Anton Schäfer

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHÄFER Anton

III. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. a ústav.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o zřízení závodních rad, t. 1370.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; rozpočet min. školství), týkající se zařadění částky 1,500.000 Kč do rozpočtu pro vzdělám Němců v Č. R.

29, 2. XII. 1920; 939. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1572) k § 11.

57, 18. II. 1921; 2340. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 181.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1277. IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291), k §§ 2, 11 a 23.

115, 20. XII. 1921; 1871-73. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení působnosti zákona o nemocen. pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k § 3.

117, 21. XII. 1921; 1948. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřej. škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. X.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 1.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXI.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 5.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1673. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 1.

183, 18. XII. 1922; 1847. VI.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o změně příslušnosti soudů ve věcech tiskových urážek (zpr. t. 4569) k §§ 5, 26 a 30.

263, 15. IV. 1924; 606, 608. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672) k čl. I.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení zákon o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4671) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

17 pozměňov. návrhů k osnově zákona o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118) k §§ 1-15.

336, 21. III. 1925; 1523-7. X.

doplňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 1.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

doplňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 17.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

event. návrh k osnově zákona o odškodnění majitelů válečných půjček (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 470. I.

event. pozměňov. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 319. IX.

aby se přes zprávu práv. výb. t. 2832 (zákon proti útisku) přešlo k dennímu pořadu.

84, 6. VIII. 1921; 1197. III.

Resoluce:

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se přejímání gážistů býv. armády do čsl. vojska a znovudosazení úředníků z polit. důvodu po převratu propuštěných.

28, 1. XII. 1920; 806, 807. II.

týkající se zrušení konsulárních poplatků (zpr. t. 560, příl. B, E, F, G, H).

35, 17. XII. 1920; 1451. II.

k osnově zák. o stát. příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538), týkající se projednání vlastního návrhu na obnovu státní péče o nezaměstnané, podaného 18. VI. 1920.

63, 11. III. 1921.; 2557. II.

k osnově zákona o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími (zpr. t. 1878), týkající se převzetí zaměstnanců cizozemských pojišťoven.

68, 31. V. 1921; 147. III.

k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1294. IV.

k dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373), týkající se vypracování jednacího řádu pro činnost Nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

125, 25. I. 1922; 2500. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se podání uzávěrky za r. 1920 Nejvyšším kontrolním úřadem.

175, 29. XI. 1922; 1382. VI.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se předložení seznamu staveb se státní zárukou a vybudování živnostenské inspekce.

236, 30. XI. 1923; 1160. VIII.

k osnově zákona o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118), týkající se prováděcího nařízení k zákonu.

336, 21. III. 1925; 1527. X.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o rozšíření působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku (zpr. t. 762).

32, 14. XII. 1920; 1307. II. (něm. 1320)

o naléh. interp. t. 801, 921 a 995 (požadavky dělnictva).

33, 15. XII. 1920; 1375. II. (něm. 1395)

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 1538).

63, 11. III. 1921; 2554. II. (něm. 2626)

o převzetí pojištění cizozem. pojišťoven pojišťovnami domácími (zpr. t. 1878).

68, 31. V. 1921; 146. III. (něm. 164)

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního úřednictva.

75, 22. VII. 1921; 704. III. (něm. 720)

o závodních radách (zpr. t. 2836).

85, 6. VIII. 1921; 1258. III. (něm. 1296)

o změně a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291).

115, 20. XII. 1921; 1868. IV. (něm. 1898)

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2463. IV. (něm. 2539)

o vystěhovalectví (zpr. t. 3389).

127, 26. I. 1922; 2598. IV. (něm. 2651)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 837. VI. (něm. 883)

o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945).

183, 18. XII. 1922; 1840. VI. (něm. 1892)

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

191, 23. II. 1923; 2199. VI. (něm. 2208)

o témž předmětu.

193, 28. II. 1923; 2328. VI. (něm. 2348)

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru pro tuto akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 885. IX. (něm. 920)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

286, 16. IX. 1924; 1485. IX. (něm. 1509)

o placené dovolené pro zaměstnance (zpr. t. 5118).

336, 21. III. 1925; 1485. X. (něm. 1551)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

369, 2. X. 1925; 989. XI. (něm. 1080)

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1576. XI. (něm. 1592)

Prohlášení:

jménem klubu NSD proti zamýšlené popravě komunisty Rákosiho.

378, 15. X. 1925; 1553. XI. (něm. 1592)

Věcná poznámka:

při rozpravě o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (nesprávný výklad zákona o závodních výborech), týkající se stanoviska klubu NSD k odpovědi min. soc. péče G. Habrmana na tuto interpelaci.

125, 25. I. 1922; 2515. IV. (něm. 2545)

Interpelace:

naléhavá, o hospodářské krisi a opatřeních, která proti ní dlužno učiniti,

t. 3811. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

zodpověděna prohlášením min. soc. péče G. Habrmana.

162, 27. X. 1922; 297. VI.

naléhavá, o opatřeních proti hospodářské krisi a proti jejím následkům,

t. 3994. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

zodpověděna prohlášeními min. soc. péče G. Habrmana, min. zásob. dr. E. Franke a min. veř. prací A. Srby.

192, 27. II. 1923; 2222, 2228, 2232. VI.

naléhavá, o opatřeních proti následkům trvalé krise hospodářské a proti drahotě,

t. 4265. 223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4859. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 4938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

ve věci pronásledování poštovních úředníků pro řeči na schůzích,

t. 273. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 401. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o zavření pražských hostinců a kaváren,

t. 1342. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 2384. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

t. 4017/XIII. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o německé soukromé škole obecné v Benecku,

t. 4274/IV. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4550/IX. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

že dne 28. října nebyla uznávána platnost dělnických týdenních lístků,

t. 4903/VI. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5035/XI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o porušování jazykového zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/II. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VIII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že se nerozepisují volby do živnostenských společenstev,

t. 5133/II. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5302/IX. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Dotazy:

o zabrání lanškrounské tkalcovské školy pro českou menšinovou školu.

103, 2. XII. 1921; 1379. IV.

Volán k pořádku:

82, 4. VIII. 1921; 109. III.ISP (příhlásit)