(12.40 hodin)

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se tedy jménem svého kolegy poslance Jana Hrnčíře chtěl přihlásit k jeho pozměňovacímu návrhu, který je zapsán pod číslem 4085. Jenom zjednodušeně řeknu, že pozměňovací návrh ruší vládou navržené zrušení tolerance pěti dnů pro pozdní úhradu daně nebo daňového tvrzení. Náš pozměňovací návrh spočívá v zavedení alespoň tří dnů tolerance. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Munzar je dalším na řadě, připraví se paní poslankyně Vostrá. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem tady zdůvodňoval v obecné rozpravě. Je jich deset, takže teď vás zahltím vlnou čísel. Je to pozměňovací návrh vedený pod číslem 4127, pozměňovací návrh vedený pod číslem 4128, další 4131, další 4133, další 4134, další 4136, další pozměňovací návrh pod číslem 4137, další pod číslem 4147, další, předposlední, pod číslem 4152 a poslední můj pozměňovací návrh pod číslem 4153.

Zároveň mi dovolte, požádal mě pan kolega, předseda našeho klubu Zbyněk Stanjura, abych jeho jménem zde načetl v podrobné rozpravě další dva pozměňovací návrhy, které najdete v systému Sněmovny pod čísly 4190 a 4191. I u těchto dokumentů najdete odůvodnění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Vostrá, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem číslo 4146. Odůvodnění je písemně součástí tohoto dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Skopeček, poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já se přihlašuji ke třem pozměňovacím návrhům. První je v systému pod číslem 4179. Jde o vypuštění odstavce 5 v § 159 novelizačního bodu 88. Tam jsou podle mého názoru nesystémově zaváděny dvě kategorie námitek, slabší a silnější. Tak to je jeden pozměňovací návrh a reakce na to.

Druhým je pozměňovací návrh pod číslem 4180. Za tímto pozměňovacím návrhem se skrývá to, aby daňové přiznání s formálními chybami bylo považováno jako řádně podané.

Nakonec se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4200. To je pozměňovací návrh, který umožní prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není ani u paní ministryně, ani u paní zpravodajky. Oběma děkuji. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb.,
o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili 29. listopadu loňského roku na 39. schůzi Poslanecké sněmovny usnesením číslo 825. Byla ukončena obecná rozprava. Návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování nebyl přijat. U stolku zpravodajů zaujali místo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a zpravodajka pro prvé čtení - už přichází, je to paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. (O slovo se hlásí poslanec Lubomír Volný.) Já se omlouvám, pane poslanče, v materiálech, které mám k dispozici, je to, co jsem nevěděl, když jsem s vámi mluvil, a to je to, že jsme tento bod přerušili po ukončení obecné rozpravy. Takže vám nemohu udělit slovo. Pokud by pan ministr otevřel obecnou rozpravu, tak bychom to mohli udělat, ale ten se k tomu zjevně nechystá. Takže musíme pokračovat tak, jak jsem řekl, to znamená přikázat, rozhodnout o přikázání garančnímu výboru.

Nejprve se zeptám, zda navrhuje někdo nějaký jiný výbor než zdravotní, aby byl výborem garančním. Není tomu tak. Tak přistoupíme k hlasování. Ještě jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v jednacím sále, aby měli možnost zúčastnit se hlasování.

 

Hlasujeme o přikázání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno 181 poslanců, pro 106, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a tento návrh jsme přikázali výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor, aby se věnoval tomuto návrhu. Navrhuje někdo z pléna jiný výbor? Nenavrhuje. Takže konstatuji, že tímto návrhem se bude jako garanční výbor zabývat výbor pro zdravotnictví a končím prvé čtení tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce.

Než se budeme věnovat dalšímu bodu, tak pan předseda Chvojka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si jménem poslaneckého klubu ČSSD chtěl vzít přestávku do 13 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, samozřejmě vyhovím této žádosti. Znamená to, že budeme pokračovat ve 14.30 hodin jednáním Poslanecké sněmovny. Jenom připomínám, že o polední přestávce se sejde organizační výbor. Je 12.47 hodin, tak ve 12.55 hodin se zahájí jednání organizačního výboru.

 

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP