Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
211/2000Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů2
212/2000Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů1
218/2000Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)20
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích13
227/2000Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)9
235/2000Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných1
238/2000Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1
239/2000Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů5
240/2000Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)5
241/2000Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů4
242/2000Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů4
243/2000Zákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)5
245/2000Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu4
247/2000Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů9
248/2000Zákon o podpoře regionálního rozvoje3
250/2000Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu13
253/2000Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů1
254/2000Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.6
256/2000Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)5
257/2000Zákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)3

<<161718192021222324>>ISP (příhlásit)