(17.00 hodin)
(pokračuje Výborný)

Další pozměňovací návrh doplňuje nový odstavec, který umožňuje obcím v případě potřeby stanovit všem původcům odpadu na svém území pro konkrétní druhy odpadu jednoho přepravce. Smyslem je víceméně zamezení nějakého nekoordinovaného svozu odpadů. Zase některé obce, města mají tu zkušenost, že se na katastru obce, města pohybuje více přepravců, což samozřejmě když vezmeme do důsledku, tak to zvyšuje emise vozů. Je to i jakási ochrana obyvatelstva před zvýšeným rizikem zvýšené silniční dopravy nákladních vozidel apod. Čili smyslem je skutečně určit konkrétní firmu, která bude tím jedním přepravcem, který bude svážet odpady z daného katastru.

Další pozměňovací návrh navrhuje doplnit text u Státního fondu životního prostředí, který tím pozměňovacím návrhem by měl vázáno využití prostředků, které získá z toho poplatku, pouze pro účely odpadové agendy. Cílem je, aby získané prostředky byly vázány pouze pro tu odpadovou agendu a nemohly být SFŽP využity na jiné účely, které má fond stanoveny v zákoně. Vlastně je to jakýsi princip účelového vázání získaných prostředků. Je to podobný princip, který už dneska platí třeba u emisních povolenek. My ho navrhujeme zahrnout i do zákona o odpadech.

Další pozměňovací návrh, tím se navrhuje, aby byla stanovena povinnost provozovatele skládky, to už se týká skládkování, mít zabezpečené peněžní prostředky nejenom pro tu první, ale i pro druhou fázi provozu skládky. Čili víceméně nám tady jde o to, abychom nějakým způsobem dopředu eliminovali rizika, že likvidace případných škod bude potom sanována z prostředků obcí, měst, veřejné správy apod. Proto bychom považovali za rozumné, aby finanční prostředky byly garantovány nejen na první, ale i na druhou fázi.

Dalším pozměňovacím návrhem navrhujeme, aby do třídicí slevy byl zahrnut i biologický odpad, který si obyvatelé obce zlikvidují sami na svých pozemcích, ať už mulčováním, kompostováním apod. Smyslem je, aby byly obce motivovány k podpoře likvidace biologického odpadu obyvateli samotnými. Aby zbytečně nedocházelo za každou cenu ke svozu tohoto biologického odpadu jenom proto, aby obce dosáhly na splnění podmínky pro třídicí slevu. Je to podle našeho názoru opatření, které skutečně má pomoci k tomu, abychom nesbírali biologický odpad jenom proto, abychom dosáhli na samotnou třídicí slevu. Chci zdůraznit, že toto opatření nebo tento návrh vychází z praxe, která byla přijata ve Spolkové republice Německo i v Rakousku, dobře tam funguje, a proto ji považujeme za rozumnou a předkládáme ji formou tohoto pozměňovacího návrhu.

A pak jsou tady poslední dva pozměňovací návrhy. Ten první navrhuje vypustit - týkají se podobné věci - ten první navrhuje vypustit část textu, která umožňuje za splnění podmínek přeshraniční přepravu odpadu do České republiky za účelem jeho likvidace na území České republiky ve spalovnách. Cíl je jediný: zamezit tomu, aby byl odpad vyprodukovaný ze zahraničí dovážen k likvidaci na území České republiky. V případě, že by tato změna přijata nebyla, tak samozřejmě tady je riziko, že po přijetí toho zákona budou budovány nové spalovny za účelem dovozu a likvidace odpadu ze zahraničí, což asi není ideální nejenom pro životní prostředí v České republice, ale i pro občany České republiky samotné.

Je potřeba tady zdůraznit, že navrhovaná úprava v tomto pozměňovacím návrhu je v souladu s evropskými předpisy, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady z roku 2006, která umožňuje členským státům, aby přijaly taková opatření, kterými by takovou přepravu úplně nebo částečně zakázaly.

A poslední pozměňovací návrh navrhuje v té samé věci vypustit tu část textu, která zákaz dovozu odpadu do České republiky za účelem energetického využití omezuje na energetické využití ve spalovně komunálního odpadu, protože samozřejmě jsou tady další provozy, které mohou tyto odpady využívat, např. cementárny a další. A opět tady platí to, co už bylo řečeno, je to v souladu s evropskými předpisy, notabene tady je dobré asi poznamenat to, že pojem, který se objevuje v tomto paragrafu, spalovna komunálního odpadu, nikde jinde v tom zákoně použit není a žádné zařízení označované jako spalovna komunálního odpadu ve finále vlastně ani není jenom spalovnou komunálního odpadu, ale spalovnou mnoha dalších typů odpadu. Čili už ten samotný pojem zavdává potenciální riziko výkladových problémů, co to je spalovna komunálního odpadu. Proto by bylo vhodné to touto cestou a tímto pozměňovacím návrhem řešit.

Tolik tedy představení série pozměňovacích návrhů od kolegů z poslaneckého klubu KDU-ČSL. V podrobné rozpravě se k nim potom jenom už velmi stručně pod jednotlivými čísly přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní poslankyni Fialovou, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Hezké odpoledne všem. Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchala celou rozpravu a všechny předřečníky a rozhodla jsem se, že vystoupím na konci a shrnu některé věci opravdu z praxe, protože tady padaly totálně nepoužitelné věci, těžko aplikovatelné. Půjdu postupně.

Ráda bych se vyjádřila k panu poslanci Elfmarkovi prostřednictvím pana předsedajícího. On se pozastavil nad tím, že je velké množství pozměňovacích návrhů, a také zároveň řekl, že odpadařina je velký byznys. Tak tímto mu dávám odpověď proč. A sám se může zamyslet nad některými svými slovy ohledně toho, že mluvil s x experty například v podobě výhřevnosti, že by měla být dělaná z běžného vzorku. Víte, jak je jednoduché upravit vzorek? Na běžný nalít vodu, a už vám nebude splňovat výhřevnost. Tak mě by zajímalo, jací to byli experti a do jaké té skupiny patřili. Proto se stanovovalo v sušině, protože je to jeden z nejčistších, nejběžnějších postupů, jak dokázat, zda ten odpad je ještě využitelný a zda je využitelný právě pro energetické využití anebo pro další recyklaci.

Dále musím tady souhlasit s panem Adamcem a podpořit ho vůči panu Elfmarkovi. Jak chcete řešit, když chcete zakázat skládkování, chcete zakázat spalování, dát spalovací poplatky, když my máme připravena zařízení, která budou zpracovávat a recyklovat odpady? My musíme dát prostor, aby tyto společnosti vznikly, a můžeme se dál o tom bavit, jakým způsobem. Ale najednou zakázat vše a říkat, že je všechno špatné, a nemít na to žádné řešení, to není úplně fér vůči firmám, vůči občanům a vůči celé naší republice.

A co se týká bioodpadů a samotné třídicí slevy, my jsme se o tom bavili na výboru pro životní prostředí, kde ministerstvo přislíbilo, že vytvoří metodiku, jakým způsobem bioodpady zahrnout do třídicí slevy. To je odpověď i na pana Výborného, který toto také zmínil. Padlo to na výboru pro životní prostředí a přijde mi fér toto zmínit, protože ministerstvo toto přislíbilo.

Pokud se vyjádřím k paní kolegyni Krutákové prostřednictvím pana předsedajícího, opět se budeme bavit o výhřevnosti, kde jeden z pozměňovacích návrhů zvyšuje výhřevnost u tzv. zbytkového odpadu. My jsme řekli, že chceme být ambiciózní a nechceme, aby nám to končilo na skládkách. Ale když zvýšíme výhřevnost zbytkového odpadu, který nám vypadává z třídicích linek jako tzv. výmět nebo zbytkový odpad, který obsahuje spoustu odpadu, který je dál recyklovatelný, jenom nemáme ty koncovky, které by se tomu chtěly věnovat, a my zvýšíme výhřevnost, a kde nám asi bude končit, aby splňoval ty parametry? To jsou věci, které jdou úplně proti schůdnosti, kde se tady bavíme, jakým směrem chceme jíti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP