(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 60. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Okleštěk hlasuje s kartou číslo 77.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: paní poslankyně Aulická Jírovcová do 14.30 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Bartošek - 14.30 až 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Berdychová - pracovní důvody, pan poslanec Černoch - zahraniční cesta, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Gabal do 12. hodiny - zahraniční cesta, pan poslanec Gabrhel do půl třetí - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková - osobní důvody, pan poslanec Heger do 14. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová od 14. do 16.30 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová bez udání důvodu, paní poslankyně Pěnčíková - pracovní důvody, pan poslanec Petrů - zdravotní důvody, pan poslanec Šidlo - zdravotní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, paní ministryně Šlechtová - zahraniční cesta, pan ministr Štech - zdravotní důvody a pan ministr Herman z důvodu zahraniční pracovní cesty. Tolik tedy omluvy.

Dnes bychom měli začít bodem 45, což je žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání. Poté bychom projednali body z bloku třetích čtení, to znamená body 33, 35, 36, 37, 38, 39 a 41. Deset minut před polední pauzou bychom projednali volební bod 42 a ve 14.30 hodin máme pevně body 90, což je zpráva vlády o kompenzaci za sucho, a potom 72, 73, 74, 75, zprávy ČNB, a bod 28, což je smlouva CETA. Pokud bychom náhodou vyčerpali program, tak se budeme věnovat bodům z bloku smlouvy ve druhém čtení.

Pan poslanec Rykala má kartu číslo 79, pan poslanec Kučera má kartu 78.

 

Zeptám se, zda jsou nějaké přihlášky k pořadu schůze. Pokud ne, můžeme se věnovat prvnímu bodu a to je

 

45.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

V úterý 5. září vám byla k tomuto bodu rozdána na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215 ze dne 30. srpna tohoto roku. Já nyní prosím paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené paní poslankyně, dne 10. srpna tohoto roku byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, třetího oddělení o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Téhož dne byla žádost policejního orgánu předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Poslanecké sněmovně. (V sále není klid.)

Vedle členů mandátového a imunitního výboru po vyjádření dozorujícího státního zastupitelství se s žádostí seznámili také oba poslanci, tedy pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek, a to v přítomnosti svých právních zástupců.

Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. Trestní spis vedený ve věci obou poslanců nebyl mandátovému a imunitnímu výboru poskytnut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Policejní orgán však umožnil členům výboru, aby mohli do trestního spisu v omezeném rozsahu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Mandátový a imunitní výbor projednávání žádosti policejního orgánu zahájil na své 53. schůzi, která se konala dne 18. srpna tohoto roku. Za zpravodaje určil pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Stanislava Humla. Své jednání výbor přerušil, a to za účelem vyžádání podkladů potřebných pro posouzení věci. K osobní účasti na dalším jednání výboru byli pozváni oba páni poslanci a jejich právní zástupci, rovněž tak zástupce policie a dozorující státní zástupce. K jejich účasti, tedy k účasti zástupců policie a dozorujícího státního zástupce, byl vyžádán souhlas jejich nadřízených.

Na 54. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se uskutečnila minulý týden dne 30. srpna, se pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek k věci osobně vyjádřili. Slovo bylo uděleno i oběma jejich právním zástupcům. Vrchní komisař Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy a dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se také vyjádřili k důvodnosti podání žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a v druhé části našeho jednání zodpověděli otázky, které na ně směřovali členové výboru.

Jako podklad pro jednání výboru byl od vrchní státní zástupkyně v Praze vyžádán výstup z dohledové prověrky provedené ve věci na základě vnějšího podnětu.

Mandátový a imunitní výbor po posouzení podaných informací hlasoval odděleně o každém z obou pánů poslanců. Usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215, tedy tato dvě usnesení ze dne 30. srpna tohoto roku, byla jednomyslně přijata všemi čtrnácti přítomnými členy výboru. Jenom pro vaši informaci dodám, že mandátový a imunitní výbor má patnáct členů, přítomno jich bylo čtrnáct. Tato usnesení, o nichž mluvím, vám byla včera rozdána na lavice.

Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru k žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců vás seznámí zpravodajové výboru pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec Stanislav Huml.

Tolik z mé strany na úvod. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Dolejše, popřípadě pana poslance Stanislava Humla.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji vám za slovo v této ne zcela politicky jednoduché kauze, ale přesto musím říci, že mandátový a imunitní výbor se toho zhostil standardním způsobem. Jak již paní předsedkyně výboru avizovala, sešli jsme se za tímto účelem dvakrát v srpnu. A především musím připomenout, že jsme se zabývali i způsobem, jakým v těchto věcech se má postupovat, byť logicky na samém konci volebního období prolamovat pravidla či precedenty je komplikované.

Ale přinejmenším jsme řešili ten problém, do jaké míry je nutno či záhodno vysloviti souhlas, aby se poslanci mohli seznámit s celý textem žádosti, protože toto není explicitně jasně stanoveno a v minulosti se postupovalo různým způsobem především v souvislosti s tím, co všechno v té žádosti bylo uvedeno. Byly žádosti, které byly velmi banální a jednoduché, a byly žádosti, které samozřejmě čerpaly ze spisového materiálu a uváděly různé podrobnosti, a proto také v minulosti mandátový a imunitní výbor k těmto věcem přistupoval různým způsobem. Do budoucna nepochybně bude dobré si v této věci udělat možná větší pořádek, ale to už je vzkaz našim kolegům, kteří tady usednou do lavic na konci letošního roku.

Protože jsme byli v této nekomfortní situaci, tak jsme se obrátili na dozorující státní zastupitelství, aby nám v tomto řeklo, své ti souhlasili, a musím říci, že oba páni poslanci se seznámili s plným textem oné policejní žádosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP