(17.10 hodin)

 

Ministr kultury ČR Ilja Šmíd Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil návrh novely autorského zákona. Úvodem bych rád zdůraznil, že předložená novelizace autorského zákona je výlučně implementačním předpisem, který reaguje na schválení dvou nových předpisů EU - nařízení a směrnice k provedení mezinárodní smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení. Takzvaná Marrákešská smlouva byla přijata v rámci světové organizace duševního vlastnictví v roce 2013 a v platnost vstoupila v roce 2016. Na ni obsahově navazující směrnice musí být transponována již do 11. října 2018. Nařízení se stane přímo použitelným ve všech státech EU dnem 12. října 2018.

Cílem této novely je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým včetně nevidomých a osobám s poruchami čtení, jako je například těžká dyslexie. K dosažení tohoto cíle se doplňuje již existující úprava výjimky z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících s právem autorským spočívající v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl ve speciálních formátech, patřičně upravených formátech, které umožňují osobám se zrakovým postižením, se zrakovým handicapem, vnímat tato díla v podstatě stejně, jako je vnímají osoby bez takového zrakového postižení, a dále o možnost přeshraniční výměny takových formátů. Novela autorského zákona tedy v souladu se zmíněnou směrnicí zavádí přeshraniční působnost uvedené výjimky z autorských práv, která umožní přeshraniční pohyb formátově přístupných rozmnoženin, a to jak mezi členskými státy EU, tak i mimo EU do a ze států, které jsou smluvními stranami Marrákešské smlouvy. V souvislosti s tím jsou zároveň stanovena pravidla pro nakládání s autorskými díly tak, aby byla zaručena ochrana práv a zájmů autorů.

Navrhovaná právní úprava bude přínosná z hlediska sociálních dopadů. Zlepší dostupnost autorskoprávně chráněných děl osobám nevidomým, osobám s jiným zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení, a tím jim umožní větší zapojení do kulturního a společenského života a rozšíří možnosti jejich vzdělávání. Přispěje mimo jiné k snadnější dostupnosti tuzemských autorských děl v přístupných formátech pro takto handicapované krajany a české studenty v zahraničí a k dostupnosti takto přizpůsobených zahraničních materiálů osobám se zrakovým postižením v tuzemsku.

Já bych chtěl k tomu ještě dodat, že my tomu říkáme tzv. malá novela autorského zákona, kterou máme v legislativním plánu na tento rok. Ministerstvo kultury bude připravovat v příštím roce v uvozovkách velkou novelu autorského zákona, kde budeme implementovat nařízení EU o přístupu autorů a přístupu k autorským dílům na internetu. To bude opravdu velká novela, kde tedy předpokládáme poměrně výraznější diskuzi než v tomto zákoně.

Já proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi kultury Iljovi Šmídovi a nyní se ujme svého slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Gazdík. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Pan ministr to velmi bryskně shrnul. Já se pokusím jenom už o stručné shrnutí.

Novela autorského zákona zavádí výjimku z autorského práva pro případ, že se zhotoví rozmnoženina díla výhradně pro účely, jako je zprostředkovat ho osobám slabozrakým, nevidomým nebo s poruchami čtení. Nesmí jít o žádný ekonomický ani obchodní prospěch, čili odstraňuje překážky, kdy lidé s poruchami zraku nemohou číst knihy, časopisy, noviny, notové záznamy atd. a je nutné jim je zprostředkovat jiným způsobem, který na základě této změny zákona bude vyjmut z autorského práva. Zavádí rovněž pravidla přeshraničního pohybu takovýchto děl.

Úprava je rozhodně v souladu s ústavním pořádkem ČR, implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropy 2017/15/64 a také vyplývá, jak už pan ministr řekl, z Marrákešské úmluvy, kterou uzavřela EU, a ČR ji podepsala v roce 2014. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji, a než otevřu obecnou rozpravu, konstatuji, že na dnešní odpoledne ruší svou omluvu pan poslanec Roman Onderka a naopak se do konce dnešního jednacího dne omlouvá pan poslanec Jan Skopeček.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, protože žádný návrh, když se rozprava nekonala, na vrácení, na zamítnutí nepadl. Není tomu tak, můžeme tedy se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Rozhodneme tedy v hlasování číslo 12, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Rozhodneme v hlasování č. 12, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 12 z přítomných 141 poslanců pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům Poslanecké sněmovny. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům? Není tomu tak. Takže konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán dalším výborům, lhůta pro projednání bude podle zákona o jednacím řádu, to znamená 60 dnů, a já děkuji panu ministrovi kultury Iljovi Šmídovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

 

Dalším bodem našeho jednání bude

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, to znamená, abychom postupovali pro schválení již v prvém čtení. Vládní návrh uvede z pověření vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, a pan Kamal Farhan je jako zpravodaj již u stolku zpravodajů, proto se může pan ministr zdravotnictví ujmout slova. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi tedy, abych uvedl návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tento návrh reaguje na nález Ústavního soudu z minulého roku, spisová značka Pl. ÚS 3/15.

Tímto poměrně klíčovým nálezem Ústavního soudu byla zrušena ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která určovala nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků tak, že ten nárok je stanoven v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. Ústavní soud v tomto nálezu v zásadě shledal danou úpravu protiústavní, netransparentní, těžko predikovatelnou pro pacienta s tím, že chybí jasně definovaný nárok v zákoně, tak jak vyžaduje Listina základních práv a svobod - čl. 31. V důsledku tedy tohoto nálezu dojde k 1. lednu 2019 ke zrušení příslušných ustanovení a vyprázdnění přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje seznam zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP