Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
166/1999Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)1
169/1999Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů2
221/1999Zákon o vojácích z povolání3
222/1999Zákon o zajišťování obrany České republiky2
306/1999Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením1
325/1999Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)2
326/1999Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů4
328/1999Zákon o občanských průkazech1
329/1999Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)1
359/1999Zákon o sociálně-právní ochraně dětí5
46/2000Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)1
63/2000Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů1
118/2000Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů1
121/2000Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)2
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)3
129/2000Zákon o krajích (krajské zřízení)2
130/2000Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů2
131/2000Zákon o hlavním městě Praze3
211/2000Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů1
218/2000Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1

<<123456789>>ISP (příhlásit)