(18.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Tak nyní je Poslanecká sněmovna připravena hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 163 poslanců, pro 32, proti 111. Návrh byl zamítnut a my budeme pokračovat v projednávání.

 

Budeme pokračovat tím, že přikážeme tento návrh výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Je zde návrh organizačního výboru, aby návrh jako garanční výbor projednal hospodářský výbor. Navrhuje prosím někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno 164 poslanců, pro 162, proti 2. Konstatuji, že návrh byl přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh jinému výboru. Má někdo takový návrh? Ano, paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, já si dovoluji navrhnout přikázání výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Je zde, prosím, ještě nějaký jiný návrh na přikázání výboru k projednání? Není.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, abychom tento návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 165 poslanců, pro 57, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání pouze hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Děkuji panu zástupci navrhovatelů a paní zpravodajce a končím první čtení tohoto zákona.

 

Nyní přistoupíme k projednání bodu

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
/sněmovní tisk 172/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Já vám moc děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, už jsem ani nevěřil, že se na mě dostane, ale o to jsem radši a také budu stručnější v tom představení, aby se v ideálním případě dostalo i na následující bod.

Nicméně v tomto případě se bavíme o návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti. Cílem návrhu toho zákona je provedení úplné adaptace nařízení Evropského parlamentu o rtuti a o zrušení nařízení, která je provedena novelizací čtyř zákonů v gesci dvou ministerstev, jak Ministerstva životního prostředí, tak i Ministerstva zdravotnictví.

Velmi stručně, konkrétně. To, co je asi na tom nejzásadnější, je, že v zákoně o veřejném zdravotním pojištění se mění podmínky úhrady výplně stálého zubu, lidově řečeno to je ta plomba na pojišťovnu, ta s tím nedózovaným amalgámem v základním provedení. Bude tak hrazena forma amalgámu, jejíž použití je v souladu s nařízením Evropské unie, což je právě ten dózovaný amalgám. Dále se ale mění podmínka úhrady výplně u ošetření dočasného zubu u dětí do dne dosažení 15 let věku, u těhotných a kojících žen tak, že budou nově hrazeny pouze při použití plastické výplně, kromě amalgámu samopolymerujícího kompozita a fotokompozita.

Dále se mění zákon o odpadech, ale protože se jedná o přímo použitelný předpis, tak v zákoně o odpadech jsou upraveny pouze podrobnosti některých ohlašovacích povinností a také sankční ustanovení. V rámci chemického zákona se potom doplňují kompetence a povinnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí, a to ve věci posuzování oznámení o záměru uvádět na trh nové výrobky s přidanou rtutí nebo používat nové výrobní procesy. A konečně změní se i zákon o zdravotních službách, protože bylo potřeba za účelem završení adaptačního procesu stanovit sankční mechanismus i pro zdravotnickou legislativu.

Tak toť ve stručnosti vše. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Eva Fialová, která už je zde přítomna. Prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý večer, dámy a pánové. Pan ministr řekl základní informace, že se opravdu jedná o nařízení, které adaptuje usnesení nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z 2007/852 o rtuti a o zrušení nařízení Evropského společenství č. 1002/2008 do českého právního řádu. Konkrétně budou změny promítnuty do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 350/2001 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, a zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tzv. zákona o zdravotních službách.

S ohledem na adaptační povahu změnového zákona byla udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace u předmětného návrhu zákona.

Malinko proč se tento zákon adaptuje. Je o vlastnostech rtuti a jejím výskytu, kdy součástí elementární rtuti jsou vysoce toxické látky, které poškozují hlavně nervový a kardiovaskulární systém živých organismů. Rtuť je přirozeně se vyskytující prvek v zemské kůře a může se z ní uvolňovat do prostředí přírodními procesy, např. vulkanickou činností. Rtuť je schopná dálkového přenosu v atmosféře i ve vodním prostředí, a způsobuje tak kontaminaci životního prostředí ve velkých vzdálenostech od vlastního zdroje znečištění. Její vlastností je i bioakumulace v živých organismech, a znásobuje tím tak svoje negativní účinky. Rtuť je toxická pro těhotné ženy, protože se dostává přes placentární bariéru do organismu plodu a poškozuje jeho vývoj. Ze stejného důvodu je nebezpečná i pro děti, kdy prokazatelně zpomaluje a nevratně poškozuje vývoj jejich nervového systému.

Rtuť vstupuje do potravního řetězce hlavně z vodního prostředí prostřednictvím ryb a vodních živočichů. Původcem rtuti ve složkách životního prostředí je převážně lidská činnost. Hlavními zdroji emisí rtuti a jejích sloučenin jsou např. spalování fosilních paliv, krematoria, těžba a zpracování zlata pomocí amalgamace a použití ve výrobcích, jako jsou baterie, měřicí přístroje, kosmetika a zubní amalgámy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 17. května 2017 o rtuti definuje důvody, které vedou k zavedení opatření a podmínek, pokud jde o používání a skladování rtuti a směsí rtuti, obchodování se rtutí, sloučenin rtuti a směsí rtuti, výrobků a používání výrobků s přidanou rtutí a obchodování s nimi a o nakládání s odpadní rtutí s cílem zajistit vysokou míru ochrany lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a únikem rtuti a sloučenin rtuti způsobených lidskou činností.

Samotné nařízení však nemohlo stanovit přesná specifika pro dané členské státy. Dochází k adaptaci hned u čtyř zákonů, kterými jsou zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o odpadech, zákon o chemických látkách a chemických směsích a zákon o zdravotních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP