Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů4
231/2001Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů6
254/2001Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)10
256/2001Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů3
257/2001Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)2
273/2001Zákon o právech příslušníku národnostních měnšin a o změně některých zákonů1
274/2001Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)4
312/2001Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)1
320/2001Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)3
330/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem1
352/2001Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů1
383/2001Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady1
384/2001Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)1
414/2001Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků1
418/2001Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti1
449/2001Zákon o myslivosti7
450/2001Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtoývch pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
452/2001Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele4
477/2001Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)7
491/2001Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů6

<<464748495051525354>>ISP (příhlásit)