(14.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Je jasné, že tento tzv. rozklikávací rozpočet nemůže zahrnout informace, které jsou v utajovaném režimu, nemůže zahrnout věci, které jsou v režimu osobních údajů. Ale měly by v tomto rozpočtu a zejména v plnění rozpočtu být informace, jako jsou plnění veřejných zakázek, různé dotace a jiné podobné informace. Tyto věci by měly být na jednom místě. Současné řešení, které stát má, tzv. monitor státní pokladny, je nedostatečné, protože jde pouze na úroveň toho rozpočtu, ale už tam není konkrétní plnění rozpočtu. Takže pokud chcete podporovat transparentnost státní správy tak, aby občané měli možnost seznámit se s výdaji České republiky, tak vás prosím o podporu tohoto doprovodného usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se mi ze sálu hlásila paní zpravodajka Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Dovolte mi, vážené kolegyně, vážení kolegové, doufám jako poslední vystupující v tomto bloku, abych načetla technické upřesnění přílohy 2 usnesení rozpočtového výboru č. 31, sněmovní tisk 2/2.

V pozměňovacím návrhu č. 4 se u kapitoly 304 Úřad vlády České republiky v řádku se za text "Průřezový ukazatel "Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů" v tom "ze státního rozpočtu celkem" a v tom "institucionální podpora celkem" doplní text: "a v dalších souvisejících ukazatelích."

U kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu se za text "Průřezový ukazatel "Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů" v tom "ze státního rozpočtu celkem" a v tom "účelová podpora celkem" doplní text "a v dalších souvisejících ukazatelích."

Odůvodnění. Navrhované změny se dotknou dalších souvisejících číselných ukazatelů, které nelze všechny vyjmenovat do pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Podívám se, jestli se mně ještě někdo hlásí ze sálu. V tuto chvíli nemám žádné písemné přihlášky ani nevidím nikoho, že by se hlásil ze sálu, tedy rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dostáváme se k dalšímu bodu, kterým je bod

 

32.
Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

Dovolím si vás vzhledem k tomu, že nás čeká hlasování a byl velký pohyb v sále, všechny odhlásit. Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výboru v jejich funkci po zvolení výborem Poslanecká sněmovna.

Chtěl bych vás informovat, že se sešel zahraniční výbor a zvolil svým předsedou poslance Lubomíra Zaorálka. Zahajuji rozpravu, do které nemám přihlášky, a ptám se, jestli se někdo hlásí ze sálu k tomuto bodu. Nikdo. Tedy rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování. Přednesu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Lubomíra Zaorálka ve funkci předsedy zahraničního výboru." Prosím všechny, aby se přihlásili a dostavili na svá místa.

Zahajuji hlasování číslo 39. Ptám se, kdo je pro, ať zmáčkne ano a zvedne ruku. Kdo je proti? Končím hlasování.

V hlasování číslo 39 bylo přihlášeno 141 poslanců, pro bylo 139, proti nikdo, 2 se zdrželi. Usnesení bylo přijato. Konstatuji, že jsme potvrdili předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Končím bod 32.

 

Tím jsme vyčerpali dnešní pořad. Ale než přeruším 4. schůzi Poslanecké sněmovny, mám pro vás jedno technické sdělení. Prosím vás, abyste si veškeré materiály, které máte ve svých lavicích a chcete, aby byly uchovány, vložili do svých zásuvek, jinak budou skartovány.

Dívám se, jestli někdo ještě něco nechce. (Není tomu tak.)

Nyní tedy přerušuji 4. schůzi do úterý 19. prosince 2017 do dvou hodin. Děkuji. Do 14 hodin pro jistotu, aby bylo zřejmé, že to není do noci.

 

(Jednání skončilo ve 14.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP