(18.10 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Proto se hlásím ke sněmovnímu tisku 1926, v kterém navrhuji zvýšit příjmy vysokých škol o 773 mil. Kč. Je to kompromisní návrh. Pro to, aby se mohly zvednout platy učitelů ve vysokém školství, musela by být navýšena tato kapitola o 1,3 mld. Kč. Já jsem se zaměřil zejména na to, aby šlo zvýšit platy odborných asistentů. Odborní asistenti na vysokých školách v současné době v tarifní složce mají i 55 % průměrné mzdy. To považuji za velice nízké číslo, a proto navrhuji přesun do této kapitoly ve prospěch vysokých škol.

Zároveň bych se rád přihlásil k dalšímu pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 1928. Zde navrhuji přesun v kapitole sport a peníze zůstanou v kapitole sport. Jde o to, že málokterá položka v našem rozpočtu má tak výrazné procentuální navýšení jako sport. Já jsem se zde zaměřil na zacílení těchto peněz. Když si vezmeme, jak se skládá rozpočet v oblasti sportu, tak větší částka jde na programy REPRE, na programy TALENT než třeba na programy MŮJ KLUB. Upřesním. Z programu MŮJ KLUB může čerpat každý klub, který se zabývá volnočasovým sportem dětí. Jedná se o zhruba 3/4 milionu dětí, tak na tyto činnosti jde menší částka než na TALENT a na REPRE, tedy na honbu za výkonem, na honbu za medailemi, kde sportuje zhruba 30 tisíc sportovců, tak na těchto 30 tisíc sportovců jde daleko větší částka z veřejných peněz než na 3/4 milionu dětí sportujících volnočasově, pro zábavu.

Z toho důvodu navrhuji přesun, a to z položky národní reprezentace, kde jsou právě tyto programy REPRE a TALENT, a tato položka bude v rozpočtu 2019 oproti rozpočtu 2018 navýšena o 547 mil., tak navrhuji, aby tato částka, toto navýšení směřovalo právě do všeobecné sportovní činnosti ve prospěch volnočasového sportování dětí a mládeže. A určitě pokud máte někdo děti v sportovním kroužku, tak víte, že velkou část mnohdy až 100 % jejich nákladů platíte z vlastní kapsy, že z této podpory, tato podpora je ještě tak nízká, že moc neuleví rodičům dětí pro to, aby mohli dávat své děti sportovat na obyčejnou volnočasovou aktivitu. Nemluvím o talentu nebo nemluvím o honbě za výkonem, o honbě za medailemi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana poslance Hrnčíře. Připraví se pan poslanec Španěl. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1569. Jedná se o pozměňovací návrh, kdy v ukazateli kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně ve výdajích regionálního školství a přímo řízených organizací, přesouvám částku 2 mld. Kč ve prospěch ostatních výdajů na zabezpečení resortu.

Účelem mého pozměňovacího návrhu je přesunout část finančních prostředků, které jsou určené na inkluzi, do kapitoly speciálního školství, kde budou daleko více přínosné pro výchovu a vzdělávání občanů České republiky, neboť jsem přesvědčen o tom, že požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na částku pokrývající inkluzi je předimenzovaný.

Dále bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 1725. Jedná se o pozměňovací návrh, kdy v kapitole 304 Úřad vlády v ukazateli výdaje spojené s poradními orgány vlády přesouvám částku 5 mil. Kč do kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí jako příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Účelem tohoto mého pozměňovacího návrhu je přesunout finanční prostředky Úřadu vlády ČR, které jsou určené na podporu rovných příležitostí žen a mužů, do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je určena na podporu zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. Začlenění osob se zdravotním postižením do pracovního procesu umožní jejich lepší integraci do naší společnosti a nabídne jim možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti a zároveň pomůže posílení jejich vnímání, že se mohou aktivně podílet na rozvoji naší společnosti. Podpora zaměstnávání je vhodnější formou než pouhé navyšování dávek, které dostávají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Španěla, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit k svému pozměňovacímu návrhu pod krásným a doufám, že šťastným číslem 1777. Než vám přečtu krátkou důvodovou zprávu, tak jen svými slovy řeknu, že mě docela zklamalo, že v hrozící, nebo už probíhající kůrovcové krizi byl krácen rozpočet na podporu lesního hospodářství kapitoly 329 Ministerstva zemědělství o 20 mil., a já se tedy zoufale snažím aspoň těch 20 mil. tam vrátit z Všeobecné pokladní správy, z kapitoly 398, což je vládní rozpočtová rezerva.

Vzhledem k rozsahu kalamity, propadu cen dřeva, odbytové krizi, limitovaným těžebním, dopravním i zpracovatelským kapacitám a minimálním možnostem obrany menších vlastníků lesa je podle názoru Ministerstva zemědělství ČR naprosto nezbytné přijmout zcela mimořádná opatření a vyčlenit na boj s kalamitou zvýšené finanční prostředky. Zároveň se připravuje plán krizového řízení pro tlumení kalamity na celostátní i regionální úrovni. Z toho důvodu asi krátíme rozpočet, že?

Při srovnání s předchozími lety, jaký byl objem kůrovcové těžby, např. v roce 2016 to byly pouze 4 mil. m3, v roce 2017 už zhruba 6 mil. m3 a v letošním roce se očekává enormní nárůst těžby ve výši 10-12 mil. m3. Je naprosto zřejmé, že v naší republice je kůrovcová kalamita, s kterou je nutné účinně bojovat. Navýšení rozpočtu ministerstva na ochranu lesního hospodářství přispěje, doufám, k eliminaci kalamity. Děkuji, pokud můj pozměňovací návrh podpoříte a budeme opravdu s kůrovcem bojovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, opět zde mám omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Bartoš z pracovních důvodů od 18.45 do konce dnešní schůze.

Prosím pana poslance Ferjenčíka. Připraví se paní poslankyně Krutáková.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se přihlásit k řadě svých pozměňovacích návrhů, které jsem nahrál do systému. Konkrétně se tedy přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 1921, to je ten návrh, který jsem již podával na rozpočtovém výboru a týká se otázky financování nestátních škol. Předkládám ho spolu s pěti dalšími kolegy, a to s Věrou Kovářovou, Zbyňkem Stanjurou, Radkem Rozvoralem, Markem Výborným a Vlastimilem Válkem. Navrhujeme navýšit výdaje kapitoly 333 Ministerstvo školství o částku 1 049 500 tisíc Kč oproti kapitole Státní dluh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP