. J. Krecara,

t. 2460. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 2677. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o zrušení zbytečné německé měšťanské školy v Českém Dubě,

t. 2734. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

jak býv. hrabě Rud. Kinský v Lysé nad Labem provokuje demokratická zařízení státu,

t. 2869. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XXX. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o ratifikaci konvencí Mezinárodní konference práce ve Washingtoně a Janově,

t. 3351/II. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

ve věci vypovězení kolektivní smlouvy pracovní v zemědělství,

t. 3887/II. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 5037/X. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o kritické situaci domáckého dělnictva konfekčního na Prostějovsku následkem vybírání daně z obratu,

t. 4048/VII. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4243/XII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

pro nedostatečné znění zákona o nemocenském pojištění domáckých dělníků,

t. 4048/VIII. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4179/V. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

Dotazy:

o změně jízdního řádu na lokální trati Jilemnice-Martinice-Roketnice.

11, 8. VII. 1920; 570. I.

o zvýšení pense Em. Opltové, vdovy po učiteli v Bakově.

11, 8. VII. 1920; 570. I.

o němec. nadpisech v českých stanicích

11, 8. VII. 1920; 570. I.

o stížnosti stavebního družstva v Dobrovici na nedostatečný příděl uhlí.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o povolení reklamních vývěšků na železnicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o zřízení telefonní stanice konsumního družstva Svépomoc v Ml. Boleslavi.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o přídělu uhlí obci Jenišovice u Turnova.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o spojení strati Bakov-Dobrovice s tratí Boleslav-Nymburk.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o stížnosti na jednání okresní evidence koní v Turnově.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o sproštění domobranecké povinnosti zvěrolékaře Václ. Fanty.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o přijetí Fr. Novotného, strojníka v Hodkovicích do dílen stát. drah v Liberci.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o přídělu uhlí nebo dříví pro obec Plavy.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 27, 30. XI. 1920; 603. II.

o přídělu otopného uhlí pro obce a města župy boleslavské.

14, 26. X. 1920; 21. II.

ve věci poměrů bytových a platových exponovaných úředníků státních ve smíšeném území.

14, 26. X. 1920; 21. II.

stran přídělu uhlí obci Vel. Borku.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

ve věci invalidy J. Luňáka, 2. jízdní střelecký pluk, t. č. Grünwald 283 u Jablonce n. N., o zastavení podpory.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

ve věci Rud. Stínila, zajatce ze Srbska, převezeného do Afriky a od té doby nezvěstného.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

v záležitosti válečné lidové kuchyně v Semilech.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

stran tiskařské koncese J. Kareše v Ml. Boleslavi, Severní ul. č. 257.

32, 14. XII. 1920; 1272. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o ustanovení Oldř. Krále, vrch. revidenta stát. drah.

36, 18. XII. 1920; 1524. II.

v záležitosti bytové tísně a stížnosti do řízení bytového úřadu v Praze.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o jmenování telegrafických dělmistrů úředníky v Ml. Boleslavi.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o poměrech v trestnici kartouzské, dle zpráv časopisu "Probuzení" v Jičíně a zakročení proti těmto.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

v zálež. zastoupení "Sdružení čsl. dřevopracovníků v Praze II." v čsl. komisi dřevařské.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o přídělu uhlí pivovaru a sladovně ve Starých Benátkách.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o zvýšení subvence pro stavbu okr. silnic v okresích: Žel. Brod, Semily, Turnov, Mnich. Hradiště a Vysoké n. Jiz.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

stran opětného přijetí Jiřího Čížka, legionáře, do služeb čsl. stát. drah.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

ohledně vyřízení rekursu proti obec. volbám 14. VII. 1919 v obci Kněžmostě u Mnich. Hradiště, podaného.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 7. III.

stran žádosti o znovuzahájení práce v dolech na Přibyslavsku, podané čsl. soc. organisací v Pohledu u Něm. Brodu.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o splácení bezúročných půjček agrárním družstvům Libice a Hořátev z dob Rakouska.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

o slevách tarifu dopravního pro dopravu palivového dřeva pro konsumní družstvo "Svépomoc" v Ml. Boleslavi.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

ve věci přídělu uhlí firmě Ed. Rauppach, dodavateli mléka pro Mor. Ostravu.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

v zálež. Jos. Šnajdrhouse, vrch. strážmistra fin. stráže v Pečkách na dráze, o jmenování inspektorem okresním.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

ve věci vydání křestního listu pro Jos. Klacka, nemanželského syna Jos. Zvěřiny, kováře ve Struhách, pp. Vlkava.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o přímém zásobování dělnictva pivovarů velkostatkářských obilninami.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o zařadění dělmistrů poštov. a telegraf. ústavu do stavu stát. úředníků.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o stížnosti občanů a obec. zastupit. do jednání četnic. strážmistra Fr. Novotného v Domousnici a přeložení jeho na jiné působiště.

52, 8. II. 1921; 2121. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o ustanovení vysokých cen užitkového palivového dříví od lesní správy v Chlumci n. Cidl. zemskou polit. správou.

53, 8. II. 1921; 2176. II.

o sproštění vojenské povinnosti domobrance A. Říhy, stiženého rheumatismem.

53, 8. II. 1921; 2176. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o stížnostech obce Krásnovsi a přidružených obcí do jednání konsorcia elektrárny v Dražicích.

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

ve věci propuštění ze služeb zahraničního úřadu Jana Pecháčka, nar. 20. I. 1902 v Praze, bytem v Praze II., na Bojišti 7.

58, 1. III. 1921; 2883. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o sloučení obcí Nové Vsi a Prostřední Nové Vsi s obcí Lázně Bělohrad.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

stran urgence žádosti městského úřadu v Lázních Bělohradě o státní záruku na stavbu domků podle zákona.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o zařadění Frant. Kratochvíla, kočího býv. čís. velkostatku, podle zákona o stát. zřízencích ze dne 7. X. 1919.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o nedodání kůží potřebných ku provedení dodávky obuvi firmou Nase v Ml. Boleslavi, jež má za následek nezaměstnanost značného počtu dělnictva.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

stran neprovedeného převodu měšť. statku města Sadské ve kmenové jmění obecní podle zákona ze 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.

63, 11. III. 1921; 2544. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 182. III.

o doplnění železničního spojení na trati Praha-Liberec.

63, 11. III. 1921; 2544. II.

stran ztráty svršků legionáře Otto Povýšila, čs. telegrafní pluk v Ml. Boleslavi, a náhrady za ně.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o přídělu špatného hnědého uhlí z Mariánského dolu v Oseku pro Odborové sdružení sklářů v Líšném, pp. Malá Skála.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

odpov. 88, 20. X. 1921; 125. IV.

stran pátrání po nezvěstném Josefu Drobníkovi od želez. pluku, jenž dlel v Černomejlu u zajatecké družiny č. 2007 a pak byl převezen do nemocnice v Lublani.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

o nedostatečném zásobování moukou v semilském okresu.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

o zařadění soud. kancelisty Jos. Preclíka v Kunštátě do XI. hodnostní třídy.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o nedostatečném zásobování lidu v okresu semilském.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o zastavení povozné pošty nařízením místního úřadu v Králově Městci.

66, 31. III. 1921; 6. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o připojení osady Brodec k Želez. Brodu.

67, 19. V. 1921; 97. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o nespravedlivém postupu disciplinárního způsobu úředníkem v ministerstvu školství proti prof. Jarmilu Krecarovi na Král. Vinohradech.

67, 19. V. 1921; 97. III.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

o stížnosti politických organisací čsl. socialistů a soc. demokratů ve Vysokém Mýtě do zásobovacích poměrů v tomto okresu.

67, 19. V. 1921; 97. III.

o vyřízení reklamace pí. Em. Opltové, vdovy po dílovedoucím v Bakově, stran vyplacení daru z milosti na měsíc březen 1921.

67, 19. V. 1921; 97. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o propuštění legionáře Jaroslava Vraštila v Mrklově u Jilemnice ze služeb čsl. finanční stráže.

67, 19. V. 1921; 97. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o vyplacení povolené subvence Nákupnímu, výrobnímu a prodejnímu družstvu pletařskému v Bakově n. Jiz. na zaopatření pletacích strojů.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o urychlení vyřízení žádosti V. Hyšky ze Žel. Brodu o propůjčení kominické koncese v Podmoklicích.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o urychlené vyřízení žádosti E. Opltové z Bakova nad Jizerou č. 127 o výplatu pense.

67, 19. V. 1921; 98. III.

o žádosti městské rady Mnich. Hradiště, aby zastavovaly všechny rychlovlaky v tomto městě vzhledem k jeho hospodářské důležitosti.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o žádosti Jar. Lebedy, učitele v Buřanech u Jablonce nad Jiz., za místo správce školy v H. Sytové.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o zásobovacích poměrech v Šumburku nad Desnou.

67, 19. V. 1921; 98. III.

o vyřízení žádosti občanů z Františkova (pol. okres Jilemnice), o odloučení osady Františkova (Franzenstalu) od obce Roketnice nad Jiz.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o nedostatečném spojení železnič. v kraji českodubském a o spojení autobusovém.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

stran vyplácení podpor v nezaměstnanosti kovoprůmyslovým dělníkům.

67, 19. V. 1921; 98. III.

o nedostatečném spojení železničním v kraji českodubském a o spojení autobusovém Hodkovice-Český Dub a Mnichovo Hradiště-Český Dub-Křížany.

67, 19. V. 1921; 98. III.

stran invalidy Františka Staňka.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 4. VI. 1921; 183. III.

stran žádosti okresní správní komise v Turnově o poskytnutí zálohy na stavby okresních silnic.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 74, 19. VII. 1921; 575. III.

o zastavení platu faráři čsl. církve Gustavu Procházkovi v Jeníšovicích u Turnova.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

stran žádosti o trafiku invalidy Frant. Kadlečka.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o vyšetření případu Pfeifra z Vrutice Kropáčové stran zabavení několika vagonů zboží z Ukrajiny.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o nepřístojném chování kněze Václava Jančíka v Samšíně.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

o úpravě letního jízdního řádu a vlakového spojení obce Peček s Prahou.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o příznivé vyřízení žádosti legionáře A. Plavce z Hlubočep u Prahy.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o poplatcích při provádění zákona o stavebním ruchu.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

ve věci Světluše Jindrákové, cukrářky v Harachově.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

ve věci Antonína Vojance, kanc. pomocníka okres. soudu v Turč. Sv. Martině.

78, 1. VIII. 1921; 849. III.

o zákazu schůze dne 29. srpna t. r. v Liberci.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

v záležitosti Antonína Šibravy, dělníka v Cholenicích, a náhrady škody jemu způsobené granátem.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

o vysoké výměře zemské dávky Josefu Havránkovi z Hleďsebí u Mělníka.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o zrušení zbytečné měšťanské školy německé v Českém Dubě.

175, 29. XI. 1922; 1301. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

o vyměřování daní berní správou v Jičíně.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)