(12.00 hodin)

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, z pozice zpravodaje doplním vystoupení paní ministryně. Předně je potřeba říci, že před sebou nemáme žádnou zásadní a koncepční změnu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Spíše se jedná o souhrn opatření, kterými se narovnávají disproporce v dávkové oblasti. Za důležité považuji zmínit zejména zvýšení pěstounských dávek, respektive diskuzi o zvýšení pěstounských dávek a státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Je také upravován zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé po skončení náhradní péče, a myslím si, že tady bude asi hodně plodná diskuse u toho bodu. Je snahou zmírnit nepříznivou sociální situaci po zániku péče, zejména u studujících do 26 let.

Návrh preferuje náhradní rodinnou péči zejména o děti se zdravotním znevýhodněním a sourozenecké skupiny. Podporuje svěřování ohrožených dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativy k jeho umístění do institucionální péče. Návrh dále zamezuje umísťování nejmladších dětí do náhradní pobytové péče právě ze sociálních důvodů. Konečně návrh jako takový představuje zefektivnění některých postupů a procesů na základě poznatků praxe, za to jsem velmi rád.

Technicky se jedná o novelizaci řady předpisů, které jsou spolu věcně propojeny. Jedná se o zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o zdravotních službách a zákon o zvláštních řízeních soudních. Těch norem, kterých se tato předložená změna týká, je vcelku hodně.

Rád bych tady ale také zmínil, že tento návrh byl do připomínkového řízení vložen dne 20. 12. 2019. Měli jsme vlastně rok výročí o Vánocích. Spolu s tímto však byly vloženy další tři normy, a vzhledem k tomu, že přicházel čas vánoční, čas uzávěrek, si spousta těch dotčených organizací, které se mohou vyjadřovat, stěžovala na to, že mají málo času právě kvůli tomu, že to bylo podáno do připomínkového řízení právě v tomto období. Já samozřejmě nikoho neobviňuji, že to bylo záměrně, nebo ne. Jenom to tady chci říci. Osobně věřím - právě i kvůli tomu v uvozovkách díky vánočnímu termínu zkrácenému připomínkovému řízení, ačkoli dle zákona proběhlo vše, jak mělo - věřím, že právě my tady toto napravíme a v řádných termínech projednáme tuto novelu.

Osobně chci také zmínit to, že je nutno se věnovat mimo výše zmíněné také takzvaným doprovázejícím organizacím, protože právě z terénu a konkrétně od konkrétních pěstounů máme zpětnou vazbu, že ne vždy tyto organizace vykonávají svou práci, jak mají. Ne vždy plní vše, co mají, a zde by bylo vhodné se nad tímto zamyslet. To je z mé strany vše. Moc vám děkuji za pozornost a těším se na další diskuze k tomuto tématu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Petr Dolínek. Připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Chtěl bych poděkovat jak paní ministryni, tak panu zpravodaji, že nás poměrně detailně s tím seznámili i s časovou osou. A ta časová osa jasně ukazuje, že návrh této normy - nebo změny té normy - není nový a že poměrně každý měl čas si nejenom utvořit svůj názor, ale případně připravit i textaci návrhů, které by chtěl použít jako pozměňující. Proto bych zde chtěl navrhnout, abychom lhůtu na projednání zkrátili o 30 dnů, byť jsem si vědom, že sociální výbor dnešním dnem dostává dvě poměrně nelehké normy, a potom samozřejmě jsem si vědom, že kompetenční výbor má velkou agendu, ale přesto doufám, že tak, jak to paní ministryně popsala, ostatně i pan zpravodaj, jsme si vědomi, že ošetřujeme téma, které je velmi citlivé, obzvláště v tuto dobu složité, a každá výpomoc, která přijde od státu a přijde zavčas, bude užitečná a vlastně dvojnásobně užitečná, když ti lidé budou vědět, že o ně stojíme. Takže můj návrh je jednoduchý, zkrátit tedy o 30 dnů projednávání. Pevně věřím, že najdu podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, a nyní paní poslankyně Helena Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, za prvé jsem ráda, že konečně máme v prvním čtení tento návrh. Za druhé pan zpravodaj tedy otevřeně řekl věc, která mě také zaskočila. Na přelomu roku 2019-2020, respektive v roce 2019, protože jsme připomínkové místo, jako úřad vlády a zmocněnkyně pro lidská práva jsme měli málo času a museli jsem uplatnit řadu zásadních připomínek, ke kterým bylo přihlédnuto. Samozřejmě kritika, která by tady mohla zaznít, je, že je to málo komplexní novela a že by si to zasloužilo ještě daleko rozsáhlejší novely souvisejících právních předpisů.

Na druhé straně ty nejkřiklavější nedostatky, a nebudu to opakovat a zdržovat, tady byly vyjmenovány, jak pokud jde o rušení kojeneckých ústavů, tak pokud jde o pěstounskou péči, tak hlavně ty děti - ony jsou to pořád ještě děti, které z ústavních zařízení odcházejí - potřebují podporu, a tady to jsme jim dlužni. A pokud bychom toto nesplnili, tak jsem nesplnili alespoň, řekněme, ten nejenom resort, ale vláda a vlastně i my jako potom Poslanecká sněmovna úkol, který jsme si dali na začátku volebního období: zlepšit péči o děti, které jsou ohrožené nebo které, samozřejmě nikoli svojí vlastní vinou, potřebují naši pomoc.

Takže jednoznačně ano, pro. S ohledem na to, že to má řadu souvislostí, budu tedy navrhovat jako jeden z výborů i ústavně-právní výbor, protože aniž bych chtěla zdržovat projednávání tohoto tisku, stále jsou tam ještě věci, které by se měly v rámci druhého čtení upravit, takže bych byla ráda, abyste to chápali i jako snahu o nápravu, nikoli zbytečnou obstrukci. Pokud to neprojde a bude to jenom sociální výbor, také s tím budu umět žít.

Kromě toho jsem chtěla ještě zdůraznit jednu věc, že ten zmiňovaný zákon, který následuje, novela zákona o zdravotních službách, v některých oblastech ještě dotahuje to, co tady bylo řečeno, takže určitě o tom budeme za chvilku hovořit. Mně se líbí, že se to podařilo zařadit za sebe a že ten, kdo o tuto problematiku má zájem, uvidí, že je to systémový krok. Přes tu kritiku, kterou jsem tady trochu zmínila, také děkuji paní ministryni, že se jí to podařilo do tohoto stadia dovést, a záleží teď už jenom na nás. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová přihlášená do rozpravy nyní vystoupí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, musím říci, že jsem k této novele zákona čekala větší diskuzi, ale možná se to gros odehraje na výboru pro sociální politiku. Každopádně není nic nového, že tato novela je velmi očekávanou novelou, a víceméně paní ministryně ji slibuje už téměř rok. Tak je možná velice smutné, že se na jednání dostává až teď, ale každopádně si myslím - děkuji za nápovědu, paní ministryně - myslím si, že jsou tam věci, které je opravdu důležité projednat.

Včera jsem hovořila pro Českou televizi a vyjadřovala jsem se k této oblasti. Musím říci - vlastně bylo to po brífinku paní ministryně ve dvě hodiny - a musím říci, že jsem docela zklamána, že paní ministryně vyjádřila politováníhodné stanovisko, že v tomto návrhu se nebavíme o zrušení ústavní péče pro nejmenší děti, to znamená do tří let, takzvané kojenecké ústavy nebo dětská centra, jak o nich hovoříme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP