(16.00 hodin)
(pokračuje Metnar)

Další části dotazu, který je ten autorský dohled a servisní služby pro informační systém o informačních systémech veřejné správy a informační systém o datových prvcích pro roky 2015 a 2018. ÚOHS v rozhodnutí sdělil, že nebyl dodržen postup při zadávání, když předmětnou veřejnou zakázku z důvodu ochrany výhradních práv zadalo Ministerstvo vnitra v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti ASD. ÚOHS však zároveň uvádí, že stav byl zaviněn vytvořeným předchozím postupem právního předchůdce obviněného, kterým bylo Ministerstvo informatiky, při uzavření smlouvy v roce 2005. ÚOHS nevzal na vědomí, že Ministerstvo vnitra činilo kroky pro vyvázání se ze stavu exkluzivity vybraného dodavatele, které by umožnily zadání veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení. Za tímto účelem bylo vloženo do smlouvy o autorském dohledu ustanovení řešící případnou migraci informačních systémů do jiných informačních systémů veřejné správy, řádné ukončení vybraného informačního systému, popřípadě odkup zdrojových kódů, pokud bude ze strany obviněného o takovémto postupu rozhodnuto. (Pane ministře, čas!)

Takže abych to zkrátil ještě, tak opravdu dalším aspektem bylo, že když ta smlouva byla v roce 2005 uzavřena, tak se nepočítalo, že budou v roce 2015 tyto systémy vloženy a bude na to spadat zákon o kybernetické bezpečnosti. Na to nebylo pamatováno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, pane ministře. Ano, děkuji. A já se táži pana poslance Valenty, chce-li položit doplňující otázku. Ano, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Jenom v krátkosti, pane ministře. Děkuji za odpověď. Já bych ale ještě pro úplnost tady přečetl nebo nastínil názor pana prezidenta ÚOHS, který tvrdí, že předseda ÚOHS, který konstatuje, že Ministerstvu vnitra muselo být zjevné, že informační systém vytvořený v roce 2006, kdy uzavíralo původní smlouvu vytvářející současnou situaci exkluzivity dodavatele, bude muset být dlouhodobě udržován, protože schengenský prostor není jednorázovou aktivitou. To je jedna věc. A námitku stran možných bezpečnostních rizik nebylo možné uplatnit, neboť bezpečnostní rizika mohou být argumentem pro postup mimo režim zákona o veřejných zakázkách, nikoliv však pro argumentaci pro postup v režimu jednotného řízení bez uveřejnění.

To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já se táži pana ministra, zdali si přeje reagovat. (Ne.) Ano, takže si nepřejete reagovat. Ano, takže interpelaci číslo jedna můžeme ukončit.

Nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Zahradníka ve věci atomového zákona, aby přednesl interpelaci na ministra Tomáše Hünera, a žádám, aby se připravila paní poslankyně Jana Krutáková, a bude to interpelace na pana ministra Richarda Brabce. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ve věci atomového zákona, konkrétně té jeho části, která hovoří o trvalém úložišti jaderného odpadu.

V roce 2016 byl Sněmovnou schválen vládní návrh atomového zákona, který ve svém § 108 odst. 4 říká: Postup při stanovení průzkumného územní pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech atd. a postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu, a jejich občanů v těchto procesech stanoví zvláštní zákon. Tato část zákona, konkrétně tento paragraf, se týká velmi citlivé otázky hledání místa pro trvalé úložiště jaderného odpadu. My nyní máme vytipováno devět míst jako kandidáty na lokalitu, ve které by mělo být úložiště vybudováno. Mimo jiné se tím také zabývá expertní skupina, která má přípravu zákona realizovat. Ukazuje se ale, že její činnost je takřka nulová a že namísto věcného záměru toho zákona, jak ukládalo usnesení vlády, bude výstupem této expertní skupiny jenom souhrnná zpráva předložená vládě pro informaci.

Já si proto dovoluji se na vás obrátit, pane ministře, s následujícími otázkami. Rád bych vás požádal o vysvětlení tohoto naprosto laxního přístupu vlády. A druhá otázka: Zabývala se vláda ČR tvorbou tohoto speciálního zákona, na který starostové dotčených obcí a hlavně jejich občané tak netrpělivě čekají? Předem děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a slovo má ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. A než se pan ministr ujme slova, tak přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Jiří Strýček se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče, k tomu § 108 bych rád informoval, jaký je stav naplňování tohoto ustanovení. Naprosto s vámi souhlasím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu - a neříkám to jenom proto, že jsem v té době tam nebyl - se podle mého názoru nestavělo k té problematice patřičně a dostatečně aktivně. Čili stav naplňování tohoto ustanovení je, že věcný záměr zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality hlubinného úložiště skutečně připravila pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti a předložila toto na Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2015. Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo záměr zákona do vlády koncem roku 2016. Legislativní rada vlády měla zásadní výhrady proti tomuto znění, a pokud by stanoviska obcí k umístění hlubinného úložiště především byla negativní, potom z důvodu zasahování moci zákonodárné do moci výkonné by došlo ke střetu.

Vláda v loňském roce, počátkem roku 2017, přestože Legislativní rada vlády toto nedoporučila, projednala věcný záměr zákona a uložila ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministry vnitra, pro regionální rozvoj, financí, životního prostředí a státním jaderným dozorem vytvořit expertní skupinu, která by zpracovala nové znění záměru, který by respektoval výhrady Legislativní rady vlády. Nové znění záměru by mělo být předloženo do vlády do 30. 6. 2018. Ministr Mládek, můj ob-jedno-předchůdce, jmenoval tu expertní skupinu a tato v loňském roce se třikrát sešla se závěry, které jsou v zápise dokladovány. S novou vládou se toto téma znovu otevřelo i z důvodů, o kterých jsem hovořil, že stejně jako vy nevidím ten progres v dané záležitosti, a na vyřešení tohoto problému v současné době intenzivně pracujeme. Na jednání s ředitelem úložiště radioaktivních odpadů a druhým místopředsedou rady tohoto podniku bylo dohodnuto, že se svolá další jednání expertní skupiny a tato se dotáhne do konečného návrhu. Čili není to oddalování a znovu se vracení k věcem, které byly projednány, ale bude tlačeno z mé strany do maximálního konkrétního závěru, po kterém voláte.

Také je svolána schůzka ministra průmyslu a obchodu z mé iniciativy se starosty všech dotčených obcí, dotčených výběrem lokality tohoto hlubinného úložiště, a bude tato schůzka realizována 3. 4. na našem ministerstvu k projednání současného stavu postupu výběru lokality hlubinného úložiště, kde se předpokládá diskuze na toto téma a která umožní vlastně velmi razantní a prokazatelný progres, tak abych případně v další interpelaci na toto téma už vám mohl tento úkol deklarovat jako splněný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance Zahradníka - ano, má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane ministře, za odpověď i za naději, kterou jste tady nám dal. Já se cítím být odpovědný také za ten paragraf, že jsem ho do toho zákona navrhl jako pozměňovací návrh tenkrát já, a teď jsem se setkal se starosty těch obcí z té jedné lokality. Jsou opravdu netrpěliví. Je to citlivá otázka. Výběr nebude jednoduchý a podmínky pro jeho způsob realizace budou nesmírně důležité a budou se také těžko stanovovat.

My jsme měli na mysli vytvoření nějaké poslanecké iniciativy k tomu. Vzhledem k tomu, že jste slíbil, že před polovinou tohoto roku bude návrh připraven, tak to zatím nebudeme nějak urychlovat, ale poprosil bych, zdali by bylo možné, abych byl informován o tom, jak se vyvíjí práce na tom návrhu, případně zdali byste někomu uložil, aby mě pozval na toho 3. 4. Pokud mi vyjde čas, rád bych se toho jednání pak také zúčastnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času. Ptám se pana ministra. Máte chuť reagovat. Prosím, máte slovo, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP