(Jednání pokračovalo v 18.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.10 hodin. Já se omlouvám za to, že jsem vyhlásil tříminutovou pauzu, ale přece jenom jsem chtěl předejít tomu, abychom postupovali nesprávným způsobem. Navrhuji postup, abychom hlasovali o návrhu usnesení. Poté co přijmeme nebo nepřijmeme usnesení, budeme hlasovat o návrhu usnesení jako event. dodatečném usnesení k bodu číslo 375 podle § 63 odst. 6 písm. a). Je s tím takto souhlas? Já bych nechal tuto proceduru odhlasovat.

 

Kdo je pro takhle navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 128, proti byli 3, zdrželo se 34. Návrh byl takto přijat.

 

Budeme hlasovat o usnesení mandátového a imunitního výboru, které máte všichni před sebou na svých lavicích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 6, proti 137. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli bychom hlasovali o návrhu usnesení k bodu číslo 375, které navrhl pan poslanec Klaus a které přečetl pan zpravodaj. Víme, o čem hlasujeme.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 164 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

V tuto chvíli jsme se vypořádali s bodem číslo 375.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

70.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 841/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, pan poslanec se hlásí.

 

Poslanec Josef Kott: Já pouze pro stenozáznam. Při vydání mám na sjetině pro a hlasoval jsem proti. Nechci zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. To je pro zápis. Budu pokračovat. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí paní Alena Schillerová, kterou prosím, aby se ujala slova. (V sále je rušno.)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi stručně představit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vás přeruším, jestli dovolíte. Poprosím všechny poslance v tomto sále, aby se ztišili a přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Návrh zákona je opětovně předkládán poté, co nebyl jako sněmovní tisk číslo 580 po vrácení Senátem přijat Poslaneckou sněmovnou. Jedná se tedy do značné míry o totožný návrh, pouze s dílčími korekcemi.

Předložený návrh zákona je mimo jiné realizací projektu Moje daně - moderní a jednoduché -, jehož realizace je spolu s podporou zjednodušení a elektronizace daňového systému a obecně veřejné správy jedním z bodů programového prohlášení vlády. Kromě řady dílčích změn problematiky daňového procesu, které jsou reakcí na vývoj aplikační praxe a judikatury, jsou těžištěm návrhu zákona čtyři základní témata, a sice podpora elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a vracení daňového odpočtu.

Oproti sněmovnímu tisku číslo 580 byly v návrhu zákona provedeny změny, které kompromisním způsobem upravují témata, která byla původní předloze vytýkána zde na půdě Poslanecké sněmovny ze strany opozice, a zapracovávají některé změny, které požadoval Senát. Jedná se zejména o tyto úpravy:

Bylo vypuštěno faktické prodloužení lhůty pro vrácení daňových odpočtů z 30 na 45 dnů. V případě konkludentního stanovení daňového odpočtu bude zachován stávající stav, který s ohledem na současnou ekonomickou a sociální situaci tolik nezasahuje do cash flow plátců daně z přidané hodnoty. Tím bude odstraněn hlavní důvod pro nesouhlasný postoj opozice, čili nebude se provádět u takzvané vracení nesporné části nadměrného odpočtu té vrácení části před vyměřením, ale až v rámci vyměření, čili v průběhu daňové kontroly nebo postupu k odstranění pochybností.

V návaznosti na to dochází k úpravě institutu, tedy zálohy na daňový odpočet tak, aby byl posuzován tak, jak už jsem řekla, v průběhu daňové kontroly nebo postupu odstranění pochybností.

Nově dojde k zavedení možnosti individuálního prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, které dnes není možné. Jde o zapracování námětu pana poslance Skopečka, který s touto myšlenkou přišel v rámci projednávání sněmovního tisku 580, a naplnění mého slibu zařadit toto téma do nejbližší novely daňového řádu.

Bude navrácena plošná tolerance, po kterou nevzniká úrok z prodlení. V současnosti tato tolerance činí čtyři pracovní dny a v původním návrhu měla být vypuštěna a nahrazena stupňovitou tolerancí. Nyní se do návrhu zákona vrací ve zkrácené kompromisní délce tří kalendářních dnů při současném zachování zmíněné stupňovité tolerance.

Dojde ke zvýšení úroku z nesprávně stanovené daně na dvojnásobek po dobu, kdy je nesprávně stanovená daň vymáhána v rámci exekučního řízení. Tato změna nalezne uplatnění v případě exekuce na základě nezákonného zajišťovacího příkazu. Formát takzvaných formulářových podání bude nově zahrnut mezi skutečnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financí a zároveň bude výslovně vyjádřeno, že v případě podrobností údajů o skutečnostech prokazujících tvrzení daňového subjektu a dalších údajů nezbytných pro správu daní bude vydání vyhlášky obligatorní.

Dojde k vypuštění změny, která měla připustit, aby správce daně, který pořizuje obrazový nebo zvukový záznam o této skutečnosti, nemusel předem uvědomit osoby, které se tohoto úkonu účastní, pokud by to neumožňovaly povaha a okolnosti úkonu.

S ohledem na časový rámec dalšího legislativního procesu se navrhuje stanovit účinnost zákona od 1. ledna 2021, což zajistí dostatečnou legisvakanci pro realizaci navrhovaných změn. Tomu je přizpůsobeno přechodné ustanovení týkající se prodloužení lhůty pro podávání elektronických daňových přiznání tak, aby bylo možné tento benefit využít již pro podání daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020.

Návrh zákona byl předem diskutován se zástupci opozičních politických stran a Senátu, zejména s panem senátorem Goláněm, autorem většiny změn navržených Senátem, s Komorou daňových poradců, jmenovitě panem Ing. Hajduškem a Svazem obchodu a cestovního ruchu, AMSP, Hospodářskou komorou a dalšími. Dovolím si tvrdit, že dohodnuté změny učinily z návrhu zákona nekonfliktní předlohu. Zároveň věřím, že ostatní témata jsme již podrobně prodiskutovali při předchozím projednání návrhu zákona. Proto navrhuji - zda mohu, neporušuji jednací řád? - aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v prvním čtení. Děkuji vám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP