(10.00 hodin)
(pokračuje Feri)

Musím se ale ohradit proti tomu, jakým způsobem se tento návrh vlamuje do souladnosti soukromého práva. A vůbec bych předpokládal, že tento návrh, jakkoli se týká bytové problematiky, by měl mít jako garanční výbor výbor ústavně-právní. Problém nastává již v ustanovení druhého paragrafu předmětové předlohy, a sice zde se píše, že veřejně prospěšnou společností bytovou mohou být výhradně korporace, a to spolek, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo, bytové družstvo, sociální družstvo. To je zásadní koncepční změna a zásadní vnášení zmatení do soukromého práva. Protože novelizuje-li se zákon o obchodních korporacích, tak obchodní korporace - on se celým názvem jmenuje "o obchodních společnostech a družstvech" - a najednou tady říkáme, že společností bude družstvo, sociální družstvo, bytové družstvo nebo spolek. To znamená, máme tu jedno slovo společnost, které se ve smyslu korporací používá pro společnost osobní a společnost kapitálovou. A najednou řekneme, že družstvo je vlastně taky společnost.

To není drobnost, to není žádný právnický formalismus. To je něco, co když jsme tady všichni svorně, tedy věřím, že tady svorně chceme zjednodušovat právní řád, a najednou vytvoříme zákon, který řekne, že společnost znamená něco jiného než společnost ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Ponechávám stranou společnost ve smyslu občanského zákoníku, smlouva o společnosti, tak to tedy je opravdu zásadní systémová změna, která by měla vycházet spíš z vládních řad, nikoliv z řad poslaneckých a kterou prostě není možné podpořit. Bavme se o tom účelu, který je podle mne dosažitelný jinou cestou. Ale říci, že to, co tady od rekodifikace platí v zákonu o obchodních korporacích, změníme pár měsíců před koncem volebního období, ještě znovelizujeme ZOK, který byl podroben několika, dvěma velkým novelám v poslední době, tak nepokládám za rozumné. A skutečně to není nic, co je jenom opravdu detail. To je zásadní změna, to je zásadní změna. Nemůžeme prostě říct, že společnost je družstvo. To není možné říci, vytvořit další paralelní systém v soukromém právu. To bych pokládal za rozumné jenom, kdyby to bylo po nějaké velmi dlouhé odborné akademické debatě, že toto skutečně potřebujeme. Že toto naše soukromé právo rozhodně, bez toho se neobejdeme. Ale taková debata neproběhla a myslím, že ani neproběhne.

Aby mě předkladatelé nepodezřívali z toho, že se s touto předlohou chci vypořádat tím, že navrhnu zamítnutí, já navrhuji dopracování. Třeba toto by šlo nějakým způsobem zkorigovat. Mám obavy, že ve výborech toto už nezvládneme, protože to je něco, co se prolíná celým návrhem. Takže navrhuji tento tisk vrátit k dopracování a dám také návrh, kdyby náhodou tento návrh neprošel, aby byl tento tisk přiřazen i ústavně-právnímu výboru. Výbor pro veřejnou správu se těmito bytovými záležitostmi zabývá skutečně z hlediska toho meritu, z hlediska účelu, to znamená dosažení nebo zajištění, zvýšení zajištění bytové potřeby, ale nikoliv z hlediska hmotněprávního. Nikoliv z hlediska právní úpravy, souladností s kodexy. To řešíme my v ústavně-právním výboru, tam by to mělo být přikázáno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Váš návrh jsem si pochopitelně poznamenal. Teď s přednostním právem paní ministryně. Takže s přednostním právem paní ministryně Klára Dostálová, potom paní poslankyně Kateřina Valachová a úplně nakonec má zájem vystoupit za navrhovatele pan poslanec Jan Birke. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji moc, pane předsedající. Musím říci, že během úvodního projevu pana předkladatele mi začaly chodit esemesky, že se pan poslanec vyjádřil v duchu, že nehodlá spolupracovat s paní ministryní. Já myslím, že to takhle míněno nebylo, protože my jsme si to říkali předtím, tak bych chtěla jenom na mikrofon všem potvrdit, že jsme si potvrdili, že bez spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj to skutečně nepůjde. (Reakce na odezvu.) Děkuji za to potvrzení.

Já bych se ráda jenom tady vyjádřila, protože vláda, a už to tady zaznělo od pana zpravodaje, přijala negativní stanovisko k tomuto návrhu. Definovala zhruba 15 problémových bodů. Nicméně tím, že jsme si s panem předkladatelem dlouze o těchto věcech povídali a já beru opravdu velmi vážně vaše prohlášení, že bude se připravovat komplexní pozměňovací návrh ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o to, že Ministerstvo samo pracuje na zákonu o dostupném bydlení. Je to opravdu velmi náročný legislativní proces, protože do toho je zapojeno opravdu široké spektrum všech partnerů a prodiskutovávat jednotlivé věci je velmi legislativně náročné. Uvědomuji si, v jakém časovém úseku jsme, že jsme těsně před volbami a že skutečně dlouho mnoho stran i v Poslanecké sněmovně volá po zákonu o bydlení, o dostupném bydlení. Prostě o zákonné normě k bydlení jako takovému.

Je potřeba ale opravdu ten zákon vzít z gruntu, podívat se na něj, doplnit mnoho věcí, jako zejména definice. To jsou přesně ty momenty, které chybí legislativně ukotvit v oblasti bytové politiky. Chybí nám definice pojmu sociálního bydlení, dostupného bydlení, co je sociální byt, co je dostupný byt, co je nevyhovující bydlení, definice nízkého příjmu, definice nájmu atd. atd. To znamená, skutečně je potřeba tento zákon dopracovat. My bychom se rádi zapojili do komplexního pozměňovacího návrhu, protože na ministerstvo je navázáno mnoho partnerů včetně tripartity pro bydlení, kde jsou samozřejmě jak vlastníci bytů, tak Asociace nájemního bydlení atd. Je tam mnoho hráčů, kteří mají prostor se vyjadřovat. A tím, že už jsme tak daleko v zákoně o dostupném bydlení, protože my jsme ho chtěli na vládu předložit v dubnu letošního roku, bylo by opravdu velmi dobré, pokud to chceme stihnout ještě v tomto volebním období, spojit tady síly a využít té předlohy, která je nyní na stole.

Já bych chtěla podtrhnout slova pana poslance Feriho, že základ je zrychlení výstavby. Tady za to moc děkuju, nicméně zrychlíme výstavbu, ale je skutečně potřeba i samosprávám ukotvit některé věci v oblasti bytové politiky v zákoně, abychom se mohli posunout v těchto věcech dále. Ministerstvo jde cestou dotačních programů, ale narážíme i na problémy samospráv, pokud mají třeba připravit takzvanou sociální nájemní smlouvu. Potřebují samozřejmě mít možnost se vůbec do toho bytu dostat, pokud jsou to samozřejmě byty určené k sociálním účelům, třeba pro nějaké problémové obyvatele.

Takže těch problémů v oblasti bytové politiky je hodně. Já nebudu navrhovat jménem vlády návrh na zamítnutí. Na druhou stranu si myslím, aby předkladatel zvážil, zda neprodloužit lhůtu k projednání ve výborech tak, abychom to skutečně zvládli a dobře to propracovali a nemuseli jsme se za tu předloženou formu, kterou bude Sněmovna schvalovat, stydět. Naopak, mohlo by to být ku prospěchu bytové politiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, potom se připraví pan poslanec Petr Dolínek a úplně nakonec má zájem vystoupit pan poslanec Jan Birke. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, dostupné bydlení je něco, o co usilujeme dvě, možná tři dekády, aby to v České republice skutečně platilo a skutečně fungovalo. A všichni víme, že zejména v případě mladých rodin, ale také seniorů to zdaleka pravda není. Tady odkazuji na předkladatele Jana Birkeho, tak jak popsal tvrdá data, jak si stojíme. Jeden z důvodů je ten: v minulých dekádách jsme věnovali větší pozornost vlastnickému bydlení a menší pozornost nájemnímu nebo družstevnímu bydlení. Smyslem tohoto zákona je podpořit moderní družstevní bydlení a vlastně i nájemní bydlení tak, aby bydlení opravdu bylo dostupné především směrem k mladým rodinám s dětmi a směrem k seniorům. Je to zkrátka šance, aby bydlení nebylo jako právo na papíře, ale aby každý si to mohl odžít a za rozumný peníz měl slušné a důstojné bydlení. To je hlavní cíl tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP