(13.30 hodin)
(pokračuje Benda)

A vzhledem k tomu, co tady zaznělo z výboru pro evropské záležitosti, resp. z toho dostávání, a myslím, že tady dochází trochu k omylu, protože ty zprávy jsou fakt zpracované tak, že i menšina si může vynutit jejich projednávání, ale pokud existuje takový problém v evropských záležitostech, tak doporučím, abychom to přikázali k projednání ještě výboru pro evropské záležitosti, aby se tam případně podívali, jako kdo a za jakých okolností zařazuje na plénum, jestli tady zaznívalo, že je to jenom rozhodnutí předsedy výboru, což si tedy nemyslím, že tak je, určitě je to hlasování výboru jako celku. Ale jestli i opozice nemá mít, jestli nějaká menšina nemá mít možnost dostat případně na plénum Poslanecké sněmovny bod, který projednal evropský výbor.

Tolik asi moje závěrečné slovo. Máme tady jeden návrh k hlasování, to je ono vrácení k přepracování, a pak případně hlasování o přikázání a prodloužení lhůty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane zpravodaji. Já jsem vaše návrhy zaznamenal, nicméně návrh na prodloužení lhůty by měl zaznít v rozpravě. Aspoň tady mi to tvrdí prezidiálka. Takže v tom případě je potřeba znovu otevřít rozpravu. Je možné to udělat hlasováním Sněmovny, jak jsme tady dneska již jednou učinili, anebo vystoupí někdo s přednostním právem. Já myslím, že to bude jednodušší, když to odhlasujeme. Pan ministr vystoupí s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Hezký den a otevírám znovu rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za znovuotevření rozpravy. Nyní se tedy hlásí pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já myslím, že tomuhle výkladu jednacího řádu rozumím jenom velmi středně a nevím, kdo nám ho nosí, že nemůžeme navrhnout prodloužení lhůty mimo rozpravu, ale zato přikázání do výboru navrhnout mimo rozpravu můžeme. Ale dobře. Děje se tak.

Já navrhuji, abychom prodloužili lhůtu o 30 dní. Pan navrhovatel souhlasí s tímto návrhem. A navrhuji, abychom pak přikázali kromě garančního výboru ústavněprávního, ještě rozpočtovému výboru a výboru pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda. Prosím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jenom tady pro pořádek. Za navrhovatele souhlasím s prodloužením lhůty o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Děkuji. To bude v rozpravě snad vše. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu znovu končím. Nevím, jestli je potřeba znovu závěrečných slov. Má zájem někdo? Není. V tom případě nás nyní čeká hlasování. Já tady vidím žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat. Já myslím, že se tak již... Ještě ne.... Vypadá to, že už jsme všichni.

 

Takže pokud jsem si to dobře zaznamenal, jako první budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 136 je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 70, proti 55. Návrh byl přijat a sněmovní tisk se vrací k přepracování.

 

Pokud je zde nějaká žádost o přepočet...? Pan předseda. Dobře. Než zkonstatuji zcela výsledky, tak paní poslankyně Aulická se nám omlouvá od 13.30 do konce jednacího dne z rodinných důvodů.

Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Pane předsedající, já se omlouvám, já zpochybňuji hlasování. Já tam mám zdržel ve sjetině, a hlasoval jsem jako ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Máte zdržel a hlasoval jste proti? Ale to nemění výsledek hlasování. Nicméně pokud zpochybňujete funkčnost zařízení. (Odpověď mimo mikrofon.) Já bych byl rád, kdyby zaznělo přesně na mikrofon, že pan poslanec zpochybňuje elektronický záznam a jestli máme hlasování opakovat.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Mně nefungovalo hlasovací zařízení, takže mám tam zdržel se, protože jsem mačkal a nešlo mi to. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec nezpochybňuje hlasování, takže v tom případě bylo vráceno k přepracování, a tím pádem projednávání tohoto bodu končí. Já vám děkuji.

 

Ještě máme trochu času, takže jako další je zde bod číslo 37, což je

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede, ano mám to tady, za ministra Dana Ťoka vystoupí paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo dopravy předkládá k projednání návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem předkládaného návrhu je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

V oblasti taxislužby se v souvislosti s její liberalizací jednoznačně upravují pravidla pro provozování taxislužby za využití populárních mobilních aplikací a dalších elektronických komunikačních prostředků spočívajících v upuštění od požadavku na plnění některých povinností, a to povinného použití taxametru a označení vozidel střešní svítilnou. Současně se navrhuje redukce povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby tzv. alternativními způsoby.

Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků. Jedním z nich je nový institut zprostředkovatele taxislužby, kterému se pro výkon jeho činnosti stanoví určité povinnosti, které směřují zejména k tomu, aby předmětem zprostředkování byly pouze služby legální, to je služby poskytované k tomu oprávněnými subjekty, dopravcem a řidičem, kteří jsou držiteli potřebných povolení koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby.

Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba.

Návrhem dochází rovněž k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém území. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkoušku znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů a dále se vypouští možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie a minimální rozměry vozidla taxislužby. Mimo oblast taxislužby se ve prospěch adresátů právní regulace upouští od povinného označování velkých vozidel obchodních jménem podnikatele v silniční dopravě a dochází k dílčím změnám v úpravě povinností při přepravě nebezpečných věcí.

Do zákona o silniční dopravě se dále včleňuje speciální úprava vůči zákonu o zaměstnanosti navazující na unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a navrhuje se stanovit, že kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah s řidičem budou muset být v případě zahraničních dopravců k dispozici ve vozidle. Zakotvení předmětné povinnosti do zákona o silniční dopravě umožní projednání příslušného přestupku dopravními úřady, což zefektivní správní postih, jenž v současnosti není ze strany inspektorátu práce prováděn v dostačujícím rozsahu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP