(17.30 hodin)
(pokračuje Kott)

A teď zkušenosti s tím, že v minulosti jsou poměrně často zaznamenány případy, kdy byl vlastník či provozovatel vodovodní a kanalizační infrastruktury sankcionován za to, že se snažil naplnit literu svého zákona, a to znamená zajišťovat včas a bezproblémově domácnostem a firmám dodávky pitné vody a zajistit odkanalizování. Tento paradox se snažím svým pozměňovacím návrhem, který je v systému uložen jako sněmovní dokument 7485, napravit. Nezřídka se totiž stává, že při mimořádných událostech musí provozovatel infrastruktury nejdříve požádat orgán životního prostředí o povolení upravit terén, například kácení stromů, aby mohl provést opravu, a pokud se jedná o událost nesoucí prvky havárie, musí jednat ihned, a to i za předpokladu, že bude vystaven sankčnímu jednání, protože samozřejmě tak rychle není schopen od orgánu životního prostředí potřebné povolení získat.

Cílem návrhu je v rámci ochranného pásma zabezpečovat volný přístup k předmětným zařízením zajišťujícím zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odvádění odpadních vod, a zejména v posledních letech, kdy vlastně řešíme fenomén sucha, i když v loňském roce už tomu samozřejmě tak není, je nezbytné, aby nebyly dodávky pitné vody přerušovány v zásadě dle mého názoru zbytečným problémem způsobeným znepřístupněním veřejných vodovodů a kanalizací náletovými dřevinami, ze kterých se často stávají v dané oblasti trvalé porosty. Kromě tohoto problému přístupu k vodním přivaděčům je sekundárním efektem takovéhoto stavu i zvýšená frekvence poruch při odkanalizování, která je způsobena nevratným poškozením kanalizačního vedení kořenovými baly.

Hlavně ze strany ekologů, a je to tedy významná část ornitologů, se po zveřejnění mého pozměňovacího návrhu vyrojilo velké množství námitek, které zahltily e-maily nás všech, a tyto připravené texty upozorňovaly na možné nebezpečí poškozování životního prostředí. Já se vám za toto hluboce omlouvám, protože samozřejmě tyto vygenerované e-maily ne vždy mluvily pravdu o tom, co daný pozměňovací návrh vlastně řeší, a tím, že hovořily o tom, že likvidujeme hnízdící druhy, nemyslím si, že to je úplně bezprostřední záležitost, kterou můj pozměňovací návrh řeší.

Vodárenské společnosti nemají určitě nejmenší zájem o plošné kácení, a navíc odstraňování náletových dřevin se dle návrhu zákona provádí vždy v době vegetačního klidu a zapotřebí je mít možnost v co nejkratším čase od zjištění poruchy vždy zasáhnout. To znamená, že ve chvíli, kdy tam vytvoříme prostor na to, aby tam nebyly žádné náletové dřeviny, tak k něčemu takovému, o čem hovořily organizace, které zaplavovaly naše e-mailové schránky, vůbec nebude docházet.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že návrh odstraňuje nerovnoprávné neodůvodněné postavení jednotlivých síťových odvětví. Neexistuje žádný racionální argument, který jednomu odvětví umožňuje provádět zásahy do zeleně v případě bez povolení orgánu ochrany přírody a jinému odvětví nikoliv. To, že poskytovatel veřejné služby, kterou vodárenství je, musí v případě údržby nebo poruchy nejprve žádat, se mi zdá obzvláště kuriózní a nedokážu si nějak domyslet, proč vlastně elektrická síť nebo plyn tuto možnost mají a vodovody a kanalizace jsou takto sankcionovány. Navíc poruchy na kanalizačním řadu totiž v praxi můžou znamenat to, že v podstatě porucha dané kanalizace, kdy odpadní vody nedocházejí na čistírnu tak, jak mají, může kontaminovat nejenom horninové prostředí, ale podzemní i povrchové vody.

Ještě jednou se všem omlouvám za ty nevyžádané e-maily, které vám chodily, a ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím s podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. S přednostním právem vystoupí pan předseda Marian Jurečka. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný. K tomuto tisku jsem načetl dva pozměňovací návrhy, které svým obsahem cílí k jedné podstatné věci, a týká se toho, že v posledních letech pozorujeme velký nárůst lidí, kteří se chovají v lese způsobem, který poškozuje lesní porosty, především porosty, které jsou v nějakém stadiu obnovy, především využíváním motorových vozidel, jako jsou motorky, crossky, čtyřkolky, ale i velká terénní motorová vozidla. Narážíme na nedostatečné kompetence lesní stráže, a proto vlastně svým pozměňovacím návrhem nebo dvěma pozměňovacími návrhy směřuji k tomu, rozšířit možnosti a kompetence lesní stráže, podobně jako se to udělalo v minulosti u myslivecké stráže, a tedy jde o to, aby ten, kdo je a splňuje všechny parametry a požadavky lesní stráže, mohl případně v té jedné variantě - to je taková jednodušší, základní - mít pravomoc zastavit to motorové vozidlo, prověřit, zdali řidič motorového vozidla má oprávnění se na daném lesním pozemku pohybovat. V druhém pozměňovacím návrhu ty kompetence jsou o něco širší, to znamená nejenom mít možnost zastavit to motorové vozidlo, ale případně pořizovat obrazový a zvukový záznam tak, aby bylo možné i zdokumentovat jednání, o které se jednalo.

Vychází to z právní úpravy, kterou naše legislativa zná, to znamená to, co je dneska standardem u myslivecké stráže, tak abychom to rozšířili pro lesní stráž. Smyslem těchto návrhů je opravdu vést ten stav k tomu, abychom dokázali lesní porosty lépe chránit a to negativní chování, které se tam bohužel děje a rozmáhá, abychom byli schopni se vůči němu vymezit, respektive vymezit ty konkrétní lidi, kteří toto páchají.

Jsou to dva pozměňovací návrhy. Jsem si vědom toho, že tady běží souběžně i projednávání mysliveckého zákona. Myslím si, že to víc patří tam, to víme všichni, ale načítám to i sem a hlásím se k tomu. Kdyby byl nějaký zádrhel případně v projednávání mysliveckého zákona, tak jsem připraven u jednoho nebo u druhého tisku to potom ve třetím čtení stáhnout, takže to berte prosím pěkně takto. Ale myslím si, že to je návrh dobrým směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vystoupí paní poslankyně Hana Aulická v obecné rozpravě, zatím jako poslední přihlášená. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Musím tedy říci, vážené kolegyně, vážení kolegové, že jsem si nemyslela, že budu někdy vystupovat k invazivním nepůvodním druhům, každopádně i to se může stát. A já si dovolím jenom v krátkosti představit pozměňovací návrh, který jsem předložila společně s kolegyní Matušovskou a kolegou Ondráčkem.

Důvodem navržené změny je zrušení změn zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a to na základě, co se vlastně tam odehrává, jejich ne zcela úplná srozumitelnost, která by v případě nabytí jejich účinnosti přinesla problémy hraničící až s nemožností jejich aplikace. Nedopracovaný systém mysliveckého plánování a systém kontroly ulovení spárkaté zvěře pomocí markantů zjevně nelze aplikovat tak, aby byl funkční, přesto by si vyžádal vynaložení obrovských nákladů, které by bylo neefektivní.

Změna § 3 odst. 2 je chybná, protože nepovažuje zvěř za součást lesních ekosystémů, a pojmově je tedy zmatečná. Změna § 3 odst. 4 obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky ohledně způsobu stanovení nadměrného poškozování lesních ekosystémů zvěří. Jednak je formulace zmatečná, protože chybně nepovažuje zvěř za součást lesního ekosystému, a dále by vyhláška musela obsahovat i vliv zvěře na veškeré složky lesního ekosystému, tedy například i vliv toho, kolik hmyzu zašlápne nebo pro kolik hmyzu vytvoří příznivé životní podmínky v důsledku produkce trusu. Uvedené zmocnění je fakticky nenaplnitelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP