(10.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou v rámci podrobné rozpravy pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý den. Nevím, jestli je to faktická, nebo jak se v tomto případě postupuje, ale chci požádat o rozdělené hlasování o těchto dvou bodech. (Hlasy ze sálu: Už bylo navrženo.) Ono to v tom šumu tady nebylo slyšet. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, stejný procedurální návrh zazněl už od paní zpravodajky. Budeme hlasovat každý bod usnesení zvlášť. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo, paní poslankyně? Není zájem o závěrečné slovo. (Předsedající gonguje.)

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Přivolám kolegy z předsálí. Současně vás všechny odhlásím a požádám o opětovné přihlášení.

 

Nejprve budeme hlasovat o bodu č. 1, který zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 416 ve věci valorizace příspěvku na péči."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 191 přihlášeno 174, pro 170, proti nikdo. Tato část usnesení byla přijata.

 

Dále budeme hlasovat o bodu 2, který zní: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že považuje plnění usnesení č. 416 za nedostatečné, a žádá ministryni práce a sociálních věcí o urychlení debaty nad zavedením valorizace v rámci ministerstva."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 192 přihlášeno 176, pro 80, proti 10. Tento návrh přijat nebyl.

 

Já tedy konstatuji, že návrh usnesení byl v bodě č. 1 přijat. Děkuji a končím tento bod.

 

Otevírám další bod a tím je

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, kterou tímto zvu. Než paní ministryně dojde na své místo, bylo nalezeno pouzdro s brýlemi. Uvnitř jsou brýle, takhle vypadají. (Ukazuje.) Hnědé, kostěné - ztráty a nálezy. Jestli si někdo brýle pozná, jsou tady u mě na předsednickém stolku, buď přímo u mě, nebo kdo bude předsedat schůzi. Děkuji.

Paní ministryně, prosím, máte slovo. (V sále je silný hluk a neklid!)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych v rámci druhého čtení stručně uvedla návrh zákona, kterým se mění daňové zákony, stručně řečeno daňový balíček na rok 2020. Hlavním cílem daňového balíčku, a proto tady se mnou sedí také ministr zdravotnictví, je zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené, a to s pomocí změn ve zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty a zejména pak jejich rodiny. (Ministryně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid v sále. Jestliže ještě debatujete o předchozím bodu nebo o něčem jiném, prosím, opusťte sál, proberte vše v předsálí a nenuťte paní ministryni, aby vás překřikovala. Děkuji.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane předsedo.

Z odborných studií víme, že u alkoholu dosahují celospolečenské náklady 59 mld. ročně, u kouření dokonce přesahují 100 mld. korun ročně. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy.

Balíček zákonů také mění tvorbu technických rezerv pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria. Pro daňové účely upravuje režim zdanění úrokových příjmů plynoucích z takzvaných korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 a upravuje osvobození od daně u krajinných prvků typu remízky, které mohou napomoci v boji se suchem.

Během předchozího projednávání tohoto návrhu byl vznesen dotaz, proč nejsou v souvislosti s uvedeným zvyšováním daňové zátěže některé jiné daňové povinnosti sníženy, například daň z příjmu fyzických osob. Z hlediska daňového mixu je podíl daní z příjmu fyzických osob na daňových příjmech v České republice v mezinárodním porovnání podprůměrný. Pokud by mělo dojít ke snížení daňového zatížení práce, mělo by to být realizováno na straně odvodů na sociální pojištění, které jsou naopak v mezinárodním porovnání značně nadprůměrné.

V této souvislosti je dále třeba uvést, že zdravotní cíle jdou v tomto případě ruku v ruce s cílem navýšení příjmů státního rozpočtu, což koneckonců vyplývá i z názvu tohoto zákona. K příjmům, které by měla tato novela přinést, rovněž zaznělo, že by měly být alokovány na prevenci negativních společenských jevů, které s sebou konzumace návykových látek a hraní hazardních her přináší. Dlouhodobě však prosazuji, že je nevhodné řešit financování podpory určité politiky na příjmové straně veřejných rozpočtů. Takové politiky mají být financovány na výdajové straně veřejného rozpočtu, který je pravidelně schvalován orgánem nadaným pravomocí schvalovat daný veřejný rozpočet, tedy touto Sněmovnou. Z tohoto důvodu nesouhlasím se zaváděním účelového určení daní, daňových asignací nebo jakýchkoliv jejich obdob. Pokud by měly být prostředky ve výši příjmové stránky dlouhodobě alokovány na výdajové stránce, došlo by zase ke kolizi se zásadou každoročního sestavování a schvalování rozpočtu. Zásadní však je, že na problematiku závislostí je nutno hledět jako na komplexní celospolečenský jev, kdy prevence, další adiktologické prvky a celkové zabezpečení této problematiky nelze řešit prostřednictvím jedné rozpočtové kapitoly, ale naopak je rozdrobena do více jednotlivých položek. Nejedná se tak tedy pouze výslovně o náklady na léčbu a prevenci, ale též o náklady na policii, sociální služby, soudnictví nebo náklady na tvorbu registru vyloučených osob. V rezortu Ministerstva financí jsou i další náklady, a to například na platy Celní správy zodpovědné za dozor nad dodržováním hazardního zákona, které nejsou výslovně označovány jako prostředky na prevenci, a přesto jsou pro zajištění boje se závislostmi nezbytné.

V novele zákona o spotřebních daních se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, tabákových výrobků, syrového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Tento návrh vychází vstříc požadavkům ministra zdravotnictví a předsedkyně Vládního výboru pro prevenci závislostí, kteří upozorňovali na zvýšení dostupnosti návykových látek v důsledku růstu životní úrovně. Od roku 2010 vzrostla průměrná mzda o 44,2 %, což je jednoznačně pozitivní, ale právě v tomto roce byla také naposledy zvýšena spotřební daň z lihu. Spotřební daně u cigaret a tabáku se sice v tomto období průběžně navyšovaly, ale jejich růst zdaleka neodpovídal rychleji stoupajícím platům a mzdám, takže i tabákové výrobky se staly dostupnějšími. Z tohoto důvodu ministr zdravotnictví a národní protidrogová koordinátorka opakovaně apelovali na Ministerstvo financí, aby přistoupilo k vyššímu zdanění zejména alkoholu a tabáku prostřednictvím vyšších sazeb spotřební daně. Zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol dlouhodobě doporučují i WHO a OECD. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP