Ernst Grünzner

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GRÜNZNER Ernst

V. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - soc. pol. a stát. zříz.

Návrhy:

jímž se upravují přídavky a výpomoci obecních a okresních zaměstnanců a pensistů, jakož i jejich pozůstalých, t. 3420.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3468; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

jímž se upravují služební poměry obecních a okresních zaměstnanců, t. 3421.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3469; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných. t. 3423.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3611; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na provedení stabilisace mimořádných požitků státních zaměstnanců i pensistů, t. 3513.

138, 6. IV. 1922; 299. V.

na vydání všeobecně platných zákonitých pravidel pro dovolené samosprávného úřednictva na zotavenou, t. 3692.

150, 21. VI. 1922; 1211. V.

na změnu zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry státních zaměstnanců. a zaměstnanců podniků a fondů státem spravovaných, t. 3866.

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců fondů státem spravovaných, t. 4059.

199, 10. IV. 1923; 20. VII.

na mimořádné měsíční peněžní výpomoci civilních a vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců fondů státem spravovaných, t. 4090.

202, 19. IV. 1923; 206. VII.

na úpravu drahotních přídavků obecních a okresních zaměstnanců a pensistů a jejich pozůstalých, t. 4101.

206, 3. V. 1923; 288. VII.

na novou úpravu právních poměrů státních zaměstnanců v. v., t. 4294.

227, 20. XI. 1923; 257. VIII.

na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích platů obecních a okresních zřízenců, kteří odešli do výslužby před účinností zákonů ze dne 23. července 1919, č. 443 a 444 Sb. z. a n., nebo jejich pozůstalých, t. 4402.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na novou úpravu výslužného a zaopatřovacích platů obecních a okresních zřízenců, kteří odešli do výslužby před účinností zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. ex 1920, nebo jejich pozůstalých, t. 4403.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., t. 4417.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na obnovení práva obcí volně nakládati se svými statky, zapsanými do zemských desek, t. 4582.

262, 15. IV. 1924; 519. IX.

na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných, t. 4668.

272, 12. VI. 1924; 867. IX.

na zrušení dvorního dekretu ze dne 23. července 1827, čís. 30.120, o omezení stěhovací svobody pensistů, t. 4738.

276, 24. VI. 1924; 1014. IX.

aby byl vydán zákon o vlivu jazykové způsobilosti na všeobecnou služební kvalifikaci stát. zaměstnanců, t. 5053.

324, 5. III. 1925; 1238. X.

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po těchto zaměstnancích, t. 5149.

342, 22. V. 1925; 119. XI.

na úpravu platů státních a veřejných zaměstnanců, zaměstnanců státních podniků a učitelů, t. 5393.

379, 16. X. 1925; 1601. XI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 302).

13, 10. VII. 1920; 716. I.

4 pozměňov. návrhy k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 640).

18, 9. XI. 1920; 235, 247. II.

20, 11. XI. 1920; 294. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 535. II.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o sestátnění soukr. drah (zpr. t. 890), týkající se zřízení provozních ředitelství, jazykových předpisů a některých stylistických změn v § 4.

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o odpočivných požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se svobodných pensistů a staropensistů.

50, 3. II. 1921; 2068. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 12.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 9.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306), týkající se § 17.

112, 19. XII. 1921; 1758. IV.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XVII.

173, 24. XI. 1922; 1030. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 1.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1672. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 15.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zák. o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934) k celé osnově zákona.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1972. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 27.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

1 pozměňov. návrhy k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19. IV. 1923; 155. VII.

pozměňov. a event. doplňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 31.

257, 7. IV. 1924; 319, 322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 6.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 12.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

event. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2.

154, 24. VI. 1922; 1357. V.

aby se přes předlohu o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) přešlo k dennímu pořadu.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1669. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům (zpr. t. 302).

13, 10. VII. 1920; 717. I.

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se odstranění stranictví v Čsl. tiskové kanceláři.

28, 1. XII. 1920; 804. II.

4 resol. k témuž předmětu, týkající se zajištění spolčovacího práva poštovních zaměstnanců, odškodnění státních zaměstnanců, jež byli nespravedlivě propuštěni, přesazeni neb opomíjeni a rovněž těch, jež pro neznalost služební řeči v postupu byli zdrženi.

31, 4. XII. 1920; 1230, 1232, 1234. II.

2 resol. k osnově zákona o odpočivných požitcích státních zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se ošacovacích příspěvků a nouzových výpomocí.

50, 3. II. 1921; 2068. II.

k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284. IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se započítání let propuštěným a znovu ustanoveným stát. zaměstnancům a vyplacení jim 40 % zadržených požitků a udělení definitivy oněm zaměstnancům, kteří pro nedostatek znalosti služebního jazyka zůstali pozadu v postupu.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

k osnově zákona o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se sjednocení veškerých sazeb u drah státních i místních.

236, 30. XI. 1923; 1157. VIII.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 229. II. (něm. 257)

k témuž předmětu (zpr. t. 717).

20, 11. XI. 1920; 280. II. (něm. 301)

k témuž předmětu (usn. sen. t. 854).

26, 25. XI. 1920; 539. II. (něm. 587)

o poskytnutí úvěru státní správě železniční na opatření vozidel v r. 1921 (zpr. t. 2529).

74, 19. VII. 1921; 603. III. (něm. 666)

o nouzových výpomocech státním zaměstnancům (zpr. t. 2715).

83, 5. VIII. 1921; 1115. III. (něm. 1151)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1193. IV. (něm. 1254)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákonů o zaměstnancích obecních a okres. (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1631. IV. (něm. 1685)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 962. VI. (něm. 1007)

k témuž předmětu (skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1213. VI. (něm. 1278)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1611. VI. (něm. 1725)

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1964. VI. (něm. 2072)

o nabytí Buštěhradské železnice státem (zpr. t. 4147).

213, 14. V. 1923; 441. VII. (něm. 477)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1027. VIII. (něm. 1075)

o státně-zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 939. X. (něm. 969)

o nabytí drah státem zaručených státem anebo zemí Českou (zpr. t. 5205).

348, 23. VI. 1925; 305. XI. (něm. 320)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

371, 6. X. 1925; 1250. XI. (něm. 1331)

Interpelace:

naléhavá, o zákonné úpravě požitků státních a veřejných zaměstnanců, jakož i zaměstnanců státních podniků a fondů pro r. 1923,

t. 3888. 175, 29. XI. 1922; 1427. VI.

odpov. t. 4249/XIV. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

naléhavá, o stavovské a hospodářské organisaci četnictva,

t. 5116. 340, 1. IV. 1925; 52. XI.

odpov. t. 5302/VII. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o snížení počtu státních zaměstnanců,

t. 5197. 349, 23. VI. 1925; 327. XI.

o hromadném bezprávném sprošťování německých zřízenců a úředníků z rozličných odvětví služby státní a železnič.,

t. 364. 14, 26. X. 1920; 23. II.

ve věci důvěrníků děčínských železničářů Fiedlera, Hubálka a Tille, t. 1925.

67, 19. V. 1921; 106. III.

o poměrech na košicko-bohumínské dráze,

t. 3147. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

aby vydáno bylo prováděcí nař. k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 289 Sb. z. a n.,

t. 3181/XIV. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

odpov. t. 3430/XXXI. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o poměrech na hustopečské místní dráze,

t. 3200/VIII. 108, 15. XII. 1921; 1540. IV.

o poměrech na košicko-bohumínské dráze,

t. 3520/IV. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 4082/XVII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o přeřadění úředníků tabákové režie ze skupiny C a D do skupiny B a C státních zaměstnanců,

t. 3887/V. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/IX. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zadávání nádražních knihkupectví,

t. 4381/VI. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4796/I. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o nárocích na náhradu oněch zaměstnanců, kteří byli kdysi dáni k disposici Rakousku a později byli znovu přijati do služeb čsl. státních drah,

t. 4515/XIII. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4639/I. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o železničním neštěstí u České Lípy,

t. 4892/IX. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/III. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

že ředitelství Praha-Sever omezuje spolčovací a shromažďovací svobodu železničních zaměstnanců,

t. 5032/II. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5168/XX. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

že byly prodlouženy úřední hodiny státních zaměstnanců,

t. 5148/III. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

kdy bude podán návrh zákona o nové úpravě služebního poměru cestářů,

t. 5177/II. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o nové úpravě zařazení do tříd místních přídavků,

t. 5177/V. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

o zrovnoprávnění staropensistů,

t. 5211/XIII. 353, 8. VII. 1925; 424. XI.

o postupu ústecké státní policie,

t. 5338/XVIII. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Litoměřicích (přečin utrhání na cti tiskem).

68, 31. V. 1921; 134. III.

kraj. tr. s. v Litoměřicích (přestupek proti bezpečnosti cti tiskem ca Knirsch).

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

žád. odvolána.

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

Volán k pořádku:

371, 6. X. 1925; 1254. XI.ISP (příhlásit)