(17.00 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážení přítomní, vážený pane poslanče, ptal jste se na celou řadu věcí, tak si dovoluji uvést následující údaje.

Počet subjektů v obchodním rejstříku, na které dopadá povinnost zapsat skutečného majitele, je v současné době 522 491. Počet zapsaných osob v obchodním rejstříku, které zapsaly svého skutečného majitele, je 118 731. Míra naplněnosti evidence by se tedy mohla na první pohled jevit jako nedostatečná. Uváděné údaje však nelze interpretovat, aniž by k nim byly dodány některé podstatné skutečnosti.

Ministerstvo předně odhaduje, že přibližně 10 % právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku tvoří tzv. neaktivní prázdné obchodní korporace. Z důvodu takto vysokého počtu neaktivních obchodních korporací proto vláda v současnosti navrhuje v rámci sněmovního tisku 207, novela zákona o obchodních korporacích, zavést zjednodušený postup pro jejich zrušení bez likvidace.

Zároveň je třeba si uvědomit, že nejvyšší počet, zhruba 466 000 osob zapsaných do obchodního rejstříku, tvoří společnosti s ručením omezeným. Z nich přitom zcela převažující počet tvoří společnosti s jedním či několika málo společníky. U těchto bez dalšího řetězení existuje malá pravděpodobnost, že by skutečný majitel mohl být někdo jiný než ten, kdo je jako společník zapsán do obchodního rejstříku. I proto, jak ještě dále uvedu, plánujeme pro tyto právnické osoby do budoucna zásadně snížit jejich administrativní zátěž a zároveň u nich zajistit zápis údaje o jejich skutečném majiteli. Dostupná data nelze vnímat izolovaně ani vzhledem k účelu a smyslu stávající evidence.

Problematika boje proti praní špinavých peněz nicméně spadá do gesce Ministerstva financí, a to konkrétně Finančního analytického úřadu. V podrobnostech se proto doporučuji obrátit na tyto instituce.

Právní stav by se měl podstatně změnit po přijetí nového zákona o evidenci skutečných majitelů, který ministerstvo rozeslalo 27. 6. t. r. do meziresortního připomínkového řízení. Ten již má reflektovat požadavky nové tzv. 5. AML směrnice z roku 2018. Ta předně nevnímá institut skutečného majitele jen v úzké vazbě na boj proti praní špinavých peněz. Má jít spíše již o atribut obecné transparentnosti právnických osob. Kupříkladu do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel společnosti s ručením omezeným automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do obchodního rejstříku jako společník s podílem větším než 25 %. To by samozřejmě nemělo bránit tomu, aby zapsaná osoba samostatně provedla odchylný zápis v souladu se skutečným stavem. Neučiní-li tak, bude možné, nevyjde-li najevo něco jiného, vycházet ze stavu daného automatickým průpisem údajů z obchodního rejstříku.

Tak snad aspoň trochu jsem vám odpověděla tak, jak jste se ptal. A pokud budete chtít nějaké podrobnosti, můžu je samozřejmě dohledat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Bude. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo a děkuji paní ministryni za odpovědi na dotazy. Chtěl jsem se tedy zeptat, kdy se to plánuje zrealizovat, protože už takhle to vypadá, že Česká republika nesplní ten termín v lednu 2020. Protože pokud se bude předkládat ten návrh na podzim, tak vzhledem k tomu, jak dlouho trvá legislativní proces Poslanecké sněmovny, v Senátu atd., tak se obávám, že ministerstvo trošku zaspalo v přípravě tohoto návrhu.

A pokud jde o ty kroky k vynucování, tak tam považuji za neuspokojivou odpověď v tom smyslu, že je potřeba předložit nějaké opravdu mechanismy, které povedou k tomu, že budou nějaké mechanismy k zajištění, aby ty informace odpovídaly skutečnosti. Pokud jenom provedeme automatický průpis a nebude tam žádná reálná účinná motivace, tak to nebude odpovídat požadavkům té směrnice a zejména to nebude mít skutečný smysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já jenom k tomu, jestli to stihne ministerstvo - musíme to stihnout. Nezapomeňte, že byl měněn ministr, tím se to trošku zdrželo, ale zítra máme poradu a tam to budeme znovu kontrolovat, všechny tyhle prioritní projekty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Blahu, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci zpoplatnění silnic prvních tříd. Připraví se paní poslankyně Kozlová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane ministře, za necelých pět měsíců má začít výběr mýta s novým provozovatelem v čele. Od pana Ťoka, ale hlavně od pana premiéra Babiše jsme často slýchali, že jde o obrovský úspěch. Upřímně si to nemyslím. Doteď nemáme téměř žádné informace k tomu, jak to bude probíhat. Chci se proto zeptat za starosty, hejtmany a všechny další, kterých se to týká, na dost zásadní věc: Kde se bude mýto vybírat?

Jsem starostou Uherského Hradiště, města postiženého intenzivní dopravou, paralyzovaného nedostavěnými dálnicemi a obchvaty. Města, kterým prochází důležitá silnice mezi Brnem a Trenčínem. Úsek přes naše město se na mapě zpoplatnění střídavě objevuje a mizí. Chtěl bych vědět, a nejsem sám, jak to u nás vlastně bude. A nemluvím jen za Uherské Hradiště. Vědět to chtějí kolegové například z Plzeňského kraje, Královéhradeckého kraje. Naposledy v květnu, to jste tady zase nebyl, se vás ptal můj kolega Ivan Adamec. Všichni chtějí vědět, kde a jak se bude mýto vybírat.

Premiér Babiš i exministr Ťok slíbili hejtmanům, starostům a i panu prezidentovi nulový tarif na všech silnicích prvních tříd. Dokonce k tomu v říjnu loňského roku podepsali s kraji a obcemi memorandum. Od jara letošního roku se ale začaly objevovat nejrůznější kombinace a možnosti toho, kde se bude nebo nebude na těchto úsecích nově platit. Naposledy jste zprávu o nulových poplatcích popřeli. Cituji: "Rozšíření mýta na dalších silnicích první třídy se nevyhneme. Nulová sazba by zpochybnila tendr." A hned nato jste svolal pracovní skupinu (upozornění na čas), což lze interpretovat tak, že se o věci ještě bude diskutovat a nic není rozhodnuto. Připomínám šibeničních pět měsíců před spuštěním celé akce. (Upozornění na čas.) Takže pane ministře, jak to nakonec bude a kdo o tom rozhodne a hlavně kdy?

Omlouvám se za mírné přetažení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pusťte pana ministra. Pane ministře, prosím o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane poslanče, děkuji za interpelaci. Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, rád bych se vyjádřil. Již v předchozí odpovědi na interpelaci jsem popsal právní situaci, právní pozici Ministerstva dopravy, právní pozici Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To jsou skutečnosti, které výrazným způsobem determinují další postup ve věci mýta. Já jsem řekl opakovaně, že nechci a neohrozím zájmy České republiky jakýmkoli způsobem, který by měl vést ke zpochybnění soutěže a ke zpochybnění uzavřené smlouvy, kterou Ministerstvo dopravy považuje za platnou a účinnou.

Takže rád bych k tomu uvedl: K 1. lednu 2020 dojde k rozšíření výkonného zpoplatnění silnic první třídy o cca 900 kilometrů. Toto rozšíření výkonově zpoplatněných silnic první třídy bude realizováno v souladu s usnesením vlády ČR č. 1 000 ze dne 7. listopadu 2016 ke koncepci zpoplatnění pozemních komunikací České republiky a smlouvou o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného uzavřenou dne 20. září 2018 mezi Českou republikou, Ministerstvem dopravy a společnostmi CzechToll, s. r. o., SkyToll, a. s. Znovu zopakuji, že dnešní soudní rozhodnutí nic nemění na tom, že ta smlouva je platná a účinná a zavazuje obě smluvní strany. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP