(18.50 hodin)
(pokračuje Juránek)

Je to samozřejmě všechno ještě pečlivěji zdůvodněno v těch příslušných konkrétních sněmovních dokumentech, budeme o tom jistě diskutovat ještě před třetím čtením, kde vás požádám, abyste tyto návrhy podpořili. Současně ještě v podtextu říkám, že ty, které nebudou podpořeny, tak budu usilovat o to, aby se do toho rozpočtu zapracovaly. Z toho jednoho důvodu, že my tady teď schvalujeme rozpočet, který už teď víme, že je špatný, protože nevíme, co udělá Senát s naším návrhem, a nevíme, v jaké podobě vlastně dozná naprosto zásadních změn. Proto tam zdůrazňuji zejména tu položku těch 5 mld. korun přes Ministerstvo pro místní rozvoj na bydlení. Je to otázka, že to by nám mohlo pomoct na zhruba stejné úrovni, jako když investujeme do dopravy.

Děkuji vám za pozornost a těším se na třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem vystoupí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se omlouvám kolegům, že je předběhnu. Já se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 6989. Jde o můj pozměňovací návrh, který řeší dlouhodobě neuspokojivou situaci s opravou budovy ÚSTR, čili Ústavu pro studium totalitních režimů. Já kolem něho chodím prakticky každý den a je to budova, která je teď zabalena v plastu a v deskách. Bohužel není v provozu a historici platí miliony korun za pronájem v komerčním prostoru. Takže tam probíhala rekonstrukce, ta rekonstrukce byla přerušena a vzhledem k tomu, že došlo k nějakým změnám a k navýšení potřebných prostředků na tu rekonstrukci a ministerstvo se "zaseklo", tak ta rekonstrukce je v nedohlednu. Dokonce se uvažuje i o prodeji té budovy historiků s odůvodněním, že za nějakou dobu už stejně nebudou potřeba, protože jim zanikne působnost.

Já si myslím, že je naopak důležité si připomínat to, co se tady dělalo za minulého režimu, dokumentovat to a sdílet to i nové generaci. Nicméně dostal jsem i jinou zpětnou vazbu. Například mi volala paní, která se divila: Na co třicet let, pane Michálku, po pádu komunismu potřebujeme historiky, aby to zkoumali? Tak opravdu, historici jsou potřeba po tom, co se nějaká událost stane, spíš než předtím. To dělají prognostici. A země, které si prošly takovýmito těžkými obdobími, jako byl třeba nacismus nebo komunistická diktatura, mají instituce, které se věnují zkoumání této doby a šíření poznatků mezi společnost a novou generaci.

Chápu, že to jsou poměrně vysoké peníze, přes 400 milionů korun, na druhou stranu je potřeba se dívat na návratnost těch prostředků. To znamená, lepší než teď platit pronájmy každý měsíc za komerční prostory, když máme vlastní budovu a můžeme ji použít, tak je lepší do toho ty investice dát podle mého názoru a z dlouhodobého hlediska nám to ty peníze ušetří. Samozřejmě pokud není cílem zlikvidovat historikům jejich budovu a zabránit tomu, aby se ty zločiny komunismu zkoumaly. Ale věřím, že paní ministryně ani nikdo jiný takovýto záměr nemá.

Takže si vás dovoluji požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který v dlouhodobém horizontu se nám skutečně vrátí, protože nebudeme muset platit za ty pronájmy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, kolega Skopeček tady přednesl konkrétní pozměňovací návrhy, takže já už se k nim vyjadřovat nebudu. Nicméně bych chtěl obrátit pozornost paní ministryně - (diskuse u stolku zpravodajů) - to je v pořádku, já počkám - paní ministryně nejenom na stránku výdajovou, ale i stránku příjmovou. Jsem přesvědčený, že zde máme ještě řadu zdrojů, které nevyužíváme, nebo nechceme využít

Česká republika vlastní poměrně velké množství majetku, pozemků, které jsou hospodářsky nevyužitelné, spravuje je buď Státní pozemkový úřad, nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jde o drobné pozemky, které, říkám, nejsou hospodářsky využitelné, a je zbytečné, aby je stát držel. Podle mého hlubokého přesvědčení je možné uvažovat o prodeji těchto pozemků a navýšit tak příjmovou část rozpočtu a zároveň si tím ulevit v oblasti množství úřednictva, které tento majetek spravuje, přičemž ten majetek v podstatě vůbec nic nenese, takže to akorát zatěžuje státní rozpočet. Prosil bych, nebo bych vás požádal, zdali byste se tomuto tématu nějak silněji nevěnovali. Neumím si vymyslet číslo, nicméně zvětšit tlak na využití majetku, který stát má, anebo naopak zvážení, zdali vůbec tento majetek potřebuje. Z praxe takovýchto pozemků znám spoustu, budou jich zcela určitě tisíce, které stát není a do budoucna nebude schopen využít. Nicméně třeba by se našel někdo, kdo by o ty nemovitosti a pozemky zájem měl. Mluvím o opravdu pozemcích, které jsou pro stát hospodářsky nevyužitelné.

Pak jsem chtěl obrátit vaši pozornost na záležitost výdajovou. Na zemědělském výboru jsme o tom diskutovali. V letošním roce stát posílil mimořádně rozpočet kapitoly Ministerstva zemědělství v částce zhruba 12,5 miliardy korun. Z většiny byla tato částka využita na likvidaci škod napáchaných zejména kalamitou kůrovce, ale i dalšími škůdci, kteří se přemnožili, se kterými je obrovský problém a dochází, pokud bychom tuto situaci neřešili, k obrovským hospodářským škodám.

Chybí v rozpočtu jakákoliv koruna na řešení těchto problémů, tak se chci zeptat, zdali Ministerstvo financí počítá s tím, že buďto kapitolu Ministerstva zemědělství posílí, nebo najde jiné zdroje, jak tuto situaci řešit. Protože tím, že je v kapitole napsaná nula, a zcela určitě to budou nikoliv řády stovek milionů korun, ale bohužel miliard korun - zdali počítáte s tím, že se takováto položka v oblasti poptávky na řešení této situace objeví. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Dolínek vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: (Dlouho nepřichází.) Děkuji. Já se omlouvám, já jsem tady s panem předsedou Michálkem řešil stav té budovy, o které mluvil v rámci ÚSTR. Podle mě to není problém rozpočtu. Je to problém technický a vláda je schopna ho vyřešit, i ÚZSVM. Ale je to o tom, aby si vyjasnili, že ta zakázka historicky už je ze strany policie došetřena a může se nová zakázka realizovat. Takže prosím vraťme tu diskuzi vždycky zpátky do věcného merita věci.

Stejně jako bych poprosil i další kolegy, kteří říkají, že tady jakési politické strany berou miliardu a čtvrt, to je lež. Jenom abychom si řekli, že tady prostě nezaznívá pravda v posledních minutách. Na druhou stranu ale děkuji kolegům, že na to nereagují, protože každý má právo se vyjádřit a ta diskuze potom bude vyjádřena hlasováním.

Já osobně jsem se přihlásil proto, že se chci přihlásit k návrhu číslo tisku (dokumentu) 6972, který se týká pozměňovacího návrhu, kde snižujeme výdaje v kapitole 396 Státní dluh, specifický ukazatel obsluha státního dluhu, o 150 milionů. Dále zvyšujeme výdaje v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa, specifický ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS SMVS celkem na položce akce financování a rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády České republiky, dotační titul 298D22, nová položka výstavba nové základní školy městské části Praha-Březiněves o 150 milionů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP