(13.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Změny obsažené v předloženém návrhu se dotýkají též licenčního řízení, ve kterém dochází k dílčímu upřesnění postupu při vydávání závazných stanovisek dotčených úřadů tak, aby v důsledku nečinnosti těchto úřadů nedocházelo k excesivnímu prodlužování licenčního řízení. V návaznosti na poznatky z aplikační praxe se provádějí i další dílčí úpravy zákona o silniční dopravě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové, já musím teda říct, ještě než řeknu zkráceně zpravodajskou zprávu, tak při vší úctě k paní ministryni pro místní rozvoj - a já vás znám opravdu jako bývalý starosta strašně dlouho - tak musím říct, že bych se nikdy nenadál, že u tak rozsáhlé novely zákona o provozování taxislužby nakonec bude vystupovat vaše osoba a že tady prostě není ať už pan ministr, který buď je na odchodu, nebo není na odchodu, ale já doufám, že - je 13.41 - se snad nikdo na nic podrobnějšího nezeptá, protože bych vám to ani nezáviděl, protože tak rozsáhlou novelu prostě nemůžete mít fyzicky nastudovanou. O něčem to svědčí, ale s tím se nedá nic dělat.

Jinak v rámci zpravodajské zprávy já určitě nebudu hrotit tu situaci teď na závěr tohoto pracovního týdne, ale jedná se o sněmovní tisk číslo 431, bylo řečeno, že jde o vládní návrh. V oblasti taxislužby a v souvislosti s její dílčí liberalizací se upravují pravidla pro provozování taxislužby za využití mnoha populárních mobilních aplikací. Já bych snad chtěl říct, že to je věc, po které volají mnohé strany, které se týkají taxislužby, již mnoho let nebo mnoho měsíců, a to, s čím přichází konkrétně Ministerstvo dopravy, je určitý kompromis. Já jsem sám velmi zvědavý, jak v rámci druhého čtení, v rámci případných pozměňovacích návrhů tento kompromis nakonec pak zohlední ty naše představy, které jsme si do provozování taxislužby dali, ale to uvidíme do budoucna.

Bylo tady také řečeno, že tato právní úprava navrhuje redukci povinností dopravců a řidičů taxislužby tak, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodnění poskytování taxislužby tzv. alternativními způsoby. Právní úprava taxislužby se doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků. Bylo tady také řečeno, že změna je rovněž navrhována u označování vozidel střešní svítilnou s nápisem "taxi" nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením. Zavádí se povinnost označování vozidel evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Dále návrh počítá se zrušením některých povinností. Jedná se o upuštění od povinnosti vést záznam o provozu vozidla taxislužby, neboť jeho využití je v dnešní době již omezené. Upouští se taktéž od povinného vybavení vozidla taxislužby aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. Další věc, ta se možná týká přítomných starostů nebo zástupců samospráv, v návrhu dochází k omezení rozsahu zmocnění obcí k regulaci taxislužby na svém území. Mimo jiné se zcela vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Do zákona o silniční dopravě - asi to je poslední, co zmíním z těch mnoha desítek úprav - se včleňuje speciální úprava vůči úpravě obsažené v zákoně o zaměstnanosti zohledňující unijní předpisy v oblasti vysílání pracovníků.

Těch změn je tam opravdu velké množství. Já bych možná, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, tímto asi skončil v rámci své zpravodajské zprávy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Dobré odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl stoprocentně podpořit tento návrh zákona a ocenit pana ministra Ťoka, že on a jeho tým odvedli velmi dobrou práci při zpracování tohoto návrhu zákona, a zejména si myslím, že to je příkladný způsob, kdy od počátku pan ministr jednal se zástupci jednak zájmových skupin, obdrželi jsme poměrně rozsáhlý materiál, kde byla jednotlivá stanoviska jednotlivých zájmových skupin, a současně bylo několik jednání se zástupci poslaneckých klubů. Takže se podařilo díky tomuto jednání dospět k poměrně konsenzuálnímu návrhu, který podle mého názoru dobře reaguje na aktuální trendy v oblasti digitálních platforem. Takže náš poslanecký klub ten návrh určitě podpoří. V rámci druhého čtení bychom chtěli řešit některé detailnější otázky, kde jsme např. dostali podněty z Magistrátu hlavního města Prahy, že bude potřeba posílit určité kontrolní pravomoci magistrátu tak, aby mohli efektivně kontrolovat podvody, kterých se dopouštějí nepoctiví taxikáři a kde některé ty digitální platformy postupují tak, že kontrolory magistrátu z těch systémů mažou. Takže to by byla věc, kterou bychom tam taky rádi ještě postihli v rámci druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla přihláška do rozpravy. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy. Pan poslanec Kolovratník. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se moc omlouvám a děkuji, že jsem se mohl rychle přihlásit. Já také chci, abychom to první čtení stihli, ale ještě pár minut máme. Rád bych poděkoval panu poslanci Michálkovi za jeho slova, protože tady opravdu došlo k politické dohodě a ze strany Ministerstva dopravy - teď mluvím za podvýbor pro dopravu - ten návrh byl prezentován už loni na podzim, před Vánoci, zástupcům všech politických klubů, ten jeho ideový záměr. Prodiskutovali jsme to i na podvýboru pro dopravu. Jediné, co tady v tuto chvíli chci říct, řada z nás dostala dopisy od těch, řeknu, tradičních taxislužeb, které namítají nebo cítí velký problém v takzvané odpovědnosti zprostředkovatele, že nebude vymahatelné, jak ti taxikáři, kteří pod nimi pracují nebo jsou registrováni, jak bude kontrolováno, jestli opravdu mají všechny náležitosti. A tady chci odpovědět i pro stenozáznam a pro veřejnost, že novela na to myslí, pamatuje, je to popsáno v § 34c odst. 3, kde bude zajištěn tzv. dálkový on-line přístup. Tak to je odpověď na tu písemnou komunikaci, kterou jsme od taxikářů obdrželi, řeknu, s takovými těmi výhrůžkami o stávkování a podobně.

Jinak celá ta novela opravdu dává taxislužbám na výběr, jestli budou těmi tradičními, nebo novými digitálními. Každé z těch rozhodnutí bude mít své plusy a minusy. A za sebe, i z podvýboru pro dopravu, cítím, že za tím je většinová politická shoda, takže věřím, že po relativně drobných úpravách v rámci druhého čtení ten zákon bude úspěšný a bude ve Sněmovně schválen. I já chci těmito slovy zástupcům Ministerstva dopravy poděkovat, protože ta pracovní skupina opravdu rok velmi pečlivě na tom zákonu pracovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a v tuto chvíli nemám další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova paní navrhovatelky a pana zpravodaje. (Ne.) V tom případě hlasovat o návrzích na vrácení či zamítnutí nebudeme, protože nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě ještě svolám poslance do sálu. (Gong.) A až aspoň pár doběhne, tak zopakuji, že budeme hlasovat o přikázání návrhu k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 137 je přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 103, proti nikdo. Návrh je přijat. Konstatuji, že jsme tedy návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP