(11.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní již bod

 

512.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům
včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům
/sněmovní dokument 8036/

Jde o sněmovní dokument 8036. Předložený sněmovní dokument obsahuje usnesení rozpočtového výboru č. 514 z jeho 53. schůze ze dne 31. března 2021. Předložené usnesení uvede předsedkyně rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru, které bylo přijato 31. března 2021 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů ke státním fondům a abych vás požádala o schválení tohoto usnesení.

Nebudu celé usnesení číst, protože ho máte písemně. Jenom bych připomněla ty nejdůležitější termíny, a sice že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví harmonogram projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 a jeho kapitol, včetně vztahů státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2020, dále státní závěrečný účet takto:

Vláda předloží státní závěrečný účet Poslanecké sněmovně do 30. 4. 2021, termín byl ze zákona, dále výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu včetně příspěvků do státních fondů do 10. 6., což se stalo, výbory předají svá usnesení rozpočtovému výboru do 11. 6., což byl pátek, výborový týden, to se také stalo, rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výboru, respektive oponentní zprávy menšin, 23. 6. 2021, středa, výborový týden, to se také stalo.

A teď - Nejvyšší kontrolní úřad předloží stanovisko ke státnímu závěrečnému účtu Poslanecké sněmovně do 31. 8. 2021. Tato lhůta je stanovena ze zákona. Rozpočtový výbor projedná - já se omlouvám, kolegyně, kolegové, nemám tak silný hlas. Chápu, že vás to nezajímá, protože část už je stejně za námi, ale kdybych mohla poprosit pana předsedajícího, aby trochu zklidnil Sněmovnu, byla bych ráda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Máte úplnou pravdu. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid. Přestávalo být slyšet to, co nám paní předsedkyně říká. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já vám také děkuji a budu pokračovat.

6. Rozpočtový výbor projedná vládní návrh státního závěrečného účtu jako celek včetně stanoviska NKÚ a připraví návrh usnesení pro Poslaneckou sněmovnu do 8. 9., což je středa, výborový týden.

7. Kontrolní výbor projedná stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu a výsledek svého jednání předloží předsedovi Poslanecké sněmovny do 10. 9. 2021, což je pátek, výborový týden.

8. Rozpočtový výbor předloží předsedovi Poslanecké sněmovny své usnesení, popřípadě oponentní zprávu, do 10. 9. 2021, což je opět pátek, výborový týden.

9. Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru na schůzi Poslanecké sněmovny od 14. září 2021.

II. Přikazuje k projednání vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 včetně souhrnu kapitol a stanoviska NKÚ rozpočtovému výboru a stanovisko NKÚ k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 kontrolnímu výboru.

2. Kapitoly státního závěrečného účtu včetně vztahu státního rozpočtu k rozpočtům státních fondů v roce 2020 jednotlivým výborům Poslanecké sněmovny.

Následuje rozpis, který já zde nebudu číst, pokud nebude námitek.

Dostáváme se k závěru usnesení, ve kterém doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zařadit vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 do návrhu pořadu zářijové schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude následovat po skončení jednání výboru podle tohoto přikázání.

Toto je podstatná část z návrhu usnesení rozpočtového výboru. Celé toto usnesení nečtu, protože ho máte písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní předsedkyni. Prosím, aby se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě paní předsedkyně nemá.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

O závěrečné slovo paní předsedkyně zájem nemá.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Návrh usnesení zazněl ve vystoupení paní předsedkyně. Myslím, že je vše jasné.

 

Pokud nikdo nic nenamítá, můžeme přistoupit k hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 141 poslanců, pro 112, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen. Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny budeme věnovat bodu

 

20.
Vládní návrh zákona o lobbování
/sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 18. června na 104. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen v obecné rozpravě a odročen do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán stálé komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Usnesení ústavně-právního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 565/1 a 4 a usnesení stálé komise nebylo doručeno.

U stolku zpravodajů je jako navrhovatelka paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, což je ústavně-právní výbor, pan poslanec Jan Chvojka.

Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které je jako první přihlášen pan poslanec František Navrkal a po něm paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, přeju vám hezký den. Já se v podrobné rozpravě přihlásím k nějakým osmi svým pozměňovacím návrhům k tomuto sněmovnímu tisku. Některé jsou v podstatě technické změny, technická vylepšení, která mají třeba i pozitivní stanovisko ministerstva, a některé jsou dejme tomu více kontroverzní, byť si myslím, že všechny mé návrhy dělají to, co ten zákon by měl dělat, zapadá to do té myšlenky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP