(20.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Přistoupíme tedy k projednání tohoto bodu. Přeložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila v pořadí druhou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020. První novela zákona o státním rozpočtu byla schválena 24. března 2020 při odhadu poklesu reálného HDP o 5,1 %. Nyní předkládám druhou novelu, která řeší propad ekonomiky o 5,6 %.

Druhá novela zabezpečuje zvýšení měsíční platby státu za jednoho státního pojištěnce o 22 mld. (?) a stabilizuje zdravotní péči v ČR, která se obzvlášť v této krizové době ukazuje být jako naprosto klíčovou prioritou. Současně je navýšena vládní rezerva rozpočtová, která slouží v této době jako finanční zdroj pro naprostou většinu opatření, kterými ČR vyvažuje negativní ekonomické dopady epidemie.

Na příjmové straně státního rozpočtu se zejména promítá dopad ve výši vypláceného kompenzačního bonusu pro OSVČ. V této novele není navrženo žádné snížení výdajů v rozpočtových kapitolách s ohledem na časové hledisko. Vláda se rozhodla, že provede analýzu čerpání výdajů nároků z nespotřebovaných výdajů včetně očekávaných úspor v oblasti omezení provozu úřadů, a to podle pokladního plnění k 30. dubnu 2020. Případné snížení výdajů provede v následujících měsících ve své kompetenci s účelovým určením na další krizová opatření.

Státní rozpočet bude po této novele počítat s celkovými příjmy 1 428,2 mld. korun, což je další pokles o 60,1 mld. korun, a výdaji ve výši 1 728,2 mld. korun, to je nárůst o 39,9 mld. korun.

Deficit státního rozpočtu navrhuji ve výši 300 mld. korun. Navýšení deficitu nevidím jako rizikové, protože je naše ekonomika i její veřejné rozpočty, ale i měnová politika v dobré kondici, díky níž tuto situaci jako možná jedna z prvních zemí EU ustojíme. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivou konstelaci vše zvládnout. Světové obchodní fórum dokonce označilo makroekonomickou kondici ČR za nejlepší na světě. Mix velmi nízké míry nezaměstnanosti, nízkého veřejného zadlužení a jeho přebytkového hospodaření, vlastní měnová politika a mimořádně zdravý bankovní sektor přímo předurčují k úspěšnému překonání současného stavu.

Dovolila bych si vás na závěr požádat o podporu tohoto vládního návrhu, který je pro další vývoj v naší zemi nezbytně důležitý. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji paní místopředsedkyně vlády a ministryni financí Aleně Schillerové za úvodní slovo.

Konstatuji, že rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 833/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru, paní předsedkyně poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak ho přijal na svém jednání rozpočtový výbor. Ten Poslanecké sněmovně Parlamentu navrhuje Poslanecké sněmovně

I. aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dne 22. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem, kterým se mění zákon číslo 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, ve znění zákona číslo 129/2020 Sb., sněmovní tisk 833, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Poslaneckou sněmovnou;

V. zmocnil zpravodajku výboru, aby vás s tímto usnesením seznámila a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Chtěla bych ještě na závěr říci, že rozpočtový výbor neprojednal žádný pozměňovací návrh k tomuto návrhu novely zákona o státním rozpočtu. V té době žádný nebyl podán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. A budeme rozhodovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu a to hlasováním číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abychom vedli i obecnou i podrobnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 74 z přítomných 100 pro 75, proti nikdo. Povedeme tedy obě rozpravy.

 

A o tom, jak, rozhodneme ještě na návrh kolegy Kubíčka, který se hlásí do rozpravy, aby nám přednesl procedurální návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jako obvykle navrhuji zkrácení doby, která rozpravu pro poslance na pět minut v obecné i podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 75, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 75 z přítomných 99 pro 58, proti 6. Návrh byl přijat. Povedeme tedy rozpravu podle tohoto rozhodnutí.

 

Prvním přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se Věra Kovářová, která bude přednášet stanovisko klubu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu, ač se to týká státního rozpočtu, velmi stručný, protože část té rozpravy jsme si odbyli při diskusi o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Takže jenom v bodech.

Nevyčítám vládě propad příjmů, je způsoben krizí, za to vláda nemůže. Nevyčítám vládě výdaje na intervence mířící do ekonomiky, které mají zmírnit dopad krize, ty jsou nezbytné. Uměl bych diskutovat o jejich výši a efektivitě, ale prostě nezbytné jsou. Takže tohle jsou dvě věci v té bilanci na příjmové i výdajové straně, které bych klidně podpořil.

Jenže ony v té bilanci jsou i jiné věci. Je tam především reflexe té šestileté rozpočtové politiky vlády, která nebyla odpovědná, která snižovala odolnost státního rozpočtu, kde mandatorní výdaje rostly rychleji, než rostly příjmy z velmi dobrého hospodářského vývoje, a kde výdajové priority, když to řeknu jaksi velmi zdrženlivě, mnohem víc sledovaly volební preference než efektivitu veřejných výdajů, prostě byly to úplatky voličům. Vláda rozdávala i v dobrých časech peníze, které neměla, na priority, které byly špatné. Ty samozřejmě dále jsou součástí tohoto rozpočtu, a proto ho nemůžeme podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Já doufám, že bude klid. Paní kolegyně, než vám udělím slovo, jestli někdo diskutuje jiné téma, prosím, v předsálí. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP