(9.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány na 101,8 % z rozpočtu po změnách. Jejich překročení o 24,2 mld. Kč, které bylo umožněno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů, bylo ovlivněno zejména vyššími výdaji, které jsou ze státního rozpočtu předfinancovány a jsou součástí žádostí o platby z rozpočtu EU a finančních mechanismů. Zde došlo k překročení o 30,2 mld. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů byl překročen o 23 mld. Kč, u běžných výdajů o 1,2 mld. Kč, meziročně byly celkové výdaje vyšší o 121,2 mld. Kč. Z toho sociální dávky zejména vlivem růstu důchodů byly vyšší o 26,6 mld. Kč, transfery územních rozpočtů vzrostly o 28 mld. Kč, a to především díky růstu platů v regionálním školství. Podnikatelským subjektům bylo poukázáno meziročně o 18,8 mld. Kč více, příspěvkovým a podobným organizacím, jako jsou například vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, o 15,2 mld. Kč více, výdaje na platy a související výdaje organizačních složek státu vzrostly o 13,8 mld. Kč, výdaje na společné programy EU, finanční mechanismy, meziročně vzrostly o 31,1 mld. Kč, tedy o 33,1 % a měly velký dopad především na růst kapitálových výdajů o 34,7 mld. Kč. Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2018 dosáhl 26,3 %, v roce 2017 to bylo 25,4 %.

Výsledný přebytek státního rozpočtu za rok 2018 ve výši 2,9 mld. Kč byl o 52,9 mld. Kč lepší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku, schodek 50 mld. a o 9,1 mld. Kč lepší než saldo vykázané v roce 2017, kde byl schodek 6,15 mld. Kč.

Pozitivně na dosažený přebytek působily především daňové příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které plánovanou výši překročily o 21,1 mld. Kč a nedaňové a ostatní příjmy z prostředků EU a finančních mechanismů, které rozpočet překročily o 19,4 mld. Kč. K dobrému výsledku přispělo i kladné saldo prostředků z EU a finančních mechanismů ve výši 6,4 mld. Kč. Ve schváleném rozpočtu je vždy s neutrálním dopadem.

Saldo rozpočtu roku 2018 bez započtení prostředků z EU a finančních mechanismů na příjmové i výdajové straně by bylo schodkové ve výši 3,5 mld. Kč, v předchozím roce 2017 schodkové v částce 1,3 mld. Kč.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 403,9 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu ve výši 1 401 mld. Kč a přebytek státního rozpočtu ve výši 2,9 mld. Kč a navrhuje vypořádání přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 2018 takto: vydanými státními dluhopisy, a to jejich snížením o 1,6 mld. Kč, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to jejich zvýšením o 1,3 mld. Kč.

Tolik hospodaření státního rozpočtu 2018.

Dámy a pánové, dovolte mi ještě se zmínit o hospodaření veřejných financí neboli sektoru vládních institucí v roce 2018.

Podle údajů Českého statistického úřadu skončilo hospodaření celého sektoru vládních institucí v roce 2018 přebytkem ve výši 47,4 mld. Kč, což odpovídá 0,9 % HDP. Přebytku bylo dosaženo již třetí rok v řadě a přispěly k němu všechny subsektory. Saldo očištěné o vliv hospodářského cyklu a jednorázových či jiných přechodných operací tak dosáhlo úrovně 0,4 % HDP. Střednědobý rozpočtový cíl na období 2017 až 2019 byl stanoven na úrovni strukturálního schodku ve výši 1 % HDP. Dluh sektoru vládních institucí v poměru k HDP od roku 2014 trvale klesá a tento trend pokračoval i v roce 2018. Míra zadlužení se meziročně snížila o 2 procentní body na 32,7 % HDP. V roce 2019 očekáváme stále přebytkové hospodaření sektoru vládních institucí, a to ve výši 0,3 % HDP. Odhadovaný výsledek hospodaření sektoru vládních institucí by se měl odrazit i v pokračujícím trendu relativní výše zadlužení sektoru vládních institucí v poměru k HDP, na konci roku 2019 predikujeme nižší relativní výši vládního dluhu než v roce 2018, a to na úrovni 31,3 % HDP.

Dámy a pánové, vážený pane předsedo, doufám, že se mi tímto stručným vystoupením podařilo přiblížit vám předložený vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018, a dovoluji si vás tedy jménem vlády požádat, abyste předložený materiál vzali na vědomí a zároveň odsouhlasili vypořádání přebytku státního rozpočtu za rok 2018 tak, jak to ve svém usnesení doporučil i rozpočtový výbor a jak je uvedeno v návrhu usnesení Poslanecké sněmovny.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Nejprve několik informací. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Špičák. Dnes se omlouvá do 10.30 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Majerová a omlouvá se paní poslankyně Balcarová od 12.30 do 15.00 ze zdravotních důvodů.

Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu a přijal usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 472/3. Kontrolní výbor projednal stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 472/2.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka a zároveň předsedkyně rozpočtového výboru, paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání ve výboru a přednesla návrh usnesení.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, projednávání státního závěrečného účtu proběhlo jak v rozpočtovém výboru, tak i v dalších sněmovních odborných výborech v zásadě v souladu s harmonogramem. Proto dnes budeme moci svým hlasováním rozhodnout o návrhu usnesení, které přijal rozpočtový výbor.

Jenom mi dovolte, abych připomněla, že co se týká rozpočtu pro rok 2018, ten předkládala ještě Sobotkova vláda a nová Poslanecká sněmovna ho schvalovala v podstatě ve velmi krátkém čase. Jenom bych připomněla, protože čas opravdu utíká, že první čtení tohoto rozpočtu započalo 5. prosince a už 20. prosince pan prezident podepisoval zákon o státním rozpočtu, takže velký prostor - trvalo nám to vlastně 14 dní - na nějaké případné změny systémové či parametrické tam opravdu nebyl, nicméně si myslím, že jeho schválení bylo dobrým krokem, určitě lepším, než kdyby bylo přijato rozpočtové opatření. To jenom připomínám na bázi rozpočtu roku 2018.

Čísla tady zazněla v podání paní ministryně, tak jimi tady opravdu nebudu zdržovat. Jenom si myslím, že je potřeba říci ještě jednu věc. Každý rozpočet vzniká na základě predikcí. Tady mi dovolte, abych se spíše zastavila nad tím, co Ministerstvu financí jde dobře, což jsou odhady a predikce do budoucna, protože když se podíváte na čísla rozpočtu roku 2018, která vycházela z predikce podzimu 2017, tak zjistíte, že se trefili pomalu s hodinářskou přesností, což se opakuje několikrát po sobě. To je, myslím, potřeba tady ocenit.

Na druhou stranu to, co nám nejde, a to, co je kamenem úrazu, to jsou peníze, které nám plynou z Evropské unie. Než vás seznámím s návrhem usnesení, dívala jsem se trošičku do historie. Tam jsme opravdu jako na houpačce, protože když si to vezmeme od roku 2015, tak tam přišlo o 12 mld. méně, než bylo počítáno, v roce 2016 naopak o 62 mld. více, v roce 2017 opět o 21 mld. méně a v roce 2018 opět o 37 mld. více, takže tyto záležitosti se těžko odhadují. Tady snad jenom je potřeba při sestavování státních rozpočtů být opravdu obezřetní, protože nemůžeme přesně odhadnout, jak finanční prostředky z Evropské unie nám plynou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP