(17.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Mimo jiné je také třeba si uvědomit, že materiál pro výrobu ochranných prostředků velmi často pochází z Číny. Je tam i vyráběn, takže samozřejmě to, že dneska máme problém s některými ochrannými prostředky, je spojeno i se situací v Číně, s omezením výroby v rámci tamních továren. Takže bohužel i takovéto konsekvence tato epidemie má. Stejně tak je může mít případně u některých léků, byť aktuálně žádnou informaci o přerušení dodávek z důvodu epidemie koronaviru v Číně nemáme, ale to riziko také existuje. Takže je na tom vidět, že určitě ta epidemie má své dopady, má svoje dopady zdravotní, má svoje dopady ekonomické. My ji právě proto nikterak nepodceňujeme. Děláme všechno pro to, abychom ochránili české občany, a budeme to tak dělat i nadále, ale skutečně není namístě vyvolávat jakoukoliv paniku.

Velmi rádi budeme spolupracovat i s obcemi, s městy, nemáme s tím problém. Ale znovu opakuji, myslím si, že v tuto chvíli situace není taková, že bychom tady museli zavádět nějaký stav nouze, který skutečně vede už k omezování vlastnických práv apod. Zkrátka nemyslím si, že situace pro takovýto zásadní ústavní krok nastala. Ale na druhou stranu, pokud to bude nezbytné v těch následujících dnech a týdnech, tak si myslím, že vláda i k takovému kroku je připravena přistoupit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Další přihláška do všeobecné rozpravy není. Hlásí se pan poslanec Černohorský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Já jsem jenom nezaslechl odpověď na svůj dotaz ohledně těch lékárníků, zdali se s nimi počítá s výbavou respirátorů stejně jako u praktických lékařů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pan ministr odpoví. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Ano, i s lékárníky komunikujeme. My jsme měli dnes ráno setkání se všemi komorami, jak s lékařskou, tak stomatologickou, tak lékárnickou, i s panem prezidentem Krebsem, takže komunikujeme se všemi. My jsme teď požádali všechny komory o nějaké vyčíslení počtu potřebných respirátorů jakožto ochranných pomůcek na měsíc. Na druhou stranu troufám si říci, že není úplně nezbytné, aby v každé lékárně, pokud máme pět lékáren třeba na jednom místě vzdálených blízko u sebe, tak aby v každé lékárně lékárník musel mít ochranný prostředek a respirátor. Vzhledem k tomu, že kapacity jsou omezené, tak si myslím, že budeme muset udělat nějakou diverzifikaci například v rámci ústavních lékáren, nemocničních, tam si myslím, že to je namístě. Ale nemyslím si, že v každé lékárně by musela být taková ochrana. Musíme nakládat s těmi kapacitami, které jsou, jak říkám, omezené, nějak rozumně. Takže na tom pracujeme. Ale s lékárníky jsme v komunikaci a počítáme s nimi.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě si někdo přeje vystoupit ve všeobecné rozpravě? Ne, všeobecnou rozpravu končím, zájem o závěrečné slovo po všeobecné rozpravě není. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo nemá pan zpravodaj, nemá nikdo další. Protože nebylo navrženo žádné usnesení, tak nemáme o čem hlasovat. Děkuji všem a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/12/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, kterým nám Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 69/13. Já v tuto chvíli vítám mezi námi pana senátora Jaroslava Větrovského a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan poslanec Jan Hrnčíř. Pane senátore, prosím, posaďte se. Pan poslanec Hrnčíř by se měl nejprve vyjádřit a pak dostane slovo pan senátor. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já bych vás chtěl znovu požádat o podporu našeho návrhu novely zákona o majetku České republiky, sněmovní tisk 69, i přesto, že Senát jej zamítl. My považujeme novelu, kterou jsme předložili, sice tedy modifikovanou - chtěl bych tady poděkovat vám všem kolegům, kteří se podíleli na komplexním pozměňovacím návrhu, který nakonec byl vtělen do toho našeho návrhu. My prostě považujeme za nepřijatelné, aby státní úředníci, pokud způsobí nějakým nesprávným postupem škodu, za kterou dostane pokutu zase nějaká státní složka od jiné státní složky, typicky např. od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby bylo konstatováno, že vlastně škoda nevznikla, protože stát si peníze přendal z levé kapsy do pravé. Protože úředníci např. samosprávných celků, tzn. krajů, obcí a měst jsou popotahováni za úplně stejný postup, je ta škoda po nich vymáhána, kdežto u státních úředníků tomu tak není právě s odvoláním na to, že žádná škoda nevznikla.

My si myslíme, jako navrhovatelé, že prostě je tato novela potřebná a že právě pomůže efektivně vymáhat škodu u státních úředníků nebo u úředních osob. Takže prosím vás ještě jednou o podporu, tak jak tomu bylo v loňském roce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní prosím, aby se ujal slova pan senátor Jaroslav Větrovský. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám podal stručnou informaci ke sněmovnímu tisku číslo 69, senátnímu tisku 176, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu 6. ledna 2020. Organizační výbor Senátu přikázal senátní tisk 7. února. Garančním výborem v Senátu byl výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který dne 22. ledna 2020 přijal usnesení číslo 131, kterým doporučil návrh zákona zamítnout. Dalším výborem, který tisk projednával, byl ústavně-právní výbor, který přijal dne 15. ledna 2020 usnesení číslo 60, kterým rovněž doporučil návrh zákona zamítnout. Plénum Senátu zařadilo tisk na 15. schůzi a projednalo jej 29. ledna 2020 usnesením číslo 300 v hlasování devatenáct. Návrh zákona byl zamítnut.

Krátce k obsahu a k průběhu. Ministerstvo financí jako věcný garant zákona o majetku státu dlouhodobě zastává teorii dělené subjektivity státu v podobě, již lze popsat tak, že v zásadě popírá subjektivitu státu jako unitárního celku a vnímá ji pouze jako subjektivitu rozdělenou mezi jednotlivé organizační složky státu, a to vždy v takovém rozsahu, v jakém je ta organizační složka příslušná hospodařit s majetkem státu. Jinak řečeno, organizační složky státu sice nejsou samostatnými právnickými osobami, ale jsou ve vztahu ke konkrétnímu vymezenému souboru majetku, a tím i ke konkrétnímu okruhu právních vztahů jakousi emanací subjektivity státu, přičemž stát jako takový svou subjektivitu projevit nemůže. Při důsledné aplikaci takto vyhraněné teorie dělené subjektivity organizační složky státu nabývají znaky právnické osoby do té míry, že se jimi sice nestávají de iure, ale rozhodně de facto.

Jinak veškeré informace máte písemně v poskytnutých informacích, které vám byly určitě dány v dostatečném časovém předstihu. Já tedy pouze zmíním již pouze 300. usnesení Senátu z 15. schůze konané dne 29. ledna k návrhu zákona, kterým Senát zamítá návrh zákona a pověřuje senátory Větrovského, Červíčka a Vilímce odůvodněním Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP