Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/1992Zákon o ochraně spotřebitele1
1/1993Ústava České republiky8
2/1993Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky1
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance3
16/1993Zákon České národní rady o dani silniční1
19/1993Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů1
77/1993Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1
96/1993Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.1
114/1993Zákon o Kanceláři prezidenta republiky1
166/1993Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu3
182/1993Zákon o Ústavním soudu4
283/1993Zákon o státním zastupitelství2
23/1994Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli2
38/1994Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů1
111/1994Zákon o silniční dopravě1
216/1994Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů3
261/1994Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství2
266/1994Zákon o dráhách1
37/1995Zákon o neperiodických publikacích1
87/1995Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1

<<1234567>>ISP (příhlásit)