(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi. Nyní tedy přikročíme k další interpelaci. Vyzývám tedy pana poslance Dominika Feriho, aby přednesl na pana premiéra interpelaci ve věci politika zvyšování finanční gramotnosti. Prosím, aby se připravil pan poslanec Jiří Valenta ve věci migrace a permanentní přerozdělovací mechanismus. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se velmi rád zeptal pana předsedy vlády na poměrně důležitou záležitost. Dřívější vlády se problematikou finanční gramotnosti zabývaly prostřednictvím národní strategie finančního vzdělávání a systémem budování finanční gramotnosti. Během mandátu předchozí vlády, v níž byl pan premiér Babiš ministrem financí, prezentovalo Ministerstvo financí výsledky měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace ČR, z níž bohužel vyplynulo, že více než polovina populace vykazuje nízkou finanční gramotnost, a přes 2/3 lidí se chovají ekonomicky nezodpovědně.

Dnes se hodně mluví o zavedení pozemků a dílen do škol nebo o branné výchově. Považuji osobně za velmi důležité, aby studenti a žáci získali určitou manuální zručnost nebo se naučili, jak postupovat v krizových situacích, ale zároveň si myslím, že finanční gramotnost a výuka finanční gramotnosti by měla mít své významné místo. Můj dotaz na pana premiéra zní: Je tato problematika pro vládu prioritní? A co v této věci pan předseda vlády udělal či bude dělat? Máme tu nějaké zásady standardu finanční gramotnosti z roku 2017, ale jaký dopad to mělo na zlepšení situace? Bude se tímto problémem vláda či pan premiér zabývat se stejnou vehemencí jako se zmiňovanými dílnami a pozemky?

A ještě na závěr, dovolte mi zmínit, že v současné době je v naší zemi 863 tisíc lidí v exekuci. Což je situace, kterou je potřeba neprodleně řešit. Ostatně budeme se tady zabývat vbrzku velmi intenzivně oddlužovací novelou, ale zároveň je zcela klíčové této situaci do budoucna i předcházet, a to právě stále větším důrazem na finanční gramotnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut, prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Myslím si, že problematika, kterou nastolil pan poslanec Feri, je velice důležitá, a je pravda, že máme co dělat. Finančnímu vzdělávání věnujeme už přes deset let pozornost, ale je potřeba vědět, že ty finančně vzdělávací aktivity jsou nástrojem dlouhodobým, generačním a nelze jimi operativně řešit aktuální problémy, jak se občas uvádí.

Kromě přebírání zodpovědných návyků a postojů z rodiny má největší potenciál vzhledem k povinné školní docházce vzdělávání budoucích generací ve školách. Toto potvrzují i zkušenosti ze zahraničí. ČR je jednou z prvních zemí na světě, která zavedla povinnou výuku finanční gramotnosti do škol, na středních školách v roce 2009 a na základních v roce 2013. Výsledky výzkumu úrovně finanční gramotnosti dospělé populace však ukázaly, že máme stále co zlepšovat.

V minulém roce jsme aktualizovali standard finanční gramotnosti, který stanovuje obsah finančního vzdělávání, resp. cílovou úroveň znalostí a dovedností žáků základních a středních škol. Teď je implementuje Ministerstvo školství do rámcových vzdělávacích programů. Ministerstvo by také mělo důsledně kontrolovat efektivitu výuky samotné.

Jednou z dalších priorit Ministerstva financí v současné době i projekt Finanční a Celní správy s názvem Daně a cla do škol. Jedná se o vzdělávací projekt zaměřený na žáky základních a středních škol v oblasti daňové a celní problematiky. Projekt má za cíl komunikovat s dětmi a studenty jejich jazykem v jejich přirozeném prostředí a jim vlastními výrazovými prostředky. Smyslem je co nejpřístupnější formou pomoci pochopit to, proč se daně a cla platí a k jakému účelu jsou dále takto získávané peníze použity.

Ministerstvo financí se nyní také věnuje přípravě revize národní strategie finančního vzdělávání, která určuje zodpovědnost a role jednotlivých ministerstev a dalších institucí. Prvotní návrh by měla začít projednávat pracovní skupina pro finanční vzdělávání během jara letošního roku. Z veřejné konzultace ministra financí vyplynula potřeba zaměřit se především na současné a budoucí pedagogy a sociální pracovníky, kteří jsou schopni předávat znalosti a dovednosti nejširšímu okruhu osob. Výběr případných dalších cílových skupin z dospělé populace bude jedním z témat probíhající revize národní strategie finančního vzdělávání.

Na závěr si dovolím ještě zdůraznit, že zvyšování finanční gramotnosti je prioritou vlády, ale nevyřeší se tím okamžitě aktuální problémy, protože se jedná o dlouhodobý proces. Vždy zde bude snad do budoucna se snižující skupina dospělé populace, kterou dost dobře vzdělávat nelze, ať už proto, že nechce, nebo toho není schopna, a to ani v oblasti financí. Nicméně musím se tím zabývat. A já samozřejmě to budu podporovat. A za sebe můžu říct, že chodím taky přednášet finanční gramotnost na základní školu v Sadské a s paní ředitelkou se vždycky domlouvám a chodím žákům vysvětlovat tyto věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu premiérovi a táži se pana poslance Feriho. Ano, má zájem o doplňující otázku. Vaše minuta, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající, a velmi děkuji také panu předsedovi vlády. Beru to taky ze závazek, že se tím vláda bude nadále zabývat. Doufám, že ta výuka bude efektivnější, protože jsou signály, že tomu tak úplně není, že ta hodinová dotace je poměrně nízká. Věřím, že to Ministerstvo školství bude náležitě kontrolovat. Měla by to pro nás všechny být priorita, protože co je na tom nejhorší, pan předseda vlády velmi dobře zmínil, že je to projekt dlouhodobý. Co je na celé této věci nejhorší, tak je to, že ekonomicky nezodpovědně se chovající rodiče předávají tyto návyky na své děti. Zkrátka když děti vidí, že je běžné vzíti si úvěr na televizi, případně na dovolenou, tak to bohužel budou dělat v budoucnu taky.

Děkuji za tento závazek, budu to z opozičních lavic velmi bedlivě sledovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a táži se pana premiéra... Ano, pan premiér si přeje reagovat. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s tím samozřejmě souhlasím. Musíme skutečně začít od našich dětí a vysvětlovat jim, že když si půjčí peníze, že je musí jednou vrátit. Takže určitě podpora a v rámci Ministerstva školství tomu bude pan ministr věnovat velkou pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane premiére, a než udělím slovo dalšímu interpelujícímu, panu poslanci Jiřímu Valentovi, ve věci migrace a permanentní přerozdělovací mechanismus, přečtu omluvy. Pan Mgr. Lubomír Volný se omlouvá od 15.00 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Bartošek dnes od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání ve volebním regionu. Pan poslanec Ivo Vondrák dnes mezi 16. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Lubomír Volný, to už dneska máme, ano, účastní se komise pro vyšetřování OKD, ten důvod. Pan poslanec dr. Jaroslav Dvořák od 14.45 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Lukáš Bartoň mezi 15. hodinou a 23.59 dnes z důvodu jednání ve volebním kraji.

Nyní bych udělil slovo panu poslanci Jiřímu Valentovi a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová, která bude také interpelovat ve věci GIBS. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, mé skromné dva dotazy vycházejí z obsahu vašeho jednání s předsedou Evropské komise panem Junckerem a zejména z vašeho následného rozhovoru pro Českou televizi z konce ledna, když jste v souvislosti s migrací a vnucovanými migračními kvótami naší veřejnosti sdělil, že - cituji: Musíme oddělit dvě roviny. Jedna je naplňování už schválených dočasných uprchlických kvót, kde přijetí několika rodin, podobně jak učinilo třeba Slovensko, mohlo pomoci odvrátit žalobu Evropské komise proti ČR. Druhá rovina je problém permanentního přerozdělovacího mechanismu, kde takovéto rozhodnutí by řešení určitě nepřineslo, protože tam ČR musí přijít s jiným návrhem, který by byl akceptovatelný a který by vykompenzoval neochotu ČR a některých dalších zemí povinný permanentní relokační mechanismus přijmout.

První můj dotaz tedy zní: Kolik rodin či jednotlivců z řad migrantů hodláme tedy jako země ještě skutečně přijmout, abychom, a to podle vás, efektivně odvrátili možnou žalobu Evropské komise proti ČR? Nebo jsme již tento problém skutečně zažehnali tím, že jsme přijali několik, domnívám se, snad 12 až 18 migrantů?

A otázka druhá. Jak bude vypadat podle vás konkrétně ten Komisí akceptovatelný návrh, který bude schopen naši deklarovanou neochotu přijmout povinný relokační mechanismus dostatečně vykompenzovat? Jako předseda naší vlády, byť tedy bez vlády, byť vlády bez důvěry Poslanecké sněmovny, byste měl mít o tom alespoň rámcovou představu, když už o této variantě veřejně hovoříte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci a slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, máte pět minut na odpověď. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP