Josef Václav Najman

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAJMAN Josef

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - stát. zříz. - ústav. práv. a zásob.

Návrhy:

na zaplacení bankovek s falešnými kolky obchodnictvu a živnostnictvu,

t. 89. 7, 15. VI. 1920; 343. I.

na zvýšení provise z prodeje poštovních známek,

t. 90. 7, 15. VI. 1920; 343. I.

aby minist. zásob. a obch. učinilo ihned potřebné kroky ke zrušení ústředen a obecních aprovisací,

t. 579. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

aby min. financí učinilo ihned potřebné kroky k převedení vkladů českosl. stát. občanů u vídeňské poštovní spořitelny do Prahy,

t. 2191. 68, 31. V. 1921; 141. III.

na výpomoc vídeňským živnostenským družstvům,

t. 2500. 71, 12. VII. 1921; 342. III.

týkající se nařízení vlády republiky Českosl. ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby,

t. 3334. 119, 12. I. 1922; 2053. IV.

obnoven č. 3485; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu zákona o pojišťování dělníků pro případ nemoci,

t. 3488. 138, 6. IV. 1922; 299. V.

na novelisaci zákona ze dne 18. března 1920, č. 187 Sb. z. a n., o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených,

t. 3673. 148, 20. VI. 1922; 1018. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446) ke čl. III.

133, 31. III. 1922; 161. V.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zabírání tabáčních trafik malým živnostníkům.

28, 1. XII. 1920; 814. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se slevy na dráze pro slepce a reformy zákona o protokolování firem.

31, 4. XII. 1920; 1233, 1237. II.

2 resol. k osnově zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446), týkající se úroku z dlužných daní a přirážek autonomních.

133, 31. III. 1922; 161. V.

4 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení potravní daně na čáře v Praze, zrušení daně z vodních sil, dohledu na obchodování bank se zbožím a pojištění živnostnictva a rolnictva.

175, 29. XI. 1922; 1386, 1387, 1390. VI.

4 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. XIV.-XVI. a XXII. (zpr. t. 4300), týkající se zrušení daně z obratu a přepychu, zákazu fušerství, snížení dopravních tarifů a zrušení ministerstva zásobování.

236, 30. XI. 1923; 1154, 1156-7, 1162. VIII.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 1781 (zrušení nejvyšších cen droždí).

65, 16. III. 1921; 2783. II.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

17, 5. XI. 1920; 142. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.)

28, 1. XII. 1920; 825. II.

o poskytnutí úvěru ku krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (t. 1628).

65, 16. III. 1921; 2832. II.

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 76. III.

o všeobecné dani z převodu statků, pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 866. III.

o úvěru pro pořízení první augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1087. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafik, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1173. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 656. IV.

o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1495. IV.

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2574. IV.

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 155. V.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1065. V.

o upravení výměry daně výdělkové pro družstva a společenstva (zpr. t. 3890).

178, 12. XII. 1922; 1562. VI.

o státní podpoře spořitelen na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 3938).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1939. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

193, 28. II. 1923; 2309. VI.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 62. VII.

o imunitní záležitosti dr. Kubíčka (úpadek banky Bohemie; zpr. t. 4107).

205, 27. IV. 1923; 273. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

229, 22. XI. 1923; 374. VIII.

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1353. VIII.

o změně ustanovení o přímých daních a o stanovení válečné přirážky k přímým daním na r. 1924 (zpr. t. 4379).

246, 20. XII. 1923; 1755. VIII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 48. IX.

o změně zákonných ustanovení o trestání válečné lichvy (zpr. t. 4433).

250, 26. III. 1924; 167. IX.

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1214. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 647. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1139. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1442. X.

Věcná poznámka:

u příležitosti projednávání zákona o úpravě požitků stát. zaměst. (zpr. t. 3944), jíž opravuje zprávu "Národních Listů", které uveřejnily překrouceně jeho poznámku za debaty pronesenou.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. VI. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahran. dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, ohledně velkého rozmnožení neoprávněného obchodování se zbožím a provozování živností,

t. 3479. 136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. t. 3800/XVIII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

stran zabavování obilní kávy v obchodech, jakož i o nedostatečném přídělu k výrobě této kávy vůbec,

t. 47. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 323. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran opožděných výplat dobírek drahou,

t. 78. 6, 11. VI. 1920; 271. I.

odpov. t. 373. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran vysokého předpisování daní v okresu horovickém a berounském,

t. 181. 11, 8. VII. 1920; 571. I.

odpov. t. 488. 14, 26. X. 1920; 28. II.

dodatečná odpov. t. 1278.

46, 25. I. 1921; 1821. II.

stran stálého bezdůvodného vypovídání trafik,

t. 1308. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2026. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o nezákonném postupu některých okres. polit. správ při rozdělování cukru a jiných předmětů,

t. 2168. 68, 31. V. 1921; 138. III.

odpov. t. 3004. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

o nesprávném postupu některých politických správ, které zakazují obchodníkům, hostinským a výčepníkům lihovin výrobu lihovin pro vlastní prodej,

t. 2492. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3038. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

stran nepřístojností, které se dějí na berních úřadech,

t. 2493. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/III. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o lichvě okres. obilního úřadu v Plzni,

t. 2494. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3182/XII. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

o zabavení 47. čísla týdeníku "Náš Cíl", vycházejícího v Plzni,

t. 3321/II. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o nepřiměřeném předpisování daní,

t. 3887/III. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/II. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

proč se oprávnění živnostníci vylučují z účasti na provádění silničních staveb, zadávaných stavebním oddělením ministerstva národní obrany,

t. 3862/XV. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

o zdražení cukru,

t. 3967/IV. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4333/XVI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o potravní dani z masa, placené venkovskými řezníky,

t. 3967/VI. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4082/VIII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o nesprávných nařízeních zemské správy politické v Praze o zavírání obchodů a živností v neděli,

t. 4317/V. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4458/XIV. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

pro udělení koncese hostinské a výčepnické do šekového úřadu na Smíchově,

t. 4497/IV. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4796/IX. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o podomním obchodování příslušníků království SHS., tak zv. Bosňáků,

t. 4824/I. 289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. t. 5209/XIX. 361, 18. IX. 1925; 564. XI.

Dotazy:

pro neoprávněné zrušování smluv s prodavači tabáku.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

o nedostatečném dohledu na obchody bank.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem; žalobce T. A. Baťa)

95, 21. XI. 1921; 642. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 307, 27. XI. 1924; 779. X.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

zpr. t. 3849; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 168, 16. XI. 1922; 449, 450. VI.

okr. s. na Král. Vinohradech (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Scheiner)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

zpr. t. 4512; zprav. J. Mach;

vydán: 256, 4. IV. 1924; 288, 289. IX.

okr. fin. ředitelství v Praze (podezřelý z důchodkového přestupku podle § 42 zákona z 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n.)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4149; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 213, 14. V, 1923; 461. VII.

okr. s. v Plzni (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 ca JUDr. Rudolf Paukner)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 32. X.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem, spáchaný článkem v "Reformě" ze dne 19. června 1925 proti Emanueli Turkovi z Pelhřimova)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

Volán k pořádku:

285, 12. IX. 1924; 1393. IX.ISP (příhlásit)