(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 87. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil. Požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody všech předsedů poslaneckých klubů.

Z členů vlády se omlouvají Marie Benešová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - zdravotní důvody.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes je 23. 3. a narozeniny má náš vzácný kolega Jan Zahradník. Nevím, jestli je přítomen, nevidím ho, ale v každém případě všechno nejlepší. (Potlesk.)

Než přistoupíme k programu 87. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 9. března tohoto roku zanikl poslanecký mandát panu poslanci Jiřímu Ventrubovi, v této souvislosti je nutné učinit některé ústavní kroky, a jedním z nich je slib nového poslance.

 


Slib poslance

Já bych poprosil předsedu mandátového a imunitního výboru, poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přednesl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou jako předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím o klid v sále, prosím, zaujměte už svá místa. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení členové - (rozhlíží se) - chtěl bych říct vlády, ale nevidím nikoho.

Dovolte, abych vás informoval, že dne 9. března zanikl poslanecký mandát panu poslanci Jiřímu Ventrubovi a z důvodu výkonu své funkce se zároveň, musím konstatovat, na uvolněný mandát vzdal výkonu funkce senátora Parlamentu České republiky -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, já vás přeruším na chviličku a požádám předsedy klubů hnutí ANO a sociální demokracie, aby zabezpečili alespoň jednoho z členů vlády, nejlépe místopředsedu vlády, abychom postupovali podle zákona o jednacím řádu. (Prodleva.) Chviličku. (Vyčkává se.) Vidím, že předsedové klubů intenzivně telefonují. (Po chvíli.) Tak děkuji, přišla paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, srdečně ji tady u nás vítám. Požádám Sněmovnu o klid a požádám pana předsedu mandátového a imunitního výboru, pana poslance Stanislava Grospiče, aby pokračoval. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Takže tedy dovolte, abych vás informoval, že z důvodu výkonu funkce senátora Parlamentu České republiky pan Rostislav Koštial, který by jinak přicházel v úvahu jako první náhradník, rezignoval na postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za kraj 11. - Jihomoravský, a mandátový a imunitní výbor svým usnesením č. 103 ze dne 21. dubna 2020 vzal

I. na vědomí prohlášení Rostislava Koštiala, narozeného dne 21. října 1960, které bylo dne 18. března 2020 doručeno předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky formou notářského zápisu sepsaného dne 17. března o vzdání se postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 11 - Jihomoravský, které nabyl ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných 20. a 21. října 2017;

II. konstatoval, že dne 18. března 2020 panu Rostislavu Koštialovi zaniklo postavení prvního náhradníka Občanské demokratické strany za volební kraj 11 - Jihomoravský, jak je uvedeno v zápisu státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dne 20. a 21. října 2017, a to způsobem podle ustavení § 3 věta druhá zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a pověřil mne, abych vás s tímto rozhodnutím seznámil.

Na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných v roce 2017 tak nabyl postavení prvního náhradníka pan Mgr. Libor Hoppe, kterého předseda Poslanecké sněmovny povolal na mandát Občanské demokratické strany za volební kraj Jihomoravský, uvolněný dne 9. března tohoto roku, a dnes mu předal osvědčení o vzniku poslaneckého mandátu.

Mandátový a imunitní výbor na své 39. schůzi konané dne 17. března 2020 pak přijal usnesení č. 177, kterým

I. konstatuje, že

1. dne 9. března 2021 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dr. Jiřímu Ventrubovi, CSc., narozenému dne 2. února 1950, a to podle článku 25 Ústavy České republiky ve spojení s ustanovením § 6 písm. d) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů,

2. dne 9. března 2021 tak vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Liboru Hoppe, narozenému dne 15. listopadu 1962;

II. pověřil předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Prosím tedy pana poslance Libora Hoppe, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a do rukou předsedy Poslanecké sněmovny složil ústavou předepsaný slib. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib pana poslance.

Dámy a pánové: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Poslanec Hoppe skládá slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

Děkuji vám, vážený pane poslanče, blahopřeji a přeji hodně úspěchů v práci i v osobním životě. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď mi dovolte, abych mezi námi uvítal pana poslance Libora Hoppe a popřál mu v poslanecké práci hodně úspěchů. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Musíme se vypořádat ještě s několika formalitami.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021, sněmovní tisk 1178, dále vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 1180. Podle § 99 odst. 2 jednacího řádu jsem rozhodl o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázal jsem sněmovní tisky 1178 a 1180 výboru pro zdravotnictví a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 24. března 2021 do 13 hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP