(20.10 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás seznámila s návrhy na doprovodná usnesení, z toho některá už jsme měli v usnesení rozpočtového výboru a jedno bylo načteno kolegou Michalíkem. Takže když dovolíte, nejdřív vás s nimi seznámím a pak navrhnu proceduru hlasování.

Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2018.

A. Z usnesení rozpočtového výboru.

Poslanecká sněmovna:

I. podporuje navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určených prioritně pro předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných vysokých škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání;

II. doporučuje vládě, aby

a) od 1. 9. 2018 zvýšila platy učitelů o 15 % a ostatních pracovníků ve školství nejméně o 10 % pro dosažení průměrného platu učitele 130 % průměrné mzdy ve státě nejpozději v roce 2020;

b) sjednotila od roku 2020 státní investiční programy zaměřené na rozvoj infrastruktury regionálního školství rozpočtované v kapitole 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 398 Všeobecná pokladní správa pod kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s odpovídajícím personálním zajištěním a zohlednila výše uvedené doporučení ve výdajových rámcích;

c) zohlednila výše uvedené cíle a doporučení ve výdajových rámcích a v rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí, která bude schválena do 30. dubna 2018.

Pak máme ještě pod písmenem B z rozpravy ve druhém čtení návrh pana poslance Jakuba Michálka, a to:

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby do konce června 2018 zajistila zprůhlednění výdajů státu prostřednictvím tzv. rozklikávacího rozpočtu státu, kde bude průběžně zveřejněn v otevřeném formátu jak rozpočet státu na rok 2018, tak jeho plnění až na úroveň konkrétních výdajů, a to po vyloučení těch údajů, kde zákon zveřejnění neumožňuje.

Toto jsou všechny návrhy doprovodných usneseních, které máme k dispozici, a já bych si dovolila navrhnout, abychom hlasovali pod písmenem A jednotlivě I a II a potom pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji za tento návrh. Je proti němu nějaká námitka? (Nikdo se nehlásí.) Pokud ne, budeme se držet toho, jak to navrhla paní zpravodajka.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pod písmenem A I.

Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 125, přihlášeno 198 poslanců, pro 192, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o doprovodném usnesení pod písmenem A II.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno 198 poslanců, pro 190, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o písmenu B.

Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přihlášeno 198 poslanců, pro 96, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

V tom případě budeme muset hlasovat ještě jednou, a to o návrhu doprovodného usnesení, tak jak ho Poslanecká sněmovna odsouhlasila, to znamená, my jsme odsouhlasili písmeno A I a II.

Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 198 poslanců, pro 174, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a můžeme přejít k dalšímu, který máme na pořadu, to je

 

5.
Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020
/sněmovní tisk 3/ - prvé čtení

Prosím ministryni financí Alenu Schillerovou, aby návrh odůvodnila. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedla návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, který byl vládou schválen 25. září 2017. Podle § 4 rozpočtových pravidel se střednědobý výhled zpracovává zároveň s návrhem státního rozpočtu na příslušný rok a vláda ho předkládá Poslanecké sněmovně na vědomí. Jeho obsah tvoří příjmy a výdaje státního rozpočtu a státních fondů na dvouleté období následující po roce, na který je sestavován a zpracováván návrh státního rozpočtu. Výhled poskytuje přehled o klíčových aspektech budoucího vývoje ve fiskální oblasti.

Základní údaje předloženého návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 jsou předkládány v této podobě:

Pro rok 2019: příjmy státního rozpočtu 1 bil. 291,5 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu bilion 341,5 miliardy Kč, saldo státního rozpočtu minus 50 mld.

Pro rok 2020: příjmy státního rozpočtu 1 bilion 338,6 mld., výdaje státního rozpočtu 1 bil. 388,6 mld., saldo státního rozpočtu minus 50 mld.

Makroekonomický rámec návrhu střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 navazuje na rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2018. Ten konstatuje, že česká ekonomika je a bude i v roce 2018 ve výborné kondici. Tu lze charakterizovat dynamickým ekonomickým růstem, inflací v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle České národní banky, rekordně nízkou nezaměstnaností, výrazným zlepšením příjmové situace českých domácností a mírným přebytkem běžného účtu platební bilance. Předpokládáme, že příznivá situace v české ekonomice bude přetrvávat i v horizontu výhledu do roku 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP