(9.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Počítáme s pozvolnou konsolidací. Chceme se vrátit do standardních podmínek bez vyvolání recese. Pouze tak omezíme negativní dopady na životní úroveň a zajistíme konvergenci ekonomiky. Jsme si vědomi toho, že seberozhodnější konsolidace s opakovanými recesemi v zádech prostě svých cílů nikdy nemůže dosáhnout. Nabízíme tak zcela odlišný přístup ke konsolidaci veřejných financí než v minulém desetiletí. Tehdy se prakticky okamžitě druhý rok po recesi začalo škrtat a zvyšovaly se daně, aby se co nejrychleji snížil deficit veřejných financí. Ostatně tutéž medicínu by nám dnes rádi doporučili i někteří představitelé opozice nebo například Národní rozpočtová rada.

Jsem ovšem toho názoru, že bychom se měli z minulých chyb poučit, ne je opakovat. Navíc dnešní situace je jiná. Tehdy šlo o recesi dovezenou ze zahraničí v důsledku světové ekonomické a finanční krize. Nyní jde o pandemii nemoci COVID-19 způsobující hospodářskou recesi, přičemž onemocnění i recese se naplno projevily i v České republice. Současně je letošní propad ekonomiky odhadován jako mnohem výraznější a míra nejistot ovlivňující ekonomické chování a rozhodování nesrovnatelně vyšší.

V konsolidační strategii konkrétně počítáme s tím, že nebudeme valorizovat provozní výdaje, to znamená, že budou reálně klesat. Počítáme také se zmrazením platů úředníků a státních zaměstnanců. A budu opravdu ráda, když zde v Poslanecké sněmovně projde i zmrazení platů ústavních činitelů. Klesat budou i kapitálové výdaje bez prostředků EU a finančních mechanismů, neboť budou postupně doplňovány o zdroje z nových nástrojů EU.

Dámy a pánové, právě nyní je vhodný čas využít fiskální prostor, který jsme za poslední roky rozpočtovou odpovědností vytvořili. Mohu-li si vypůjčit nedávnou paralelu německé kancléřky Angely Merkelové, tak tedy pojďme vybudovat most, přes který přejdeme toto rozbouřené období do klidnějších dob. Ano, nejen Německo, ale také Česká republika si takový most zaslouží. A potřebuje ho. Předkládaný návrh rozpočtu je pilířem, bez kterého tento náš most nevydrží. Mějte to prosím při svém rozhodování na paměti.

Děkuji vám za pozornost a prosím, abyste schválením státního rozpočtu na příští rok pomohli naší zemi zdolat největší zkoušku, které ve své novodobé historii čelí. Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Abych byl předvídatelný - nebo jaký bude další postup? Dáme slovo paní zpravodajce paní Miloslavě Vostré, předsedkyni rozpočtového výboru. Poté se otevře rozprava a mám zde přihlášky pana místopředsedy Fialy, pana předsedy Kalouska, se stanoviskem klubu vystoupí pan poslanec Onderka a poté s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, které přijal na svém jednání rozpočtový výbor na 46. schůzi, a přijal ho jako usnesení číslo 463, které jste všichni obdrželi. Je to usnesení k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, sněmovní tisk 1067.

Po úvodním slově ministryně financí Aleny Schillerové, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 v prvém čtení přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 podle sněmovního tisku 1067 (dále zákon), kterými jsou:

A. Výše příjmů stanovená částkou 1 488 336 029 790 Kč, výše výdajů stanovená částkou 1 808 336 029 790 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) stanovený částkou minus 320 000 000 000 Kč,

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami

a) zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o 18 783 830 871 Kč,

b) změnou stavu státního dluhu o 301 216 169 129 Kč.

C. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 660 631 400 Kč,

D. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to příspěvky v celkové výši 10 251 683 200 Kč,

E. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 1 210 478 100 Kč,

F. Zmocnění ministryni financí podle §4 zákona a zmocnění Ministerstvu financí postupovat při stanovení výše příspěvku na výkon státní správy krajům postupem uvedeným v příloze č. 5, hlavnímu městu Praze postupem uvedeným v příloze č. 7 a jednotlivým obcím postupem uvedeným v příloze č. 8 zákona.

II.bere na vědomí, že návrh státního rozpočtu ČR na rok 2021

a) obsahuje finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 156 747 379 625 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 55 000 000 000 Kč,

b) stanoví rozsah pojistné kapacity Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., ve výši 330 000 000 000 Kč,

c) obsahuje v příloze č. 9 zákona seznam dotací z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu poskytovaných v roce 2021 s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají povinnosti vyhlásit výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace podle rozpočtových pravidel.

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2021 takto:

petiční výbor: kapitoly 304 - Úřad vlády, 309 - Kancelář Veřejného ochránce práv, 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů,

rozpočtový výbor: kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, 303 - Senát Parlamentu, 312 - Ministerstvo financí, 345 - Český statistický úřad, 359 - Úřad Národní rozpočtové rady, 396 - Státní dluh, 397 - Operace státních finančních aktiv, 398 - Všeobecná pokladní správa kontrolní výbor, 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a kapitola 381- Nejvyšší kontrolní úřad,

výbor pro evropské záležitosti: kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa - finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku vyjma zemědělské politiky (viz sešit B), v tom: Souhrnné rozpočtové vztahy k EU a finančním mechanismům, příjmy státního rozpočtu - transfery na krytí předfinancování, výdaje státního rozpočtu - programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU a odvod vlastních zdrojů EU ze státního rozpočtu do rozpočtu EU,

hospodářský výbor: kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu, kapitola 327 - Ministerstvo dopravy, 328 - Český telekomunikační úřad, 344 - Úřad průmyslového vlastnictví, 349 - Energetický regulační úřad, 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 373 - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, 374 - Správa státních hmotných rezerv, 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

ústavně-právní výbor: 336 - Ministerstvo spravedlnosti - část správní a dále souhrn celé kapitoly, 355 - Ústav pro studium totalitních režimů, 358 - Ústavní soud, ***
Přihlásit/registrovat se do ISP