Středa 24. ledna 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

39.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny
k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky

Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice vám bylo dnes doručeno jeho usnesení č. 45 ze dne 23. ledna 2018. Já tedy poprosím předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče. S přednostním právem, pojďte, pane poslanče. Dáme tedy hned potom procedurálně hlasovat o návrhu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem chtěl formálně po otevření tohoto bodu navrhnout, ať to rozhodneme. Protože pokud rozhodneme, že budeme pokračovat, pak je logické, aby vystoupil předseda mandátového a imunitního výboru a pak to běželo. Pokud rozhodneme, že to přerušíme, tak myslím, že by to musel příště opakovat znova. Formálně vznáším procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana poslance.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O tom budeme hlasovat neprodleně. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti poslance Pavla Růžičky. Myslím, že není potřeba odhlašovat. Dal bych hlasovat ihned.

Kdo je pro tento procedurální návrh? Pardon, ještě jednou. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování pořadové číslo 60. Přihlášeno 148, pro 45, proti 76, zdrželo se 27. Návrh na přerušení tohoto bodu byl zamítnut.

 

Přistoupím k projednávání, takže to dočtu. Mandátový a imunitní výbor žádost o vyslovení souhlasu projednal a na lavice vám bylo dnes doručeno jeho usnesení č. 45 ze dne 23. ledna 2018. Prosím tedy předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nám podal zprávu o projednání žádosti Okresního soudu v Chomutově o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás tak jako v předchozím bodu seznámil s průběhem projednávání žádosti, tentokrát Okresního soudu v Chomutově, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky, která byla dne 13. prosince roku 2017 doručena předsedovi Poslanecké sněmovny a téhož dne byla předána mandátovému a imunitnímu výboru za účelem zjištění, zda jsou v imunitní věci dány podmínky pro trestní stíhání výše uvedeného poslance.

V souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny obsahuje žádost Okresního soudu v Chomutově vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci. Kompletní trestní spis vedený u dožadujícího soudu byl mandátovému a imunitnímu výboru na vyžádání doručen a členové výboru měli možnost se s jeho obsahem seznámit v prostorách sekretariátu výboru.

Projednávání žádosti výbor zahájil na 5. schůzi konané dne 20. prosince 2017. Za zpravodaje byl určen pan poslanec Marek Benda a jednání bylo přerušeno usnesením číslo 28. V souladu s jednacím řádem Sněmovny bylo projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově zařazeno na program 6. schůze Poslanecké sněmovny. Na 9. schůzi výboru, která se konala dne 23. ledna 2018, se projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově zúčastnil pan poslanec Pavel Růžička v doprovodu své právní zástupkyně a k důvodnosti trestního stíhání se rovněž vyjádřila i státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech Mgr. Radka Pavlišová jako zástupce obžaloby. Všichni pozvaní také zodpověděli dotazy členů mandátového a imunitního výboru.

Po přednesení zpravodajské zprávy pana poslance Marka Bendy a po rozpravě výbor projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově ukončil a jednomyslně přijal usnesení č. 45, které vám bylo rozdáno na lavice. Následně výbor zaujal v usnesení č. 46 své stanovisko mandátového a imunitního výboru k dané žádosti Okresního soudu v Chomutově a s tím vás seznámí zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda. To je z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, děkuji a prosím zpravodaje výboru pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mandátový a imunitní výbor přijal své usnesení č. 45, které máte všichni před sebou na svých lavicích, kde na základě návrhu Okresního soudu v Chomutově navrhuje Poslanecké sněmovně, aby hlasovala o usnesení, kterým vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. PavIa Růžičky, nar. 3. 4. 1970, který se měl dopustit přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 1 trestního zákoníku, a dále máte v usnesení popsán skutek, tak jak jej vidí Okresní soud v Chomutově.

Já jsem lehce opatrný na to, že ve zpravodajských zprávách tady podle mého názoru zaznívají stanoviska jak dotčené osoby, dotčeného poslance, tak jeho advokátů, tak ale státních zástupců, kteří je říkají na půdě mandátového a imunitního výboru zbaveni mlčenlivosti. Jestli mi tedy odpustíte, tak nebudu rekapitulovat průběh jednání mandátového a imunitního výboru, protože to pokládám za hraniční, jakým způsobem zatím tady bylo referováno o těch jednotlivých kauzách, a sdělím vám jediné, že mandátový a imunitní výbor přijal na závěr svého jednání, tak jak bylo řečeno panem předsedou Grospičem, usnesení, ve kterém nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Pavla Růžičky, nar. 3. dubna 1970. Mandátový a imunitní výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně.

Dále bych jednání neveřejného výboru nekomentoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já tedy poprosím pana zpravodajem, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, ale tady se s přednostním právem hlásí o slovo pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dneska tedy již potřetí k této věci. Ještě jednou bych chtěl omluvit kolegu Pavla Růžičku z důvodu nemoci a s dovolením bych vám přečetl jeho stanovisko, které velmi stručně vlastně popisuje tu absurdní kauzu, ze které je obviněn.

Cituji: Nestojím před vámi jenom jako Pavel Růžička poslanec, ale také jako zastupitel, který rozhodoval ve sboru zastupitelstva města. Jedná se o 15členné zastupitelstvo a deset zastupitelů hlasovalo jako já pro prodej, jsme společně obžalováni, tři byli omluveni, jeden se zdržel a jeden byl proti.

Postoloprty je městečko s pěti tisíci obyvateli v Ústeckém kraji. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu.

Chci zde upozornit, že nejsem jediný zastupitel, který čelí šikanóznímu trestnímu stíhání. S podivem je, že 85 % zastupitelů, kteří byli obviněni nebo obžalováni, jsou za pět až deset let zproštěni a stát jim vyplácí nemalé náhrady. Myslím si, že to není normální. Necítím se vinen, rozhodoval jsem se jako zastupitel, který zná místní podmínky, a plně v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo města rozhodovalo pouze o jedné podané nabídce, a to nemovitosti, která se nemohla od roku 2008 prodat z důvodu špatného technického stavu. Nikdo jiný nenabídl za tuto nemovitost více jak jeden milion korun. Pokud bych hlasovat znovu o prodeji této nemovitosti, hlasoval bych naprosto stejně.

Naše jednání a způsob prodeje nemovitosti posoudil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, kde jsme o to 9. 3. 2017 požádali. V tomto stanovisku je uvedeno, že prodej nemovitosti proběhl v souladu se zákonem o obcích a zákon jsme neporušili. Je zarážející, že státní zástupkyně toto stanovisko nebrala vůbec v potaz. Jsme první případ, který za kladné stanovisko a přesné splnění dikce zákona stojí před soudem. Jediný důkaz státní zástupkyně je znalecký posudek na nemovitost, který byl policií účelově zadán na cenu vyhláškovou a ne na cenu obvyklou v místě, za kterou jsme prodali nemovitost my, tak jak hovoří zákon o obcích. Naše odhady a následně znalecký posudek za cenu v místě obvyklou, která byla ve znaleckém posudku 1 milion 100 tisíc korun, také státní zástupkyně účelově neakceptovala.

Ještě chci upozornit, že znalec v uvedeném objektu vůbec nebyl a částka 500 tisíc, za kterou nás stíhají, přesáhla o 2 840 korun, tak aby nás mohli začít stíhat podle vyšší sazby. Dále byl proveden dohled Ministerstvem spravedlnosti, odboru justičního dohledu, který říká, že zadaný znalecký posudek Policie ČR vykazuje vady. Státní zástupkyně také tento dohled nebrala vůbec na vědomí.

Ještě jednou sděluji, že se cítím absolutně nevinen. Tolik stanovisko Pavla Růžičky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi. Já tedy otevírám všeobecnou rozpravu a nemám přihlášené žádné poslance. Mám, ano, tak počkejte, takže postupně. Pan poslanec Adamec. Hlásíte se na faktickou do všeobecné? Tak pojďte, tedy řádná přihláška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, nedá mi to, abych tady k tomuto případu nevystoupil, protože nevím, jestli to většina z vás víte, já jsem dvacátým rokem starostou okresního města Trutnova a prožil jsem vlastně tu éru, kdy nejvyšší státní zástupkyně nás prohlásila za gubernátory, pak ve Sněmovně se tady staly věci, nad kterými mi zůstal rozum stát, klasický, ne to minulé, ale předminulé volební období, kdy se tady schválil zákon o zadávání veřejný zakázek takový, že se podle něj nedalo soutěžit, a všichni tady na závěr hlasování stáli a tleskali, jak s tou korupcí zatočili, tak mám dostatek zkušeností za těch dlouhých dvacet let ve vedení města právě s takovými případy a problémy. A musím konstatovat, že většinou ty podněty dává neúspěšná opozice, aktivisté a strany, které jsou neukotvené, které si myslí, že trestním stíháním prostě vyřeší svůj politický problém. To se nevyřeší. A ať je to případ tady ve Sněmovně a týká se kohokoliv, tak žádné trestní stíhání žádný politický problém podle mě nikdy nevyřešilo a ani nevyřeší. Prostě politický problém se musí řešit politicky, nikoliv trestním stíháním. To říkám zcela odpovědně z tohoto místa ze svých vlastních zkušeností, ač nejsem právník, ale mám k tomu co říct.

Tento případ prodeje nemovitosti, jak bylo řečeno, zanedbané, já ho konkrétně neznám, ale tady nám do toho spadá ještě další problém a to je problém tzv. ceny obvyklé. A na to já chci upozornit, že to je takový trošku zádrhelíček, který samozřejmě přišel tak nečekán, nezván vstupem České republiky do Evropské unie, kdy se k nám vloudilo evropské právo, kde oni to mají zakotveno. A samozřejmě při prodeji nemovitosti pod cenou obvyklou musíte udělat další úkony tak, abyste mohli případně, pokud není zájemce za cenu obvyklou, prodat nemovitost pod cenou. Někdy k tomu stačí celostátní inzerát, aby všichni věděli - já říkám, nejlépe celoevropský v několika jazycích, aby všichni věděli, anebo se to musí nabízet opakovaně tak, aby se skutečně prokázalo, že ta cena obvyklá je špatně.

To znamená, já jsem zaregistroval 1 100 000 - a prodali za milion. Rozumím tomu, Postoloprty, a teď je nechci urazit, zřejmě není velké město, kde samozřejmě zkušenosti s takovými prodeji asi nejsou každodenní. Nicméně já si myslím, že to je jenom technikálie. A ten státní zástupce by k tomu měl přihlížet podle mě, pokud už dostane to oznámení. Nevím, kdo podal to trestní oznámení, jestli někdo, kdo si myslel, že ten dům dostane za polovičku nakonec. Ale většinou to tak bývá. Myslím si, že spíš to byla trošku neobratnost vedení městečka, možná zastupitelů. A rozhodně si nemyslím, že toto by mělo způsobit to, že zastupitelstvo bude trestně stíháno za to, že prodalo něco za tuto cenu.

Musím říct, že to vytváří až paradoxy. Když o něčem hlasujete v radě, tak dneska se stává naprosto běžnou praxí, že se radní bojí rozhodnout, tak jeden z radních nehlasuje. A protože je to hlasování neveřejné, tzn. tajné, tak ten státní zástupce je v koncích, protože neví, koho má obvinit a koho nemá, když se mu to nezdá. U zastupitelstva je to horší. Zastupitelstvo je veřejné, a dokonce řada zastupitelstev, aby byla transparentnější, si pořídila elektronické hlasování. Tam je přece už vidět, kdo tu ruku zvedl a kdo ji nezvedl, tak je jasné, že pak je to velmi jednoduché. Přijde státní zástupce, vytáhne si sjetiny a už jede. Myslím si, že skutečně i procenta úspěšnosti státních zástupců říkají to, že vlastně něco není v pořádku. A mně jako člověka, který se angažuje léta v komunální politice, a mohu kolegům z Pirátů klidně sdělit, že řada lidí, které bych rád viděl v zastupitelstvu, odmítá z těchto důvodů kandidovat, a řada lidí, o kterých si myslím, že by v tom zastupitelstvu být neměli, pak kandiduje, ale je to samozřejmě právo každého občana, to nemohu tady zpochybňovat, tak si myslím, že úroveň zastupitelstev zrovna neroste.

A já osobně si myslím, že hlavním účelem těchto jednání tady ve Sněmovně není konkrétní vydání toho kterého poslance, ale je to signál do veřejnosti a státním zástupcům, ať už toho nechají. Proto já vždycky v těchto případech, kdy se jedná o samosprávu, pokud nejsem přesvědčen o tom, že tam došlo k obohacení, lidově řečeno, že kradli, ty dámy a pánové v zastupitelstvu, tak nikdy pro vydání hlasovat nebudu. Ať je to člověk z jakékoliv politické strany. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Dobrý večer, podruhé dneska. A nyní mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Válkovou. (Ze sálu se hlásí poslankyně Černochová s normálním vystoupením.) Tak jestli s normálním, tak já vás zařadím. (Smích z levé části sálu.) Faktická má přednost! Už ano.

 

Poslankyně Helena Válková: Já musím být stručná, pane předsedající. Chtěla jsem dvě poznámky. Jednak že od svých kolegů vrstevníků soudců vím, že nejsou vůbec nadšeni ani zněním té skutkové podstaty, ze které je podezřelý a již i obviněný pan poslanec Růžička. Opravdu to porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, paragraf 221 je velmi, velmi takový gumový a myslím si, že bychom se měli, pane poslanče Bendo, vaším prostřednictvím, pane předsedající, i v ústavněprávním výboru případně zamyslet nad jeho novelizací.

A druhá poznámka se týká toho, snad nic neprozradím jako členka mandátového a imunitního výboru, velmi nepřesvědčivého výkonu - dovolte mi, abych to takhle trošku ironicky řekla - státní zástupkyně v tomto případě, která nás přesvědčila o pravém opaku toho, o čem se nás přesvědčit snažila. A to si troufnu říci, protože po jejím vystoupení a vysvětlení jsme dospěli k téměř jednomyslnému závěru, že takhle to opravdu nejde. Další důvod pro to trošku se tomuto problému věnovat v širších souvislostech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A než se posuneme dál, mám tu nějaké omluvy. Omlouvá se nám pan předseda vlády Andrej Babiš od 14 hodin do konce jednání Sněmovny z pracovních důvodů. Pan místopředseda Hamáček z dnešní schůze Sněmovny od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů. A pan poslanec Farský 24. ledna mezi 18. a 19. hodinou z důvodu jednání ve volebním kraji.

A nyní tedy nám dříve dorazila písemná přihláška do rozpravy, která má přednost. (Poslankyně Černochová namítá, že se hlásila stejně s poslancem Adamcem.) Já vím, ale písemné přihlášky mají přednost. Příště písemně, doporučuji. Pan Feranec dává přednost? Pan Feranec vám dává přednost, tak prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Džentlmeni nevymřeli.

Dámy a pánové, já myslím, že dneska si tady zase zažíváme něco, co jsem nepamatovala, že bychom tady v minulosti měli. Máme se bavit o vydávání jednoho z kolegů, proti jehož vydání já budu hlasovat. A bavíme se o něm bez něj. Skutečně si myslím, že jsou nějaké věci v naší politické kultuře, které bychom měli respektovat, které bychom měli ctít. Protože, víte, já nejsem členka mandátového a imunitního výboru. A členové mandátového a imunitního výboru mně tady veřejně nemohou sdělovat nějaké informace. Na rozdíl od pana poslance, od kterého bych očekávala, že vystoupí se svou obhajobou a některé věci, které nám nemohou sdělovat členové mandátového a imunitního výboru, tak nám sdělí on.

Rovněž se mi nelíbí, že tady projednáváme už druhý bod, který se týká věcí spojených nejenom s policií, ale zejména s naší justicí, a v těchto lavicích nesedí ministr spravedlnosti.

Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, prosím o informaci, jestli byl ministr spravedlnosti z dnešního jednání omluven, co je důvodem i jeho nepřítomnosti. Takže není tady ministr spravedlnosti, není tady ten, o kom se bavíme. Pan Faltýnek tady řekne prostřednictvím pana místopředsedy: Hlavně ať už to máme za sebou!

Připadá vám to důstojné? Mně to nepřijde důstojné ani vůči panu Růžičkovi. Protože jak říkám, shoduji se s názorem svých předřečníků, že skutečně různá obvinění na komunální politiky běží jako na běžícím pásu a může se to stát komukoli z nás. Teď tady vůbec nehovořím proto, že bych chtěla hlasovat pro vydání pana Růžičky. Ne. Ale chci, abychom tady dodržovali nějakou úroveň jednání Poslanecké sněmovny, protože skutečně tohle jsou zásadní věci. Zásadní věci, které se dotýkají životů nejenom kolegů v Poslanecké sněmovně. Ale bylo tam více obviněných? Už nějakým způsobem ti obvinění vystupují před policií? Máme o tom nějaké informace? Těch dotazů je celá řada. A já nejsem členka mandátového a imunitního výboru a mám tady o něčem hlasovat. O něčem, kde ani není člověk, kterého bych se na to mohla zeptat. Ano, můžu k tomu přistoupit tak, že důvěřuji svým kolegům z ODS, kteří tam jsou, budu respektovat to doporučení. Přesto si myslím, že zachovat nějakou úroveň toho jednání musíme.

A to, co jsem tady říkala před malou chvílí, že tady není přítomen ministr spravedlnosti, to vám také nevadí? Že tady se ozývá kritika vůči orgánům činným v trestním řízení, vůči naší justici a není tady někdo, kdo by na to nějakým způsobem reagoval? Opět to je něco, vůči čemu se tady chcete promlčet, kolegyně a kolegové? Víte, já jsem se dokonce i ohledně pana Růžičky v médiích dočetla poměrně rozporuplných informací. Jedna informace před volbami byla ta, že chce vydat, pak jsem si v médiích... (Posl. Černochová se rozkašlala.) Ano, nemocných je nás tady víc, pane kolego Faltýnku, prostřednictvím pana místopředsedy. Přesto tady jsme! Chce pan Růžička vydat? Nechce pan Růžička vydat? Já to nevím. Četla jsem nějaké jeho prohlášení, že on vydat chce. Prosím, řekněte mi, co je tedy na tom pravdy. A když už tady tedy pan Růžička není, tak bych poprosila, aby mě aspoň jeho obhájce, který tady za něj četl nějakou zprávu, poslouchal, protože... (J. Faltýnek hovoří s T. Okamurou.)

Pane Tomio Okamuro, nezlobte se, pane místopředsedo, ale já mluvím vůči panu Faltýnkovi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, klid v sále, a aby se ti, kteří nejednají v dané věci, přesunuli případně ven.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže aby mi na tu otázku někdo odpověděl, jestli pan Růžička vydat chce, nebo nechce. V médiích jsou ty informace různorodé. Něco jiného říkal před volbami, něco jiného po volbách. Nevím, co včera říkal na mandátním a imunitním výboru. Myslím si, že tohle je také informace, kterou bychom měli vědět.

Takže pokud tu informaci pan předseda klubu ANO od pana Růžičky nemá, já bych tedy poprosila, abychom procedurálně hlasovali o přerušení do přítomnosti ministra spravedlnosti, protože jak jsem tady řekla několikrát, myslím si, že ministr spravedlnosti by měl být přítomen při projednávání takovýchto věcí. Nejsou to pouze formality! Stejně tak jako apeluji na všechny kolegy, aby v případě, že se budeme dostávat do této situace my, tak abyste tady byli přítomni, protože skutečně je to věc, která by měla mít nějakou politickou kulturu, a ne abychom tady jednali o někom bez něho!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si podotknout, že pan ministr Pelikán je omluven na celý den a důvod tu nemám.

A nyní mám tady nějaké faktické přihlášky, ale zaznamenal jsem návrh, abychom procedurálně hlasovali o přerušení rozpravy do přítomnosti pana ministra, takže asi svolám kolegy a zahájil bych hlasování, pokud nechceme odhlásit. (Požadavky z pléna.) Odhlásit, dobře, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se. Počkáme, až se počet přihlášených ustálí. Pro ty, co dobíhají, zopakuji, že budeme procedurálně hlasovat o přerušení bodu do přítomnosti ministra spravedlnosti. Myslím, že jsou tady už všichni. Ještě se nám přihlašují kolegové. Tak.

 

Zahajuji tedy hlasování o přerušení. Ptám se, kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Děkuji.

hlasování číslo 61 bylo přihlášeno 141 poslanců, pro bylo 16, proti 83. Návrh byl zamítnut, takže budeme pokračovat.

 

V tuto chvíli děkuji a mám tady tedy s faktickou poznámkou jako prvního pana poslance Nachera. Prosím, pane poslanče, dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já jsem myslel tedy, že nebudu k tomuto bodu vystupovat, ale předchozí projev paní kolegyně Černochové mě tedy nadzvedl. Tak my jsme tady celou dobu diskutovali, pan ministr spravedlnosti tady nebyl a žádný takový požadavek tady vznesen od vás nebyl. Pokud jsem si dobře vzpomínal, tak téměř celý klub byl proti vydání pana docenta Svobody. Pan docent Svoboda tady sedí, také se k tomu nevyjádřil. Pokud si dobře vzpomínám, mandátový a imunitní výbor v obou dvou případech nedoporučil a předpokládám, že to projednal velmi důkladně. Takže já tomuto vůbec nerozumím! Mně to přijde teď jako dejte nám prst a my chceme celou ruku. Teď tady prošlo nějaké hlasování a teď vám tady pan předseda Faltýnek přečetl, že kolega Růžička je nemocný. Kdyby na tom trval, že chce u toho být, tak to zřejmě v tom dopise je uvedeno. Všechno bylo projednáno. Jestli jsou nějaké otázky, tak to měli vznést vaši poslanci v mandátovém a imunitním výboru a já teď tomuto opravdu deset minut po nevydání pana docenta Svobody skutečně nerozumím! (Bouřlivý potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní je s faktickou přihlášen pan poslanec Okleštěk. S faktickou. A potom paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vystoupit s tím samým, co přišel Patrik, protože mám pocit, že pan ministr tady nebyl, ani když jsme projednávali případ pana docenta Svobody, a nikdo s tím problém neměl. Myslím si, že bychom měli měřit stejným metrem.

A co se týče projednávání na mandátovém a imunitním výboru, jsem členem, projednali jsme všechno, co bylo potřeba, a dokonce jsme se vzácně shodli. Takže si myslím, že není vůbec důvod přerušovat toto jednání. (Potlesk poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Černochová s faktickou. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jestli panu Nacherovi není něco jasné, tak ať se zeptá některých zkušenějších kolegů. Já nejsem tady od toho, abych ho tady já něčemu vyučovala. Rozdíl mezi tím, kdy tady jsme projednávali věc, která se týká pana Svobody, a velmi mě tedy překvapuje, že vy to spojujete. Vy jste tedy očekávali, když jste nevydali Svobodu, že vám tedy nebudeme vydávat Růžičku? Uvědomujete si, pane Nachere prostřednictvím... (Projevy silného nesouhlasu - bouchání do lavic, pískot, pokřik - poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím klid! Prosím klid, nebo přeruším jednání!

 

Poslankyně Jana Černochová: Uvědomujete si, pane Nachere prostřednictvím pana místopředsedy, k čemu jste se tady vlastně přiznal? Stejně tak pan kolega Okleštěk? Tohle skutečně spojujete? Já to tak tedy nemám. Já jsem v první větě řekla, že jsem připravena hlasovat proti vydání pana Růžičky. Ale pan kolega Svoboda tady celou dobu seděl. Vy tady nemáte ani pana Růžičku, ani pana ministra spravedlnosti a to je tedy mezi projednáváním těch dvou záležitostí dost zásadní rozdíl! Nemluvě o tom, že pan kolega Svoboda už tady v minulém volebním období, ano, byla tady jiná Sněmovna, tak tato žádost tady byla projednávána a on tady několikrát vystupoval. Několikrát. Vy jste vlastně pak hlasovali pro to, aby byl vydán v minulém volebním období. Takže na půdě této Poslanecké sněmovny již pan Svoboda v této věci velmi podrobně hovořil. Takže skutečně jsem velmi nemile překvapena z toho, že tyto dvě kauzy vy spojujete a máte pocit, že to je něco za něco.

Nezlobte se na mě, hovořila jsem tady o nějaké politické kultuře. Nejde mi o nic jiného (upozornění na čas), aby člověk, kterým se máme zabývat, tady fyzicky byl. O nic víc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jen než pozvu dalšího řečníka, tak mi byla doručena omluvenka pana ministra Pelikána ze včerejška, kdy se omluvil z dnešního jednání ze zdravotních důvodů, abychom věděli.

A nyní tedy prosím s faktickou pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové. Já doufám, že to nebude tak strašné, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych nepodezíral z toho hnutí ANO, že tady má nějaký kalkul v těch dvou případech, to tedy opravdu je i na mě silná káva, tomu nevěřím. Nevěřím tomu, nevěřím tomu.

Ale chtěl jsem tady reagovat na něco jiného. Chtěl jsem reagovat na pana kolegu poslance Nachera, kdy tady říkal, že vlastně jsme si mohli na ten mandáťák dojít, nebo imuniťák, a že jsme se tam mohli zeptat toho dotyčného pána, kolegy poslance. Já bych vás chtěl upozornit, že mě nezajímá jednání - (hlasité reakce ze sálu) Nechte mě domluvit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid!

 

Poslanec Ivan Adamec: Já si myslím, že máme právo se tady ptát, ostatní, co nejsme členy toho výboru. Máme právo se ptát i pana kolegy Růžičky. Máme. To nám nemůžete zpochybňovat, tohle to.

Já možná jsem smířlivější k tomuto případu. Já chápu, když má někdo 38, že nedorazí do Sněmovny. Mně ten případ je natolik jasný, že jsem vám hned na začátku říkal, jak se budu chovat v tomto případě, stejně jako v jakémkoliv jiném případě podobného typu, ale prosím, pojďme dál a zkusme si to takhle nevyčítat. Někdo je možná impulzivnější, já to tak nevnímám, ale rozhodně je prostě právo této Sněmovny a všech členů Sněmovny se ptát, právo kritizovat, právo přednášet návrhy. Tak prosím vás, nevyčítejme si to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Okleštěk a pak mám další tři přihlášky.

 

Poslanec Ladislav Okleštěk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, hrušky s jablky mícháte vy. Já tady mluvím o dvou věcech. Jedna věc je stejný přístup k tomu, jestli při projednávání vydání či nevydání poslance je přítomen ministr spravedlnosti. To je první věc.

Spojování těchto dvou kauz a obchod, nebo ten kalkul, který vy jste nazvala, mi připadá tak nízký, že bych se k tomu téměř nechtěl vyjadřovat. Ale ani kolega Nacher nic takového neřekl. To je vaše dedukce a já mám obavu, jestli se tady neprojevuje třeba i zvýšená teplota. (Smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní prosím pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou, dvě minuty. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Patrik Nacher: No tak dámy a pánové, já tedy - já nestačím zírat. Já jsem tady nový poslanec, to máte pravdu. Já jsem nic nespojoval. To si pusťte. Já jsem nic nespojoval. Já bych byl proti vydání docenta Svobody a on to ví, protože jsme se o tom bavili i na zastupitelstvu, kde se mě na ten názor ptali novináři už před rokem, a já jsem zastával totožný názor. Takže podle sebe soudím tebe. Já tady nic obchodovat nepotřebuji.

A jestliže platí slova vašeho předsedy, který řekl, že bude vždy proti vydání lidí, když to bude na základě nějakého politického rozhodování, což je i tento případ pana kolegy Růžičky, tak nějak asi budete hlasovat, to je na vás, a já slibuji, jak vy budete hlasovat, tak je mi to skutečně jedno. Já se tím neřídím. Já jsem byl proti vydání pana docenta Svobody, budu proti vydání kolegy Růžičky. Já to nespojuji. A považuji za skandální mi tohle vkládat do úst. Opravdu za skandální. Kdyby demagogie nadnášela - nebudu originální - tak by tady někteří poletovali u stropu. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní pan poslanec Hájek. Máte dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tvrdě zkritizoval práci zástupců hnutí ANO v organizačním výboru, kteří nedokázali to, aby předřadili před projednávání pana docenta Svobody případ kolegy Růžičky. Kdyby tohle udělali, tak bychom nebyli svědky těchto trapných scén! To opravdu si myslím, že nám stačí jednou, jednou poradit, máme tady řadu nových poslanců, oni si tu lekci, kterou se tady nám snaží dávat kolegyně Černochová, zapamatují. A bohužel někdy každá akce vyvolá reakci, Já jsem osoba, která dokáže být velmi korektní k ženám, mám to vrozené, ale tady to, milá kolegyně, bylo skutečně přes čáru, a to razantně!

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, tak takhle se mi to tedy opravdu nelíbí a myslím si, že právě k ženám patří spíše to, aby se snažily ohladit případné hrany takových už nad rámec jdoucích osobních výpadů. Ale já jsem si tady nevzala faktickou poznámku kvůli tomu, abych tady někomu kázala, jak by se měl chovat. To musí vědět každý z nás sám za sebe.

Chtěla jsem tady ale upozornit na jednu věcnou nesrovnalost. Za prvé tedy paní poslankyně Černochová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, říkala, že pan poslanec Svoboda už v minulosti několikrát vystupoval. Zapomněla přitom, že zhruba dvě třetiny Poslanecké sněmovny jsou noví poslanci, takže oni neměli možnost ho slyšet, aspoň tedy já jsem to takto pochopila.

Za druhé já sama jako členka mandátového a imunitního výboru jsem slyšela jeho vyjádření a myslela jsem, že dnes vystoupí, a když nevystoupil se svým vyjádřením - které teď nebudu říkat, jak se k tomu postavil, protože on to sám neřekl, já to naprosto respektuji -, tak jsem samozřejmě na rozdíl od ní nevystoupila a neřekla jsem "já bych ještě chtěla tady na téhle půdě slyšet vyjádření pana poslance Svobody, jak on se k tomu staví". Bylo to jeho vnitřní rozhodnutí, akceptovala jsem ho a myslela jsem si, že to přispěje i k určité klidné pracovní atmosféře, která se teď začala rozvíjet třeba v ústavněprávním výboru, jehož předsedou je pan poslanec Benda, který dnes ukázal, že to jde, když se jedná o konkrétních věcných záležitostech bez emocí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolega Hájek vždycky rozsvítí jednání Poslanecké sněmovny. Nevím, jestli na něj chce reagovat pan kolega Nacher vaším prostřednictvím, protože slyšeli jsme, co tady kolega Hájek řekl. Přiznal tu moji domněnku, takže nevím, proti čemu se kdo tady ohrazuje, čím je pobouřen, co ho posouvá o dva stupínky výš, jak to tady řekl pan kolega Nacher, když vlastně tady zaznělo z úst kolegy Hájka jasné stanovisko.

Víte, kolegyně a kolegové, co se mělo stát a vůbec jsme to tady nemuseli řešit? Jestli pan Růžička je nemocný, asi neonemocněl ve čtyři hodiny odpoledne. Asi je nemocný už od rána. Ani nevím, jestli byl čtený mezi omluvenými. Kdyby váš pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek dneska ráno vstal a řekl "kolegyně, kolegové, máme na programu dnes vydávání dvou poslanců, pan poslanec Růžička je marod, přesuňme tento bod na čtvrtek, na pátek" - namítal by někdo něco? Ne.

My jsme se to, že tady pan Růžička není přítomen - ptala jsem se kolegy Bendy jako zpravodaje, ani on to nevěděl, že tady nebude. A to je zpravodaj mandátového a imunitního výboru. Vy se tady hroutíte z toho, že tady někdo vystupuje ve smyslu "kdybychom to věděli, otočili bychom projednávání těch bodů v opačném pořadí", a nevadí vám to, že tady pan Růžička by se třeba i rád sám chtěl obhájit a chtěl nám k tomu něco říci, a vy mu berete tu možnost. Doteď mi pan Faltýnek neodpověděl na to, jestli vydat chce, nebo nechce, které z těch jeho stanovisek je tedy aktuálně správné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím podotknout, že z omluv na jednání Poslanecké sněmovny, které, předpokládám, byly čteny na začátku jednání, je pan Růžička uveden jako zdravotní důvody na celý den.

Nyní jsme tedy vyčerpali faktické poznámky, věřím, takže do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Feranec.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Asi po půl hodině, co jsem dal přednost, ale udělám to příště znovu. Já jenom po těch vzrušených debatách bych se trošku vrátil k té podstatě, k věcné stránce. Jsem člen mandátového a imunitního výboru, tak řeknu ty důvody, proč já jsem nehlasoval ve výboru a nebudu ani dnes hlasovat.

Já tvrdím, že ten případ je identický jako případ pana docenta Svobody. Identický. Úplně identický. Rozdíl je jediný, že při rozhodování rady hlavního města jsou tam k dispozici tlupy právníků, když to řeknu takhle, odborných poradců, kdežto v obci, v městečku, 5 tisíc obyvatel, asi takový podpůrný aparát není. A ten princip, ten zločin, který měl spáchat pan Růžička, je to, město, kde je 5 tisíc obyvatel, sociálně vyloučená lokalita, asi víme, co to znamená, jaký to má vliv na cenu nemovitostí, roku 2008 se snažil prodat nemovitost. Neúspěšně. Několik záměrů. V roce 2014 vyhlásili záměr, (nesrozumitelné), zveřejnili ho, je to nějaká soutěž, když to řeknu, veřejná nabídka, přihlásil se jediný uchazeč. Nabídl milion. Odsouhlasili. Den poté přišel zastupitel, který je v nějakých politických sporech, a řekl: já dám nabídku milion a tisíc korun. Fajn. Tak podal trestní oznámení, řekli "máte smůlu" a policajti po čase řekli "no ale náš znalec říká, že by to mohlo být milion pět set tisíc, ta cena". No ale ten znalec se tam nepřihlásil, nekoupil si tu nemovitost. Takže pro mě, jaká je cena obvyklá? To je tržní. To, co si řekne ten trh. Takže pro mě je skutečně ten případ absurdní a skutečně nesvědčí, minimálně v tomto případě, o kvalitní práci orgánů činných v trestním řízení v tomto případě.

A ještě dvě poznámky. Co kdo prohlašoval z těch poslanců? Oba postupovali úplně stejně včera na jednání výboru. Řekli: my budeme hlasovat pro svoje vydání. I jeden, i druhý. Pan Růžička to řekl s problémem, protože byl hodně nemocný. Každou chvilku odkašlával. Ani jeden z nich neřekl, že chce, že požaduje svoje vydání. Ani jeden. Úplně stejné. A pokud tedy tady říká, jestli něco se obchoduje, já bych se naivně domníval, že když jsou dvě věci úplně stejné, že k tomu přistupujeme úplně stejně, rozhodujeme. Ale jsem vyveden z omylu jako nováček, protože asi to je to politické rozhodování. Takže pro mě jsou to úplně identické případy a nerozumím tomu postupu ODS - pardon, já se bojím, že mu rozumím, ale zdráhám se tomu věřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já budu při hlasování rozhodovat politicky a to znamená úplně stejně jako v případu pana kolegy Svobody. To znamená, myslím si, že nejsou ty případy identické, ale jsou si v mnoha směrech podobné, a myslím si, že právě u komunálních politiků v tomhle směru bychom měli vyjádřit aspoň tímhle způsobem svoji neochotu kriminalizovat za rozhodnutí kolektivního orgánu. Ono v některých případech, v podstatě i teoreticky by starosta měl podepsat, pokud něco je usnesením, i když on s tím nesouhlasí. A myslím si, že to je jedna z věcí, nad kterou bychom se měli zamyslet, jestli nezměnit i legislativu, která se týká právě zodpovědnosti komunálních politiků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Snad už naposledy, pane místopředsedo, ale zřejmě si kolega vaším prostřednictvím sedí na uších. Protože já jsem tady řekla, že jsem rozhodnuta hlasovat proti, aby nebyl pan Růžička vydán, to znamená shodně jako u kolegy Svobody. Že jediné, co mi vadí a co by se nemělo stát tradicí a zvyklostí, aby člověk, o kterém tady máme jednat, tak aby tady prostě nebyl. Všechno se dá vyřešit slušně dohodou. Kdyby ráno vstal pan Faltýnek a řekl: pan Růžička bude nemocný, nebude dnes na jednání, přesuňme to na jiný den. A celou tuto debatu jsme si mohli ušetřit.

Mimochodem, Občanská demokratická strana není stranou, která by měla v případě v uvozovkách vydávání poslanců nějaké závazné hlasování. Neměli jsme ho nikdy, nemáme ho ani v tomto případě. To nás liší od vás, od kolegů z ANO. My se skutečně můžeme jako každý jeden poslanec svobodně rozhodnout o tom, jakým způsobem chceme o vydání kolegů hlasovat či ne. Takže tady skutečně zase vy obviňujete mě z něčeho, nebo Občanskou demokratickou stranu, co vůbec tak není. A říkám to tady celou dobu a od začátku. A jediné, co mi nepřijde šťastné, že se v historii této Sněmovny, co já pamatuji, stává poprvé, že tady ten člověk fyzicky není. Fyzicky tady není. Docent Svoboda tady fyzicky přítomen je. A ministr spravedlnosti ANO, to je zvláštní bonus pro to, co tady padalo z úst i vašich kolegů, i našich kolegů, že skutečně se děje něco (upozornění na čas), co není úplně standardní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pan poslanec Třešňák s faktickou ještě.

 

Poslanec Petr Třešňák: Hezký večer, vážení kolegové. My v těchto dvou bodech, v tomto i předchozím, opravdu skoro až absurdně debatujeme nad tímto vydáním a nevydáním dvou poslanců k trestnímu stíhání, na které dopadlo to jejich rozhodnutí, politické rozhodnutí z komunální sféry. Já možná jenom v rychlosti, a využiji té faktické, zareaguji na pana poslance Adamce, když to vždycky tak směřoval i k Pirátům jako těm nezkušeným. Mezi Piráty i zde z poslaneckého klubu je mnoho politiků, kteří s tím mají zkušenosti, a jak zmínil i pan poslanec Luzar, tak skutečně ta podstata našich poslanců, kteří zde mluvili, byla o tom, a zmínil to i pan poslanec Luzar, že je mnoho, řekl bych několik tisíc, komunálních politiků, na které dopadá podobný problém a bohužel nemají to štěstí, že by byli chráněni poslaneckou imunitou.

Pro to, abychom se začali bavit - já kouknu, jaký mám čas - abychom se začali bavit do budoucna věcně a předešli tomu a této šikaně, protože v tomto případě pana poslance Růžičky jde evidentně o šikanu ze strany české justice. Já to neumím jinak nazvat. Ale co na tom vylepšit? Pojďme se tedy bavit, jak můžeme jako zákonodárci například vylepšit zákon o obcích tak, aby nebyl pro ty komunální politiky takto šikanózní. A paradoxně jsme v bodě 39, tak zrovna je to § 39 zákona o obcích, který řeší prodeje obecního majetku a právě tu cenu obvyklou. Takže to by mělo být to gros, byť vím, že nesouvisí přímo s projednávanými body. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní se mi ještě přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak přísloví o potrefené huse prostě asi platí. Já jsem tady nejmenoval Piráty. Fakt ne. Tak prosím nepoužívejte to takto na mě.

Já jsem chtěl reagovat na to, co ale říkal pan kolega Třešňák jako poslední, to bylo naprosto správně. My už jsme se tady o to pokoušeli, mám pocit, při minulém volebním období. A já jsem to nazval takové drbání pravou rukou za levým uchem, protože podle mě to funkční není v praxi a varoval jsem starosty, ať se podle tohoto návrhu zákona moc neřídí, respektive té části, která se týkala ceny obvyklé. Jinak cena obvyklá: ano, měl by ji určovat trh. Ale ono to není přímo cena tržní. Cena obvyklá se musí prokázat, že to je ta cena tržní. A to je ten problém. A to nám dělá ty problémy, které tady jsou. A já znovu říkám, není to pro ty dva kolegy tady, je to právě pro ty stovky starostů, stovky, tisíce zastupitelů, které tímto můžeme ochránit, že dáme jasný signál do veřejnosti i do těch státních zástupců, že takto nemají konat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky, také nemám v tuhle chvíli žádné přihlášky do rozpravy a ani nevidím nikoho, že by se mi hlásil z místa. Tak pan poslanec Kupka, z místa.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já v té věci nabídnu také pohled komunálního politika, starosty malé obce. Sám na úvod říkám, že budu rovněž hlasovat proti vydání pana poslance Růžičky, a to z toho důvodu, že jsem přesvědčený, že je špatně, že se v České republice tady rozmohl takový nešvar v podobě laviny trestněprávních stíhání samosprávních rozhodnutí. Proč je to špatně? No protože je opravdu ve hře smysl a role samosprávy jako takové.

Jeden konkrétní praktický příklad. Statutární město Kladno před lety prodalo za jednu symbolickou korunu objekt kasáren. Nepochybně by to bylo možné kriminalizovat tak jako ten dnešní příklad, nebo dnešní příklady, ale z hlediska rozhodnutí samosprávy to bylo naprosto namístě, protože ten objekt prodali Českému vysokému učení technickému a učinili ze statutárního města Kladna univerzitní město a ten objekt velmi dobře slouží. To samosprávné rozhodnutí v tomhle směru nesmí být dotknutelné, to je přece smysl samosprávy a smysl demokracie. A pokud dopustíme, že proběhne eroze tou cestou laviny trestněprávních stíhání, pak opravdu přispíváme k tomu a může se snadno stát, že jeden z dalších důležitých pilířů demokracie bude rozviklán a zpochybněn. Tak to je také jeden z podstatných důvodů, proč budu hlasovat, jak budu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. V tuhle chvíli opět nemám žádné faktické poznámky, ani nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Ještě jednou zkontroluji sál, ale nevidím, že by se mi někdo hlásil, tedy všeobecnou rozpravu končím a chtěl bych se zeptat zpravodaje a navrhovatele, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Ne. Žádné návrhy předneseny nebyly, takže přistoupíme k rozpravě podobné, do které nemám žádné přihlášky, ani se mi... Ano, hlásí se pan zpravodaj. Takže prosím pana poslance Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jak již ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání návrhu Městského soudu v Chomutově o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance... Obvodního soudu v Chomutově o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky mandátový a imunitní výbor přijal usnesení číslo 45, které nám bylo rozdáno do lavic. Doufám, že ho všichni máte před sebou.

Hlasováním budeme nyní rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky. Já bych k tomu rád uvedl, protože se tato debata dlouze vedla i na mandátovém a imunitním výboru - vždy hlasujeme jen o souhlasu, aby bylo jasné, jak hlasování Poslanecké sněmovny dopadlo. Stanovisko mandátového a imunitního výboru je vám sdělováno v tom, jakým způsobem se k tomu souhlasu postavil. Pokud souhlas není dán, je splněn příslušný článek Ústavy České republiky a souhlas Poslanecké sněmovny nebyl vysloven.

Čili nyní bychom měli hlasovat o návrhu: "Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 zákona číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 12 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Pavla Růžičky, narozeného 3. dubna 1970."

Zbytek návrhu máte v usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 45, který vám byl rozdán na lavice. Domnívám se, že tento text není potřeba číst, protože ho všichni znáte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Znovu se podívám, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tedy podrobnou rozpravu končím. Zeptám se navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem znovu o závěrečná slova. Nemají, takže budeme hlasovat. Já svolám kolegy do sálu. Když vidím prořídlé lavice, tak navrhnu, že se odhlásíme, takže prosím všechny, aby se znovu přihlásili. Hlasovat budeme, až se počet přihlášených ustálí.

 

Pro později příchozí opakuji, že nyní tedy hlasujeme o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Růžičky. Tak, vypadá to, že už se počet ustálil.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Zdrželi se hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. V hlasování číslo 62 bylo přihlášeno 143 poslanců, pro bylo 18, proti 98. Usnesení bylo zamítnuto.

 

Děkuji a tím projednávání tohoto bodu končím. Tím jsme skončili předřazené body a vrátíme se k pořadu ostatních bodů. Takže tady mám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP