(16.10 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Já jenom rychlou reakci. Máte mé osobní pozvání na toto jednání. Bude to určitě přínosem pro diskusi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Krutákové, která byla vylosována na třetím místě. Bude to interpelace na pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci zpětný odběr pneumatik a prosím, aby se připravil pan poslanec Marek Výborný a pan ministr Lubomír Metnar ve věci kauzy Sáliho Muslima. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulých letech byly v řadě obcí zbudovány sběrné dvory, do kterých občané mohou svážet odpad, který nelze třídit nebo svézt v rámci svozu komunálního odpadu. V současné době ovšem sběrné dvory narážejí na problém zpětného odběru pneumatik. Kolektivní systém zpětného odběru odmítá sběrné dvory zařadit do sítě zpětného odběru a odevzdané pneumatiky bezplatně odvážet. Občané však stále využívají této možnosti odevzdat pneumatiky ve sběrných dvorech. Kolektivní systém Eltma dle platné legislativy umožňuje do sběrné sítě vstoupit pouze pneuservisům, autoservisům a prodejnám pneumatik. Sběrný dvůr se může stát místem zpětného odběru pouze v případě, kdy se obec dohodne přímo s povinnou osobou, což staví obce do prakticky neřešitelné situace. Pneumatiky jsou na sběrném dvoře pro obce odpadem a představují tak vyšší náklady. Ostatní kolektivní systémy, například zpětný odběr elektrozařízení, obecní sběrné dvory respektují jako plnohodnotná místa zpětného odběru. Musím také zdůraznit, že sběrné dvory jsou pro tento účel lépe vybaveny a disponují vyšší skladovací kapacitou než obyčejné malé pneuservisy. Odmítání sběrných dvorů jako míst zpětného odběru také nemá oporu v zákoně o odpadech.

Vážený pane ministře, nejsou právě sběrné dvory obcí logickým místem zpětného odběru, které má být začleněno do kolektivního systému Eltma? Jakými prostředky chcete zajistit jednoduchý a efektivní zpětný odběr vysloužilých pneumatik? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, paní poslankyně, děkuji a děkuji také za dodržení času. Slovo má místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za ten dotaz, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího.

Ten problém není, řekněme, na tom kolektivním systému Eltma, nebo není to jeho vina, protože on je dneska v situaci, kdy má v systému dva tisíce míst toho zpětného odběru. A když to velmi zkrátím, tak on v této chvíli nepřijímá nová místa ani obecní sběrné dvory, protože ta další místa nemůže ufinancovat. A už v této chvíli, tedy za minulý rok, máme úplně přesná čísla, tak systém Eltma, který je tedy založen jako takzvaný kolektivní systém největšími výrobci pneumatik, odebral, respektive vlastně zpětně odebral celkem 80 % výrobků, které uvedl na trh. To je mnohem víc, než mu vlastně ukládá zákon, a v tom je totiž ten problém. Protože kromě toho jsou tady ještě další takzvaně povinné osoby individuálně plnící. Těch je celkem 143 a ty se v řadě případů pohybují pouze na té minimální úrovni zpětného odběru, což je 35 až 40 %. A ten problém nastal dříve, daleko dříve, kdy se vlastně připravovala novela zákona o odpadech, a ta minimální míra zpětného odběru 35 %, která je v zákoně, byla stanovena tenkrát jako jediný možný kompromis s Ministerstvem průmyslu a obchodu, abychom tu novelu mohli schválit, a podle aktuálního plánu odpadového hospodářství se toto procento bude zvyšovat do roku 2020.

To znamená, řešením je to, že my teď v rámci nové legislativy odpadového hospodářství, což v tomto konkrétním případě je zákon o výrobcích s ukončenou životností, který momentálně máme připraven a do konce roku bude předložen vládě v návaznosti na nový balíček oběhového hospodářství Evropské unie, tak tam budeme navrhovat zvýšení míry zpětného odběru až na úroveň 80 %. A ta úroveň 80 % pro všechny včetně těch individuálně plnících už bude znamenat, že by skutečně měla být maximálně vykrytá, a oni budou muset prostě být nuceni využívat samozřejmě případně i ty sběrné dvory. Ale dneska vlastně jediný, kdo přeplňuje ten systém, je právě systém Eltma. Ale pokud by všichni plnili těch 80 %, tak by nebyl tlak samozřejmě na ty sběrné dvory, které potom se dostávají do té situace, o které vy hovoříte.

Takže víme o tom problému, naštěstí ten tlak se snižuje, těch sběrných dvorů, které to nepřijímají, respektive které nejsou v tom systému, ubývá, ale přesto s tím nejsme spokojeni a tato změna zákona by měla tu situaci vyřešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji panu ministrovi a táži se paní poslankyně, zdali má zájem o doplňující otázku. Nemáte zájem o doplňující otázku. Takže přejdeme k další interpelaci.

Vyzývám pana poslance Marka Výborného, aby přednesl interpelaci na ministra vnitra Lubomíra Metnara ve věci Kauza Sáliha Muslima, a zároveň žádám, aby se připravila paní poslankyně Miroslava Němcová a pan ministr Robert Pelikán ve věci nátlaku prezidenta na člena vlády. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, moje interpelace navazuje na jednu z interpelací, myslím tu poslední, která byla na pana premiéra, a on sám odkazoval na vás. Já jsem to v té interpelaci měl uvedeno. Moje otázka interpelace se týká kauzy kurdsko-syrského předáka Sáliha Muslima, který byl o víkendu u nás zatčen. Podotýkám, že se zde účastnil konference s tématem Blízkého východu, což bylo prestižní fórum, kterého se účastnilo okolo čtyř set významných osobností.

Moje otázka je velmi jednoduchá. Můžete sdělit, na základě čeho konaly naše bezpečnostní složky, když zatýkaly Sáliha Muslima? Protože on se předtím pohyboval v řadě dalších evropských zemí a tam zatčen nebyl. Čili ta otázka: na základě čeho bezpečnostní složky konaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má ministr vnitra Lubomír Metnar. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji, pane předsedající. Takže pan Sálih byl zatčen dne 24. února letošního roku na základě předběžného souhlasu se zadržením vydaného Městským státním zastupitelstvím v Praze. Městskému státnímu zastupitelství byla Policií České republiky předložena k prostudování a následnému rozhodnutí o dalším postupu žádost o zatčení a vydání osoby, kterou zaslala turecká policie přímo Policii České republiky. Osoba je hledána na základě zatýkacího rozkazu 2017/31/EAS) vydaného 25. 5. 2017 Nejvyšším trestním soudem v Ankaře v Turecku pro celou řadu trestných činů.

K druhé části ještě bych doplnil, že k vydání mezinárodního zatýkacího rozkazu je příslušný pouze justiční orgán. Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol k vydání zatýkacího rozkazu příslušná není. Interpol pouze je prostředníkem pro distribuci informací o mezinárodním pátrání členským zemím. Jedná se pouze o jeden ze způsobů komunikace se zahraničními partnery a administrativní nástroj pro mezinárodní pátrání. Žádost o zatčení a vydání osoby byla doručena standardním postupem tureckým pracovištěm mezinárodní policejní spolupráce. Pro vydání souhlasu se zadržením je rozhodující zatýkací rozkaz, nikoliv způsob, jakým byla prvotní žádost o zatčení a vydání osoby českým orgánům doručena.

Tím samozřejmě toto nekončí. Vzhledem k tomu, že některé věci pro, řekněme, vyšší právní jistoty, tak ještě jsem tento případ nechal zrevidovat inspekčními orgány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi. (Poslanec Výborný naznačuje, že nemá doplňující otázku.) Dobře, nemáte doplňující otázku. Takže já vyzývám paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby přednesla interpelaci na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci nátlaku prezidenta na člena vlády, a žádám pana poslance Vojtěcha Munzara, aby se připravil s interpelací na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci stavebních pozemků.

Paní poslankyně, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP