(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahajuji hlasování číslo 85 a ptám se, kdo je pro to, že u zmíněného zákona trvá stav, ve kterém budeme projednávat tento zákon ve zkráceném jednání.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 85, z přítomných 85 pro 72, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tedy existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, ve zkráceném jednání. Budeme tedy postupovat podle tohoto rozhodnutí a požádám místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

Urgentní potřeba novelizace tohoto důležitého zákona vyplývá z velkých ekonomických dopadů probíhající pandemie COVID-19. Návrh doplňuje sněmovní tisk 813, takzvané moratorium na splátky úvěru, které schválila tato Poslanecká sněmovna včera, neboť přináší řešení i pro případy, které moratorium nepostihuje, a také samozřejmě pro případy po moratoriu.

Zákon o spotřebitelském úvěru, který jsme prosadili na konci roku 2016 jako Ministerstvo financí, přinesl u spotřebitelských úvěrů výrazné posílení ochrany dlužníků mimo jiné i tím, že stanovil omezení mnohdy značně nepřiměřených sankcí za prodlení se splácením úvěru. Takzvaní úvěroví predátoři, kteří nepůjčovali s cílem vydělat na úrocích z řádného splácení úvěru, ale s cílem vydělat na sankcích, případně na realizaci připojené zástavy, mnohdy přesunuli těžiště své činnosti od přísně regulovaného segmentu spotřebitelských úvěrů směrem k dosud neregulovaným úvěrům pro drobné podnikatele.

Novela obsahuje pouze dvě témata. Prvním je rozšíření omezení sankcí z prodlení i na OSVČ, druhým je zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení. Novela nemíří na zastropování úroku při řádném splácení, ale pouze na jeho omezení v případech, kdy se úvěr stává nevymahatelným a kdy nelze očekávat jeho řádné splacení. Omezením sankcí pro OSVČ, pro naše živnostníky, drobné podnikatele, se značně sníží pravděpodobnost, že taková osoba spadne v případě své platební neschopnosti do dluhové pasti. Žádoucí odrazující účinek sankce přitom zůstává zachován. Zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení se týká spotřebitelů i OSVČ. Pokud prodlení dosáhlo alespoň 90 dnů, stropuje se sjednaný úrok ve výši 8 procentních bodů nad repo sazbu České národní banky. Čili repo sazba je dneska jedno procento, jedno plus osm je devět procent.

Současný stav, kdy dluh přirůstá i během trvání prodlení tak dlouho, až se stane nesplatitelným, považuji jak u spotřebitelů, tak u OSVČ, za nadále neudržitelný. Je nutné si uvědomit, že se zde bavíme o úvěrech, které jsou již v prodlení delším než 90 dnů, tudíž jejich reálná vymahatelnost se zásadně snížila, a například u právnických osob jde o hranici, kdy musí vstoupit do insolvence.

Podstatné je také to, že věřiteli v prodlení náleží kromě smluvního úroku s navrhovaným stropem 8 procentních bodů plus repo rovněž právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, úroky z prodlení, opět ve výši 8 procentních bodů plus repo a smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky ohledně níž je dlužník v prodlení. Pro ilustraci. Zastropovaný smluvní úrok plus zákonný úrok z prodlení plus smluvní pokuta činí dohromady 54,5 % ročně. Toto opravdu považuji za více než dostačující. Návrh proto pokládám za vyvážený.

Na rozdíl od jiných krizových opatření, která mají časově omezenou účinnost, považuji u tohoto typu omezení za žádoucí, aby mělo účinnost trvalou. Proti úvěrovým predátorům je třeba bojovat nejen během současné krize, ale i po jejím skončení.

Na předvčerejším jednání rozpočtového výboru mi bylo namítáno, že se jedná o opatření trvalá a neměla by být projednávána ve stavu legislativní nouze. S tím ale já nemohu souhlasit. Ačkoliv má být účinnost navrženého opatření trvalá, přesto se jedná o opatření, které je vyvoláno současnou mimořádnou situací v souvislosti s pandemií COVID-19. Právě v této chvíli, kdy spotřebitelé i OSVČ jsou vystaveni zvýšenému ekonomickému tlaku, je třeba urychleně zajistit, aby v případě jejich prodlení nedocházelo k neomezenému narůstání plateb, které jsou povinni platit, a zabránit tak tomu, aby se dostávali do dluhových pastí. Proto se domnívám, že jsou splněny podmínky pro projednání tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze.

Rovněž se domnívám, že návrh je i z hlediska svého obsahu zcela ústavně konformní. Za klíčovou považuji skutečnost, že navržené změny se v principu nijak neliší od změn, které zavedl již zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Již tehdy došlo k omezení plateb, které spotřebitel platí v případě, že se dostane do prodlení. Jestliže tedy nebyly žádné pochybnosti o ústavní konformitě u zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016, neměly by být ani u tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové a konstatuji, že rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 811/1. Požádám nyní zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás informovala o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, pane zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením, které přijal na svém jednání rozpočtový výbor, který po úvodním slově paní ministryně, zpravodajské zprávě a po rozpravě

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 8. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 811, vyslovila souhlas bez připomínek;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

a) s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,

b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Tolik návrh usnesení, které bylo přijato na jednání rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Budeme pokračovat rozhodnutím, zda povedeme i obecnou rozpravu. O tom rozhodneme hlasováním, které bude mít číslo 86 a o něž vás požádám.

Zahájil jsem hlasování číslo 86 a ptám se, kdo je pro to, abychom vedli obecnou podrobnou rozpravu, s tím, že platí ta dohoda o pěti minutách pro každou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 86, z 93 přítomných 72 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Otevírám tedy obecnou rozpravu a první přihlášený je pan poslanec Pavel Juříček. Připraví se kolega Hrnčíř. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP