(19.10 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nacházíme se ve velmi dynamické době, v době extrémních nejistot a vychýlených rizik. A ta se samozřejmě promítají i do přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. Proto si za vládu dovoluji předložit k vašemu posouzení a stanovisku návrh zákona, který právě pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu posuzuje -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážená paní ministryně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Já bych byl rád, aby byl slyšet váš projev, aby ho mohli zaznamenat stenografové, kteří jsou mimo sál, ale v sále je hluk. Rád bych, aby diskuse, které jsou mimo toto téma, byly zásadně v předsálí! Děkuji, pokračujte.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: - který právě pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu posuzuje dva zásadní termíny. Za prvé navrhuje, aby termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021 vládě byl pro Ministerstvo financí stanoven na 30. září 2020 oproti standardnímu 31. srpnu. V návaznosti na to se za druhé navrhuje, aby místo standardního konce září 2020 mohla vláda předložit návrh státního rozpočtu Poslanecké sněmovně do 30. října 2020.

Důvodem pro předložení této změny ve lhůtách je letošní extrémní nejistota ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. To se týká nejenom domácí ekonomiky, ale i ekonomik ostatních zemí, se kterými je Česká republika přímo nebo nepřímo spojena prostřednictvím zahraničního obchodu. Údaje o hloubce propadu ekonomiky, dopadů na spotřebu, investice, hrubou přidanou hodnotu a jiné ukazatele z oblasti reálné ekonomiky budou přitom známy za druhé čtvrtletí roku 2020, v němž očekáváme nejhlubší projevy současné krize, nejdříve 1. září 2020. Půjde o první vzájemně konzistentní a srovnatelné údaje v metodice evropského systému národních a regionálních účtů. Ty potom bude možné poměřit s vynaloženou pomocí státu a zjistit její efekty stejně jako odůvodněnost následné parciální pomoci ve vybraných dílčích částech ekonomiky. Stejným způsobem pak lze přistupovat i k projevům potenciálního strukturálního zlomu v letech následujících.

Pouze na základě těchto znalostí bude možné odpovědným způsobem vypracovat makroekonomickou predikci pro rok 2020 a 2021, která tak již nebude scénářem vývoje, ale skutečnou prognózou. A s tím souvisí i odhad příjmů. Ten bude samozřejmě přesnější i díky tomu, že budou k dispozici další měsíční hotovostní údaje splnění rozpočtu a ukončená platnost řady přechodných opatření v oblasti daní a pojistného.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové a konstatuji, že rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny, projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 861/1. Požádám nyní zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s projednáváním tohoto návrhu v rozpočtovém výboru. Jenom stručně shrnu to, co už tady říkala paní ministryně, to znamená, že v podstatě pouze pro rok 2021 navrhuje se prodloužení stávajících termínů o jeden měsíc. Tedy státní rozpočet 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září a Poslanecké sněmovně do konce října. Obdobně tak bude předložena ve stejných termínech i úprava návrhu střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023. A jenom dovolte, abych připomněla pamětníkům, kterých nás už sice tady není mnoho, ale že v podstatě stejnou procedurou byl připravován a posunut ten termín i v roce 2002 po povodních na rozpočtu 2003. Takže to není nic, co bychom tady dělali v rámci Poslanecké sněmovny poprvé.

Rozpočtový výbor projednal tento návrh a přijal usnesení, které zní: "Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna PČR své jednání ukončila nejpozději do 24.00 hodin dne 13. května 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby s vládním návrhem zákona, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 861, vyslovila souhlas ve znění přijatého pozměňujícího návrhu;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Tolik návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a nyní rozhodneme o návrhu, který rozpočtový výbor navrhuje, tedy že povedeme obecnou rozpravu. To rozhodneme v hlasování číslo čtyřicet. Zagonguji, abych zajistil přítomnost ve sněmovně, aby se ti, které jsem požádal o to, aby diskuse přenesli do předsálí, mohli vrátit.

 

Opakuji, že budeme rozhodovat o tom, že povedeme k tomuto tisku i obecnou rozpravu ve zkráceném čtení.

Rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 40, ze 107 přítomných pro 91 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat a můžeme tedy zahájit obecnou rozpravu.

 

Jako první do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová. Opět než jí udělím slovo, požádám sněmovnu o klid! Pokud chcete diskutovat jiné téma, než je předložený zákon o státním rozpočtu v roce 2021, prosím v předsálí. Slovo má paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, dovolte, abych se vyjádřila k tomuto návrhu na posunutí termínu předložení státního rozpočtu do Sněmovny. Myslím tedy návrhu státního rozpočtu na rok 2021.

Vy navrhujete, aby se posunul termín pro předložení vládě na konec září a do Poslanecké sněmovny na konec října. My se domníváme, že není až takový důvod, aby se měnil harmonogram schvalování rozpočtu na příští rok. Paní ministryně odůvodňuje, že by rozpočet byl nepřesný a neodpovídal realitě. Ale musím říci a konstatovat, že odhady, které byly v posledních letech, rozhodně přesné nebyly. Rozdíly byly v řádu až desítek miliard korun, takže je otázkou, zda tento argument je správný.

Myslím si také, že paní ministryně, když říká, že situace je nepřehledná, tak to opravdu je nepřehledná. Já bych spíš řekla, že velmi složitá. Ovšem, kdo jiný má k dispozici takový aparát makroekonomů, na který se každý rok spoléháme, nebo i Ministerstvo financí. A proto si myslím, že ty odhady nemusejí být úplně přesné. Každoročně Ministerstvo financí upravuje významným způsobem odhad příjmů, takže si myslím, že to je praxe, která je každoročně se opakující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP