(11.50 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Potom máme čtyři pozměňující návrhy pana kolegy Birke, je to pozměňovací návrh 2376, který se týká kontinuity stávajícího systému posuzování shody prvků evropského železničního systému v České republice a přechodného období, tak aby bylo všechno bezproblémové a aby mohlo bez problémů být podle všech nových předpisů a parametrů všechno posouzeno a mohl být v provozu funkční.

Další návrh je 2599, ten se týká vymezení předmětu podnikání Českých drah, jelikož vymezení podnikání Českých drah v provozování v železniční dopravě je příliš široké a není plně v souladu nařízením ES 1370/2007 v platném znění a navozuje výklad, že společnost České dráhy zajišťuje železniční dopravu už přímo ze zákona a není potřeba, aby železniční dopravu v rámci veřejné služby zajišťovala společnost na základě nabídkového řízení nebo přímým zadáním. Je tedy nezbytné nově vymezit předmět podnikání akciové společnosti. A týká se to opět čtvrtého liberalizačního balíčku.

Potom máme pozměňující návrh číslo 2670, ten se týká v tomto případě toho, že součástí koncepce veřejné dopravy musí být implementační plán liberalizace trhu veřejné osobní dopravy. Liberalizace trhu osobní vnitrostátní železniční dopravy je proces, který si v přechodném období každý členský stát řídí přijetím své ochranářské politiky vnitřního trhu veřejné osobní železniční dopravy. Bez přijetí plánu liberalizace trhu nastane situace, kdy dopravci z jiných členských států budou moci expandovat na náš vnitřní trh, ale přitom dopravci, kteří mají sídlo v České republice, tuto možnost provozovat dopravu na území jiného členského státu v přechodném období mít nebudou. Je proto v zájmu České republiky přijmout implementační plán liberalizace trhu jako součást koncepce veřejné dopravy co nejdříve a řídit proces liberalizace trhu.

A především pro kolegy ze samospráv. Tento pozměňující návrh ještě obsahuje jednu důležitou věc, a to je, že navrhuje vypustit z přechodných ustanovení povinnost obce pořídit plán dopravní obslužnosti do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Jedná se tímto trošičku o zásah do povinnosti samosprávy, proto je doporučeno, aby to bylo vypuštěno.

Máme zde ještě pozměňující návrh 2912 a ten se týká veřejných prostředků vynakládaných kraji a obcemi ve věci objednávání veřejné dopravy. Jedná se o to, aby tam bylo dosaženo co nejvyššího poměru ceny a kvality, aby se nemuselo soutěžit pouze na cenu, ale aby se soutěžilo na to, že se vysoutěží to nejlepší pro jednotlivé složky státu, resp. obce a kraje.

K těmto všem návrhům se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se někdo z místa do obecné rozpravy? Nehlásí, obecnou rozpravu končím. V této fázi zájem o závěrečná slova nemá ani pan ministr, ani pan zpravodaj. Takže otevírám podrobnou rozpravu. První je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Mališ, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Mališ: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům pod sněmovním dokumentem 2420 a k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem 2618. U prvních dvou pozměňováků se jedná o zlepšení pozice nákladních železničních dopravců a u posledního, třetího pozměňovacího návrhu se jedná o zajištění stability v rámci vzdělávání strojvedoucích na železnici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přihlásit k sněmovnímu dokumentu 2635. Tento můj pozměňovací návrh řeší otázku zřízení centrálního plánu, který se má pořizovat na dobu pěti let. Já jsem pro to, abychom toto opatření vypustili, a to z toho důvodu, nejenom že to jde proti principu subsidiarity a jedná se o centralizaci, ale dalším důvodem je i to, že vlastně ta předloha, tak jak je to tam upraveno, vůbec neřeší, jak bychom postupovali v případě, že by jednotlivé regiony tento centrální plán vlastně nerespektovaly. Vůbec neřeší závaznost tohoto centrálního plánu, a já proto navrhuji vypuštění, protože je to opravdu pouze formální věc, deklarativní věc, která není závazná a nic nového ani přínosného by nám nedala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, rád bych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsou pod čísly sněmovních dokumentů 2582 a 3110. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Feranec, připraví se paní poslankyně Matušovská. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Tímto se přihlašuji k pozměňovacím návrhům sněmovní dokument 2720 a dokument 2908. Já jsem je představil v obecné rozpravě. V podrobnostech odkazuji na podrobné odůvodnění, které je součástí těchto sněmovních dokumentů.

A dále se v zastoupení a po dohodě hlásím k pozměňovacím návrhům pana poslance Kolovratníka, a to jsou sněmovní dokumenty 2504, 2797, 2798, 2821, 2822, 3082 a 3094. Zase, rámcově jsem je představil v obecné rozpravě. V podrobnostech odkazuji na písemný dokument, kde je podrobné zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Matušovská, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Ráda bych se přihlásila k pozměňovacím návrhům, které jsou uloženy v systému pod číslem 2813, 2955 a 3121, které jsem zdůvodnila v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová a poslední přihlášený do podrobné rozpravy pan poslanec Dolínek potom. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Tímto bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 2931.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolínek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tímto bych se rád přihlásil ke svému pozměňujícímu návrhu pod číslem 2637 a po dohodě s panem poslancem Birke k jeho čtyřem pozměňujícím návrhům číslo 2376, 2599, 2670 a 2912. Vše je elektronicky v systému zavedeno tak, jak je to podle regulí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Závěrečná slova - má zájem pan zpravodaj, pan ministr? Není zájem o závěrečná slova. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji a panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

55.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Prosím pana navrhovatele, pana poslance Dolínka, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Opět tedy k dráhám a tentokrát pouze k jedné specifické oblasti. Já jsem tento pozměňující návrh zákona číslo 266/1994 Sb. představil již v prvém čtení. Jedná se o to, že v tuto chvíli Praha v rámci rozvoje své dopravní sítě, konkrétně metra, plánuje v rámci výstavby metra D nový systém, který je již zcela běžný v zahraničí, jak povrchový, nebo dokonce nadpovrchový, např. newyorské letiště JFK, anebo i podpovrchový v některých městech, a to je systém železniční, kde již nemusí být provoz, resp. přepravní souprava řízena strojvedoucím, ale je plně automatizován celý provoz. Proto jsem přišel po dohodě s Dopravním podnikem, Ministerstvem dopravy i s dalšími odborníky s touto jednoduchou změnou zákona, s tím, abychom vlastně umožnili, že na speciálních dráhách, konkrétně přesně se to týká především metra, mohl být tento provoz zaveden. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP