(15.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Máme stejný zájem, aby se to vyšetřilo, a já bych byl samozřejmě daleko radši, kdyby to bylo až po tom, co policie rozhodne. Takže to je ten jediný důvod. My jsme v mezidobí připravili novelu vodního zákona, jak bylo řečeno, připravili jsme a měříme dneska intenzivně, už teď, v této chvíli, několikrát týdně se měří kvalita vody na Bečvě. Připravujeme automatický monitoring vody na Bečvě. Máme celou řadu konkrétních věcí, které už nejenom připravujeme, ale realizujeme, a shodujeme se i ve změně legislativy s mnohými navrhovateli. Jen máme jiný názor na to, zda paralelně s vyšetřováním Policie České republiky zřizovat vyšetřovací komisi, která vlastně v tu chvíli se bude snažit dělat to samé. Nic víc, nic míň, jenom tohle jsem chtěl říct a vysvětlit důvod. Ale jinak máme zájem všichni stejný, aby tahle kauza co nejrychleji skončila a bylo jasno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní v podrobné rozpravě vystoupí za navrhovatele pan poslanec Marian Jurečka, prosím. Nemám jinou přihlášku.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající, dovolte, abych okomentoval a přesně tady přečetl návrh usnesení ke zřízení této vyšetřovací komise. Oceňuji, že je tady konstruktivní přístup bod dneska doprojednat. Myslím si, že se shodujeme v tom, co říkal pan ministr, v tom cíli. Já bych to trošku jenom modifikoval. On mluvil o tom, aby ta kauza co nejdříve skončila. Já bych byl rád, aby to mělo rychlý konec, ale v podobě toho vyšetření, a aby se podařilo zjistit příčiny včetně potrestání a hledání cest k nápravě, k čemuž může sloužit samozřejmě i novela vodního zákona, případně i další věci, které jsou právě v kompetenci jednotlivých orgánů.

Nyní tedy dovolte to usnesení:

"Usnesení Poslanecké sněmovny z 98. schůze Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje v souladu s článkem 31. odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a podle § 48 odst. 1 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě;

II. ukládá vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

A. shromáždit veškeré podklady ekologické katastrofy na řece Bečvě ze dne 20. září 2020 i následujícím haváriím v uplynulém roce,

B. prověřit získané podklady a vyvodit případnou trestní odpovědnost za zjištěná pochybení,

C. vyhodnotit na základě získaných podkladů správnost postupu dotčených orgánů státu a jiných osob, jejich případná procesní pochybení či liknavost,

D. vyhodnotit naplňování zákonných povinností a opatření orgánů státu k ochraně povrchových vod se zřetelem na prevenci a zvládání havárií,

E. dohlédnout na plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1391 ze 72. schůze ze dne 3. prosince 2020, které ukládá vládě i ministrovi životního prostředí odpovídající úkoly;

III. ukládá vládě České republiky a dotčeným orgánům poskytnout vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny plnou součinnost při jejím fungování;

IV. stanovuje lhůtu pěti měsíců ode dne zřízení vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, k níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

V. určuje počet členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny na devět a stanovuje paritní způsob jejich volby, přičemž každý poslanecký klub smí nominovat jednoho člena komise."

Tolik návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě pan poslanec Ivan Adamec. S přednostním právem za klub, takže jste místopředsedou klubu? (Poslanec Adamec: Ano.) Tak prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych požádal jménem klubu ODS o přestávku v délce pěti minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže vyhlašuji pauzu do 15.19.

 

(Jednání přerušeno v 15.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP