(10.10 hodin)
(pokračuje Pour)

Je třeba ještě uvést samozřejmě stanovisko vlády. Stanovisko vlády, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 123/1, je nesouhlasné. Vláda uvádí, že úprava je v účinnosti teprve od 1. 1. 2018 a opětovná změna by znamenala postup odporující zásadě právní jistoty a zásadě dobré správy. Navržená úprava může dle vlády ohrozit naplňování cílů a úkolů územního plánování, tedy vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.

Vláda dále uvádí, že zrušení odst. 7 § 96b stavebního zákona by mohlo vést k situaci, kdy by případná změna závazného stanoviska, které by se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentací, byla možná již pouze v řízení o odvolání. K možnému zásahu do samostatné působnosti obce vláda uvádí, že postavení obce jako subjektu rozhodujícího např. o pořízení územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území nebo jako účastníka územního řízení není nijak dotčeno. Důvodová zpráva je dle vlády kusá a neobsahuje dostatečný rozbor předpokládaného hospodářského a finančního dosahu navrhované úpravy. Navrhovatelé dle vlády pomíjejí negativní dopady návrhu dané snížením koordinace záměru v území a rizikem nekonzistentního postupu stavebních úřadů. Vláda dále upozorňuje na legislativně technické nedostatky předloženého návrhu.

Nyní bych také rád upozornil na důležitou věc, a to je, že v současné době je v rámci sněmovního tisku 76, což je novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, předložen pozměňovací návrh kolegy poslance Kolovratníka číslo 822, v jehož rámci se navrhuje rozšíření výčtu případů, kdy se závazné stanovisko orgánů územního plánování nevydává. Rovněž tento pozměňovací návrh navrhuje zrušit odstavec 7 předmětného ustanovení, tak jak tady o něm hovořil můj předřečník, tzn. prezentoval to tady předkladatel toho návrhu novely. Jedná se tedy o řešení totožné problematiky. To je třeba zdůraznit, že je to totožná problematika, takže se tady bavíme o jedné věci ve dvou případech.

To znamená, z tohoto důvodu navrhuji tento tisk zamítnout v prvním čtení, jelikož tuto problematiku budeme projednávat a už se z části vlastně i projednává ve sněmovním tisku číslo 76. Takže vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy jsou přihlášeni paní poslankyně Kovářová a pan poslanec Kupka. Ale s přednostním právem je přihlášena paní ministryně Dostálová, které nyní dám slovo. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak já předně bych chtěla poděkovat za to, že skutečně se snažíme ty věci řešit. My samozřejmě také sedíme se starosty, také jsme si vědomi toho, a bylo to tady přesně nazváno, že nedostatkem úředníků jsme se skutečně dostali pod tlak v rámci těch závazných stanovisek.

Na druhou stranu je tady ale potřeba se znovu vrátit ke smyslu vydávání závazných stanovisek, protože to bylo trošičku podáno jiným způsobem. Tím hlavním úkolem při vydávání závazného stanoviska je plnit cíl uvedený v § 18 odst. 3 stavebního zákona, kterým je koordinace využití území. Vlastně po novele stavebního zákona je možnost umísťovat stavby při vydání společného rozhodnutí celá řada stavebních úřadů. (?) Tady se znovu dostáváme do té debaty: Máme stavební zákon, který je procesním zákonem, ale kromě toho stavební právo v České republice ovlivňuje 46 dotčených úřadů, atd. Mezi nimi jsou tzv. čtyři speciální stavební úřady.

A o co v podstatě v celé této koordinaci jde? Jde o to, že když bylo rozhodnuto o tom, aby se urychlilo stavební povolení a bylo tzv. jedno společné řízení, tak se ale musí někdo postarat o to, aby se to v tom území zkoordinovalo. Protože dneska je ta situace taková - já vám dám konkrétní příklady. Kdyby například Ministerstvo dopravy vydalo s kladným stanoviskem orgánu územního plánování společné povolení na dálnici a ve stejné ploše by obecní stavební úřad umístil zemědělský areál, protože by nepotřeboval koordinující stanovisko územního plánování, to je přesně to, k čemu by došlo. Proto já tady moc apeluji na to, rozumím těm snahám, ale my jsme se snažili opravdu za účasti pana poslance Kolovratníka připravit pozměňovací návrh k čtyřistašestnáctce, tzn. k urychlení staveb, který to skutečně řeší v souladu s Ministerstvem pro místní rozvoj. Děláme změnu ve stavebním zákoně, ale prosím, tak jak je dneska připraven tento návrh od pana poslance Rakušana, moc prosím, ne, protože to navrhované zrušení povinnosti orgánů územního plánování před vydáním rozhodnutí v prvním stupni nahradit z moci úřední závazné stanovisko, které by se dostalo do rozporu s politikou územního rozvoje nebo později vydanou územně plánovací dokumentací, by vedlo k tomu, že by případná změna takového závazného stanoviska byla možná již pouze v řízení o odvolání. Tím by se celý ten proces naopak prodloužil, protože samozřejmě by ta koordinace v tom území jako takovém nebyla.

Takže já ještě jednou moc prosím o to, aby skutečně, jde o ty velké stavby, kde je to společné řízení, je to o tom, že orgány územního plánování to musejí koordinovat. A samozřejmě tím naším cílem, protože i my jsme si dělali namátkový průzkum, bylo zjištěno, že nejvíce žádostí se týká tzv. drobných staveb v rámci závazných stanovisek. Proto jsme v pozměňovacím návrhu přistoupili k tomu, kde se jasně vyspecifikovává, kde se to nevydává, to znamená, kde skutečně není povinnost těch orgánů územního plánování to dávat vždy. Ale znovu apeluji na to, pozměňovací návrh pana Kolovratníka je projednán s Ministerstvem pro místní rozvoj, je plně v souladu s legislativou, na rozdíl od tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na vystoupení paní ministryně budou s faktickými poznámkami reagovat páni poslanci Rakušan a Gazdík. Pan poslanec Rakušan má slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Tak já jsem rád, že tady zazněla jedna věc. Kdo pozorně paní ministryni poslouchal, tak ji určitě slyšel. V argumentu vlády se uvádí, že máme zachovat lidem právní jistotu a nechat tuto změnu působit dále, protože je to příliš rychlá změna. V druhé větě paní ministryně říká, že sami připravují pozměňovací návrh, a to z pera jejich vlastního poslance pana Kolovratníka. Takže tady už máme první rozpor v té argumentaci. Přeci buď tedy říkáme, že je to v pořádku a nechme to působit, ať zachováme právní jistotu, anebo připravujme nějakou změnu, protože se prostě hlásíme k tomu, že je to špatně.

I proto říkám, že ten náš návrh - nejenom můj, ale náš - mohl být nositelem té změny a mohl být tedy posunut do druhého čtení a v tom druhém čtení jsme samozřejmě mohli debatovat o jeho jednotlivých danostech a provazbě.

Dále prostě nesouhlasím s tím, že soulad s územním plánem je schopen posoudit jenom úředník na obci s rozšířenou působností. Vážená paní ministryně, já takové obci starostuji. A řeknu vám, že úředník zavalený stovkami žádostí vám nic zodpovědně neposoudí. Ten unavený úředník bude dělat větší chyby a větší problémy v celém tom regionu než úředník na daném stavebním úřadě. To prostě není pravda! To je teoretizování o něčem, co z praxe obcí neznáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Gazdík a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, víte, kam se v posledních týdnech hnu, tak tam se kupodivu neřeší ani tak vláda, ani tak kouření, ale řeší se právě tento zákon, stavební zákon. Paní ministryně správně uvedla, že snahou vlády bylo zrychlit stavební řízení. Inu, nepovedlo se. Výsledkem je naprosto přesný opak. Stavební řízení teď jde místo týdnů do měsíců, a dokonce do let u mnohých stavebních řízení. A znovu je nám říkáno, že v nějakém zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury se tady to vyřeší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP