Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
422/2000Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů1
458/2000Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)9
488/2000Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů1
56/2001Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.7
100/2001Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)2
115/2001Zákon o podpoře sportu2
117/2001Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)4
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů10
143/2001Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)1
147/2001Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů1
164/2001Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)2
177/2001Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů1
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů5
231/2001Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů3
254/2001Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)8
256/2001Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů1
257/2001Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)2
274/2001Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)2
320/2001Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)2
352/2001Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů1

<<464748495051525354>>ISP (příhlásit)