(17.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Dochází poté rovněž k upřesnění některých informačních povinností vůči orgánům veřejné správy a ta novela rovněž reformuje přestupkovou část zákona. To znamená, co nastane, když je toto porušeno. Zavádí celou řadu nových informačních povinností ve smyslu určité výhradní povinnosti, což by v praxi znamenalo, že by mělo pouze výjimečně docházet k určité nezbytnosti správného provedení v rámci mezinárodních závazků.

Novela zrušuje na druhou stranu stávající informační povinnosti, což je ta dobrá zpráva, pro jejich nadbytečnost, posiluje SÚJB, získávání potřebných informací a z hlediska administrativní zátěže přináší vcelku odlehčení. Novela by měla přispět rovněž k posílení schopnosti České republiky dostát svým mezinárodním závazkům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Radovan Vích. Prosím.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobrý podvečer všem. Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, jenom doplním to, co tady řekl pan ministr průmyslu a obchodu. Tento zákon není transpoziční. Jedná se o sněmovní tisk 654, který mění hlavně zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Dále obsahuje drobné změny živnostenského zákon a trestního zákona a všechny tyto úpravy jsou vyvolané snahou nejen plnit Úmluvu u zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, což už dlouho funguje, ale upravit zákon podle aktuálních praktických poznatků a sjednotit terminologii, která je v kolizi s jinými právními předpisy, a interpretaci klíčových pojmů. Jde tedy o revizi tohoto zákona.

Musím upozornit, že tímto návrhem zákona se mění celá základní definice chemických zbraní. Nejvýrazněji je to u pojmu chemické zbraně a pojmu výroba stanovených látek. U takzvaných stanovených látek, tedy látek pod pečlivým dohledem ze strany národních orgánů a Organizace pro zákaz chemických zbraní, nebude už jejich seznam upraven vyhláškou, ale zákon odkáže rovnou na přílohu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.

To je z mé strany vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí. Jelikož nikoho nevidím, tak rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat. Nejdříve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu a já se zeptám, jestli má někdo návrh na nějaký jiný výbor. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 156 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro obranu jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbory? Není tomu tak, takže tím jsme se vypořádali se všemi návrhy v tomto bodě a já projednávání tohoto bodu končím.

 

Jako další bod je zde

 

55.
Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
/sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Já to otevírám. Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, z chemie přejdeme do zahraničního obchodu. Návrh zákona adaptuje, čili adaptační zákon, použitelná unijní nařízení, konkrétně nařízení o takzvaných konfliktních minerálech. Dále je adaptováno na řízení Rady o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí, uplatňovaných mimo její území. Jedná se o takzvané blokovací nařízení, čili vše, co se týká zahraničního obchodu. Uvedená řízení představují zvláštní unijní úpravu v rámci zahraničního obchodu, a protože obdobné zvláštní režimy zatím nebyly do českého právního řádu nikdy implementovány, bylo zvoleno jít cestou zcela nové právní úpravy. Budou-li přitom v budoucnu na úrovni Evropské unie přijaty další obdobné zvláštní režimy, může zákon sloužit i k jejich implementaci do českého právního řádu.

O co tedy jde? Nařízení o konfliktních minerálech zřídilo systém Unie pro náležitou péči v dodavatelském řetězci s cílem omezit možnosti financování ozbrojených skupin a bezpečnostních sil podílet se na obchodu s cínem, konkrétně tantalem, wolframem, jejich rudami, a jedná se tedy pochopitelně o oblasti postižených konfliktem - to je důležité zdůraznit. Stanoví povinnosti týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci, prostě je to ochranná záležitost.

Blokovacím nařízením má být odvrácen negativní účinek takzvané extrateritoriální aplikace právních aktů třetích zemí. Principiálně jde o to, že se ty třetí země nejdřív taxativně vyjmenují, v příloze takzvané hospodářské subjekty Evropské unie, a zakáže se určitým hospodářským subjektům Evropské unie tyto právní předpisy dodržovat. Tady se jedná hlavně o takzvané právní předpisy Spojených států, které se týkají omezení v hospodářském obchodním styku, konkrétně s Kubou, s Íránem a s Libyí. Toto blokovací zařízení tedy umožní těm hospodářským subjektům Evropské unie získat náhradu škody, která by mohla vzniknout v důsledku uplatnění těch právních předpisů, a tím pádem se ruší účinek rozhodnutí soudů třetích zemí. Je to tedy výhodné pro evropské subjekty, nebo výhodnější, a eliminuje se tím částečně riziko, které může způsobit to, že se v rámci třeba Spojených států, které mají taxativně vymezená určitá pravidla s těmito zeměmi, že se jich to nedotkne. Cílem tohoto nařízení je zmírnit dopady, jednoznačně, těch amerických sankcí na zájmy Evropské unie.

Z našeho pohledu se jedná o minimalistickou adaptaci na právo Evropské unie, která určuje rovněž orgány státní správy České republiky, které potom odpovídají za zajištění provádění obou těchto nařízení, a rovněž ten návrh zákona stanoví pravidla, opatření k nápravě a správní tresty ve formě pokut za porušení toho blokovacího nařízení.

Jelikož návrh zákona obsahuje takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu, byla tedy udělena předsedou legislativní rady výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace RIA. Všechny připomínky v mezirezortu byly řádně vypořádány, materiál mohl být vládě předložen bez rozporu. Věřím, že zákona přispěje k informování společnosti, ale i spotřebitelů, o problematice odpovědného získávání surovin, a rovněž tedy, že se podaří eliminovat případné negativní dopady některých právních aktů třetích zemí na subjekty Evropské unie, tím pádem České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a vidím pana poslance Dolínka, který je zpravodajem pro prvé čtení, takže ho prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý den. Já se omlouvám, mírně zadýchaný, utíkám ze schůzky. Já bych chtěl říct, že pana ministr poměrně jasně popsal znění zákona, s tím, že opravdu zákona reaguje na... (Popadá dech.) Děkuji. (Veselí v sále.) Tím, že zákon opravdu reaguje na mezinárodní podmínky a mezinárodní situaci, v tuto chvíli nebyl opravdu zákon rozporován zatím na žádném jednání a nevidím žádný problém, proto doporučuji, aby zákon byl přikázán výboru k projednání. Děkuji. (Veselí v sále, poslanci tleskají.) .***
Přihlásit/registrovat se do ISP