Josef Schweichhart

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHWEICHHART Josef

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - rozp. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zahran. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na změnu zák. o obecním statku, týkající se přeměny obec. statku v obecní kmenové jmění (zákon ze 17. VII. 1919, č. 421 Sb. z. a n.), t. 252.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

obnoven č. 3490; viz. t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. IV.

aby vláda podala návrh zákona o pozemkové reformě, t. 3537.

139, 23. V. 1922; 415. V.

aby účinnost zákona o obnově drobných zemědělských pachtů byla prodloužena, t. 4601.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zajištění splátky na zřízení přístavu v Loubí u Děčína n. L.

29, 2. XII. 1920; 941. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500), týkající se lhůty přihlašovací.

64, 15. III. 1921; 2722. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 20.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním (zpr. t. 2784), týkající se § 23.

82, 4. VIII. 1921; 1041. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 1.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 22.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. XII.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 11.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 13.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 17.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 3.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2015. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 22.

202, 19. IV. 1923; 162. VII.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XX.

236, 30. XI. 1923; 1170. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 317. IX.

2 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o změně a příslušnosti trestních soudů ve věcech urážek na cti tiskem (zpr. t. 4569) k §§ 1, 17, 226. a 28.

263, 15. IV. 1924; 606-608. IX.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136) k §§ 6, 8, 10, 11, 14 a 17.

341, 2. IV. 1925; 88. XI.

4 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180) k §§ 1-4.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 182.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

doplňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích váleč. poškozenců (zpr. t. 3291) k § 25.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350) k § 2.

241, 1. XII. 1923; 1383. VIII.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se vybudování hospodářského školství a vzorných (pokusných) rolnických hospodářství.

31, 4. XII. 1920; 1235. II.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

k osnově zákona o změně a doplnění zákona o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768), týkající se aprobačního řízení stran školních učebnic.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se převedení lesů do držení obcí a rozdělení půdy podle tříd.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. IX. (zpr. t. 4300), týkající se předložení podrobné zprávy Pozemkovým úřadem o jeho dosavadní činnosti.

235, 29. XI. 1923; 1072. VIII.

k osnově zákona o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a o přejímání vojenských soudců do služby civilní (zpr. t. 5180), týkající se zrušení vojenského soudnictví.

351, 1. VII. 1925; 362. XI.

o pohromách r. 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333), týkající se podání přesné zprávy o druhu a rozsahu zjištěných škod.

374, 12. X. 1925; 1435. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1159. II. (něm. 1221)

o událostech v Krompaších na Slovensku.

63, 11. III. 1921; 2586. II. (něm. 2641)

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2705. II. (něm. 2750)

o nařízení vlády, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu (zpr. t. 1745).

71, 12. VII. 1921; 344. III. (něm. 392)

o úvěru k úhradě nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 (zpr. t. 3270).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1584. IV. (něm. 1652)

o organisaci kanceláře poslanecké sněmovny a senátu (zpr. t. 3348).

120, 13. I. 1922; 2090. IV. (něm. 2114)

o úpravě poměru čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 3405).

128, 27. I. 1922; 2688; IV. (něm. 2720)

o úmluvě stanovící definitivně dunajský statut, podepsané v Paříži v roku 1921 (zpr. t. 3466).

134, 4. IV. 1922; 226. V. (něm. 243)

o změně zákona o organisaci kanceláře posl. sněmovny a senátu (zpr. t. 3481).

143, 8. VI. 1922; 730. V. (něm. 736)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23, XI. 1922; 954. VI. (něm. 997)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 528. VIII. (něm. 564)

o labských plaveb. soudech (zpr. t. 4494).

252, 1. IV. 1924; 235. IX. (něm. 239)

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1204. IX. (něm. 1249)

o převzetí záruky za úvěr poskytnutý Čsl. plavební akciové společnosti Labské vládou R. Č. (zpr. t. 4822).

293, 25. IX. 1924; 2157. IX. (něm. 2198)

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 80. XI. (něm. 99)

o úpravě territoriálního rozsahu nabytých živnostenských oprávnění (zpr. t. 5173).

346, 9. VI. 1925; 280. XI. (něm. 284)

o ustanovení doby nové organisace vojenských soudů a úpravě přejímání vojenských soudců do civilní služby (zpr. t. 5180).

351, 1. VII. 1925; 361. XI. (něm. 379)

o im. záležitosti dr. Mazance (zpr. t. 5287).

372, 7. X. 1925; 1357. XI. (něm. 1360)

Interpelace:

naléhavá, pro nezákonný postup okr. politické správy v České Lípě při stávce sklářských dělníků,

t. 4909. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

naléhavá, o postupu státního pozemkového úřadu, poškozujícím prospěch obyvatelstva,

t. 4919. 306, 26. XI. 1924; 691. X.

odpov. t. 5056/I. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o hanebnostech čs. vojáků v Děčíně a Podmoklech,

t. 430. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 817. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

aby v ústřednách nebylo používáno úředníků, kteří mají osobní zájem na podnicích,

t. 1050. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

o změně směrnic pro formální řízení při udělování zabavené půdy,

t. 1151. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 2221. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o omezení výhod trestancům,

t. 1165. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1510. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o prodeji zabraného panství Liběchova n. L. Pozemkovým úřadem,

t. 1801. 66, 31. III. 1921; 8. III.

že se sklářskému průmysl v Boru, Kam. Šenově a okolí dodává nedostatečné množství uhlí,

t. 1888. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2474. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o nesprávném předpisu daně z příjmu berní správou v Č. Lípě,

t. 2864. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/X. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o potížích plavby po Labi,

t. 2951. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

že vláda povolila vývoz dobytka,

t. 2996. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o změně zákona ze dne 12 srpna 1921, č. 1313 Sb. z. a n., o obnově drobných pachtů,

t. 3181/VIII. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

o poměrech na severočeských železničních tratích,

t. 3331/II. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o změně zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných pachtů,

t. 3520/V. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3800/X. 159, 4. X. 1922; 45. VI.

o potížích plavby po Labi,

t. 3520/VI. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3778/XV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

že polit. expositura v Č. Kamenici omezuje svobodné stěhování,

t. 3610/XVII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XIX. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

o zrušení německé loďařské školy v Ústí nad Labem, Děčíně a Těchlovicích nad Labem,

t. 4009/VI. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4254/XI. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o poměrech v labské plavbě,

t. 4017/XIX. 198, 2. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/XI. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o zabavení deníku "Nordböhmischer Volksbote" v Podmoklech,

t. 4041/XII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XVII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o reorganisaci Pozemkového úřadu,

t. 4098/XIX. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

o neudržitelných poměrech u poštovních úřadů v Podmoklech,

t. 4115/VIII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4249/I. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o pozemkové reformě,

t. 3417/XVII. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4639/VI. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o hospodářství žatecké státní tiskárny,

t. 4322/VI. 242, 13. XII. 1923; 1500. VIII.

odpov. t. 4794/II. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o protizákonných manipulacích při provádění pozemkové reformy,

t. 4892/III. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o tom, v jakém jazyku státní pozemkový úřad vydává vyhlášky,

t. 4892/VIII. 294, 30. X. 1924; 9. X.

že úředními opatřeními bylo omezeno právo svobodného stěhování sklářských dělníků,

t. 4926/X. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5042/XVI. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

aby bylo vybudováno labské překladiště v Loubí a zimní přístav v Rasseln,

t. 5050/III. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5168/IX. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

aby bylo naléhavě vybudováno několik stanic,

t. 5303/IV. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

Dotazy:

o zřízení osobní zastávky v Horní Kamenici (okres česko-kamenický).

139, 13. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o stavu labského mostu mezi Děčínem a Podmokly.

144, 9. VI. 1922; 743. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o neudržitelných nádražních poměrech v Podmoklech nad Lab.

191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

že na místní dráze Česká Lípa-Kamenický Šanov byla zrušena jedna vlaková dvojice.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o finanční podpoře okresu Děčín n. Lab. na potírání mnišky.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

že mnoho dělníků jest poškozováno nepříznivým vlakovým spojením.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti, spáchaný tiskem proti staviteli Ruehrovi a inž. Schacherlovi)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

žád. odvolána 362, 18. IX. 1925; 590. XI.ISP (příhlásit)