(13.00 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Další novela daňového zákona, která je součástí balíčku, je novela zákona o dani silniční, kde se navrhuje snížit sazby daně silniční o přibližně 25 % u nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Projeví se to zpětně od začátku tohoto roku, to je důležité, protože se to projeví v podstatě snížením záloh, které by na tuto daň byly zaplaceny, protože poplatníci, pokud nevyužili jen takzvaný generální pardon ministryně financí, díky kterému se odložila povinnost platit zálohy na silniční daň, a zaplatili zálohu v původní výši, použije se rozdíl mezi původní a novou výši na zaplacení zbývajících záloh.

Další dvě novely už jsou drobnosti. V rámci podpory zemědělského podnikání se novelou zákona o spotřební dani zkracuje lhůta pro vrácení přeplatku spotřební daně u takzvané zelené nafty, kde je dnes 60 dnů a zkracuje se to na 40 dnů. Díky tomu obdrží potom podnikatelé samozřejmě ty finanční prostředky na svůj účet dříve.

V novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se navrhuje zakotvit pravomoc vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie, na základě kterých má dojít k prodloužení lhůt pro plnění povinností spojených s automatickou výměnou informací při mezinárodní spolupráci při správě daní, což je legislativně technická úprava.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré odpoledne. Jelikož jednáme v legislativní nouzi, první čtení se nekoná. Nicméně než budeme pokračovat, seznámím vás s omluvenkami. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá od 13.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula od 13.00 hodin do půlnoci z důvodu návštěvy lékaře a paní poslankyně Pekarová Adamová se omlouvá od 12.45 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 874/1. (Hluk v sále.) Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím. Prosím sněmovnu o klid.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak už tady zaznělo, dovolte, abych jenom krátce zrekapitulovala, že tato novela se týká zákonů o dani z nemovitých věcí, o dani z příjmů, o dani silniční, o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty a o mezinárodní spolupráci při správě daní. Tento svůj návrh vláda projednala toto pondělí odpoledne. Jedná se o návrh daňového krizového balíčku. (Hluk v sále.) Ty zákony, kterých se to týká, jsem vám už tady vyjmenovala. Návrh je ho projednat v legislativní nouzi.

Rozpočtový výbor se zabýval tímto tiskem na své schůzi včera ráno a projednávání probíhalo tak, že tam zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Po -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní předsedkyně, já si vás dovolím znovu přerušit a znovu požádat sněmovnu o větší klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Zazněly tam tři pozměňovací návrhy, které byly projednány. Byla tam bohatá rozprava, abych to shrnula, nicméně návrh usnesení, který byl schválen, je v následujícím znění.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu své jednání ukončila nejpozději do 29. května 2020 do 19.00 hodin;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, sněmovní tisk 847, vyslovila souhlas bez připomínek.

Tolik usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za to usnesení. Obsahovalo návrhy, aby se rozpravy konaly, což je běžný postup, takže pokud nikdo necítí potřebu, tak o tom hlasovat nemusíme. Dobře, je tady přesvědčení, že musíme, já tedy svolám kolegy do sálu a budeme postupně hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, takže se prosím znovu přihlaste svými kartami, a až se tak stane a všichni dorazí, tak opakuji, že budeme rozhodovat nejdříve o tom, zda povedeme obecnou rozpravu a poté případně zda povedeme podrobnou. Věřím, že je nás v sále více, než kolik ukazuje sčítací zařízení, takže prosím všechny, aby se přihlásili.

 

Pokud již všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni, tak budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 78 je přihlášeno 135 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Obecnou rozpravu povedeme a já ji tímto otevírám.

 

Pan místopředseda Kubíček se hlásí s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jako obvykle navrhuji zkrácení rozpravy pro jednoho vystupujícího v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je zde návrh na zkrácení doby hlasování na pět minut. Takže budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s omezením řečnické doby na pět minut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 79 bylo přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 92, proti 28. Konstatuji, že návrh byl přijat a řečnická doba tak byla omezena na pět minut.

 

Budeme tedy v rozpravě pokračovat v pořadí poslanců tak, jak jsou přihlášeni. (Předsedající upozorněn.) Ano a máme zde přihlášku pana předsedy Bartoška k věci. Prosím. Je to do obecné i podrobné, takže vás potom vyzvu ještě v té podrobné. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úterý jsme schvalovali zákon o kompenzačním bonusu, který bral z rozpočtu obcí a krajů v součtu 15 miliard - 11 obcím, 4 krajům. Ze strany paní ministryně zde zazněly výtky, že způsob, jakým Senát přijal úpravu, není možné tento kompenzační bonus vyplácet, protože by to ohrozilo výplatu tohoto kompenzačního bonusu. Já jsem respektoval rozhodnutí Poslanecké sněmovny, která se rozhodla, že přijme poslanecký návrh, a připravil jsem druhý návrh do dnešního jednání, který to napravuje. Je zcela v pořádku, je koncipován jako příspěvek obcím a krajům. Je to příspěvek nárokový a bezúčelový, jeho výplata proběhne přes Ministerstvo pro místní rozvoj a bude vyplacen ještě v letošním roce.

Je konstruován tak, že obce dostanou příspěvek 1 000 korun na obyvatele, Praha dostane 2 100 korun na obyvatele, Plzeň, Ostrava a Brno 1 500 korun na obyvatele a kraje dostanou 400 korun na obyvatele, což v konečném důsledku vykompenzuje výpadek příjmů obcí a krajů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP