(12.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Na závěr shrnuji, že nová exekuční pravidla jsou něco, co z hlediska rovnosti mezi věřiteli, dlužníky a rovnosti vůči soudu či soudnímu exekutorovi opravdu dlouhodobě potřebujeme. Je to věc, na které kdybychom se shodli, kolegové a kolegyně, tak bychom velmi prospěli spravedlnosti v České republice, a myslím si, že právě v době covidové je to něco, co potřebujeme jako sůl. Také bychom předešli případným negativním dopadům, ke kterým vedla neúprava těchto řekněme situací při poslední hospodářské krizi, a já jsem ráda, že doposavad se tato Sněmovna shodla na lepších pravidlech pro oddlužení, řízeném splácení dluhů snazším pro seniory a mladé lidi, kde byl původ dluhu v zákazu dětských dluhů, že jsme se dokázali shodnout na chráněném účtu, že jsme dokázali to, co Sněmovny před námi a vlády před námi nedovedly. Věřím tedy, že i tato nová exekuční pravidla spatří světlo světa, a my jako poslanecký klub sociální demokracie budeme podporovat ty změny a hlasovat pro ty změny, které prosazujeme dlouhodobě.

Uzavírám, naše druhá šance pro exekuce, férovější exekuce zní jasně: ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví. Věřím, že pro toto, pro tuto změnu získáme většinu. Děkuji, kolegové a kolegyně, za pozornost, a ještě jednou chci tak jako předřečníci poděkovat paní ministryni spravedlnosti, jejím spolupracovníkům za neuvěřitelnou dávku trpělivosti a práce, kterou museli spolu s námi těm pravidlům věnovat, a věřím, že ten výsledek bude něco, za co se také Ministerstvo spravedlnosti bude moci postavit a následně provést v praxi a bude to ve prospěch férovějších exekucí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tedy v krátkosti vyjádřím k projednávanému tisku.

SPD se dlouhodobě snaží pomoci lidem z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. V oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník - jeden místní exekutor. To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor, a především princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka.

Následkem této úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném. Tím, že všechny exekuce povede jeden exekutor, získá tak tento exekutor a jeho prostřednictvím nepřímo i povinný přehled o počtu exekucí vůči povinnému a reálné vymahatelnosti pohledávek. Lze tedy očekávat i snížení počtu nevymožitelných exekucí. Sloučením exekucí jednoho povinného pod jednoho exekutora odpadne i výrazná administrativní zátěž třetím subjektům. Zaměstnavatelé, pojišťovny, banky a podobně budou vyřizovat jenom jednu žádost a informace pro jednoho exekutora, nikoliv množství stejných žádostí pro více exekutorů spravujících pohledávky jednoho povinného. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně povinného zvýší možnost splatit pohledávky. Právě místní příslušnost soudních exekutorů je zavedena ve většině členských států EU. Tento princip také odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu.

Předkládaný návrh směřuje k tomu, aby byla exekuční řízení vedená proti témuž povinnému koncentrována u jednoho soudního exekutora. Ovšem vzniká problém se zvýšením nákladů na vymožení pohledávky, protože podle navrhovaných podmínek, takzvaného principu sněhulák, předá další exekutor exekuci exekutorovi, který vede první exekuční řízení, bez ohledu na rozsah pohledávky a vzdálenosti k povinnému, což je zásadním nedostatkem této vládní novely. Proto princip teritoriality považujeme za lepší. Je totiž nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. A nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se pan poslanec Kolářík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážená paní ministryně, pane předsedající, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, jak jsem slíbil v prvním i ve druhém čtení, rád bych se v této chvíli trošičku obšírněji věnoval této problematice, která je velmi důležitá a která, abych tak řekl, završuje období posledních několika let, kdy se kultivuje prostředí exekucí a insolvencí.

Jsme dohodnuti, že dneska tady jednáme do 14 hodin, a v případě, že by se to nestihlo, což je pravděpodobné, protože jenom ta hlasovací procedura je tak na hodinu, že to bude jako první bod v pátek, pokud si dobře vzpomínám, takže určitě v tomto týdnu to ukončíme, dokončíme a posuneme významně dopředu.

Jak již bylo řečeno, a já nepůjdu do úplných detailů jednotlivých pozměňovacích návrhů, které tady představil můj ctěný kolega Marek Výborný, kde jsme spolupodepsáni, ale pro tuto chvíli se budu věnovat určitému kontextu toho, v jakém prostředí ty změny vznikají a co se až doposud podařilo prosadit. To je totiž hrozně důležité. My jsme na začátku, když to vezmu, tak v devadesátých letech bylo moderní neplatit svoje dluhy a věřitel tahal za kratší konec. V roce 2000 tady většina Poslanecké sněmovny schválila exekuční řád. Nevím, kdo je tady pamětník, je to 21 let, a od toho momentu se ta houpačka přehoupla na úplně druhou stranu. To znamená, že dlužník často za bagatelní částku je honěn jak nadmutá koza a je na něj vyvíjen takový tlak, že zaplatí jednu exekuci a vytvoří si hned tři nové dluhy, takže se to otočilo úplně na druhou stranu.

A já bych, prosím, kolegyně a kolegové, byl nerad, abychom my permanentním změkčováním toho prostředí dosáhli stavu, že se zase vrátíme do těch devadesátých let, a ono by to celkem hrozilo. Proto tady takový drobný exkurz do toho, co se za posledních pět let tady změnilo, protože ten kontext změn je v této oblasti velmi podstatný. Když ti z nás, kteří tady budou třeba za 10 let, tak v momentě, kdy bychom tady schválili úplně opravdu všechny ty zjednodušeně řečeno prodlužnické změny - já se omlouvám za tu paušalizaci, ale abych to zkrátil - tak bychom se za těch 10 let možná divili, jak je to možné, jak jsme to mohli připustit, stejně tak jako se divíme, jak je možné, že v roce 2000 se schválilo to, co se schválilo, protože my to teď sledujeme současným pohledem, nikoliv tím pohledem roku 2000, kdy bylo potřeba vyřešit tu problematiku, že se prostě v České republice dluhy nesplácely.

Takže tady je určitá řekněme teze časová, kdy se na to podíváte. Od 1. 7. 2014 se změnila vyhláška snižující odměnu advokátů, čímž tedy došlo ke zlevnění nákladů právního zastoupení při vymáhání těch nižších pohledávek nebo hromadně uplatňovaných pohledávek, takže některé ty příběhy, které nám chodí do mailů, v současné době nastat opravdu nemohou. Stejně tak od 1. 7. 2015 novelou občanského soudního řádu se zajistila vyšší ochrana manžela/manželky povinného v rámci exekuce. Ve stejném roce opět novela exekučního řádu, abychom věděli, že to se tady permanentně novelizuje, permanentně nějakým způsobem kultivujeme to prostředí, tak došlo k šetrnějším exekucím tím, že se rozšířil taxativní výčet věcí, které byly vyloučeny z výkonu rozhodnutí. Takže už nenastanou ty situace u mobiliárek, kdy se zabavovaly osobní věci, prstýnky a podobně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP