JUDr. Bohumír Šmeral

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMERAL Bohumír, dr.

VI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 4, 8. VI. 1920; 78. I.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - práv. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - ústav a ústav. práv.

Návrhy:

18 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. na ochr. republ. (zpr. t. 4021), v nichž dožaduje se podstatných změn téměř v celé osnově zákona, jakož i v úvodní formuli a názvu zákona.

194, 6. III. 1923; 2426-8. VI.

na zvolení 24členného výboru k prozkoumání dvorního archivu vídeňského.

247, 6. III. 1924; 8. IX.

na zahájení rozpravy o prohlášení minist. předs. dr. Beneše o janovské konferenci.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1920 (zpr. t. 1191); události prosincové.

41, 13. I. 1921; 1602. II.

o imunitní záležitosti dr. Lehnerta (zločin velezrady) (zpr. t. 1847).

67, 19. V. 1921; 58. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše z 18. X. 1921.

88, 20. X. 1921; 166. IV.

o zmocnění min. financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 38. V.

o prohlášení minist. předs. dr. E. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 453. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 409. VIII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 30. IX.

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546); dotýká se též poměrů na Podkarpatské Rusi a zákona o tisku.

259, 9. IV. 1924; 456. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1195. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

368, 1. X. 1925; 871. XI.

Interpelace:

naléhavá, o vlád. nařízení, jímž se zrušuje působnost porotních soudů,

t. 1204. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

naléhavá, v zálež. vyšetřovací vazby a jejího neodůvodněného prodlužování u zatčených při prosincovém stávkovém hnutí,

t. 1209. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1729. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

naléhavá, o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku,

t. 3210. 102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací A. Tučného.

104, 6. XII. 1921; 1411. IV.

naléhavá, o politických a administrativních poměrech v Podkarpatské Rusi,

t. 3288. 117, 21. XII. 1921; 1956. IV.

naléhavá, jak stranicky zaměstnavatelé v neprospěch dělnictva vykládají zákon o závodních výborech,

t. 3343. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

122, 19. I. 1922; 2214. IV.

o stíhání dělníků-účastníků prosincového stávkového hnutí,

t. 123. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. 2278. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o konfiskaci "Rudého Práva",

t. 1294. 45, 20. I. 1921; 1813. II.

odpov. t. 2434. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o odepření výhod politickému vězni,

t. 1786. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2094. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o národnostních štvanicích v poslední době a o chování vlády,

t. 2872. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3430/XXXIII. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o provádění zákona o zajištění půdy drobným zeměděl. pachtýřům,

t. 3190/VII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o zvyšování celních sazeb,

t. 3201/XIV. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o stálých a neodůvodněných konfiskacích ústředního orgánu komun. strany Československa, časop. "Rudé Právo" v Praze vycházejícího, a ostatního tisku této strany,

t. 3351/XVIII. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o poměru vládním k "Zemgoru",

t. 3442/IX. 139, 23. V. 1922; 415. V.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na táboru lidu 27. července 1924 na Staroměstském náměstí v Praze)

299, 17. X. 1924; 240. X.

zpr. t. 4959; zprav. K. Moudrý;

nevydán 343, 22. V. 1925; 132-3. XI.

Volán k pořádku:

18, 9. XI. 1920; 232. II.

59, 3. III. 1921; 2443, 2447. II.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1643. IV.

127, 26. I. 1922; 2616, 2617. IV.

247, 6. III. 1924; 3. IX.

323, 12. II. 1925; 1196, 1198. X.

368, 1. X. 1925; 880. XI.ISP (příhlásit)