(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Karel Schwarzenberg. Tak. A nyní je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na jednání hospodářského výboru k tomuto tisku nebylo dostatečně přesvědčivě vysvětleno, proč se změny týkají také školského zákona, zákona o vysokých školách a správního řádu. Navíc se těmito zákony nezabývaly příslušné výbory, myslím tím školský výbor a ústavně-právní výbor. Z tohoto důvodu se domnívám, že by se mohlo jednat o přílepky. Nicméně předpokládám, že toto by se mělo probrat ještě na jednání hospodářského výboru, proto jsem společně s kolegyní Květou Matušovskou podala dva pozměňovací návrhy, k nimž se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Dolínek. Připraví se pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme si s panem zpravodajem i s panem ministrem de facto, dá se říct, slíbili, že nebudeme dávat příliš pozměňujících návrhů mimo to, co bylo dojednáno, ale pozměňující návrh, který bych chtěl představit pod číslem 5395, se týká elektromobility a já jsem podepsán pod tím návrhem, který zde dává pan kolega Třešňák, ale jeden ten návrh je o něco užší, druhý o něco širší, proto jsem se rozhodl dát tuto variantu, abychom alespoň nějakou byli schopni přijmout zde v rámci třetích čtení.

Musíme si uvědomit, že rozvoj v oblasti elektromobility je důležitý mimo jiné z pohledu plnění povinností České republiky, ke kterým jsme se přihlásili v rámci mezinárodních dohod, například Mezinárodní dohoda o snížení produkce oxidu uhličitého, Pařížská dohoda, a v řadě dalších a dalších. Jak jistě jste si mohli všimnout z běžného života, přestože řada lidí před dvěma lety věštila, že elektromobilita se neuchytí v České republice, tak z dennodenního provozu můžete vidět, že se uchytila, a navíc bych chtěl říct, že zákonodárce již svým hlasováním o dálniční známce elektronické, kde vlastně dal zvýhodnění elektromobilitě, mohl dát příslib obyvatelům České republiky, že myslí vážně podporu elektromobility. Na základě toho samozřejmě ale k té elektromobilitě, kterou podporujeme, a udělali jsme to i jasným krokem, je potřeba učinit infrastrukturu.

Řada z vás také působí v obcích a v krajích a víte, jak je složité vybudovat někde dobíjející bod. Jedna věc je dohodnout se s investorem, který buduje obchodní centrum, aby vytvořil dobíjecí body, druhá věc je, jak do zástavby dostat dobíjecí bod a jak projít stavebním řízením. Na základě toho, protože vím, že v tuto chvíli máme už nyní v republice přes 2 000 elektromobilů, ostatně nám šlo o to, jak jsou diferencovány, tak hospodářský výbor dostal od Ministerstva dopravy tabulku až na jednotlivé typy těchto vozů, takže můžete si vyžádat určitě od svých kolegů z výboru rozlišení, jaké jsou to vozy, a jsou to vozy napříč spektrem finančním, nejsou to jenom ty luxusní, jsou to i běžné vozy k užívání, máme pouze několik set veřejných dobíjecích stanic. To znamená v praxi, že určitě to nedostačuje již stávající poptávce a bezesporu to nebude dostačující pro tu poptávku, která nastane v řádu příštích let.

K vybudování potřebné dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu se bude podle některých analýz muset investovat zhruba přes 20 miliard eur v Evropě a já si myslím, že když tento program bude podporován, tak je dobré, aby v České republice mohl být podporován a mohl probíhat bez zbytečných průtahů. Proto navrhuji, aby v tom zákoně se v části 21. článek 24 za bod 51 vložil nový bod 52, který zní: 52. V § 79 odst. 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno u), které zní: u) dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem splňující podmínky zvláštního právního předpisu.

Na závěr bych chtěl říct, že pakliže ale by došlo k dohodě na návrhu, který představí pan kolega Třešňák, a jak jsem zmínil, podílel jsem se také na něm, respektive byl jsem u jeho spolupodepsání, tak budu velmi rád. Ale tato verze je taková minimalistická, abychom aspoň nějak pomohli elektromobilitě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a prosím pana poslance Polanského, který je přihlášen do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Pěkné odpoledne, kolegyně a kolegové, milá vládo. Jak už vyplynulo z debaty na hospodářském výboru, podle Pirátů současný návrh obsahuje množství problematických ustanovení, která sice na jedné straně bezpochyby urychlí výstavbu dopravní infrastruktury, ale za cenu, kterou podle nás bychom neměli být ochotni zaplatit. Proto navrhujeme několik pozměňovacích návrhů, s nimiž vás teď stručně seznámím, a později se k nim tedy přihlásím v podrobné rozpravě.

Jde především o sněmovní dokument 5330, který ruší prohloubení takzvané fikce závazného stanoviska, která na to, o jak závažný nástroj se jedná, nebyla řádně odůvodněna. Tvrzení z důvodové zprávy jsou příliš obecná a natolik vágní, že to není profesionálů ze tří ministerstev hodno. Navíc se tento koncept pokouší léčit symptom, nikoli příčinu problému. Nesnažíme se přijít na kloub tomu, která vyjádření trvají dlouho a proč, pouze jim jaksi tupě nastavujeme limit. Největším rizikem tohoto konstruktu ale je, že se umožní úředníkům vyhnout odpovědnosti za vydání politicky nežádoucích stanovisek.

Pod sněmovním dokumentem 5331 se skrývá pozměňovací návrh na zavedení pojistky, aby člověk, který vyvlastněním přijde o své obydlí, dostal odškodné ve výši, za kterou bude schopen pořídit si bydlení nové, a nezůstávali tak za našimi pracně vybudovanými dálnicemi nešťastní, zlomení lidé.

Pod sněmovním dokumentem 5332 se nachází zrušení ustanovení, podle kterého by si stavební úřad mohl u větších staveb libovolně volit sám stavebník. Tato ustanovení považujeme za proklientelistická a nemající žádný měřitelný dopad na zrychlení stavby.

Pod sněmovním dokumentem 5333 se nachází zavedení pojistky pro případ vstupu investora na cizí pozemky za účelem průzkumných prací, na které po minulé novele z roku 2018 již majitelé nemají vliv. Toto ustanovení je mimochodem napadeno i u Ústavního soudu. Nenavrhujeme vrátit stav do doby před novelou z roku 2018, ale místo toho se pokoušíme o kompromis, kdy vstup na pozemek za splnění všech kritérií povolí v jednoduchém jednostupňovém řízení místní stavební úřad.

A konečně jde o návrhy na vyškrtnutí některých staveb z přílohy zákona, která je také napadena u Ústavního soudu, a konkrétně těch, kde je nežádoucí, aby pro ně platilo zrychlené vyvlastnění a jaksi omezení dialogu s veřejností, neboť u nich nejsou vypořádány zásadní nedostatky ať už z hlediska účelnosti, nebo z hlediska environmentálních dopadů, a nedává tedy smysl zahrnovat je mezi stavby s usnadněnou možností vyvlastňování takto předčasně. Jde konkrétně o sněmovní dokument 5334, který vyškrtává z návrhu vodní dílo Skalička, a sněmovní dokument 5335, který vyškrtává vodní dílo Nové Heřminovy.

Kromě toho, a to představí kolega Třešňák, návrh obsahuje ještě další pozměňovací návrhy k nastartování rozvoje elektromobility. Mluvil o tom před okamžikem Petr Dolínek. Já vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím paní poslankyni Balcarovou, poté pan poslanec Kupka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP