(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 81. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 81, ze 103 přítomných 44 pro, 8 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní návrh H2, který Marian Jurečka připravil ve dvou variantách. V obou variantách navrhuje, aby řidič nemohl odmítnout zvážení možného přetíženého vozidla. Podle procedury nejdříve budeme hlasovat variantu 1, pokud by byla odhlasována, tak je nehlasovatelná varianta číslo 2. Takže nyní prosím hlasovat H2 ve variantě 1. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 82, ze 103 přítomných 53 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Další návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh byl přijat, tudíž už je nehlasovatelná varianta 2 u tohoto návrhu a vypořádali jsme se s ním. Nyní přistupujeme k návrhu H3 Mariana Jurečky, který umožňuje, aby se více zpřístupnila možnost měření rychlosti obcím, a zároveň také zjednodušuje výběr sankcí. Je to tedy měření rychlostí u obcí pomocí radarů. H3 - stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 83. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 83, 103 přítomných, pro 6, proti 38. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh, respektive poslední.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to poslední individuální návrh pod písmenem I pana poslance Jiřího Kohoutka. On má dvě části. O té druhé nemůžeme hlasovat, protože lhůty již vypršely, ale o té první hlasovat můžeme. Pan poslanec zde navrhuje, aby v tunelech na dálnicích bylo možno ze strany příslušného orgánu v rámci místní úpravy stanovit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km v hodině. Garanční výbor je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel? (Nedoporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, ze 103 přítomných 45 pro, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano. Potvrzuji, že jsme se vypořádali se všemi individuálními návrhy, a pokud nebude námitka, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pokud žádný z navrhovatelů pozměňovacích návrhů se necítí ublížen, že nebylo hlasováno o jeho návrhu, myslím, že jsme to opravdu všechno vyčerpali.

 

Mohu přednést návrh usnesení a budeme hlasovat o návrhu jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 374, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 85 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 85, ze 103 přítomných pro 73, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 335 naší schůze.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 336. Požádám paní ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Zároveň požádám pana kolegu Výborného, který nahradí zpravodaje pana kolegu Chvojku z ústavně-právního výboru. Hlasovat o tom nemusíme. Jakmile se situace uklidní, zahájím projednávání tohoto bodu. Požádám kolegy a kolegyně, kteří ještě diskutují o silničním zákonu, aby svou diskuzi přenesli do předsálí, nejdříve zleva doprava, potom zprava doleva. Prosím opravdu, diskuze... Tak, myslím si, že je tady dostatečný klid.

 

Zahajuji bod

 

336.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Prosím, abychom vzali na vědomí, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 545/7, který vám byl doručen 26. února letošního roku. Usnesení garančního výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 545/8 a 9.

Ptám se navrhovatelky, paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Nyní tedy má slovo ministryně spravedlnosti vlády České republiky Marie Benešová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Jak už tady bylo uvedeno, jedná se o sněmovní tisk 545. Jde o vládní návrh zákona o soudních exekutorech a další. Je to velmi důležitý zákon, na kterém nám záleží, jsme ve třetím čtení. Jeho hlavním cílem je řešení problémů vícečetných exekucí. Tento zákon předpokládá takové opatření, které omezí počet podávaných exekučních návrhů a zajistí, aby bezúspěšná exekuční řízení byla zastavována v odpovídající době, která by bránila hromadění takových exekucí. Všichni víme, že to je obrovský problém, který zatěžuje tuto zemi.

Vládní návrh počítá se zavedením povinné zálohy na náklady exekuce. Nebude-li složena, exekutor exekuci zastaví. Opatření by mělo vést oprávněné k tomu, aby zvážili, zda budou zahajovat exekuci, vědí-li předem, že by mohla být bezvýsledná.

Návrh rovněž obsahuje právní úpravu zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Zastavení takové exekuce bude povinností soudního exekutora. Bezvýsledná exekuce bude zastavena tehdy, nedošlo-li v ní po dobu posledních tří let ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti alespoň ve výši nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu zjištěn či zajištěn žádný postižitelný majetek povinného, postačující alespoň k uspokojení nákladů exekuce. Práva oprávněného jsou chráněna, takže mu je dána možnost složit na výzvu soudního exekutora další zálohu na náklady.

Dále návrh řeší některé dílčí problémy vyplývající z praxe. Zakotvuje například náhradu nákladů plátce mzdy, které vznikaly při exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP