(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat bodem číslo 210, to je další třetí čtení, které je připraveno k projednání. Jde o

 

210.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan poslanec Petr Dolínek - vidím, že je přítomen - a zpravodaj garančního hospodářského výboru pan poslanec Jan Bauer, který je taky přítomen. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 374/4, který byl doručen 28. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 374/5. (V sále je velký hluk.)

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Ještě jednou požádám sněmovnu o klid! (Poslanec Dolínek: Dobré dopoledne.) Pane poslanče, ještě chvilku. Jakmile bude situace taková, že bude možné, abychom vyslechli před otevřením rozpravy ve třetím čtení navrhovatele, udělím mu slovo. Nemám v úmyslu jmenovat jednotlivé poslance, ale prosím tedy, pokud vedete jinou debatu, než je silniční zákon, zásadně v předsálí! Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si tedy předložit ve třetím čtení návrh zákona, který řeší poměrně jednoduchou záležitost. Ta se týká toho, že v rámci existence preferenčních pruhů určených pro veřejnou hromadnou dopravu, integrovaný záchranný systém a někde např. i vozy taxi, podle toho, jak je to upraveno, nemohla a nemůže dosud městská policie na místě udělit pokutu. Mohla pouze na vyhrazené místo odstavit automobil, započít správní řízení, a to vše samozřejmě je velmi komplikované, není to ideální. To znamená, neměla pozici státní policie v tomto případě.

Proč je nutné dodržovat preferenční pruhy, je podle mě poměrně nasnadě a je to důvod jednoduchý. Naštěstí stále většina populace České republiky využívá veřejnou dopravu jako svoji prioritní dopravu ať za prací, nebo za jiným účelem a samozřejmě také integrovaný záchranný systém hojně využívá těchto pruhů právě v okamžicích, kdy jde o krizové situace a kdy ranní doprava například nebo odpolední špička zabraňují rychlému průjezdu nějakou oblastí. Řidiči, kteří nerespektují tento provoz a vjíždějí do preferenčních pruhů, tím samozřejmě porušují předpisy. Bohužel vím, že státní policie má určitě daleko více věcí na starosti než pouze kontrolovat preferenční pruhy, ale městská policie je zase díky kamerovému systému a dalším věcem obeznámena s tím, co se děje na jejich území, a mohla by proto účinně zasahovat např. ve špičkách tam, kde je to třeba. Proto tento návrh byl předložen.

V prvním čtení došlo k několikahodinové diskuzi na téma, zda obecní policie má být zatížena, nebo nemá být zatížena dalšími pravomocemi. Jsem rád, že jsme si zde vyříkali, že to je jedna unikátní pravomoc, o kterou rozšiřujeme povinnosti nebo možnosti městské policie. A jsem také rád, že kolegové a kolegyně nepoužili tento zákon na to, aby dále vstupovali do pravomocí městské policie v rámci dopravy. Takže takto ten návrh zákona byl ochráněn. Dovoluji si požádat o jeho podporu, jelikož i na gesčním hospodářském výboru následně ta diskuze byla jednoduchá a návrh byl podpořen.

Já bych se podobně jako jiní kolegové krátce zmínil o pozměňovacích návrzích, které zazněly následně. Je jich několik, není jich takové množství, ale některé jsou významné.

První návrh, který bych chtěl zmínit, je návrh, který říká, že nahrazujeme, resp. že prodlužujeme možnost, kdy může někdo zaplatit úřadu pokutu, z 15 na 30 dnů. Já to vidím jako optimální záležitost, protože města často měla problém, že když někdo založil složenku, následně zaplatil šestnáctý, sedmnáctý den, tak na své náklady musela ty peníze obec vracet zpátky hříšníkovi a začít řízení. Takto dáváme tu šanci, aby v tom třicetidenním rytmu, kdy lidé jsou zvyklí platit různé účty a podobně, se vypořádali i se svojí pokutou. Nicméně samozřejmě v případě, že 30 dnů nebude využito, tak běží klasické řízení dále. Myslím si, že to je věc pozitivní.

Dále bych ocenil i návrh, který se přímo netýká provozu na běžných komunikacích, ale je zde návrh, aby se mohl týkat toho, že v oblasti řidičů traktorů by mohly být využívány i řidičské průkazy získané v zahraničí, resp. aby některé skupiny řidičů, přestože nemají tzv. téčko, mohli řídit traktor. Myslím si, že to je v tuto dobu nedostatku pracovních sil pozitivní především pro zemědělce a pro lesohospodáře. Takže také to vidím jako pozitivní.

Návrh, který se zde zjevil, nebo objevil, byl načten, a považuji (ho) za nejzajímavější, je návrh paní kolegyně Pastuchové, a to je, aby automobily, především záchranka v případě, že se vrací ze svého zásahu a jede po dálnici, mohla jezdit stejně rychle jako jiné automobily podle limitů a nemusela mít ten svůj limit do 3,5 tun. Já si myslím, že je to velmi prospěšné, a zaznamenal jsem spoustu pozitivních reakcí i od profesionálů.

Pak zde máme návrhy pana poslance Kotena, které se týkají rychlosti v tunelu. Tam to vnímám jako rozporuplné, protože samozřejmě ŘSD a další podle norem mají různé předpisy. Tam jsem k tomuto neutrální, protože samozřejmě záleží na provozovateli dané komunikace, jestli nám řekne, že už by byl schopen vůbec tento limit naplňovat, těch 110 za hodinu, a myslím si, že to je velmi diskutabilní.

Také návrh týkající se toho, že senioři nad 68 let by měli jiné pokuty za nesplnění povinností než mladší. Já to vnímám lidsky velmi sympaticky, ale chápu, že v rámci rovnosti práva je to taky diskutabilní záležitost, takže mám k tomu neutrální stanovisko, které vyjádřím.

Sám jsem tam dal pozměňovací návrh, který se týká usnesení vlády, resp. návrhu, co vláda navrhla doplnit do zákona. Je to technická věc, kterou jsem tedy navrhl.

Potom zde máme dva další návrhy, které byly připojeny k tomuto jednoduchému návrhu zákona. Jeden se týká pana poslance Kotta, resp. odtahů na komunikacích a dálnicích. Tento návrh já nemohu v tuto chvíli podpořit, mám negativní stanovisko, a to je z toho důvodu, že není napsán tak, aby byl ku prospěchu věci, byť vnímám, že autor návrhu hlídal jednu věc - a o té jste se vlastně bavili zde předtím dvě hodiny, nebo hodinu a půl - průjezdnost dálnice a průjezdnost kapacitních komunikací. Autor se bezesporu snažil zajistit, aby co nejrychleji mohla policie dosáhnout odklizení jakéhokoli vozidla za účelem maximálního zkapacitnění provozu. Nicméně tak, jak je to napsáno, to vyvolává řadu otazníků. Proto mám negativní stanovisko k této věci a tak to zdůvodňuji, že nejsem proti zprovoznění komunikací, ale proti systému, jak to bylo navrženo. Nicméně samozřejmě určitě se k tomu může zde někdo vyjádřit.

A potom za sebe říkám, že byť ta věc se úplně netýká mnou navrhovaného zákona, nebo změny zákona, tak v tuto chvíli vnímám pozitivně návrh paní poslankyně Mračkové, nicméně řada už o tom tady byla řečena. Já řeknu ten důvod poměrně jednoduše, a to je, že opravdu pakliže ministerstvo není schopno starostům a krajům zabezpečit garantovaný provoz na jejich komunikacích, tak samozřejmě přicházejí krizová opatření. Já toto vnímám takto. Na druhou stranu jak krizové opatření přijde, tak očekávám, že následně může být i vyřešeno poté, co se opravdu připraví síť provozu tak, aby nebyly naše obce ohroženy. A myslím si, že to řešení, co bylo navrhováno předtím, je jednoduché, a to jenom některé úseky odpoplatnit, resp. zpoplatnit na úrovni nuly, ale pakliže ta vůle zatím není, tak podporuji to, aby obce mohly ochránit své občany. Sám jsem za to v Praze bojoval v rámci městského okruhu a podobných komunikací a třeba Spořilova, kdy na Spořilově umírají lidé na závažné choroby, protože nejsme schopni jim dát alternativní dopravu, resp. těm nákladním automobilům. Takže vnímám, že i jiné starostové a jiné obce takto bojují.

Za sebe tedy chci požádat o to, aby zákon byl podpořen, nicméně samozřejmě budu vnímat navržené možnosti, které zazní v diskuzi, a jsem samozřejmě připraven jako předkladatel se jim podle vůle většiny Sněmovny přizpůsobit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji navrhovateli za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Mám dvě řádné přihlášky. Nejdříve pan poslanec Josef Kott, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP