Středa 6. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

45.
Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání
poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

V úterý 5. září vám byla k tomuto bodu rozdána na lavice usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215 ze dne 30. srpna tohoto roku. Já nyní prosím paní předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců. Paní předsedkyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobré ráno. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené paní poslankyně, dne 10. srpna tohoto roku byla předsedovi Poslanecké sněmovny doručena žádost Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, třetího oddělení o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka. Téhož dne byla žádost policejního orgánu předána mandátovému a imunitnímu výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Poslanecké sněmovně. (V sále není klid.)

Vedle členů mandátového a imunitního výboru po vyjádření dozorujícího státního zastupitelství se s žádostí seznámili také oba poslanci, tedy pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek, a to v přítomnosti svých právních zástupců.

Žádost policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců obsahuje v souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny vymezení skutků, o které jde, a jejich předpokládanou právní kvalifikaci. Trestní spis vedený ve věci obou poslanců nebyl mandátovému a imunitnímu výboru poskytnut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Policejní orgán však umožnil členům výboru, aby mohli do trestního spisu v omezeném rozsahu nahlédnout, a to v prostorách Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Mandátový a imunitní výbor projednávání žádosti policejního orgánu zahájil na své 53. schůzi, která se konala dne 18. srpna tohoto roku. Za zpravodaje určil pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Stanislava Humla. Své jednání výbor přerušil, a to za účelem vyžádání podkladů potřebných pro posouzení věci. K osobní účasti na dalším jednání výboru byli pozváni oba páni poslanci a jejich právní zástupci, rovněž tak zástupce policie a dozorující státní zástupce. K jejich účasti, tedy k účasti zástupců policie a dozorujícího státního zástupce, byl vyžádán souhlas jejich nadřízených.

Na 54. schůzi mandátového a imunitního výboru, která se uskutečnila minulý týden dne 30. srpna, se pan poslanec Andrej Babiš a pan poslanec Jaroslav Faltýnek k věci osobně vyjádřili. Slovo bylo uděleno i oběma jejich právním zástupcům. Vrchní komisař Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy a dozorující státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze se také vyjádřili k důvodnosti podání žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců a v druhé části našeho jednání zodpověděli otázky, které na ně směřovali členové výboru.

Jako podklad pro jednání výboru byl od vrchní státní zástupkyně v Praze vyžádán výstup z dohledové prověrky provedené ve věci na základě vnějšího podnětu.

Mandátový a imunitní výbor po posouzení podaných informací hlasoval odděleně o každém z obou pánů poslanců. Usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 214 a 215, tedy tato dvě usnesení ze dne 30. srpna tohoto roku, byla jednomyslně přijata všemi čtrnácti přítomnými členy výboru. Jenom pro vaši informaci dodám, že mandátový a imunitní výbor má patnáct členů, přítomno jich bylo čtrnáct. Tato usnesení, o nichž mluvím, vám byla včera rozdána na lavice.

Se stanoviskem mandátového a imunitního výboru k žádosti policejního orgánu o souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání obou poslanců vás seznámí zpravodajové výboru pan poslanec Jiří Dolejš a pan poslanec Stanislav Huml.

Tolik z mé strany na úvod. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Dolejše, popřípadě pana poslance Stanislava Humla.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji vám za slovo v této ne zcela politicky jednoduché kauze, ale přesto musím říci, že mandátový a imunitní výbor se toho zhostil standardním způsobem. Jak již paní předsedkyně výboru avizovala, sešli jsme se za tímto účelem dvakrát v srpnu. A především musím připomenout, že jsme se zabývali i způsobem, jakým v těchto věcech se má postupovat, byť logicky na samém konci volebního období prolamovat pravidla či precedenty je komplikované.

Ale přinejmenším jsme řešili ten problém, do jaké míry je nutno či záhodno vysloviti souhlas, aby se poslanci mohli seznámit s celý textem žádosti, protože toto není explicitně jasně stanoveno a v minulosti se postupovalo různým způsobem především v souvislosti s tím, co všechno v té žádosti bylo uvedeno. Byly žádosti, které byly velmi banální a jednoduché, a byly žádosti, které samozřejmě čerpaly ze spisového materiálu a uváděly různé podrobnosti, a proto také v minulosti mandátový a imunitní výbor k těmto věcem přistupoval různým způsobem. Do budoucna nepochybně bude dobré si v této věci udělat možná větší pořádek, ale to už je vzkaz našim kolegům, kteří tady usednou do lavic na konci letošního roku.

Protože jsme byli v této nekomfortní situaci, tak jsme se obrátili na dozorující státní zastupitelství, aby nám v tomto řeklo, své ti souhlasili, a musím říci, že oba páni poslanci se seznámili s plným textem oné policejní žádosti.

Bylo zmíněno také, že na jednání mandátového a imunitního výboru, abychom byli kompletně vybaveni všemi informacemi, byli přizváni zástupci orgánů činných v trestním řízení.

I mediální debata směřovala určitým způsobem, takže není asi žádným překvapením, že jsme se zajímali o to, jaký byl především průběh dohledu nad přípravnou fází onoho trestního řízení a nad samotnou prací policie, protože mediálně byly vyslovovány různé pochybnosti a spekulace, i když dneska máme k dispozici i vyjádření nejvyššího státního zástupce, tak v té situaci jsme potřebovali pochopitelně vědět více. (Vyzvánění mobilního telefonu.) Je mi líto, musím vymáčknout ten přístroj, který mě pronásleduje i sem. Tak moje chyba, omlouvám se.

Pokud jde o tuto věc, tak samozřejmě nám byly podány informace ty, které jsme explicitně požadovali. Byli jsme informováni o tom, že v přípravném řízení byly prodlužovány lhůty a kromě jiného byla požadována větší součinnost dotčených subjektů. Pokud jde o vnější dohled, tak ten probíhal i na základě podnětu a zde bylo konstatováno, že namítané pochybení nebylo potvrzeno. Probíhal také samotný přímý dozor konkrétního státního zástupce nad prací policie, která konzultovala s ním průběh přípravného řízení, a to s pozitivním výsledkem ohledně přechodu do fáze stíhání. To samozřejmě mělo svůj význam i pro naše rozhodování.

V tomto místě samozřejmě může být zájem o vedení, dokazování o tom, co všechno ve spisu je i není, ten zůstává i nadále pochopitelně utajen, ale je třeba konstatovat, a zaznělo to i v diskusi na mandátovém a imunitním výboru a má to svůj politický význam i ve vztahu k veřejnosti, že Poslanecká sněmovna v žádném případě nemůže být tribunálem. My tady, jak tady sedíme, nejsme v roli žalobců, ale ani obhájců. My v podstatě jsme, někteří členové imunitního výboru, měli možnost nahlédnout do spisového materiálu. Seznámit se se spisem ale neznamená, že jsme rozebírali v roli zmíněných žalobců či obhájců kvalitu dokazování. V podstatě jsme si jenom ověřovali práci, kterou policie odvedla. A tady je třeba říci, že spis koresponduje s obsahem žádosti, že nepomíjí onu citlivou otázku na charakter ovládání firmy, otázku účastenství při zmíněném trestném činu.

Já se domnívám jako člověk, který se se spisem mohl seznámit, že ono dokazování čistě z materiálního listinného hlediska je relevantní, má příslušné informace z bankovních výpisů, komplexní účetnictví, znalecké posudky atd. Se spisem se pak samotní poslanci mohou seznámit, až když případně postoupí do další fáze trestního řízení, tedy jestli jaksi budou odstíháni, protože to je pro ně podstatné pro vedení případné jejich obhajoby.

Také se hodně diskutovalo o časování celé této kauzy. Ta byla různě hodnocena, bylo to obraceno do různých úhlů z důvodu tzv. politické účelovosti, ale tady je třeba říci, že ta časová linie je prostě jasně popsána. A subjektivně o tom může každý soudit své, ale je to vcelku jednoduché. Prostě v roce 2007 se připravovaly příslušné výzvy na středočeském ROPu, radě operačních programů. Následovalo tedy, a to je fakt také zcela jasný, vyvedení příslušné firmy, farmy, z holdingu a pak následovalo čerpání dotace na základě žádosti atd. V roce 2013 se firma vrátila do holdingu, v poměrně krátké době, jak se říká do roka a do dne, byla podána některá trestní oznámení, na která musela policie reagovat. A reagovala tím, že začátkem ledna zahájila první úkony v trestním řízení. Čili ta časová osa je samozřejmě relevantní. Jestli by dřívější či pozdější termín byl pro někoho výhodnější, nebo méně výhodný, to je samozřejmě věc spekulativní, ale myslím si, že orgány, když mají podněty, musí prostě jednat. A v které části přejde řízení do té či oné fáze, o tom zase rozhodují příslušné orgány, a teď je to samozřejmě i na nás ve smyslu tedy imunitního režimu.

Pokud jde o - možná by si někdo vzpomněl, že jsme tuto kauzu už tady měli na jedné schůzi Sněmovny. Tady bych rád podtrhl, že ona mimořádná schůze v březnu loňského roku vycházela z informací o vyšetřování evropskými orgány, čili tedy agenturou OLAF. Ta schůze byla přerušena do zveřejnění výsledku jejich činnosti, ale to je samostatný proces. S OLAFem pochopitelně česká policie má informační součinnost, ale jsou to prostě samostatná řízení, která na věc policie a imunitního režimu by neměla mít žádný vliv.

Závěrem podtrhnu jenom jednu věc. Měli bychom v diskusi možná si velice dobře ujasnit, jaký smysl politická imunita má. Ta nemá za cíl se vyhýbat trestnímu řízení. Má za cíl předejít tomu, aby Sněmovna byla zablokována, aby poslancům bylo bráněno vykonávat mandát, aby byli tímto způsobem šikanováni za svou politickou činnost. Pokud to není v souvislosti s jejich mandátem, pokud to nebrání pokračování Sněmovny, a řekněme si upřímně, pár týdnů do voleb už Sněmovna těžko může být nějakým zásadnějším způsobem v těchto případech zablokována, tak je otázkou, čemu tedy přesně by ono imunitní řízení mělo sloužit. Prostě my poslanci, byť jsme vybaveni určitou imunitou, tak nejsme nadlidi, kteří by se měli vyhýbat trestnímu stíhání. Když se dá průchod právu, tak pochopitelně je to i šance na očištění, relevantní očištění, očištění, které má vysokou míru důvěryhodnosti v právním státě. Čili veřejnost by neměla mít dojem, že když někomu stoupá vliv, tak mu stoupá také i beztrestnost.

To je z mé strany v tuto chvíli všechno. Pochopitelně v podrobné rozpravě připomeneme explicitní usnesení, které bude hlasováno samostatně v obou případech, obou pánech, ale v obou případech je shodné. To znamená, mandátový a imunitní výbor se shodl na tom, že je pro vydání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím druhého zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Krásný dobrý den. Po kolegovi Dolejšovi už téměř není co dodat. Já se ztotožňuji zejména s tím závěrem, který se týkal imunity a její zbytečnosti, protože ona imunita sama dostává chudáky poslance, kteří jsou tomu vystaveni, do nekonformního postavení, protože když na ně vybafnou novináři, tak oni nevědí, z čeho jsou obviněni, někteří. A kdyby imunita nebyla - někteří to vědí, ale kdyby imunita nebyla, tak v podstatě by opravdu fungovala zásada presumpce neviny, tiše by bylo sděleno obvinění a ve finále potom bychom o tom mohli mluvit na veřejnosti, až když bude rozhodnuto u soudu, což je správně, protože tak by to mělo být.

Já jsem se při té své zpravodajské činnosti zaměřil zejména na chronologii, aby bylo jasno, jestli tedy došlo k načasování, nebo ne. Tak policie dostala podnět v prosinci 2015, až úplně ke konci roku. Úkony byly zahájeny v lednu 2016 a ten spis má k dnešnímu dni zhruba 3 500 stran. To hovoří o tom, jaký rozsah práce byl za tu dobu učiněn. Jsou tam výslechy, doklady z bank, to je přesně to, o čem už mluvil Jiří, z katastru výpisy, a mnoho dalších institucí kvůli tomu muselo být osloveno, aby ten spis měl nějakou relevantní vypovídající hodnotu. Pokud došlo k průtahům, tak že to způsobila spíše činnost těch prověřovaných osob, o tom svědčí zpráva dohledové prověrky z vrchního státního zastupitelství, kterou jsme dostali k dispozici a která dokládá to, že když se mělo vydat účetnictví nástupce Čapího hnízda, a. s., což je společnost IMOBA, tak došlo k obstrukcím, stejně tak jako když policie vyžadovala doklady o převodu akcií.

Na výboru jsme potom měli pozvaného dozorového státního zástupce a musím říct, že jeho vystoupení bylo velmi přesvědčivé v tom, že i on je přesvědčen - stejně jako policie, tak i státní zastupitelství nabylo přesvědčení o tom, že je to už zralé na to, aby požádali o vydání. Já tady stejně jako Jiří Dolejš potvrdím, že nejsme soud, nebo i to je moje myšlenka. Jsme ve fázi, kdy bylo ukončeno prověřování, což je jedna část trestního řízení, což znamená větší míru jistoty, že mohl být spáchán trestný čin. Vyjadřuji se tak velmi opatrně schválně, aby to bylo i právně čisté.

A pokud tedy policie a státní zastupitelství dospějí do tohoto stadia, tak jim nezbývá nic jiného než sdělit obvinění, kde potom nastupují pro obviněné daleko širší práva. Mají možnost se opravdu hájit, mají možnost si vzít advokáty, nahlížet do spisů, seznamovat se s důkazy. Takže on je to spíše takový krok, který vede k tomu, aby byli v obraze.

Takže to je ode mě vše. Byl jsem stručnější, protože Jiří opravdu vyčerpal všechny možnosti. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a pokročíme k obecné rozpravě. Ještě předtím oznámím, že paní poslankyně Kovářová má kartu 82, paní poslankyně Lorencová 80, paní poslankyně Maxová 84 a pan premiér má 83.

Takže otevírám obecnou rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky. První přihláška pana poslance Babiše, potom přihláška pana poslance Faltýnka a po nich pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Andrej Babiš: Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já jsem pozorně poslouchal vystoupení předchůdců, a když oni říkají, že nejsou vlastně oprávněni vyjadřovat nějaké soudy, tak je nicméně nějak vyjádřili. Dnes je pouhých 45 dnů do voleb a my se tady zase scházíme kvůli Čapímu hnízdu! Kvůli pseudoproblému, který je starý deset let. Vypadá to, že Čapí hnízdo je skutečně snad nejdůležitější událost v historii této Sněmovny, nebo naší země.

A já se jenom ptám: Fakt si myslíte, že se jedná o kriminální kauzu Čapího hnízda? Že se nejedná o další účelový proces, který má ovlivnit nadcházející parlamentní volby? Že celá kauza Čapího hnízda je jenom Kubiceho zpráva dvě? Která se zjevila těsně před volbama, která tehdá poškodila sociální demokracii a vedla k pádu pana Paroubka. Fakt si to myslíte?

Vy všichni přece víte - a jak mi ostatně na výslechu řekl i policejní vyšetřovatel - že kdybych nebyl v politice, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval. A vy byste o té farmě možná ani nikdy neslyšeli. Takže samozřejmě co tady budu říkat, je určitě házení hrachu na zeď. Ale řada z vás mě určitě na základě pouhých osobních antipatií už dopředu odsoudila a vydala k trestnímu stíhání, aniž by si vyslechla jakékoliv faktické argumenty.

Dovolím si na úvod upozornit, že Poslanecká sněmovna se usnesla, že při svém rozhodování vyčká na vyjádření OLAFu. Kde je vlastně ta škoda, komu vznikla škoda? Nebo ten policejní orgán vlastně už teďka říká OLAFu, že má škodu. Ale OLAF to neříká. Ani ROP to neříká! A z veřejně dostupných informací vyplývá, že OLAF v kauze Čapí hnízdo má rozhodnout až ke konci tohoto roku.

Já se tedy ptám: Nenastartoval policista Nevtípil svou žádostí útok proti mně tak, abych neměl čas na předvolební kampaň? Abych byl zahlcený praktickými důsledky trestního vyšetřování mé osoby a mé rodiny? Dobře vím, že někteří ze zde přítomných poslanců budou rádi, až mě zmáčknutím hlasového tlačítka vydají k trestnímu stíhání, a říkají si, že se mě zbaví. Ale já to samozřejmě respektuju. Ale předtím, než to uděláte, bych chtěl zopakovat některá fakta.

To, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zahájené na základě anonymního trestního oznámení - jak jinak - dospěje až k okamžiku mého trestního stíhání, jsem očekával od toho momentu, kdy jsem zjistil, že trestní řízení bylo přiděleno kontroverznímu vyšetřovateli Nevtípilovi, který se podílel na účelové kriminalizaci podnikatele Sitty a dalších osob. Tehdy mělo jít o určitou pomstu za to, že pan Sitta poukázal na trestnou činnost týkající se problému okolo jízdenek pražského dopravního podniku, které dodávala jeho firma Neograph.

Panu Sittovi byla jeho firma ukradena. A to za přispění orgánů činných v trestním řízení, kde dozor vykonávala státní zástupkyně doktorka Máchová a policejním orgánem byl pan Nevtípil. Ano, pan Nevtípil, který vyšetřuje Čapí hnízdo. Paní Máchová je trestně stíhaná v takzvané kauze Beretta. Nejedná se o nějaké moje domněnky, ale o konstatování Vrchního soudu v Praze, který ve věci rozhodoval. Tyto věci připomínám jenom proto, že místní příslušnost orgánů činných v trestním řízení v kauze Čapí hnízdo není úplně jednoznačně daná. Tyto orgány mají navenek přece vystupovat tak, aby nevznikly žádné pochybnosti o jejich podjatosti. Pokud místní příslušnost k trestnímu řízení ohledně kauzy Čapí hnízdo nebyla zcela jasná, tak přece orgány činné v trestním řízení měly udělat vše pro to, aby nevznikla pochybnost o nestrannosti. A já se ptám: Skončila tato kauza opravdu zcela náhodou u policisty Nevtípila? Já o tom silně pochybuju.

Mé závěry o účelovosti celé kauzy jsem si potvrdil, když jsem si přečetl žádost o mé vydání k trestnímu stíhání. Mimochodem je zajímavé, že samotná žádost byla tento týden v médiích v plném rozsahu zveřejněna. Její kopii měla média od počátku k dispozici a takzvaně mě zkoušela, zda ji znám. Ale já sám jsem musel čekat dvacet dnů, abych si ji mohl alespoň přečíst. A mandátový a imunitní výbor mně a mému právníkovi odmítl vydat kopii, abych si ji v klidu prostudoval. Dnes už je ta žádost tedy na internetu dostupná, a proto se k ní můžu veřejně vyjádřit.

Takže za prvé. Policejní orgán v ní před poslanci zamlčuje důkazy, o kterých vím, že mu byly předloženy. V žádosti se mluví o takzvaně fiktivních smlouvách. Fiktivní smlouva je taková, která fakticky neexistuje. Ale policie k těm takzvaným fiktivním smlouvám obdržela jejich originály, podepsané předávací protokoly k akciím a taky bankovní doklady o zaplacení ceny akcií bankovním převodem. Všechny tyto zásadní důkazy, které policie má, před Poslaneckou sněmovnou zamlčela.

Za druhé. Policie přichází s konstrukcí, že vlastníkem akcií jsem byl ve skutečnosti já. Absurdní. A že farma Čapí hnízdo byla ve skutečnosti moje soukromá chalupa. Tak to je úplná lež a navíc bizarní představa. Jen naprostý hlupák by mohl chtít svou vlastní identitu - jak tvrdí policie - zakrýt identitou například syna se stejným jménem a pouze člověk chabého rozumu si může myslet, že jsem si postavil chalupu s konferenčním sálem pro dvě stě lidí, s restaurací pro sto lidí a ubytovací kapacitou pro osmdesát lidí.

Jak si ostatně už všimla média, žádost je neprofesionálně zpracovaná. Je tam řada překlepů. A za skandální, absolutně skandální, považuji předjímání mojí manželky Moniky jako obviněné, což je naznačené zkratkou obv. u jejího jména! Takže já se ptám: Jak pan vyšetřovatel teda vede tu kauzu?

Moje žena za rok a půl nebyla na policii vypovídat. Akcie Čapího hnízda držela pouhých několik týdnů a pak je prodala svému bratrovi. A co je na tom nelegálního? Rodinní příslušníci si nemohou prodávat akcie? A já se ptám: Jak je možné, že pan vyšetřovatel už ji má za obviněnou, když ji ani nevyslechl? Absolutně skandální! Absurdní! Zmanipulované! Takže pan vyšetřovatel má dopředu jasno. On žádost asi skládal, už má připravené obvinění a asi to špatně poskládal.

Já se jenom ptám, co je na tom nelegálního, když v rámci akciové společnosti si akcionáři prodají akcie. Fakt tomu nerozumím. A ptám se, co by asi skryli tím, že akcie převedla moje žena na svého bratra. Co by tím skrývala? To moje rodina nemohla podnikat a vlastnit akcie na majitele? V té době to bylo absolutně běžné, běžný typ akciové společnosti, a takovým společnostem bylo z dotací přiděleno 3,6 miliardy korun pro 130 projektů. Takže všechno bylo podle zákona a akciová společnost Farma Čapí hnízdo nebyla žádná zvláštní výjimka. Rodina tehdy nechtěla, aby se vědělo, že firmu vlastní ona. A to, co se děje dnes, ta odpudivá mediální štvanice na moji rodinu, ženu a děti jim s odstupem doby dává za pravdu.

Poskytovatel dotace ROP Střední Čechy věděl, že o příspěvek žádá společnost s akciemi na majitele. Bylo to zcela legální a v té době obvyklé a poskytovatel bližší údaje o vlastnické struktuře nevyžadoval. Já se ptám: Jaké byly zatajené informace? Kde je nějaký podvod? Vůči komu? Je nějaká škoda? Co je to za kauzu? Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo nic jednoduššího než zřídit offshorovou firmu třeba na Kypru a tam by majitele nikdo nikdy nedohledal. To snad nikdo nemůže uvěřit, že bych tak složitý postup, jak popisuje policie, vymyslel proto, abych sebe schoval za svou rodinu a svoje blízké. Absurdní!

I kdybych pominul absurdní policejní konstrukce okolo mé rodiny, tak se musím samozřejmě ptát, proč policie nepočkala, jak je to obvyklé, na ukončení prověřování OLAFem. Mimochodem zahájené opět na základě anonymního trestního oznámení. OLAF do dnešního dne nijak nerozhodl, ale policie už v tom má jasno.

Taky zásadně odmítám tvrzení úředníků, že firma něco zdržovala. Vůbec nezdržovala. A pokud policejní orgán požádal o účetnictví, tak účetnictví celé skupiny dát dohromady za týden je de facto nemožné. Není to pravda, že naše strana něco zdržovala.

Jenom zopakuji. Já se ptám: Co všechny ty kontroly, které byly na Farmě Čapí hnízdo v minulosti ohledně dotačního projektu? Kontrolu provedli za hejtmana Bendla, Ratha, speciální audit nařídil pan ministr financí Kalousek v roce 2013. Nenašli žádnou závažnější chybu. ROP Střední Čechy, když ho kritizovali, co bylo z dotací postaveno, tak se dokonce v roce 2010 na svých webových stránkách chlubil, že Farma Čapí hnízdo je jeden z velmi úspěšných projektů. ROPu se ptali, co z dotací z Evropy se vlastně ve středních Čechách postavilo. Jediný projekt, který byl citován, byla Farma Čapí hnízdo.

Jenom chci říct, že v této kauze nebyla žádná korupce. Nikdo těch 50 milionů neulil někde v Panamě. Nikdo nic nevytuneloval. Nikdo z toho neměl žádný zisk, žádný profit. Rodina z toho neměla žádný profit. Nebyla tam korupce. Peníze byly investovány a nikdo žádné peníze nezpronevěřil. Tam, kde kdysi dávno byla barabizna, dnes stojí areál, kde je dnes už zainvestována skoro miliarda korun. Farma normálně funguje, dává práci 68 lidem. Do českých rozpočtů odvedla 58 milionů korun a hlavně ročně ji navštíví téměř 40 tisíc návštěvníků včetně spousty dětí. Dodnes Farma Čapí hnízdo plní účel, na který dostala dotaci. Slouží veřejnosti, lidem a zlepšuje služby cestovního ruchu v regionu. A hlavně, vážení, těch 50 milionů se dá nahmatat přímo na farmě. Ukradené miliardy z ROPu Severozápad a další nikde nenajdete, nejsou hmatatelné.

Já bych se chtěl skutečně striktně ohradit, že je to nějaké rodinné hnízdo nebo moje chata nebo něco podobného. Farma je otevřena pro všechny a její služby může každý využívat.

Podnik to zejména v důsledku hospodářské krize nakonec ekonomicky neustál. Opakování lží, že to bylo vyvedeno, aby to bylo vráceno, stokrát opakovaná lež i v médiích. Zásadně odmítám! Ano, farma měla zásadní ekonomické problémy. My jsme se museli rozhodnout, jestli projekt mé rodiny nechám zkrachovat, nebo ho finančně zachráním. A nebylo to lehké rozhodování. Viděl jsem, co už nejenom moje rodina na Farmě Čapí hnízdo odvedla za práci, a bylo mi líto rodinný projekt nechat potopit, aby to skončilo v konkurzu. A navíc jsem už tehdy vstupoval do politiky a nechtěl jsem, aby mou rodinu provázel příběh insolventní firmy. Já myslím, že je to celkem pochopitelné.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, teď jsem vám řekl v podstatě podruhé, o co šlo v případě Farmy Čapí hnízdo. Je vám pořád namlouváno, že někdo zpronevěřil dotaci 50 milionů. Není to pravda. Nikdo nic neukradl, podnikatelský záměr funguje, farma stojí, je tam zainvestovaná téměř miliarda. Já se ptám, jak byla zneužita dotace? Já v tom žádnou trestní kauzu nevidím. Vidím tam úplně jinou věc. Vidím volby. Za 45 dní jsou volby. Slyším vyjádření všech politiků: Babiš bude obviněn, už to má pan Nevtípil napsané, když už to napsal u jména mojí paní. A Babiš nemůže být ve vládě. O to přece tady jde. O volby, o nic jiného! Babiš nebude ve vládě. Možná bude ve vládě hnutí ANO bez Babiše, možná se hnutí rozštěpí. To je ten hlavní důvod. Ty volby. Ty zásadní volby pro osud naší země.

Podle mě jde o to, jestli se po volbách udrží při životě ta neskutečná korupční hydra, která už více než čtvrt století rdousí a ničí naši zemi. Korupční hydra, kterou tvoří kasta některých tradičních politiků se svými kmotry, kumpány a kámoši lobbisty a PR agenturami, kterým jde jedině o to, aby jejich penězovody nevyschly. Mluvím o skupině vzájemně propojených, zkorumpovaných penězi a mocí opilých lidí, kteří si vzali za rukojmí naši zemi a její občany. Takže o to tady jde. Ne o Čapí hnízdo. Tito lidé roky obelhávali veřejnost. Roky se jim dařilo hrát si na takzvanou levici a pravici. Roky se jim dařilo vysávat miliardy ze státních firem pro sebe a své kámoše.

Pokud bych měl vyjmenovat od revoluce všechny kauzy, rozkrádání majetku občanů a tunely, byli bychom tady celý den. Ale já bych chtěl říct jenom jeden příklad za všechny. A ten se týká našeho současného premiéra. (Z levé části sálu se ozývá OKD.) Ano, je to OKD, určitě. To je podvod! Čapí hnízdo není podvod, protože těch 50 milionů si můžete nahmatat, ale těch 110 miliard, které vytáhl Bakala z OKD, ty nenahmatáte. Zdevastoval celý region.

Horníci přišli o 43 tisíc bytů, za které teď platí nehorázný nájem, a šlo po poškození celého Moravskoslezského kraje.

Pan premiér teďka byl před soudem, on je tam jako svědek, tak já bych ho chtěl vyzvat, protože na každém jednání vlády se přece pořizují audionahrávky, ty oficiální, ne ty neoficiální, ty se dělají jenom na Babiše. Tak nechť se ty nahrávky ze zasedání vlády pustí, kdy se schvaloval prodej OKD, ať naši spoluobčané na severní Moravě se sami přesvědčí, jak o nich tehdejší vláda rozhodovala. A o kauzách, které jsou za panem premiérem, bych mohl vyprávět dlouho. Můžeme se bavit o prodeji Škody Plzeň za 350 milionů korun, a potom tam pan premiér poslal 11,5 miliardy na ekologické zátěže. Hodnota té firmy dneska podle médií má 90 miliard a jsou to stále stejní lidé, kteří profitovali z těchto věcí. A to jsou ty podvody, ne Čapí hnízdo. To považuji absolutně za absurdní!

Nechci tu dlouho mluvit, co se stalo v naší zemi za posledních 25 let. Je jasné, že v nadcházejících volbách stojí naše hnutí proti tomuto systému. Myslím, že naši občané nestojí o tyhle procesy, stálé očerňování mé osoby, organizaci různých nahrávek, různé zpravodajské hry. Jen chci říct, že jsem k Čapímu hnízdu řekl vše. Já se k tomu už dál veřejně vyjadřovat nebudu. Nemůžu ovlivňovat orgány činné v trestním řízení.

Takže samozřejmě, znovu opakuji, že je to skutečně o volbách. Považuji za skutečně absurdní, že v zemí, kde se prošustrovaly tisíce miliard a rozkradly tisíce miliard, se bavíme o 50 milionech dotace, která je dohledatelná. Takže samozřejmě je to na vás. Je to na vás, jak se k tomu postavíte. Ale podstata je v tom, že je jasné, že budu vydán. Já s tím problém nemám. Ale o mém osudu v politice, protože ta kauza mě má jednoznačně v politice zlikvidovat, rozhodnou občané ve volbách. Oni budou mít poslední slovo. A já budu bojovat.

A mí političtí protivníci, když už neumíte bojovat objektivně a používáte tyhle podpásovky, tak vám mohu jenom slíbit, že mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte. A taky se mě nezbavíte! Takže určitě mě klidně vydejte a já vás žádám o zbavení imunity, aby pravda vyšla najevo.

Děkuju za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, dalším přihlášeným je pan poslanec Faltýnek a připraví se pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nebudu tak dlouhý jako náš pan předseda, budu podstatně stručnější, nicméně než začnu ten svůj projev, který jsem si včera večer připravil, tak bych měl jednu prosbu zejména na Českou televizi, aby pokud možno ve svých reportážích a informacích informovala objektivně. (Smích a potlesk v sále.) Výborně, děkuji, pane starosto.

Já mám totiž jednu osobní zkušenost z minulého týdne, v den, kdy zasedal mandátový a imunitní výbor a já jsem se tam šel obhajovat nebo na nějakou debatu, tak celý den v České televizi běžela informace minimálně třikrát až pětkrát, nevím přesně, že Jaroslav Faltýnek byl členem orgánů společnosti farma Čapí hnízdo. Už jsem to říkal několikrát, prosím ty redaktory, aby se podívali do obchodního rejstříku, já jsem opravdu nikdy v této společnosti v orgánech neseděl. Ale to není podstatné. Já jenom touto formou prosím, aby naše veřejnoprávní Česká televize aspoň sem tam informovala objektivně.

Nyní tedy k té konkrétní věci. Měl jsem vlastně poprvé možnost se seznámit s obsahem policejní žádosti minulý týden v úterý, kdy jsem tam byl se svým právním zástupcem, a tam jsem si vlastně poprvé přečetl příběh, přestože mi to nabízeli reportéři České televize už před 14 dny, tak jsem si tam přečetl příběh, jehož mám být já vlastně jedním z hlavních aktérů. Ale tento příběh se mi osobně nestal, nepřihodil, ale nalezl jsem tam nějaké střípky svých tehdy reálných prožitků a zážitků a zkušeností. A podle mého názoru je to kompilát událostí, které se sice před deseti lety odehrály, ale probíhaly trošku jinak. Množství z těch věcí jsem si už nepamatoval, samozřejmě, po těch deseti letech, ale při přečtení žádosti jsem si vše postupně vybavoval.

Takže dámy a pánové, po prostudování té policejní žádosti a po konzultaci s kolegy jsem dospěl k závěru, že jak předseda Andrej Babiš, tak já a s námi i celé hnutí ANO čelíme vlastně bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění parlamentních voleb za pomoci policejních orgánů. Teď vám řeknu, co mě k tomu přesvědčení vede.

Za prvé. Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody?

Za druhé. A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš. Nicméně za druhé - vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my jako hnutí ANO po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. To je také náhoda?

Za třetí. Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a - omlouvám se za ten výraz - úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti. Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta uváděná v žádosti ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda? A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení. A já jsem se mu marně několikrát snažil vysvětlit, že si to popletl, že to je soukromá firma. Ale my jsme ty akcie tedy prodali, ale k tomu se dostanu dál, za cenu znaleckého posudku.

Ve své žádosti také pan komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN AGRO noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně. Což je další lež. Noví majitelé akcie převzali, zaplatili za ně a pan policejní komisař má samozřejmě důkazy, které ovšem mandátovému a imunitnímu výboru zamlčel, a neuvádí je ani v žádosti. Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policií předány. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Nebyl. Pro mě to skončilo rozhodnutím představenstva a podpisem kupní smlouvy.

Celá žádost je, a je dobře, že je to dneska veřejný dokument, prošpikována výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou. Není tak jasné, v čem má fiktivnost dané transakce spočívat, natož z jakých důkazů na ni policejní orgán usuzuje. A to je taky náhoda?

Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli horkou jehlou s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této Sněmovny. Jinak si totiž nemohu vysvětlit, že komisař Nevtípil žádá o moje vydání za to, že jsem 17. listopadu 2007 schválil převod akcií, které v tento den ještě ani neexistovaly. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž pan komisař zjistil, že v té době byla ZZN AGRO ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. To je další náhoda?

Dle informací mandátového a imunitního výboru významným důkazem, který má policejní šetření posunout do další fáze, je jakýsi znalecký posudek. S jeho obsahem ovšem policejní orgány členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. To je další náhoda?

Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení, či nikoliv. Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo, a dokonce že toto pochybení je úmyslným trestným činem. To je další náhoda.

Za osmé. Pochybnosti ve mně vyvolal i průběh zasedání mandátového a imunitního výboru, kde jsem byl tedy poprvé a mohl jsem se toho jednání účastnit. Text návrhu usnesení byl již připraven před jeho vlastním projednáním, fyzicky ležel na stole před členy výboru. Diskuse i samotné projednání policejní žádosti tak podle mého názoru byly pouze formální i přesto, že jsem se pokusil doložit, že policie záměrně zatajuje důkazy před Poslaneckou sněmovnou. Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají. Nicméně na tom textu připraveného usnesení, které máme na stole, se nezměnilo vůbec nic. Ani slovo.

A víte, ještě poznámka kolegy Humla, že se v mém případě zdá, že ta celá záležitost je nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá ta věc není úplná náhoda. Tím se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě tak to zaznělo. Mě to tam velmi pobavilo na tom výboru a v tu chvilku jsem měl pocit, že v tom nejsem úplně sám.

Po tomto výčtu mi, kolegyně, kolegové, dovolte ještě jednou stručně zrekapitulovat, co jsem měl vlastně dle pana komisaře Nevtípila spáchat. Jak uvádí ve své žádosti Sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše. Nezdá se vám to absurdní? Aspoň právníkům v této Sněmovně? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím, že to prodáme jeho dětem a jeho manželce? A podepsat účelovou a fiktivní smlouvu - to je další trestný čin - účelovou a fiktivní smlouvu na prodej akcií, a nabyvatelé si tyto akcie nepřevzali a ani je nezaplatili.

Já se znovu ptám: Je trestným činem prodat nepotřebnou firmu za cenu dle znaleckého posudku a vydělat na tom 20 %? Ano, to je účel podnikání. Vytvářet zisk. A může se to povést někdy i bez výběrového řízení. A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli. Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? A navíc, moje role, moje osobní role v tomto příběhu končí na konci roku 2007. O to, co bylo dál s prodanou společností, jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem já prodával desítky, nebo jsem se podílel na jejich prodeji. Cílem bylo vždy, logicky, na takové operaci vydělat, což si myslím, že je v podnikání normální.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi známa i snaha některých z vás bagatelizovat načasování doručení žádosti. Znám ten argument, že každý rok se konají nějaké volby a policie by tak nemohla vůbec konat. Ale přiznejme si, že stojíme pár týdnů před celostátními volbami, které se konají jednou za čtyři roky a mají rozhodnout o dalším směřování naší země. A to určitě není náhoda. Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu, a to je poškození našeho mediálního obrazu. Férová politická soutěž podle mého názoru byla nahrazena mediální policejní hrou, při které je zpochybňována moje dosavadní manažerská kariéra a moje profesní i osobní čest. A já si dovolím tvrdit, že jde o poslední zoufalý pokus zvrátit dosud demokraticky probíhající proces volebního boje, v němž jsou kriminalizováni a dehonestováni čelní představitelé politické strany nebo hnutí, jejichž preference dosud nasvědčovaly možnému úspěchu.

Jedním ze stěžejních cílů našeho hnutí, který byl vytyčen a prosazován vlastně celé čtyřleté volební období, byl boj proti korupci, pletichaření. A právě žádost o vydání mé osoby, aspoň já to tak vnímám, k trestnímu stíhání je vyústěním tohoto boje. Já jsem před svým působením v politice - nebo ve vysoké politice, protože jsem dlouho působil v politice komunální - působil v komerční sféře, v níž nejsou promíjeny chyby ani osobní selhání a osobní odpovědnost máte za každé jednotlivé rozhodnutí. A pokud by podobným způsobem jako v mém případě byly účelově vytrženy z kontextu nějaké kroky nebo nějaká jednání určitých osob a uměle pospojovány vlastně s jednáním jiných osob, lze ad absurdum kriminalizovat každého, kohokoli z nás.

Já vím, že Sněmovna není soud a nemůže posuzovat vinu či nevinu kohokoli z nás tady. Ale děsí mě, že ve Sněmovně není ani ochota vnímat konkrétní lži a fabulace v žádosti o vydání poslanců.

Dámy a pánové, cílem mého vystoupení není vás žádat nebo prosit, abyste mě nevydávali, nebo nás nevydávali, protože se toho nebojíme. My jsme nic špatného neudělali a pravda nakonec stejně vyjde najevo. Já jsem přesvědčen, že celé vyšetřování udělení dotace na Farmu Čapí hnízdo je, jak už jsem to tady mnohokrát řekl, policejní fabulací a nikdy by k němu nedošlo, kdybychom - Andrej Babiš, já - nebyli v politice. A já se nebudu účastnit této špinavé hry tím, že bych vám doporučoval nebo žádal, jak máte hlasovat.

Dnešní hlasování ve skutečnosti bude největším testem nás všech a s námi české demokracie. Moji předřečníci i já - nebo můj předřečník, ale určitě budou i další - jsme prokázali, že tzv. kauza Farmy Čapí hnízdo i žádost o naše vydání je politickou kauzou. A my všichni, jak tu stojíme, sedíme, jsme vlastně slýchali už před volbami dlouhé měsíce, že nás policie začne stíhat těsně před volbami. Celé měsíce to bylo veřejným tajemstvím, že máme být obviněni, pan předseda Babiš a já. A je proto jen na vás a na vašem svědomí, jak dnes budete hlasovat. Andrej Babiš ani já dnes nemůžeme podle mého soudu prohrát. Když nás vydáte, bude to naše morální vítězství, když nás nevydáte, bude to naše morální satisfakce.

Závěrem bych vám rád řekl, že já sám budu hlasovat pro své vydání. Jsem totiž životním optimistou a věřím, že žiju v právním státě. Věřím v profesionalitu státních zástupců a nezávislost soudu. Neudělali jsme nic špatného, natož nezákonného. A pravda nakonec, si myslím, že zvítězí, a my očistíme své jméno. V našem případě a ke škodě české demokracie bohužel až po volbách, protože do voleb se nestane asi nic. Ale účel tohoto politického komplotu poškodit naše hnutí byl naplněn, ale taková je bohužel zatím naše česká politika.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Němcová, potom pan předseda Kováčik.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. V omezeném čase dvou minut pro faktickou poznámku se chci vyjádřit pouze ke třem momentům - z řeči pana poslance Babiše k jednomu a z řeči pana poslance Faltýnka ke dvěma. Míním tím k jednání mandátového a imunitního výboru.

Pan poslanec Babiš si stěžuje na to, že mandátový a imunitní výbor mu nevydal kopii, a jeho státním (právním) zástupcům, žádosti policie. Chci Poslanecké sněmovně sdělit, že tak mandátový a imunitní výbor nečinil nikdy v žádných případech. Nikomu kopii žádosti nevydával a nebyl důvod činit výjimku. Výjimku jsme udělali v tom, že jsme umožnili, aby oba pány doprovodil na mandátový a imunitní výbor jejich právní zástupce, což jsme v minulosti také nikdy nedělali. Dostali tento bonus.

Pokud jde o pana poslance Faltýnka, nevím, jak může mluvit o tom, co je a co není ve spisu, který mu není rozhodně přístupný v této fázi šetření.

Pokud jde o druhou věc, kterou chci zmínit. Jednání mandátového a imunitního výboru bylo naprosto profesionální. To, že máme před sebou usnesení na stole, je stejná situace jako to, že jste měli vy, poslanci Sněmovny, na stole to usnesení včera, a to proto, abyste si jej mohli prostudovat, přečíst a připravit. Opět, vždy a ve všech případech mandátový a imunitní výbor má na stole návrh, protože jsou to složité právní otázky, které si nedovolujeme ve vztahu ke Sněmovně a veřejnosti šít na koleně přímo na zasedání výboru. A dále chci říct, že všichni členové za hnutí ANO přítomní na jednání výboru, tři ze čtyř, nenapadli ani tento postup, ani nežádali další dokumenty, ani nežádali vyslechnutí dalších osob! Pro ta usnesení, která máte před sebou, všichni hlasovali. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kováčik, potom pan předseda Faltýnek, stále faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Přeji hezký dobrý den všem. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, je mi celkem smutno z toho, co tady slyším a co tady všichni zažíváme. Některé drobnosti v uvozovkách bych rád možná slyšel lépe vysvětleny nebo možná dal tomu pohled, který já jako řekněme dlouholetý poslanec, dlouholetý politik a člen dlouholeté opoziční politické strany vidím, zároveň člověk, který ctí parlamentní demokracii, protože prostě a jednoduše, i díky parlamentní demokracii můžeme mít alespoň elementární důvěru k institutům státu.

A tak v souladu s tím, co tady řekl pan Faltýnek, si také myslím, že dnešní hlasování bude testem demokracie. Ale ne možná tak, jak si myslí někdo z nás tady, že tím, že nevydáme, tak něco jaksi osvědčíme, že demokracie funguje a že je tady doopravdy pohoda. Právě proto, aby ty instituty právního státu v demokratické společnosti prokázaly, že není nic, co by bylo šejdrem, jak se říká, bokem ovlivňováno nezákonně, že všechny ty procesy, které probíhají, probíhají standardně a správně, jsem přesvědčen o tom - a pan Faltýnek to v závěru řekl, že sám bude hlasovat pro své vydání - abychom dali průchod procesům standardní demokratické společnosti a oba zmíněné kolegy vydali. Chci vyslovit přesvědčení, že právě jenom tím proběhnou všechny ty procesy standardně a že oba kolegové budou očištěni. To potom bude ta satisfakce.

A na závěr. Rád bych, abychom se někde, možná stejně podrobně, jak se zde zabýváme problémy řekněme horních deseti tisíc dnes tady, také zabývali problémy dolních deseti milionů. Teď budou stávkovat učitelé, mají proč, a další a další kategorie našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Faltýnek a potom pan poslanec Fichtner. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Stručně bych reagoval na stanovisko paní předsedkyně Němcové. Omlouvám se, neznám tu praxi jednání mandátového výboru. Mě pouze překvapilo, že leží na stole hotové usnesení a po té debatě se tam nezměnilo vůbec nic. To je první věc. (Reakce zprava.) Omlouvám se, neznám tu praxi.

Ale k tomu, co je nebo není ve spise. Já samozřejmě nevím, co je ve spise. Ale vím, co bylo předáno policii v rámci vyžadování důkazů. A ty věci, o kterých jsem hovořil, ty důkazy o tom, že není fiktivní smlouva, že byly uzavřeny kupní smlouvy, převody peněz atd., to bylo vše policii vydáno, předáno. Předpokládám, že to v tom spise je. Ale vy jste se na to nezeptali. V tom je ten problém.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Fichtner, po něm pan zpravodaj Huml a potom paní poslankyně Havlová - faktické poznámky.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Já vím, co je v tom spise, ale to si nechám potom na vystoupení. Nicméně bych chtěl trošku v rámci korektnosti parlamentní diskuse malinko zkorigovat paní předsedkyni Němcovou, protože zde říkala, že to, že byl na mandátovém a imunitním výboru přítomen obhájce, nebo obhájci dotyčných poslanců, že to je výjimka, že to bylo pouze v tomto případě. Není to pravda. Nebyla to výjimka. Možná že obecně to výjimka může být, ale ta se opakuje. Není to rozhodně výjimka, která by byla specifická pro toto jednání, které proběhlo. Když si vzpomenete na projednávání třeba problematiky ROP Severozápad, tak tam také byli obhájci poslanců. Takže v tomto bodě si dovolím nesouhlasit. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Jenom bych kolegu Faltýnka upozornil, že to, co leželo na stole, byl v podstatě popis skutku a na tom už se nedalo změnit nic, protože podle pravidel musí být ten skutek přesně popsán při vydávání. Takže hlasování potom bylo vydat - nevydat. V podstatě o ničem jiném se nehlasovalo. Měnit nějaký slovosled, abychom změnili obsah skutku, který musí být ztotožněn přesně s tím, o co policie žádá, to bylo bezpředmětné.

Jinak vaše řeč obou byla dobrá. Ale je to řeč u pana Babiše politická, u pana Faltýnka určená k soudu. Mandátový imunitní výbor ani Poslanecká sněmovna opravdu není soud. A my nemůžeme posuzovat subjektivní stránku, důkaz po důkazu, smlouvu po smlouvě, tři a půl tisíce stránek a vrtat se v tom. Subjektivní stránku, až bude jednou posuzovat soud a psát rozhodnutí, nebo rozsudek, tak to bude možná na deseti stránkách a bude se to řešit půl roku, ne-li rok u soudu. Nezlobte se na mě, to není účel ani mandátového imunitního výboru ani Poslanecké sněmovny, aby vás soudila. Proto dobrá řeč, ale jak říkám, určená soudu, nikoli nám. (Potlesk z galerie hostů.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Havlová, potom paní poslankyně Němcová, potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tentokrát nemohu mlčet. Jako současná předsedkyně spolku Věcí veřejných, kdy Věci veřejné opustily politickou scénu, se k tomu musím vyjádřit, protože mně se zdá, že se opakuje úplně stejná situace jako v předminulých volbách, kdy byla udělána taky taková akce na pana Bártu. Vy tady říkáte, že se potom mohl obhájit, že dojde k nějaké satisfakci. Ano. Že dostal potom dodatečně omluvu od Ministerstva spravedlnosti, že dostal odškodnění, kdo se to dozvěděl? Už nikdo. K jaké satisfakci potom dojde? K žádné. Takže já jsem měla velké dilema, jak budu dneska hlasovat, a čekala jsem, jak se k tomu vyjádří pan Babiš s panem Faltýnkem. Máte v kodexu, že byste zakázali imunitu úplně. Takže kvituji, že chcete být vydáni a chcete to všechno obhájit. Ale doteď nejsem přesvědčena, jestli to podpořím. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Němcová, potom pan poslanec Hovorka a další.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuju za slovo. Teď reaguji na slova pana poslance Fichtnera, člena mandátového a imunitního výboru. Myslím, že jsme si nerozuměli. Já jsem mluvila o tom, že s žádostí policie se mohli seznámit páni poslanci za přítomnosti svých zástupců, což se nikdy předtím nedělo, a v tomto jim byl umožněn bonus. Nemluvila jsem o jednání výboru, kam vždycky zveme, pokud si to páni poslanci přejí, i jejich právní zástupce. V tomto to bylo nadstandardní ve prospěch obou pánů poslanců.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Hovorka, potom pan místopředseda Vondráček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení kolegové, jenom k tomu, co řekl pan kolega Fichtner. Myslím si, že nikdo ani z těch kolegů, kteří nahlédli do spisu, využili tu možnost, nemůže tvrdit, že zná ten spis, protože ten spis má 3 500 stran v několika šanonech, z toho čtyři šanony jsou zcela nepřístupné, protože jsou tajné. Takže ano, určitě kolegové mohou mít představu zhruba, co se kde nachází, ve kterém šanonu, ale nikdo neměl možnost prostudovat 3 500 stran. Ten spis nemůže v podstatě kromě policie úplně detailně znát nikdo.

A skutečně neposuzujme tady skutkovou podstatu. Posuzujeme, jestli ta žádost o vydání je, nebo není politicky motivována. To je jediné, o čem rozhodujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan místopředseda Vondráček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Samozřejmě chápu, co říkal můj předřečník. Na druhou stranu musíme respektovat i určitý právní rámec věci. Celé ráno jsem strávil autocenzurou, kdy pořád jaksi zužuji a zužuji svůj projev, nechci tady... Mám opravdu podkladů hodně a mám toho hodně na srdci. Chápu, nejsem při závěrečné řeči u hlavního líčení. Takže využiji té chvilky, že zase zkrátím svůj projev a budu reagovat na to, co říkal pan kolega Huml.

On má pravdu, že bychom samozřejmě měli posuzovat nějakým způsobem tu žádost, ale dotkl se jenom té objektivní části trestného činu, že je tam popis skutku. Ale samozřejmě součástí toho by měl být i popis a doložení subjektivní stránky. A to je vlastně to podstatné, oč tu běží.

Rád bych vám přečetl rozsudek Nejvyššího soudu, který je z roku 2013 a který tvrdí: Má-li být předmětné rozhodnutí komory /Sněmovny/ smysluplné, racionální, nehledě na jeho širší společenský dopad nezávislý na pozdějším výsledku trestního stíhání, musí být učiněno na základě takové kvality informací, která alespoň s vyšší mírou pravděpodobnosti odůvodňuje podezření z trestného činu spáchaného poslancem. Ostatně souhlas příslušné komory k trestnímu stíhání je vždy vyslovován pro konkrétní skutek.

Tudíž v podstatě ta žádost by měla mít zhruba náležitosti, jako má už potom to samotné usnesení o sdělení obvinění. A zde máme opakovaně judikováno, že součástí usnesení musí být i popis subjektivní stránky, v tomto případě prokázání úmyslu, úmyslného trestného činu. A je to povinnost nás poslanců i tuto stránku posuzovat, ačkoli posuzujeme potom následně jenom vydání či nevydání. Děkuju. (Potlesk několika poslanců hnutí ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Plíšek.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, musím zareagovat na kolegu Vondráčka. Žádost policejního orgánu zcela splňuje náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To skutečně není vyšetřovací spis, který by do detailu měl řešit všechny náležitosti a všechny stránky potenciálně spáchaného trestného činu. To samozřejmě musí být obsaženo ve vyšetřovacím spisu v době přípravného řízení. Toto ani není možné, aby bylo sdělováno potenciálním obviněným či jejich právním zástupců.

Pane kolego, my jsme tady měli už několik žádostí i v tomto volebním období, a dokonce jsme měli žádosti, které byly stručnější, v některých případech jsme ani nedostali vyšetřovací spis, nebo nebyla možnost se s ním seznámit. Tady naopak - a tady se chci zastat mandátového a imunitního výboru - byla skutečně škála informací, na základě kterých jsme se rozhodovali, poměrně široká. Skutečně byli přítomni jak vyšetřovatel, tak dozorový státní zástupce, vystupovali v souladu. Dostali jsme dohledovou prověrku Vrchního státního zastupitelství v Praze. Poslanci měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, měli možnost se seznámit s tou žádostí, byť zákon o jednacím řádu říká, že v trestním řízení vystupují poslanci pouze osobně. A tady jsme skutečně jako bonus umožnili i právním zástupcům se s tou žádostí seznámit.

Takže prosím nezaměňujme tady různé věci a neměřme různým metrem, protože skutečně nerozhodujeme poprvé. A já tady bohužel musím konstatovat od představitelů hnutí ANO, že v přístupu k imunitě vystupovali a vystupují v tomto volebním období rozdílně. V případě, když se to týká jejich politiků, tak mají pochybnosti a hovoří o účelovce. V případě jiných hlasovali vždycky pro vydání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Válková, potom pan místopředseda Vondráček.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já mám celkem snadnou pozici, protože to, co jsem chtěla říci, velmi stručně a přitom srozumitelně vyjádřil pan místopředseda, můj kolega poslanec Vondráček, takže si myslím, že bych nosila dříví do lesa, kdybych opakovala to samé. Ale dovolím si vás upozornit na tři momenty. Velmi stručně, protože je to faktická poznámka.

Málo se věnuje pozornosti termínu "s vyšší mírou pravděpodobnosti", což je právě obsahem rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bychom měli respektovat, protože se týká činnosti Poslanecké sněmovny. Samozřejmě jím můžeme také pohrdnout a neřídit se jím. Myslím, že je to ale dobré vodítko.

Za druhé, mám důvěru v instituce, které zde byly jmenovány, zejména ve státní zastupitelství a justici. Myslím si jako řada z nás, že je velmi dobře, a velmi vítám, že pan Babiš a pan Faltýnek chtějí své vydání, protože budou mít možnost očistit své jméno.

Za třetí, myslím si, že tady ve Sněmovně jsme teď svědky snahy o takzvanou odpolitizaci procesu, který podle mého vnitřního přesvědčení nese výrazné známky snahy snížit preference hnutí ANO, a obávám se, že jedinou možností, kterou teď máme k dispozici, je skutečně nechat volný průchod projednání tohoto případu orgánům činným v trestním řízení, protože jinak se ta diskuse bude stále točit dokola. Ty přesvědčené nepřesvědčíme a to platí i opačně.

Děkuji a omlouvám se, že jsem zřejmě přetáhla dvě minuty. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ne, ne. Ještě jste měla tři vteřiny. Pan místopředseda Vondráček a potom pan poslanec Benešík a pan poslanec Okamura.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. My se zhruba s paní kolegyní doplňujeme. Já samozřejmě respektuji, že pan kolega Plíšek jako právník má svůj právní názor. To je normální. Když se potkají dva právníci, znamená to tři až čtyři názory v jedné místnosti. Ale tady jsem citoval rozhodnutí Nejvyššího soudu, které se přímo týká jednacího řádu. Mimochodem, je to rozsudek z roku 2013 a týká se kauzy Rath, takže třeba v minulosti jsme neměli k dispozici tento vhled nejvyšší autority, která jediná může vykládat právo v této republice.

Já znovu říkám, že problém té žádosti je, že tam naprosto absentují tvrzení týkající se vyšší míry pravděpodobnosti u subjektivní stránky.

Já si myslím, že také mám právo jako poslanec zkritizovat, že kvalita podané žádosti je z právního hlediska mizerná. Říkám to tady s plným vědomím. Doporučuji ostatním laikům například obrátit se na nějakého úplně nezávislého advokáta činného jako obhájce v trestních věcech, ať jim třeba za nějaký poplatek udělá krátkou konzultaci, co si o tom myslí, co si myslí o této žádosti.

Tohle je samozřejmě složitá věc. Je to politická věc. Já jsem, jestli si všimnete, úplně v klidu, ale snažím se do toho vnést nějaký ten právní aspekt, protože vždycky když je mi nejhůř, tak se obracím k právu. A to, co je napsané v paragrafech, a to, co judikují soudy, to je prostě pravda. Já jsem vám citoval rozsudek Nejvyššího soudu. Není to právní názor made in Radek Vondráček. (Potlesk některých poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benešík. Potom pan poslanec Okamura, potom paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem pochopil z těch všech řečí, a koneckonců myslím, že to zaznělo i explicitně, že všichni se snaží odstranit pana Babiše a pana Faltýnka z politiky. V podstatě jsem to pochopil tak, že tato Sněmovna soudí pana Babiše a pana Faltýnka, protože prostě čistí českou politiku.

Já se proto ptám, pokud všichni - já jsem představitel velmi tradiční politické strany, která je tady téměř sto let, je tady déle než původní strana pana Babiše a trošku kratší dobu než původní strana pana Faltýnka - jaký podíl na tomto má KDU-ČSL. Vůbec žádný. Prostě přišla nám tady žádost o vydání, my se o tom bavíme a buď rozhodneme, nebo nerozhodneme. To je prostě všecko. A pokud tady někdo tvrdí, že to má být mediální lynč, že to je prostě namířeno proti nim, aby před volbami někdo někoho zkompromitoval, tak já mám z těch diskusí a z těch novinových článků právě opačný dojem, že to má panu Faltýnkovi a panu Babišovi pomoci. Tak mi to prostě připadá.

Prosím, netahejte do těchto diskusí všichni KDU-ČSL. My s tím nemáme vůbec nic společného a budeme se rozhodovat podle vašeho morálního kodexu hnutí ANO. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, je nezbytné, aby to, zda se stal, nebo nestal trestný čin, rozhodl soud, jelikož projekt Čapího hnízda byl financován z veřejných prostředků určených v rámci cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele a Andrej Babiš nebo Agrofert nejsou malým ani středním podnikatelem. To jsou fakta. Proto my v SPD považujeme za správné a nutné úplné prošetření dotačního titulu Čapí hnízdo.

Dovolte, abych se na problematiku evropských dotací podíval podrobněji. Takzvané evropské dotace ve skutečnosti plynou jednak přímo z daní našich občanů a také nepřímo z peněz, které evropské firmy vyvádějí z naší země. Proto si troufám tvrdit, že jde hlavně o naše peníze.

Dotace Evropské unie vytvářejí korupční prostředí a ničí trh pro férové podnikání. Zjednodušeně řečeno, jsou zde hlavně proto, aby upevnily moc Evropské unie nad naší zemí a poskytly zdroje pro stranicko-podnikatelské mafie na různé úrovni. Na programu schůzí parlamentu tedy už dávno mělo být téma, co se děje s dotacemi a že mají korupční charakter. Dnes například víme, že ve známé kauze regionálního operačního programu ROP Severozápad vyčíslila policie zatím škodu na 13,9 mld. korun a jeden z obviněných už dosvědčil, že minimálně stamiliony plynuly vlivným členům ČSSD a ODS a zřejmě i do stranických pokladen.

Na závěr bych chtěl sdělit, že poslanci našeho hnutí SPD budou hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka v souladu s doporučením mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, jelikož ten jediný měl možnost se seznámit s policejním spisem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já také děkuji. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Další faktickou poznámku má přihlášená paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo - paní poslankyně Válková, pane poslanče Vondráčku, že vás hanba nefackuje. Víte, já vám odcituji z vydání pana Svobody ze 4. února 2014, co jste tady říkali.

Pan Válková prostřednictvím pana místopředsedy, vy jste při vydávání našeho kolegy ODS pana Bohuslava Svobody řekla: "Takže chtěla bych se připojit k předřečníkovi panu poslanci Vondráčkovi s tím, že bychom neměli nahrazovat trestní soud, že ctíme princip presumpce neviny. A stejně jako on věřím, že pan poslanec Svoboda se před našimi nezávislými trestními soudy, pokud bude před trestní soud vůbec postaven, pokud státní zástupce nezastaví trestní stíhání, očistí, a myslím si, že na to bude pro něj větší satisfakce, než kdybychom teď rozhodli tak, že tu dobu jenom posuneme o čtyři roky."

Pan Vondráček při vydání pana kolegy Svobody říkal: "Já si myslím, že tato země potřebuje rozhodnutí nezávislého soudu, že pan Svoboda je nevinný, že je zproštěn obžaloby. Potřebuje to mnohem víc než rozhodnutí naše, že nebude vydán k trestnímu stíhání. Poslanecká sněmovna nemůže být nějaká schovávačka, nějaký úkryt před trestním stíháním. Nejedná se o útok na tuto instituci."

Paní Válková, pane Vondráčku, styďte se! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan místopředseda Vondráček. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Teď nevím, zřejmě nastal zase stejný problém, že si nenasloucháme. To, co jsem říkal před chvilkou, není ani v nejmenším rozporu s tím, co jste četla. Já jsem kritizoval nekvalitu žádosti policie... (Posl. Černochová: Ne!) Ano! A já vám ještě, vy jste to nedočetla celé, já jsem pak ještě říkal: "V závěru znovu říkám: Držím panu poslanci Svobodovi palce. Považuji to obvinění za absurdní a připojuji se k tomu s myšlenkou, kdo by nám ty starosty a primátory dělal, kdyby se za toto mělo stíhat. Ať to vyřkne nezávislý soud. Nenahrazujme práci soudu zde v této Sněmovně. Děkuji."

Já nechci nahrazovat práci soudu. Já jsem také říkal, že nehovořím jak u hlavního líčení. Já jsem jenom říkal, že když policajt chce někoho vydat, tak nemůže popsat akorát objektivní sled skutečností, které si najde v obchodním rejstříku, a když tam tvrdí, že se jedná o úmyslný trestný čin, tak se s tím musí vypořádat a alespoň zhruba označit důkazy, aby tam byla ta vyšší míra pravděpodobnosti. On to neudělal. Ta žádost je mizerná. O tom byla diskuze mě a paní Válkové. O vydání, nevydání, jak budu hlasovat, jaký mám na to názor, na to jsem přihlášen řádně do diskuze. Já jsem měl čistě jenom připomínku ke kvalitě žádosti.

Takže nestydím se, všimněte si, že jsem pořád ještě v klidu, a budeme o té věci dál diskutovat. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Válkové, potom paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Milá paní kolegyně Černochová prostřednictvím pana předsedajícího, já děkuji, že jste mě upozornila na moji řeč, protože doslova, jak jsem ji poslouchala, téměř do písmene obsahově byla stejná jako to, co jsem před chvílí řekla. Opravdu jsem spíš šokována, a možná že by bylo dobré si pustit mě teď ze záznamu, že vidíte rozpor. Já jsem tady zdůraznila, že velmi vítám rozhodnutí pana Babiše a pana Faltýnka, poslanců, kteří chtějí být vydáni právě proto, aby nezávislý soud - doufejme, že k němu ani nedojde, a pokud k němu dojde, tak on - rozhodl o tom, co oni nám tady tvrdí, to znamená, že se ničeho nedopustili, resp. to jejich jednání nevykazuje znaky trestného činu dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU.

Čili já opravdu spíš jsem šokována, protože jsem vás vždycky - vaším prostřednictvím tedy, pane místopředsedající - považovala za korektní kolegyni, která poslouchá a která nepodléhá nějakým emotivním politickým výpadům proti někomu, kdo zůstává konzistentní ve svém projevu.

Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já také děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já myslím, že slova, která tady zazněla jak od paní kolegyně Válkové, tak od pana kolegy Vondráčka, že si každý může přehrát ze stenozáznamu. Je nezpochybnitelné, že pan kolega Vondráček i paní Válková tady svým způsobem zpochybňovali práci a objektivitu orgánů činných v trestním řízení. To tady na mikrofon jasně zaznělo, takže si tady nelžeme do kapsy!

A mimochodem ten projev, na který jsem se odvolávala, pana Vondráčka ze 4. února 2014 při vydávání Slávka Svobody, ten začínal slovy: "Na druhou stranu je zřejmé, že skutečně ke spáchání trestného činu tam s největší pravděpodobností došlo, a to v rozsahu ne zrovna malém, v řádu desítek milionů. Proto tu ale nejsme. My tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnost orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení."

Pane místopředsedo Vondráčku prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, vy už jste tady vlastně vykonal nad panem Svobodou 4. února 2014 rozsudek, tak na co si to tady hrajete? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan místopředseda Vondráček.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já nevím, už možná zůstanu dole, ať to neprodlužuji. Trošku jsme tu debatu tady rozsvítili. Já bych chtěl poprosit paní kolegyni, jestli by mě už nečetla, protože já to mám nachystáno a podtrženo. Já jsem to chtěl číst také ve svém projevu. Já se k tomu hlásím. Prosím vás, a zase, nesmíte mě dezinterpretovat. Tam to tvrzení bylo o jiných pachatelích, než byl pan bývalý primátor. To bylo o Opencard. Já jsem vám tady přečetl, že držím panu Svobodovi palce a považuji to obvinění za absurdní. To je i reakce na pana kolegu Humla, který říká, neříkejte účel, že teď měříme dvojím metrem. Já jsem takhle vystupoval u pana Svobody, u paní Kailové také. Já jsem říkal, že to považuji za absurdní obvinění a za špatnou práci policie. To je právní hodnocení, kterého se doufám mohu dopustit i jako poslanec. Je to prostě můj právní názor, že by se policejní práce měla dělat lépe. A já sám sebe budu citovat, protože samozřejmě bych chtěl potom vysvětlit, proč a jakým způsobem následně budu hlasovat. Nevkládejme si do úst něco, co nezaznělo, chovejme se korektně, posuňme debatu dále. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Nechci zdržovat, kolegyně a kolegové, jenom bych se tedy vaším prostřednictvím, pane předsedající, ráda zeptala paní kolegyně poslankyně Černochové, jestli si vzpomíná, jak hlasovali potom v té kauze pana poslance Svobody, jestli ODS také zaujala takové jasné stanovisko, jaké tady teď zaujímá ve vztahu k projednávané kauze vydání poslanců Babiše a Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec místopředseda Gazdík, po něm paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já myslím, že trochu ztrácíme čas, protože jak pan Babiš, tak pan Faltýnek chtějí být vydáni. Zatím jsme slyšeli, kdo všechno a kdy spáchal, ale o tom přece my nerozhodujeme. Od toho jsou tu orgány činné v trestním řízení a všichni to víme. Zároveň slyšíme a čteme, že tradiční strany chtějí zlikvidovat ANO a jejího majitele. Starostové a nezávislí rozhodně nejsou tradiční politickou stranou, a přesto v té žádosti o vydání nevidíme zásah policie a nevidíme v tom politický zásah. Jen víme, že ta kauza nebyla dovršena před deseti lety, ale zhruba před třemi lety, a myslíme si, že by měla být řádným způsobem prošetřena. Motiv k tomu mi dává i výrok, který zazněl v této Sněmovně od kolegy Komárka při vydávání pana poslance Svobody, kdy řekl: "Já jenom chci uvést na pravou míru to, že jsme asi nebyli plně pochopeni, my, zástupci hnutí ANO, když je nám říkáno, že jsme nějací inkvizitoři, kteří chtějí nějakého ubohého člověka vydat katu jenom proto, že to máme v programu. Ne, dámy a pánové! Je to pouze a jen proto, že jsme solidární s občany, kteří ten institut imunity nemají a nemohou se odvolávat k žádné Sněmovně a musí projít tou procedurou policejní a soudní a očistit se. Takže prostě my jenom nechceme být rovnější mezi rovnými. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)"

Prosím, ani v tomto případě my poslanci nebuďme rovnější mezi rovnými! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové, připraví se paní poslankyně Lorencová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, jestli paní kolegyně Válková neposlouchala to vystoupení tehdy, které tady zaznívalo, když by vydáván pan Svoboda. Možná bych jí mohla oživit to, že pan Svoboda byl vydáván za politické rozhodnutí, které učinil jako primátor hl. m. Prahy, a klub ODS právě poukazoval na to, že se jedná o politický proces, na který se vztahuje imunita, na rozdíl od pana Babiše, který je obviňován nebo který je prošetřován z majetkového deliktu. To je snad sakra velký rozdíl, to paní Válková, prostřednictvím pana místopředsedy, musíte cítit i vy, že souzení za politické rozhodnutí z pozice primátora a souzení za majetkový delikt, to nejsou věci, které by se k sobě blížily ani na sto metrů.

A mimochodem - ptala jsem se teďka pana docenta Svobody, kdy on dostal rozsudek po tom, co jsme ho vydávali v roce 2014. Víte, kdy dostal rozsudek? Minulý týden. Po třech letech. Je to normální?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Lorencová, potom pan poslanec Fiedler a další. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si zde dovolím říct svůj názor na celou tu záležitost, které tady věnujeme tolik času dneska. Podle mne jde o jedinou věc, o nic jiného - o to, že by mohlo dojít k přetnutí penězovodů, penězovodů, které tady tečou od začátku 90. let k jednotlivým osobám a hlavně do politických stran. Zároveň s příchodem Babiše do této Sněmovny došlo k riziku, k velkému nebezpečí, že se ty penězovody, to, odkud a kam ty peníze tečou, že budou přetnuty, že se ustřihnou. To je to riziko, pro které je potřeba zabít Babiše. (Mluví důrazně. Reakce z lavic nalevo: Cha cha.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Jako další je přihlášen pan poslanec Fiedler, připraví se paní poslankyně Válková. A poprosím vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo rozumět, co zde jednotliví řečníci říkají. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já mám velmi rozpačité dojmy tady z projednávání této již tak zpolitizované kauzy. Tato kauza byla zpolitizovaná již na počátku jednak stranou sporu, která se snaží vymezovat proti panu Babišovi a hnutí ANO, a bohužel i samotnými vydávanými poslanci, kteří to zase využili k tomu, aby se postavili do role mučedníků, kteří na toto zpolitizování bohužel přistoupili. Já si myslím, že pravdu měl pan poslanec Huml, který tady zmínil, že ideální by byl stav, kdyby poslanci neměli imunitu, byli by v tichosti obviněni.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu. Požádám vás, abyste případné věci, které potřebujete řešit, šli řešit do předsálí, ať je zde klid. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Prosím potom o prodloužení času, pane předsedající. (Předsedající: Prosím.)

Že měl pravdu pan poslanec Huml, který říkal, že ti poslanci by měli být obviněni v tichosti, bez imunity. Ono by se to nemedializovalo a soudy by rozhodly a nedošlo by k takovému zpolitizování, jakého jsme tady svědky.

Pevně věřím, že současně s vydávanými poslanci jsou šetřeni i úředníci, kteří vykonávali dozor, kteří konstatovali, že při této kauze bylo všechno v pořádku, protože jestliže to šetří policie, tak já doufám, že i ti úředníci asi udělali nějakou chybu a že už jsou současně dávnou vyšetřování.

A ještě poslední zmínku. To, co tady zaznělo - na tomto místě před nějakou dobou stál můj kolega Marek Černoch a za mnou tehdy, nebo za ním tehdy byl pan premiér Sobotka a kolega Černoch se ho přímo na rovinu ptal: Pane premiére, vydáte audiozáznam z jednání vlády o privatizaci OKD? Mohli jsme být mnohem dál v této kauze OKD. Pan premiér neodpověděl ani ano, ani ne, jak mívá ve zvyku, neodpověděl vůbec. A to je to, co mi na celé této kauze vadí. Já mám názor na průběh této kauzy (Předsedající: Omlouvám se, váš čas.), kterou řešíme. A mám ho jasný. Ale vadí mi to, co tady bylo zmíněno, že řada jiných kauz v mnohem větším rozsahu dodnes nebyla dořešena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vondráček. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Ach, já opravdu tady nechci nikoho poučovat, nejméně mnohem, bych řekla, politicky alespoň silově zdatnější kolegyni paní poslankyni Černochovou. My už dávno naštěstí nemáme politické trestné činy a já jsem si jistá, že nový trestní zákoník, který jsme schválili roku 2009 a nabyl účinnosti 1. ledna 2010, ještě více zdůraznil rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi trestných činů, pokud jde o konkrétní skutkové podstaty na straně jedné, čili je zprecizoval, na straně druhé opravdu zbavil jakéhokoliv rezimentu, resp. pozůstatku, ten trestní zákon, který předtím platil, z roku 1961. Čili ten nový trestní zákoník z roku 2009 v žádném případě nejenže neoperuje, ale ani věcně neobsahuje stopy toho, co bylo typické pro trestní zákon, který platil do roku 1989 bez novel a pak byl mnohokrát novelizován, tak aby se dostal do té moderní podoby, která už neumožňovala někoho postihovat, stíhat politicky. Mě to velice zaráží, že od významné představitelky ODS tady zaznívá něco, co je v rozporu. Kdybychom totiž měli politické trestné činy, tak bychom nebyli demokratický právní stát, čili je v rozporu s naší Ústavou. Takže bych to ráda uvedla na správnou míru. I pan poslanec Svoboda byl vydáván pro trestný čin, byť se nejednalo o trestný čin majetkový.

Asi jsem vyčerpala - můžeme se o tom trestném činu, pro který byl vydáván, pobavit. Ale myslím si, že Poslanecká sněmovna není vhodnou platformou pro výklad těchto věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Ještě bych rád reagoval na paní kolegyni Černochovou, která mluvila o tom rozsudku. Já jsem tady sám sebe citoval, že považuji obvinění za absurdní a že držím panu kolegovi poslanci Svobodovi palce. Já se musím přiznat, a udělal jsem to vlastně už i ve sdělovacích prostředcích v pořadu veřejnoprávní televize, že kdybych měl ten vhled, který mám nyní, kdybych měl tu osobní zkušenost, která je prostě nesdělitelná a nepřenosná, týká se teď našeho hnutí, tak bych zřejmě nemohl hlasovat tak, jak jsem tenkrát hlasoval. Já se tímto omlouvám panu poslanci Svobodovi za to, že jsem hlasoval pro jeho vydání. Omlouvám se mu za svůj mladický postoj v roce 2014 v únoru, protože kdybych věděl, jak to funguje, tak bych zřejmě hlasoval jinak. To je prostě věc, která se mi za ty čtyři roky tady stala. Nevím, jestli je to dobře pro tuhle tu Sněmovnu a pro tenhle ten stát, nebo ne.

Co se týče toho, že to je majetková činnost, a to je politické rozhodnutí, ta debata se vedla a vedl jsem ji s kolegou Polčákem, který už tady není a který upozorňoval na to, že pan docent Svoboda už v roce 2012 veřejně oznámil, že bude kandidovat, a ten útok na něj přišel v roce 2013, načasovaný před volbami. A samozřejmě protože byl předtím veřejně činný, tak si na něho něco našli z veřejné sféry. Nyní kandiduje Andrej Babiš, a protože je to podnikatel, tak si na něho našli něco z jeho podnikatelské minulosti - deset let starou kauzu. V tom paralelu spatřuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdříve chci ocenit omluvu pana místopředsedy Vondráčka mému kolegovi, bývalému primátorovi panu docentu Svobodovi - pozdě, ale přece. Takže si toho skutečně cením.

K paní poslankyni Válkové prostřednictvím pana místopředsedy. Možná se nemusíme chytat za slovo. Nebyli jsme to my, kteří říkali, že je to politický útok, policejní provokace, účelovka, kampaň, načasování. To jsme nebyli my. Takže jestli někdo do tahá politiku, tak to jste vy a vaše hnutí. Dneska jste tedy výrazně ubrali a je to dobře. Ale když si vezmu vyjádření pana místopředsedy Vondráčka v minulých týdnech nebo vaše v Událostech a komentářích, tak to bylo pořád "zpochybňování policie, policejní provokace, fabulace, výmysly".

A dneska všichni mluví o farmách, tak já budu taky mluvit o farmě, ale o Farmě zvířat. A vy, kteří jste to četli, tak víte moc dobře, jaké je to ústřední heslo: Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. A vy mnozí to bohužel v tomto případě nebo v tomto volebním období dokazujete. To je celé. Vy říkáte na jedné straně, že nechcete, abychom soudili, a já s tím naprosto souhlasím a nebudu se vyjadřovat k té předmětné kauze, to není ani mým úkolem, ale vy se k tomu vyjadřujete a říkáte: Tam chybí důkazy, tam chybí tohle, tohle. To já nevím, nejsem ani člen mandátového výboru a vůbec mi to nevadí.

Jenom vím, že pan primátor Svoboda - vy jste říkala, že byl vydán pro trestný čin - když tak podezření, ne? Když už se máme chytat za slovo, jak jste to udělala vy. Ale byl obviněn a obžalován za hlasování, politické hlasování. To je to, v čem jsme viděli rozdíl. Stíhání za politické hlasování. A teď nechci říkat kauzy, jestli tam dal posudky a co říkali úředníci, co doporučovali. A dneska je tady žádost policie o nějakých činech, které nesouvisí s politickým hlasování. Na tom se přece shodujeme. A to je ten podstatný rozdíl, který vidíme a na který oprávněně poukázala má kolegyně Jana Černochová.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se nechtěl zapojit do toho hodinového kolotoče faktických poznámek, které si tady vysvětlovaly právní názory a pojmy, leč přesto využiji toho, že teď vystupuji, a požádám vaším prostřednictvím paní poslankyni Válkovou, že pokud zcela správně tvrdí, že u nás nemáme žádné politické trestné činy a žádné politické procesy, a je ohromena tím, že něco takového podle ní zaznělo, byť podle mého názoru nezaznělo, z řad kolegů ODS, ať to prosím pěkně vysvětlí svému panu předsedovi, protože od něj já jsem za posledních čtrnáct dní slyšel minimálně patnáctkrát, že to je politický proces. Tak buď je tady máme, nebo je tu nemáme.

Dámy a pánové, já myslím, že každý z nás by si uměl představit příjemnější chvíli, než je projednávání tohoto bodu, komfortní není pro nikoho. Přestože nerozhodujeme samozřejmě o vině a trestu, to nám nepřísluší, rozhodujeme jenom o tom, zda tomu rozhodování o vině a trestu dáme volný průchod, o ničem jiném, za frakci TOP 09 si dovolím říct, že ano, dáme volný průchod rozhodování o vině a trestu, aniž bychom samozřejmě ve smyslu trestního zákoníku si troufli sami o vině a trestu vynášet jakékoliv úsudky. Nicméně velmi rád bych se přece jenom proti některým věcem ohradil.

Rád bych se ohradil proti tomu, jak tady pan předseda Babiš i pan předseda Faltýnek zaútočil na některé členy Poslanecké sněmovny i na některé politické strany v rámci své řeči. Já naprosto chápu, že se nás snaží přesvědčit, že se ničeho nedopustili. Na to mají nepochybně právo. Ale v rámci tohoto bodu podle mého názoru nemají právo na kohokoliv útočit a já se proti tomu zásadně ohrazuji. Nebyl to nikdo z nás, kdo klamal veřejnost a obelhával i Poslaneckou sněmovnu dlouhé měsíce o skutečné majetkové struktuře Čapího hnízda. To obelhával pouze pan poslanec Babiš. Mnohokrát a mnohonásobně lhal, je to na všech audiovizuálních záznamech. To nebyl nikdo z nás. To nebyl nikdo z nás, kdo by si přivlastnil - a já teď nechávám zcela na nezávislých orgánech, zda to byl, nebo nebyl trestný čin, ale že se to stalo, o tom nelze pochybovat - nikdo z nás si nepřivlastnil 50 milionů pro malé podnikatele. To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme. Tak kde pan poslanec Babiš bere právo útočit na kohokoliv jiného, než aby pouze bránil sám sebe? A proti jeho chování a jeho útokům se chci zásadně ohradit. To je první věc.

Druhá věc, proti které se chci ohradit, opakoval ji dnes ve své řeči, mnohokrát ji opakoval i ve sdělovacích prostředcích, že jako argument, že bylo všechno v naprostém pořádku - já počkám... v pořádku, páni ministři, děkuji - že jako argument, že bylo všechno v naprostém pořádku, často uvádí, že ministr Kalousek zadal mimořádný audit v roce 2013, který žádné zvláštní pochybení nezjistil. No to je samozřejmě pravda a je potřeba říct, co má ten audit a co měl ten audit za úkol zjišťovat.

Audit měl za úkol zjišťovat a zkontrolovat, zda byly jednotlivé položky věcně správně profinancovány a zda byly věcně správně zaúčtovány. Zda to, co v té žádosti bylo uvedeno, že za ty peníze se postaví to a to, za to skutečně postaveno bylo a zda to opravdu bylo zaúčtováno tak, jak to zaúčtováno být mělo. A to až na drobné pochybení se opravdu stalo. Ty peníze tam opravdu najdete. Já tam tedy nikdy nebyl, ale když tam půjdete, tak je tam opravdu najdete. A to byl úkol toho auditu. To, co je jádro toho údajného dotačního podvodu, z čeho viní vyšetřovatel, není zaúčtování a profinancování jednotlivých položek, tedy to, co ten audit dělal, ale zastřené účelové změny majetkové struktury, které probíhaly v čase. A právě v nich, v těch zastřených změnách majetkových struktur, spatřuje vyšetřovatel - a já se přiznám, že já tedy také, ale já to nesmím říct autoritativně - spatřuje vyšetřovatel jádro dotačního podvodu. A zastřené majetkové struktury audit neřešil. To nebyl ten problém. Takže tvrdit proběhl tam mimořádný audit, a proto bylo všechno v pořádku, je asi stejné, jako kdybych já tvrdil mám zcela zdravé srdce, protože jsem byl na kolonoskopickém vyšetření s negativním výsledkem. (Potlesk napříč sálem.)

Skončil bych dvěma zdvořilými dotazy, které si dovolím panu předsedovi Babišovi prostřednictvím pana předsedajícího položit. V říjnu 2015 se pokusil na rozpočtovém výboru zpochybnit mou věrohodnost a kompetenci k výkonu veřejné služby nepravdivým tvrzením, že jsem byl vyšetřován policií. A velmi zásadním způsobem tvrdil, že člověk, který byl vyšetřován policií, není způsobilý zastávat veřejnou funkci. To tvrzení bylo nepravdivé, protože já jsem nikdy ve smyslu trestního zákoníku vyšetřován policií nebyl, protože mi nikdy z ničeho nebylo sděleno žádné obvinění. Nabídl jsem veřejně panu předsedovi Babišovi sázku o deset milionů, pan předseda Babiš ji veřejně přijal, prohrál a nikdy nezaplatil. (Smích v sále.) Rád bych tedy položil dva dotazy:

1. Teď když, pane předsedo Babiši prostřednictvím pana předsedajícího, s největší pravděpodobností fakticky skutečně zjistíte, co to je být vyšetřován policií, zda přece jenom nechcete ten čestný dluh uhradit, protože ty charitativní organizace, kterým jsem ty peníze slíbil, na ně netrpělivě čekají a vědí, že jste je prohrál, a vědí, že je mají slíbené. To je první otázka.

2. Druhá otázka je, zda setrváváte na svém tvrzení z října roku 2015, že ten, kdo je vyšetřován policií, je zcela nezpůsobilý k tomu, aby zastával veřejnou funkci. Já bych si vážil, kdybyste odpověděl, a je to samozřejmě vaše rozhodnutí.

Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Mám zde faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Lorencová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, pokud by Čapí hnízdo, ta kauza Čapí hnízdo byla jednou z desítek, které tato Sněmovna měla dávno řešit, nebo vydávat někoho ke stíhání, asi by celé hnutí ANO a možná celá Poslanecká sněmovna zvedla ruku pro vydání těch, kteří se na té kauze nějakou formou podíleli.

Protože to je ale vytržená jedna kauza z miliard, ze stovek miliard, které tady odešly... A můžete se, a zvláště ODS, tam je to hlavně určeno - stovky miliard díky zákonům přijatým touto Sněmovnou a navrhovaným z 90 procent reprezentací ODS. Řada těch kauz je dnes promlčena. Ale podívejme se alespoň trochu do té minulostí na kauzu líh. Od začátku roku 1990 sem tekl nezdaněný líh až do doby, než začali umírat lidé. A pak se najednou z kauzy nezdaněný líh stala metanolová kauza. Ale pořád to byl ten samý líh a pořád ty peníze někam tekly. Bohužel je to všechno už zřejmě promlčené, takže o podrobnostech se dá hovořit jen velmi málo. Já už k tomu asi příliš mnoho příležitostí mít nebudu. Dnes mě zaráží ta vzácná jednota, se kterou tato Sněmovna - je to z té Sněmovny přímo cítit - s níž přistupujete k likvidaci těch dvou kolegů poslanců.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Procházka. Prosím.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo. Mně to nedá, musím trošku opravit pana kolegu Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. My bychom měli alespoň trošku dodržovat náš právní řád. A on říká, že existuje něco jako fyzická osoba a něco, jako právnická osoba. A on tady říkal, že si pan Babiš přivlastnil dotaci. Vždyť to přece není pravda. Tu dotaci dostala Farma Čapí hnízdo, což je právnická osoba. A pokud se podíváme na podmínky dotace, tak podle mého pokud by pan Babiš o tu dotaci požádal jako fyzická osoba, tak by ji podle mě mohl zcela určitě dostat a měl by na ni nárok.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený s přednostním právem pan ministr Zaorálek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré poledne, dámy a pánové.

Zaujala mě věta pana Faltýnka. Pan Faltýnek řekl větu, že dnes tady, v této Sněmovně, je to zkouška nás všech. S tím já vřele souhlasím. Skutečně si myslím, že takové chvíle ve Sněmovně přicházejí, kdy vlastně dochází k tomu, že probíhá test. Probíhá test toho, jací vlastně jsme. Protože my si píšeme, když jdeme do voleb, různé kodexy, ve kterých se k něčemu zavazujeme. My, když jdeme do voleb, tak říkáme, že budeme pracovat pro lidi, že se nebudeme chovat jako nadlidi. To je všechno, co říkáme, a tváříme se, že to bude platit. A ta zkouška přichází ve chvíli, kdy se něco začíná týkat konkrétně nás samých.

Takže já jsem tady tuhle scénu, kterou tady zažíváme dnes, vlastně už tady zažil mnohokrát, když jsme konfrontováni s těmi principy, se kterými do politiky vstupujeme. A z tohohle hlediska se dneska dívám na vystoupení paní Babiše, pana Faltýnka, paní Lorencové a dalších, kteří s takovými pěknými ideály také vstupovali do politiky a dnes mají možnost ukázat, jak vážně je myslí. Jestli jsou teda obyčejní lidé, anebo chtějí pro sebe něco extra.

A víte, připadá mi, že to bolestínské vystupování, které tady slyším, ty řeči o tocích peněz a o tom, kolik máte dobrých úmyslů, které mají zřejmě omluvit to, že tedy není něco v pořádku u vás, to je všechno zbytečná extenze jednání Sněmovny. To sem vlastně vůbec nepatří. Řadu těch věcí, které tady zazněly z úst pana Babiše a pana Faltýnka, jsem vůbec nepotřeboval slyšet. To opravdu patří někam jinam. To jste si mohli odpustit. Mohli jsme se věnovat daleko důležitějším věcem.

Řada věcí, které jste řekli, byly katastrofálně nepřesných. Pan Babiš tady řekl, že Kubiceho zpráva v roce 2006 vedla k pádu pana Paroubka. To není pravda. Ta byla v roce 2006. Pan Paroubek odstoupil v roce 2010 například. Takže nás to nezničilo. To tak prostě přátelé holt v politice je, že když jdete do voleb, tak na vás lidi věci vytahují. Hillary Clinton šla do voleb v Americe a šéf FBI na ni krátce před volbami vytáhl e-maily. To byla účelovka, co? Vytáhl na ní e-maily. A ona si dokonce myslí, její tým, že to zásadně ovlivnilo volby. Jenomže ten šéf v FBI řekl, že si nezodpověděl to, že by ty informace nechal až po volbách. Prostě si američtí policisté řekli, že nemají odpovědnost před lidmi nechat, aby se ty informace objevily až po volbách.

Chudáci policisté. Co mají dělat, aby to nebyla účelovka? Já odmítám celou tady tu rétoriku o účelovce. Chápete? Ona je v podstatě zavádějící. To bychom přistoupili na to, co nám tady vnucují. No tak prostě policie - a ještě navíc, chápete?, tam možná byla účelovka úplně jiná.

Pamatuji se vystoupení paní Bradáčové, ve kterém řekla, že jestli někdo zdržoval a dělal obstrukce, tak to byly ty privátní subjekty. Já si tady klidně mohu říci, že to byla vaše účelovka. Vy jste si potřebovali tuhle kauzu dostat teď na měsíc před volbami, abyste mohli tady sehrát tohle bolestné vystoupení obětí, které chtějí likvidovat matrix, a není jim to umožněno. Možná je to vaše účelová hra. Vy jste to dostali právě na ten skutečně ideální čas, kdy tady ze sebe budete ve Sněmovně dělat chudáky.

Takže celá řeč o účelovkách je nesmyslná. A víte, mně připadá smutné to, že vy jste taky všichni říkali, jak se budete starat o ty lidi, a nakonec největší pozornost tady věnujete své vlastní kauze, svým vlastním bolestem, svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady dneska brečte celý den. To bylo málo ještě? Vždyť je to nedůstojné. Nejste schopni se tomu postavit trochu... Já jsem také musel jít do televize, když nám zavřeli Davida Ratha. A nebylo to pro mě příjemné. A šel jsem tam. No byl to malér prostě. Tak jsem se s tím nějak vyrovnal. Tak z toho nebuďte tak úplně rozměklí. (Smích a potlesk z levé a pravé strany sálu.)

No já vám něco povím. Víte, mně připadá neskutečné to, jak se tady napadá trestní řízení. Napadá to člověk, který má ministra spravedlnosti. Role ministra spravedlnosti přece je - on musí mít - on přece kontroluje, on má na starosti to, aby trestní řízení bylo zákonné. To je jeho kompetence. Nebo ten ministr spravedlnosti, který nedávno téměř zpochybnil právní stát... Rozumíte, to je to bolestínství. Když se to týká vás, tak jste schopni udělat dokonce tak skandální věc, že máte čtyři roky kompetenci za to, jak tady fungují trestní řízení, státní zástupci, a vy jste schopni do toho sami kopnout.

Já jsem to včera říkal. To je, jako kdybych tady já řekl: mně se z té zahraniční politiky České republiky dělá zle a mdlo. No to bych mohl rovnou odejít snad, ne? To by bylo slušné abdikovat, pokud jsem to takhle tady tak packal čtyři léta. A já si myslím, že ta vláda dělala řadu velmi dobrých věcí. Ale opravdu nejsem nadšený z toho, že nám roste nápad exekucí, že máme podvodné insolvence, že se nic neudělalo s podvodnými soudními znalci.

Víte, kdybychom místo tohoto času, který tady úplně nesmyslně věnujeme něčemu, co jsme měli technicky vyřídit během půl hodiny, kdybychom se věnovali kauze Studénka, kdyby pan ministr spravedlnosti, kdyby pan Babiš tady horovali kvůli tomu, že se od roku 2008 vyšetřuje kauza, ve které byli mrtví. Devět let se to vyšetřuje! Je to úplně katastrofální, co se tam děje! Tomu, kdyby se Sněmovna věnovala, to by se týkalo těch lidí. To byste mohli říkat, že jste tady kvůli lidem. Vy jste tady kvůli sobě.

Mně připadá - to, co tady vidím, to je genetický egoismus, to, co tady vidím. Vy jste posedlí sebou samými prostě. (Potlesk z levé strany sálu.) Skončeme toto jednání o bodu, ve kterém Sněmovna nemá co zkoumat, má rozhodnout o tom, jestli je tam nějaký materiální základ, nebo jestli je množina prázdná. My vidíme, že materiální základ tam je. To rodinné sídlo je opravdu podivné. Tak se prostě věnujme něčemu důležitému v této Sněmovně. Prosím vás, ukončeme to! Je to trapné a pro vás je to... Ta vaše ufňukanost je podle mě nedůstojná. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve pan ministr Pelikán a po něm pan místopředseda Vondráček. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se tu musím ohradit proti jedné věci. Možná v představách dnešního vedení sociální demokracie právní stát funguje tak, že ministři nařizují něco státním zástupcům nebo policejním orgánům. Co já vím, možná to tak ministři sociální demokracie i dělají. Já to tak tedy nedělám. Nemám vůbec žádný vliv na průběh trestního řízení a jsem na to hrdý. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. I já jsem se chtěl důrazně ohradit ve dvou věcech. Jednak proti tomu označení, že jsem rozměklý. To můžou říkat jiní, to nemůže v žádném případě říkat pan ministr Zaorálek.

Teď úplně vážně. Chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, aby nám tady pan ministr říkal, o čem můžeme nebo nemůžeme diskutovat v Poslanecké sněmovně. To je nám dané právo. A my jsme se to tady taky naučili respektovat, tak to respektujte taky a nekibicujte. Zvlášť za situace, kdy už si přečtu v novinách, že je dávno rozhodnuto, si myslím, že je právě namístě tahle debata a že má svoji cenu. Je to demokratická debata v Poslanecké sněmovně. A mentorovat nás a používat mrtvé z kauzy Studánka je nehorázné! Je to pod úroveň! (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Teď mi naskočila další faktická poznámka. Pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je to trochu těžké pro opozici, když si sami vládní činitelé takhle nakládají. Čím přispět? Ale musím říct, že souhlasím s panem ministrem zahraničí, že pan ministr spravedlnosti není muž na svém místě, a současně souhlasím s tím, že pod jeho vedením byla zahraniční politika hrozná, abych to tak vyrovnal obojí. (Veselost v sále.)

K panu místopředsedovi Vondráčkovi. Já jsem rád za ta slova, co jste řekl, že tady můžeme říkat, co si myslíme. A kdo tady mluvil o žvanírně? Kolikrát jsem od vás slyšel: buďte už potichu, vždyť my víme, co řeknete. Kdo tady nedemokraticky poprvé v dějinách českého parlamentu hlasováním ukončil rozpravu? Jak jste hlasoval, pane místopředsedo? Jak jste vy ctil tento princip, že i opozice by si mohla říct, co chce a považuje za důležité a vhodné? Já to nevím, podívám se, ale vy to určitě budete vědět. Myslím, že jste byl pro. Tak tady nebrečte! Přesně potvrzujete ta slova o zvířatech, která jsou si rovnější. My vám prostor dát máme, to je v pořádku. Mně to vůbec nevadí. Jenom si to na sebe řekněte, jak jste špatně vládli, kdo nezvládl resort zahraničí a kdo nezvládl resort spravedlnosti. A taky jsem slyšel od ministra spravedlnosti, jak to vnitro podezřele pod tím ministrem funguje. To jsem taky slyšel. (Veselost v sále.) Vy tu opozici skoro nepotřebujete. Ale je to jenom divadlo.

Tři a půl roku nebo čtyři roky jste tady přijímali jeden špatný zákon za druhým. To jste byli ruku v ruce. Když jste nás chtěli umlčet, tak jste ruku v ruce hlasovali. Pro kolegy ze sociální demokracie, ale i z KDU: Jak jste hlasovali o přerušení schůze k Čapímu hnízdu? K farmě? Jak jste hlasovali? Vzpomeňte si, kdo schůzi přerušil. A teď si stěžujete a jste najednou rozhořčení, protože je těsně před volbami. My jsme přece vyzvali oba poslance, aby se vzdali mandátu a nezatěžovali Sněmovnu. Oni sami se rozhodli a oni sami přinesli Čapí hnízdo do kampaně, protože jim to vyhovuje, protože ze sebe dělají oběti. (Předsedající upozorňuje na čas.) A nemusí skládat účty za to, jak špatně vládli. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní pan poslanec Vyzula. Potom pan poslanec Grebeníček s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem tedy byl trošku vyprovokován vystoupením pana ministra Zaorálka o genetickém egoismu. (Veselost v sále.) Vždyť proboha, o co tady jde? Tady je v podstatě, když se na to podíváme normálníma očima z pohledu neprávníka, z pohledu nečlena mandátového a imunitního výboru, napadána sama podstata demokracie. Podívejme se na řadu příkladů ze světa. To se stále opakuje. Někdo vymyslel naprosto jednoduchý scénář, že prostě před určitou významnou politickou akcí někoho zkompromitujeme jakýmkoliv způsobem a je vyřízený. Poslední příklad prezidentského kandidáta ve Francii Francoise Fillona. Kdo to dnes vyšetřuje, jestli dal nějaké 2 miliony eur své manželce? Zajímá to dneska někoho? Ne, nikoho. Nevíme, já tedy osobně nevím. A jestliže budeme pokračovat v tomto scénáři, který je naprosto jednoduchý, triviální, na to nemusí být žádný velký mozek, tak fackujeme demokracii. Je to brutální útok proti demokracii, proto se proti tomu postavme. Udělejme tomu nějaký nový precedens.

Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Grebeníček. Připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme tedy rozhodnout o vydání předsedy hnutí ANO i jeho kolegy Faltýnka. A řeč je o dotaci ve výši 50 milionů korun, o kauze s malebným názvem Čapí hnízdo. Není to tak dávno, co se přetřásaly korunové dluhopisy. A byla řeč o tom, že podnikatel Andrej Babiš měl ušetřit na daních v řádu desítek milionů korun. Někteří mluví o předvolebním komplotu a o potřebě sociální demokracie a některých dalších stran jít po krku volebnímu soupeři, jiní o nutnosti šetřit konkrétní kauzy. Pravdou může být obojí. Jde totiž o to, aby se všem měřilo podle stejného metru. O to, aby se veřejnost mohla přesvědčit, že zákony platí pro všechny a k odpovědnosti je volán každý. Bohužel to, co se odehrává, trochu připomíná frašku, pokud vedle žádosti o vydání předsedy hnutí ANO a jeho kolegy Faltýnka tato Sněmovna nejedná o vydání současného premiéra Bohuslava Sobotky. Vedle dotace na Čapí hnízdo, jak tu dnes již několikrát zaznělo, je tu už od roku 2004 kauza státního podniku Ostravsko-karvinských dolů a 44 tisíc bytů OKD spojená se jménem exministra financí a expředsedy ČSSD. A v té kauze jde o přímou škodu odhadovanou na minimálně 6 miliard. (Předsedající upozorňuje na čas.) Jde o tunel, ve kterém desetitisíce nájemníků přišly o předkupní právo a svůj byt a desítky miliard byly vyvedeny z podniku s tím, že následné škody zaplatí stát.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, omlouvám se, ale přihlásil jste se s faktickou poznámkou. Já vás žádám o respektování času dvou minut, který je určen pro faktickou poznámku.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Škoda, přeškoda. Poslední větu? (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, že respektujete jednací řád. Poprosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou. Připraví se pan ministr Zaorálek. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova pana poslance Vyzuly. Ta silná slova o tom, že jde zde zpochybňován tím, že budeme hlasovat o vydání těchto dvou pánů poslanců, pana poslance Babiše a Faltýnka, samotný princip demokracie, že to je brutální útok proti demokracii. Chtěla bych připomenout, že před dvěma měsíci, což jistě se mnou budete souhlasit, že bylo také před volbami a poměrně blízko před volbami, Poslanecká sněmovna hlasovala o vydání komunistického poslance, pana poslance Borky, bývalého asi teď člena ČSSD, nevím, jak je to přesně, pana poslance Novotného, a žádný pokřik od nikoho, že při jejich vydávání je tím zpochybňován samotný princip demokracie, protože jsou blízko volby, nebo že je tím pošlapávána dokonce demokracie, jsem tady od nikoho neslyšela. Z hnutí ANO rozhodně ne. Takže se potvrzují stále jenom ta slova, že na sebe berete úplně jiná měřítka než na druhé, že to, co říkáte voličům, v praxi převádíte v pravý opak.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Zaorálka. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Mě by samozřejmě ani ve snu nenapadlo vybízet ministra spravedlnosti k tomu, aby vstupoval do jednotlivých kauz. Ale pokud je problém s dlouhými trestními řízeními, tak by to chtělo např. nový trestní řád, který by umožnil tady na ty problémy reagovat. Takže já jsem nemluvil o tom, že by se mělo vtrhávat do kauzy Bílovec apod., ale že bylo dost času na to, aby se takový nový trestní řád připravil, stejně jako na celou řadu jiných norem, které bohužel Sněmovna neviděla. A možná bychom si situaci zjednodušili.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Procházka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji. Chtěl bych reagovat na paní předsedkyni Němcovou. Ona tu zmínila ROP Severozápad. Řekl bych, že to je právě ten důvod, který mě vede k těm velkým pochybnost, které v tom případě mám. Protože jestli si dobře vzpomínáte, tak tam někdy loni v listopadu sebrala 24 lidí, pak asi půl roku šetřila, došlo tam k nějakému rozhodnutí soudu v první, dokonce myslím, že i v druhé instanci, a teprve potom, až ta policie měla, lidově řečeno, nabito, tak si požádala o další dva poslance. Ale v tomhle případě, to se na mě nezlobte, je tam v žádosti jmenováno 11 lidí, policie si požádá o dva poslance, kteří navíc ani nejsou, nebo se neuvažuje o tom, že by měli být hlavními obviněnými, a policie nic jiného nedělá, než jenom dva měsíce před volbami se prostě snaží ty volby ovlivnit. Já tam už pro to jiné slovo nemám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Faktická poznámka pana poslance Stanjury a další faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zkusím vzít vážně to, co říkal můj předřečník nebo co říkal pan předseda Faltýnek ve svém vystoupení, že je to dva měsíce před volbami, to se dít nemá. Tak nám zkuste odpovědět, kdy se to dít může podle hnutí ANO. Po volbách se bude sestavovat vláda, to je blbé, ne? Tam je to blbé, než se sestaví vláda, tímhle zatěžovat ta jednání. Co kdyby se to někomu hodilo a využil to v těch koaličních jednáních? No tak se sestaví vláda. Pak přijde požádat o důvěru. No to je zase blbě, ne? Klíčové hlasování. Poslanecká sněmovna musí získat, aby mohla vládnout čtyři roky, důvěru. To se zase nehodí. A to už jsme kde: V lednu, v únoru. Tak kdy se to vlastně hodí? Příští rok jsou senátní volby. Zákony schvaluje nejen Sněmovna, ale i Senát. No to je ale blbé, ne? Protože když bude obviněn a požádá o (nesrozumitelné) některé strany, tak bude znevýhodněna v těch volbách. Nebude mít dostatečné zastoupení v Senátu, nedej bože, co ta horní komora bude vyvádět dolní komoře a vládě. Pak jsou komunální volby. V těch kandiduje nejvíc našich spolustraníků na všech úrovních. No co kdyby to ty volby ovlivnilo? To je taky blbé, ne?

Tak myslím, že 2027 je termín, první rok, kdy nebudou volby. Tak když budou pan Babiš a pan Faltýnek ještě čtyřikrát zvoleni a když vy čtyřikrát získáte většinu pro nevydání, tak z toho těch 11 let se odloží, a pak v roce 2027 přijdete k mikrofonu a řeknete: Čau lidi, letos se to hodí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji, pane předsedající. Nechtěl jsem vystupovat, ale několikrát tady bylo zmíněno, nakonec jsem byl prakticky vyzván, abych něco řekl ohledně mého vydání a vydání mého kolegy pana Borky. K tomu řeknu pouze fakta.

Za prvé, já jsem neměl možnost tady vystoupit v době, kdy jsem byl vydáván, protože jsem požádal jak předsedkyni imunitního výboru, tak i předsedu Poslanecké sněmovny o to, aby to vydávání bylo jiný den, protože v ten den, kdy k němu došlo, jsem byl omluven a nemohl jsem se dostavit, takže teď k tomu řeknu následující.

Za prvé, co se týče toho procesu. Policie poslala žádost o vydání, ale současně už nás obvinila, což byl proces naprosto nestandardní, který nemá obdobu. Následovalo to, že za měsíc státní zástupce to obvinění, na základě kterého jsem byl vydáván, zrušil, aby za tři dny napsal jiné. Takže to jsou zásadní procesní chyby, které... Já bych měl být vlastně znovu vydáván na základě nového obvinění.

Co se týče majetku nebo poškození ROPu Severozápad, neustále se tady říká 13 miliard. Prosím vás, ty silnice stojí, ty školy stojí, ty nemocnice stojí, a už vůbec se tady při mém vydávání nezjišťovala nějaká subjektivní stránka věci. Já jsem pracoval jako hejtman a můj zájem byl na tom, abych co nejvíce rozvíjel Karlovarský kraj. A to bylo všechno. A to mi je dneska dáváno za vinu. Bylo to politické rozhodnutí. Od zástupců hnutí ANO jsem slyšel: My tady neřešíme to, jestli jste vinen, nebo ne. To já chápu. My tady řešíme, jestli je to politické, nebo ne. A zjistili jste, že tedy ne, a vydali jste doporučení. (Předsedající upozorňuje na čas.) Omlouvám se, ale toto jsem tu musel sdělit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat přihláškami s přednostním právem, nejprve pan ministr vnitra Chovanec. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vystupovat dnes nechtěl, chtěl jsem se vyjádřit pouze hlasováním, ale po vystoupení pana ministra Pelikána nezbývá než na celou tu věc reagovat.

Nečetl jsem ani to tzv. anonymní trestní oznámení, ale jestli je anonymní, nebo není, to na validitě toho problému nic nemění. Nečetl jsem ani podnět k evropským orgánům, neznám spis a neznám ani žádost o vydání obou dvou pánů poslanců. V minulosti jsem se k tomu vyjadřoval velmi zdrženlivě a vyjadřoval jsem se pouze tehdy, pokud jsem bránil standardní právní stát a postupy policie právě proti panu kolegovi Pelikánovi, který by měl být strážcem pevnosti v této zemi.

Pokud politik v této zemi má důkazy, které veřejně označí, že policie pracuje na zakázku, že to je politická kauza, že to je prostě tento problém, tak z úst kteréhokoli poslance to zní nějak. Z úst ministra spravedlnosti to má z mého pohledu úplně jinou váhu. Trestní řízení v České republice se řídí trestním řádem a podle § 158 (1) policie prověřuje - prověřuje veškerá zjištění, kde by mohl být spáchán trestný čin. Následně se to posouvá podle § 158 (3) trestního řádu pod dozorem státního zástupce.

Takže říkejme si pravdu, přátelé. A pokud v této zemi si někdo myslí, že zdivočelý jeden policista je schopen obvinit kohokoliv v této Sněmovně, kohokoli v této zemi, tak v tom by právě měl bránit tzv. dohled státních zástupců, tedy státního zastupitelství. Nad tímto dohledem existuje dozor, tedy dozor nad dohledem. Další tedy stupeň kontroly. A v této věci byl nejenom dozor, ale byl i dohled vrchního státního zastupitelství, mnohokrát tu ze zprávy paní Lenky Bradáčové bylo citováno, včetně těch obstrukcí, které tam měl někdo páchat proto, aby prodlužoval tu dobu vyšetřování. Já nevím, kdo to byl. Ale nebyla to policie a nebyl to státní zástupce. To v té zprávě přece jasně je.

Kolegové z hnutí ANO, kteří tady hovořili, mnohdy mluví: Policie, policie, police. Byl bych velice rád, abyste říkali policie a státní zastupitelství, pokud máte pocit, že tam je něco špatně.

Když jsme tady řešili tzv. kauzu policejní reorganizace, kterou jste velice umně politicky přiživili, tak tady jasně zaznělo z úst nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že státní zástupce je pánem přípravného trestního řízení. Já jsem přesvědčen, že Pavel Zeman má pravdu. Jsem také přesvědčen o tom, že Lenka Bradáčová, která dělala dohled nad dozorem v této věci, nic nepřehlédla. A jsem přesvědčen, že ten dohled tam byl vykonán správně.

A já bych znovu i na této půdě před vámi opět prostřednictvím pana předsedajícího v tomto případě požádal pana ministra Pelikána, aby veškerá svá veřejná tvrzení doložil, aby dal na stůl důkazy. Pokud je má, tak se ho ptám prostřednictvím pana předsedajícího, jestli se obrátil na Generální inspekci bezpečnostních sborů, případně podal-li příslušné trestní oznámení na případně policistu či někoho jiného, případně jestli na vládě, kde jsem ho vyzval, aby k té věci alespoň něco řekl, a on mlčel, on jenom mlčel - tak proč na té vládě nenavrhl, aby se vláda obrátila na Bezpečnostní informační službu, pokud máte, kolegové z hnutí ANO, pocit, že tady dochází k destrukci a maření svobodných voleb.

Bezpečnostní informační služba ale, pokud se správně pamatuji, se jmenovala Úřad na ochranu Ústavy. Jaká větší hodnota v této zemi, naší ústavnosti, jaká je větší než svobodné volby? Pokud je někdo maří, a vy máte důkazy, o kterých tak často hovoříte, tak je dejte na stůl, případně se obraťte na tyto orgány přesně podle zákona v rámci právního státu. Z úst ministra spravedlnosti to má devastační účinek na důvěru české veřejnosti ve stát a ve spravedlnost, kterou ministr spravedlnosti má hájit.

Dnes nezbývá nic jiného než ten proces dokončit. Já tu nechci dělat žádnou politickou proklamaci. Já prostě a jenom chci, aby bylo zjevné, jak se postupuje v trestním řízení. A abyste, prosím pěkně, nenasazovali psí hlavu policii. A pokud máte důkazy, abyste konali po právu. Tak jak se obracel jako na poslední brzdu a záchranu, když neví, kudy kam, pan poslanec Vondráček, který říkal: Nevím-li kudy kam, obrátím se k právu. Proč to neděláte? Proč nehájíte principy právního státu? A proč je nehájí ministr spravedlnosti, to už mi není jasné vůbec.

Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem viděl ty pohledy kolegů, jak jsem nesl ty papíry. Ale nebojte se, já opravdu výrazným způsobem zkoriguji svůj projev, protože už jsem si mnohé řekl. Teď jsem si všiml, že jsem něco zapomněl nahoře, tak to bude ještě o to jednodušší.

Samozřejmě jsem se na tuto debatu nějakým způsobem připravoval, protože je to vlastně první chvíle, kdy se k tomu člověk může uceleně vyjádřit, samozřejmě, vyjadřoval jsem se i do médií. Nicméně tam člověk většinou reaguje na nějaké otázky a nemůže předestřít svoje myšlenky. Já považuji za důležité, mám niternou potřebu vám sdělit, proč se zachovám při hlasování tak, jak se zachovám, ačkoli vlastně ta prvotní pozice hnutí ANO byla naprosto jednoznačná v roce 2013. My jsme v roce 2013 přicházeli s tím, že považujeme za vhodné, aby byla zachována pouze tzv. indemnita, kdežto imunita, o které nyní hovoříme, je v podstatě reliktem a historickým přežitkem ve fungujícím právním státu, který má justici, které můžeme důvěřovat.

Bohužel, některé osobní zkušenosti jsou opravdu nepřenosné, nenahraditelné a my zde čelíme konfrontaci s realitou a se situací, která kolem nás nastává, která se kolem nás děje. My jsme především vycházeli z toho, a byla to taky součást debaty s panem kolegou Polčákem, že vlastně imunita původně vznikla v Anglii na ochranu členů parlamentu v absolutistické monarchii před panovníkem a probíhala 40 dnů před a 40 dnů po zasedání parlamentu. Sloužila k tomu, aby je král nemohl zavřít cestou do parlamentu, aby se mohli zúčastnit jednání parlamentu. Takže to nebyla ochrana parlamentních členů, ale byla to ochrana parlamentu, aby se vůbec mohl konat a aby jednoduchým způsobem jim král nezamezil v jejich činnosti. Postupně se ta imunita vyvíjela, nicméně stále to není právem jednotlivce, imunita, ale je to privilegium Sněmovny a my jsme pouze její nositelé.

Já jsem se už víckrát... naštěstí tedy už v rámci faktických poznámek jsme se vypořádali s tím, že už nebudu číst sám sebe, nicméně rád bych skutečně poukázal na tu debatu, která má hodně společného s tím, co se děje dnes. A jedním z hlavních aktérů byl skutečně třeba Stanislav Polčák, který už dnes není členem parlamentu, který třeba uváděl: "Musím říct, že po pečlivém prostudování spisu a dalších materiálů jsem dospěl k závěru, že zde není trestní stíhání namístě. A stejně jako pan kolega Tejc musím do jisté míry zapochybovat nad tím, zdali ta kvalifikace úmyslného trestného činu, kterou nám předložila policie, není dostatečně opřena o konkrétní skutkové okolnosti, z níž by to zavinění ve formě úmyslu vyplývalo."

My jsme se už u pana kolegy Svobody hádali o ten úmysl. To, co jsme naznačovali s paní poslankyní Válkovou v rámci technických poznámek, podstatný byl ten úmysl. A tehdy argumentoval také Stanislav Polčák judikaturou, která je plně použitelná například pro případ pana kolegy Faltýnka, kdy uvedl judikát, že jestliže se laické osoby, což pan Faltýnek je v tom postavení, ve kterém měl uzavírat smlouvu, spolehnou na právní rady poskytnuté advokáty nebo jinými samozřejmě osobami znalými práva, aniž by zde byly nějaké další konkrétní okolnosti, ze kterých by bylo možno usuzovat na nesprávnost takových rad, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění. To je rozsudek Nejvyššího soudu, který je zcela protichůdný proti tomu, co bylo už v kauze pana Svobody předloženo orgány činnými v trestním stíhání, a je to také v rozporu s tím, co nám bylo předloženo jako žádost. Zvlášť přihlédneme-li k tomu, co už nám pan Faltýnek řekl, a tedy k tomu, že ta společnost byla prodána se ziskem, nad účetní hodnotu. Tam skutečně jen velice těžce spatřuji jakýkoli úmyslný trestný čin.

Přeskočím několik dalších projevů a rád bych se dostal nakonec k tomu, co říkal kolega Polčák: "Já chci říci, že jsem byl docela horlivý zastánce zrušení imunity. My jsme dokonce na to organizovali petici ve Zlínském kraji, já jsem sbíral podpisy občanů. Ale poté, kdy se člověk uvnitř toho orgánu seznámí s různými možnostmi, jak některé kauzy byly vyvolány, tak musí změnit názor, a já se k tomu tedy takto veřejně hlásím."

Takže trošku mě z té paralely až zamrazilo, protože jsem tam hodně nesouhlasil s panem Polčákem. Nebudu to číst. Já jsem ho nedávno potkal na vyhlašování Vesnice roku u nás ve Zlínském kraji a on se ke mně celkem hrnul a s velkou chutí mi to připomněl. S takovým úsměvem. No a mně bohužel tady po tom všem, co vidím a sleduji, nezbývá než mu dát za pravdu.

Co se týče toho konkrétního načasování. Tady zazněly některé argumenty, vůči kterým se musím postavit. Opakovaně ve sdělovacích prostředcích, tady na tomto plénu je uváděno, a ještě konkrétně, že Agrofert, Agrofert činil vše pro to, aby vytvářel překážky řádnému vyšetřování. My v současné době víme prostřednictvím toho, co je veřejně dostupné a co vědí právní zástupci, že trestní řízení v podstatě v prvních devíti měsících, než byly zahajovány nějaké úkony, které vyžadují součinnost osob, trvalo devět měsíců, než k tomu policie přikročila. Do té doby byla nečinná. Naproti tomu třeba jestliže je tady kladeno za vinu některým osobám, že neposkytly součinnost, tak např. společnosti IMOBA, což je opravdu velká akciová společnost, která je správcem realit, pokud vím tedy, v rámci koncernu, tak byla poskytnuta lhůta v řádu dnů, aby poskytla kompletní účetnictví společnosti za dobu osm let. Prosím vás, kdo se pohybuje v podnikatelské sféře a ví, co to je za kvantum informací, kompletní účetnictví za osm let firmy, která má možná miliardové, milionové, nevím, obraty. Tak si požádali zdvořile o prodloužení lhůty a tu lhůtu splnili. Pak se tam několik lidí údajně omluvilo, že byli nemocní, ale hned si domluvili náhradní termín a vypovídali. Prosím vás, kde je to zdržení? Je to nepravdivé tvrzení, zavádějící. A bohužel tedy, jestli toto konstatovala i dohledová zpráva - pan Stanjura tu teď zrovna není, tak já jsem mu slíbil, že to řeknu tady i na mikrofon - ano, není to pravda. Jestli toto je tvrzeno ve zprávě státního zástupce, není to pravda. Úkony nikdo nemařil, všichni se řádně omluvili.

Pokud budu hodnotit samostatně žádost o vydání a tam popsaná jednání, tak vám tady za sebe říkám, že tu objektivní stránku, to je sled těch událostí, které si z velké části můžeme najít v obchodním rejstříku, je schopný koncipient, advokátní koncipient zdokumentovat a dát dohromady za dva dny. A když k tomu přidáme ještě třeba nějaké vydání informací podle § 106/1999, tak to maximálně je půl roku. Na to není policie odkázaná. Takže tedy vyvstává otázka, jaké další důkazy policie shromažďovala bezmála další rok, proč tyto nebyly předloženy případně členům mandátového a imunitního výboru, kteří zde už uvedli, že nebyli seznámeni s kompletním spisem. To všechno vyvolává spekulace o řádném postupu a načasování kroků policie. A prosím, nevkládejte nám do úst, že za to můžeme my. Primárně za to může ta policie, která má dbát primárně na to, aby zachovala důstojnost a dobré jméno policie.

Já mám podstatnou připomínku ještě k tomu, co tady zaznělo hned na začátku, že by ti dva poslanci měli možnost se očistit. Do voleb je 45 dnů. I kdyby měli to usnesení o zahájení trestního stíhání napsané a předávali ho, tak jaké úkony budou činěny za těch 45 dnů? Jaké procesní postupy mají teď následovat? Protože je tady jedna podstatná věc. Podle § 11 trestního řádu v případě, že by došlo - a je to v tuto chvilku stále očekávatelné - k opětovnému zvolení těchto dvou poslanců, tak ne že bude řízení přerušeno do dalšího vydání, ale to řízení se zastavuje. Musí být zastaveno. Tak se přesně mluví v trestním řádu. A všechny úkony spadající do zastaveného trestního řízení už nebudou použity případně v novém řízení, kdybychom znovu rozhodli o vydání. Nebo event. kdyby třeba nebyli ti poslanci zvoleni, tak dobrá, to by šlo. Takže to je buď, anebo. Odpovězte si sami, co je pravděpodobné. A ti policisté přece nežijí v ulitě. Oni vnímají společenské dění kolem sebe. Oni musí taky trošku samy sebe konfrontovat s realitou, nejsou odstřiženi. A zásada hospodárnosti trestního stíhání stále ještě je zásadou trestního stíhání.

Pěkně jsme si to probrali na klubu, já budu kratší, opravdu 11.42... Ale opravdu si myslím, že pro orgány činné v trestním řízení je jedna z nejdůležitějších věcí, aby navenek vytvářely dojem o důstojnosti instituce a o její nestrannosti. A to v této kauze hrubě porušují a opakovaně zavdávají důvody pro divoké spekulace o nezávislosti jejich postupu. To je můj pohled na věc. My si stále pleteme příčinu a následek.

Presumpce neviny svědčí každému, včetně politiků. A já osobně bych to bral jako výzvu pro novou Sněmovnu, abychom se nějak právně, nějak doktrinálně, funkčně, filozoficky znovu zabývali otázkou imunity a možná upravili i právní předpisy, protože ukazují se jako nedostatečné i ve vztahu mandátového a imunitního výboru a jeho styku s policií. V podstatě tam neexistují pravidla. A to, jak bude nahlíženo do spisů, to byla vlastně věc určité dohody stran.

Já vám třeba přečtu rozhodnutí Ústavního soudu k imunitě: Smysl a účel institutu poslanecké imunity, jak se vyvinul v Evropě v procesu utváření demokratického parlamentního systému, je ústavně garantovat svobodu a nezávislost členů parlamentů, zabránit jejich možnému omezení ze strany moci výkonné cestou případného zneužití jejich trestního stíhání. Jde zejména o významnou garanci ochrany parlamentní menšiny, reálného fungování parlamentní opozice v systému, v němž jsou orgány přípravného řízení trestního podřízeny moci výkonné, jež je v rukou parlamentní většiny.

K tomu očištění bych ještě rád připomněl, že přípravné řízení trestní je neveřejné. A já se tady s kýmkoli v sále vsadím, už jsem to nabízel v rádiu kolegovi, že za těch 45 dnů k podání obžaloby nemůže dojít. S oporou svých veškerých znalostí, jak probíhá trestní stíhání v České republice, my se do 21. října nedočkáme podání obžaloby. Není to možné. Tam spousta těch osob, které nejsou poslanci, nebyla ani vyslechnuta. Slyšeli jste, že třeba paní Babišová vůbec nevypovídala. Všechny tyto úkony musí proběhnout, další zhodnocení musí proběhnout. Pak to musí být předáno státnímu zastupitelství a to musí zpracovat obžalobu. Skutečně k obžalobě dojít nemůže a očištění je čistě iluzorní. My jsme stále na poli tvrzení proti tvrzení. A to, že ta žádost, jak jsme ji tady obdrželi, je právně nekvalitní, tak za tím si stojím. A je to právě chyba té žádosti, že se tu pohybujeme v kategorii věříš - nevěříš. Někdo zkrátka věří, že je tam komplot, že je tam organizovaná skupina, a tím pádem to dáno je, prostě věří v příběh. A když někdo nevěří, tak zkrátka nevěří. Bohužel ta žádost neobsahuje jediný relevantní důkaz nebo odkaz na důkaz, že tomu tak není a že se nejedná pouze o nějaké vyprávění.

Protože jsem si četl stenozáznamy, ještě přečtu, co tady někdo říkal: A víte, on je jeden aspekt, který je důležitý. Kdybych byl přesvědčen, že tam jsou nějaké důkazy, které nebude možno provést třeba za dva, za tři roky, až skončí tohle období Sněmovny, třeba pachové stopy nebo nějaký svědek, když tam umírá a prostě už nebude potom schopen dojít k soudu, tak bych možná šel na argument, že je potřeba vydat. Ale je potřeba si uvědomit, že to nemá jenom právní rozměr. Ono to má i rozměr politický a za to se nestyďme. Práce poslance ovlivňuje životy tisíců, statisíců lidí. A teď se vás zeptám. Může poslanec, který je trestně stíhán za něco, co vůbec nesouvisí, i když to vůbec nesouvisí s jednáním v této sněmovně, který je v médiích honěn při každém výslechu, který absolvuje při každém papíru, který obdrží, může opravdu řádně vykonávat tuhle funkci? - Kdo to řekl? Pavel Blažek, 10. 6. 2014. Mrzí mě, že tady Pavel dnes není, mohl nám na to reagovat. Já jsem se na jeho účast v debatě těšil.

Další stenozáznamy, kterých tady mám opravdu hodně, o tom, jaký kdo měl postoj, co třeba říkali zástupci opozice u vydávání pana Svobody, nechám tedy být.

Já bych chtěl ještě zdůraznit, že my jsme v minulosti po nikom nechtěli, aby skládal mandát. Nikdy jsme nevyzvali k tomu, aby někdo skládal mandát. Ctíme presumpci neviny a každý má právo se očistit, jak tady s námi sedí několik kolegů, kterým jsme to umožnili. Tyto výzvy považuji za ryze předvolební a ryze pokrytecké. Když tak nečiním sám, nemohu tak vyzývat, aby tak činil někdo druhý.

Já tedy na závěr musím říct, že ani tak ne na politickou kulturu, tak spíš to vrhá špatné světlo na právní stát, že po víc jak dvaceti letech od sametové revoluce stále mezi lidmi, mezi poslanci, ale mezi obyčejnými lidmi stále přetrvává pocit, intenzivní pocit, že trestní řízení se může v této zemi vyrobit. A odpovědnost je prakticky nulová. Tady už zazněly kauzy, jako byla paní Parkanová, která čeká snad sedmým rokem? Teď nevím, pátým rokem? Je tady kauza Nečas, která v podstatě skončila úplně do ztracena. Tady padla vláda, tady byly bombastické tiskovky, a přitom nemáme ani jedno pravomocné odsouzení. Za celou tu dobu. Za celé volební období, co jsme tady. Kolega Blažek třeba na ústavněprávním výboru použil srovnání s obviněním německého prezidenta, který byl obviněn, následně se očistil. A jakou přijali odpovědnost ti, kteří ho obvinili? Neznám podrobnosti - říkám, škoda, že tady kolega není.

Já bych chtěl po tom všem, co tady zaznělo, odkázat na svoje faktické poznámky, kde mám výhrady k právní kvalitě toho dokumentu. Mám výhrady k tomu, že tady máme lhůtu 45 dnů. Víte, tady vůbec nejde o to vydání. Ono je to skoro jedno. Z faktického hlediska, když se na to budeme dívat selským rozumem, tak je to skoro jedno, jestli vydáme, nebo nevydáme. Kromě toho, co tady někteří předjímají, že by snad mohlo dojít, že říkají: Zahájení trestního stíhání je přece nezbytné pro případné vzetí do vazby, zajištění majetku, pro domovní prohlídky. Prosím vás, bavíme se o kauze staré deset let, která už je naprosto ustálená. Tam prostě těžko můžou vznikat důvody vazby. Já s tím zásadně nesouhlasím.

Ale přesto přání je otcem myšlenky, tohle jsem od některých kolegů slyšel na vlastní uši, a nejen na jednání výboru, ale skutečně i v médiích. Skutečně žijeme v zemi, kde se předpokládá, že by se někdo mohl zavírat, zabavovat se mu majetek? Bavíme se samozřejmě... Majetek Andreje Babiše má hodnotu výrazně převyšující 50 milionů korun. Resp. tento je umístěn ve svěřeneckém fondu. To by se napadal celý tento převod? Tyto transakce? A byl by zajišťován miliardový majetek kvůli 50 milionům? Byly by domovní prohlídky? Proč? Jediný důvod spatřuji v tom, že se jedná o politicky angažované osobnosti a že by to bylo mediálně velmi atraktivní.

Prosil bych také, abychom trošku rozlišili kauzu našeho pana předsedy a pana předsedy klubu, který skutečně, když si najdete odvahu se na to podívat objektivně, nemá s kauzou Čapí hnízdo v podstatě nic společného. Jenom chvíli seděl v nějakém orgánu.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl říct, a v podstatě to tady řekl i pan Babiš, že jestli o tom, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek mají, nebo nemají setrvat v politice, zda mají, nebo nemají usednout ve Sněmovně, tak aby o tom rozhodl volič, a ne policejní důstojník.

Neodpustím si trošku tady za tím pultíkem, někdy to tak na člověka přijde, neodpustím si mírný patos. Chtěl bych přečíst celý citát Johna Donneho, který si půjčil Ernest Hemingway pro svou knihu Komu zvoní hrana: "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny. Spláchne-li moře hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj. Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě."

Upozorňuji vás, že modus operandi tady této kauzy je univerzálně použitelný fakticky pro kohokoli. Stačí posbírat veřejné a poloveřejné informace, upravit je do zdánlivě logického příběhu a bez konkrétních důkazů, které jsou nezbytně požadovány v trestním řízení, dát na papír a předložit je jako fakt.

Už jsem se tady omluvil za své předchozí hlasování. Já jako dřív člen mandátového a imunitního výboru jsem skutečně nevěřil, že ve věci kolegy může být vůbec vydán rozsudek. Ale možné je všechno. A proto pod tíhou čtyř let, která jsem strávil tady ve Sněmovně, svého působení v mandátovém a imunitním výboru, teď díky vhledu, který mám trošku i díky členství v komisi pro vyšetřování úniků z trestních spisů, kdy se dovídám další a další informace, které ve mně nevyvolávají pozitivní pocity, tak se skutečně musím vyjádřit v tom smyslu, že mé názory v roce 2013 byly mladické a neodpovídaly realitě České republiky. Člověk to musí zažít na vlastní kůži.

Pro mě je tady stěžejní, že tady dochází ke stíhání nejen toho člověka, ale i jeho rodinných příslušníků. Myslím si, že taková kauza v České republice ještě nebyla, tak masivní. Myslím, že o této kauze si to neuvědomujeme. My tady žijeme. Ale tato kauza bude možná jednou součástí výuky. Tohle je tak velká aféra, že se o ní bude třeba učit a politologové se o ní budou zmiňovat ještě dlouhé roky.

Za sebe říkám, že jsem vždycky byl pro vydání. Proč, jsem vám řekl. Protože jsem to považoval za historický přežitek, který v podstatě v právním státu už postrádá smysl. Taky jsme v drtivé většině vydávali v této Sněmovně. Ale po tom všem, co vím, že už se stíhají i rodinní příslušníci, poté, co vím, že se roky potom nedočkáte satisfakce... A říkali jsme tady konkrétní jména. Říkali jsme pana kolegu poslance Svobodu, který minulý týden dostal rozsudek, čekal na něj rok. Pokud vím, paní poslankyně Kailová na něj čeká osm měsíců a ještě ho nedostala. Kde je to očištění? Kde je ta šance se očistit?

Nechci opustit svůj názor, že imunita nepatří do moderní demokracie. Ale ve světle těchhle událostí nemůžu jít dál, nebo nemůžu tady u toho svítit, a maximum, čeho jsem schopen, tak se zřejmě hlasování o vydání či nevydání nebudu účastnit. A do budoucna říkám, že jsem výrazným způsobem přehodnotil svoje názory. To je na vysvětlení pro paní kolegyni, která mi tady četla moje výroky. Já si za nimi stojím. Ale zkrátka dneska vím víc. (Řečník tři kroky poodejde a pak se vrátí kvůli ohlasu v pravé části sálu.)

Ještě s dovolením, ještě tam jsem něco zaslechl. Ano, taky jsem to řekl, některé zkušenosti jsou nepřenosné, nenahraditelné a musí být osobní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane místopředsedo. Stejně tak prosím, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Lank. Prosím.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, hezké skoro poledne. Měl jsem připravený poměrně obsáhlý materiál, kde jsem chtěl celou tu věc rozebrat fakticky z hlediska pohledu právě na tu imunitu a tak dále. Ale ona velká část informací už tady zazněla, zbytečně bych se jenom opakoval. To znamená, přispěji jenom se svojí řekněme ideologickou troškou do mlýna, jak už tady přede mnou učinili i jiní.

Vážený pane Babiši, vážený pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, my Realisté se vždycky snažíme dívat na věci realisticky. Představme si na chvíli, že jste se vždy snažili chovat v zájmu této země a tohoto národa. Realisticky je nutné říct, že tato snaha se nejeví v současné době jako příliš úspěšná. Navíc vás teď dohnala minulost. Čapí hnízdo je podnikatelskou kauzou, která se stala před vaším vstupem do politiky, a proto se teď podle mého názoru musíte zachovat jako chlapi, proto se nemůžete schovávat za poslaneckou imunitu. Musíte se ke své minulosti čelem a veřejně se hájit v trestním a soudním řízení. A já jsem velice rád, že jste dopředu deklarovali, že tak učiníte. Politik, který podniká, totiž nesmí využívat politiku pro ochranu svých podnikatelských zájmů. Podnikatel bude vždy upřednostňovat zájmy podniku před zájmy státu, jinak by nebyl asi moc dobrým podnikatelem.

Osobně jako realista uznávám, že jste v politice dosáhli mnoha úspěchů. Vybudovali jste politické hnutí, které vede preference, a možná navzdory tomuto všemu, nebo právě proto zvítězí v příštích volbách. O víkendu jste představili program, který se v mnohém podobá programu Realistů. Jsem za to rád a těší mě, že podobně jako my kladete velký důraz na bezpečnost a národní zájmy. Ale jako Realista vám současně říkám, že jste došli do momentu, kdy si musíte vybrat: buďto včas odejít a ukázat, že vám nejde o osobní zájmy, ale o zájmy země a jejích občanů, nebo zůstat a připojit se ke stranám, proti kterým jste původně chtěli bojovat, protože těch kauz, podezření a různých přešlapů už je skoro stejně, jako bylo v minulosti právě u nich. Vím, že to je na voličích. Ale říkám si, jestli to máte zapotřebí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Šarapatka. Prosím.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Vážení předvolební diskutující, tady bylo právě řečeno, že i když budou naši dva kolegové vydáni, tak stejně nemůže dojít z důvodu technických lhůt k jejich obvinění. To znamená, že nová Sněmovna bude znova absolvovat stejný proces. Všichni jsme podle toho, co jsem tady slyšel, de facto rozhodnuti. Tak pojďme hlasovat a nedělejme tady tyjátr. Myslím, že tady ta Sněmovna má sloužit něčemu jinému. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Hlasovat jistě budeme, ale musíme dodržovat jednací řád, to znamená, že nejprve promluví všichni, kdo jsou řádně přihlášeni do rozpravy. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Rais. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Ještě bych nejprve zareagoval na tezi o fňukání, kterou tady sdělil pan ministr Zaorálek. Domnívám se, že každý poslanec má právo říct svůj názor a že to má samozřejmě k fňukání hodně daleko.

Ve svém příspěvku chci vycházet ze dvou informačních zdrojů. Jednak je to žádost policie o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání dvou poslanců hnutí ANO, konkrétně pana poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, což jsou dnes již běžně přístupné informace v mediálním prostoru. Druhým zdrojem jsou pro mě informace, které nám poskytl mandátový a imunitní výbor. Z těchto dvou zdrojů se domnívám v souladu s tím, co tady říkal předřečník Radek Vondráček, že v podstatě ta žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání je velmi nekonkrétní a velmi obecná. Policie ovšem tvrdí, že během doby dodá další informace a že zásadní posudky má v nějakém šanonu, který nikdo z imunitního výboru zřejmě neviděl. Proto vycházím ze svých omezených informačních zdrojů.

První věc, která mě na té žádosti zaráží a která už zde byla několikrát zmiňována, je načasování uvedené kauzy, která je téměř deset let stará. To není náhoda. Načasování této akce Babiš před zahájením vrcholu předvolební kampaně určitě byl úmysl. Naši političtí rivalové si správně uvědomili, že neexistuje mnoho způsobů, jak zastavit hnutí ANO, aby nevyhrálo volby. Tradičním českým způsobem, přístupem, je pošpinění a dehonestace osoby, která může zvítězit. V minulosti se už několikrát s úspěchem bohužel podařilo vtáhnout policii do politické hry. Vzpomeňme na takzvanou Kubiceho zprávu, kde pan Paroubek byl mimo jiné označen za pedofila a po volbách už nikoho nezajímalo, že toto tvrzení byla klasická lež. V kritický okamžik voleb se však část voličů od něho odklonila.

V případě vydání pánů poslanců Babiše a Faltýnka je situace ještě horší než v případě pana Paroubka. Nejde "jen" o pošpinění dobrého jména poslance, ale jde o pokus vůči osobnosti hnutí ANO na nějakou dobu ji eliminovat z veřejného, nebo chcete-li z českého politického prostoru. A samozřejmě jde o poškození celého hnutí ANO před volbami. Domnívám se ale, že český volič není hloupý a že všechny zoufalé pokusy o likvidaci silného protivníka prohlédne a naopak dá Babišovi hlas.

A o co jde ve věcné rovině kauzy Čapí hnízdo? Uvedu zde určité zjednodušení.

Dlouhodobě podnikám v určitém směru, v mém případě se jedná o ekonomické poradenství. V rámci rodiny se domluvíme, že můj syn pod křídly naší rodinné firmy bude podnikat také. Dávno jsem vytvořil ve firmě samostatnou podnikatelskou jednotku, kde probíhá moje hlavní podnikání. Syn začne podnikat v rámci mojí firmy, samozřejmě pod hlavičkou naší rodinné firmy. Během doby synovo nebo manželčino podnikání či jiného rodinného příslušníka oddělím, už mimo jiné z důvodu, že si snižuji riziko jeho případných průšvihů, a vytvořím si novou samostatnou právnickou osobu, která podniká v jiném oboru. Tato diverzifikace mi umožňuje, jak jsem říkal, snížit riziko podnikání. A syn či jiný rodinný příslušník si sežene v souladu s platnými zákony dotaci Evropské unie na jeho malou firmu. A že jako rodič sleduji v uvozovkách tuto dětskou firmu, která si sehnala dotaci tak jako desítky dalších firem v rámci kraje, to je naprosto logické. Pokud vidím, že vývoj firmy není podle představ managementu, tedy mých rodinných příbuzných, a firma splnila všechny požadavky, které na ni byly kladeny v souvislosti s udělením dotace, tam bývá nejčastěji několikaletá podmínka udržitelnosti, pak není nic protizákonného ji prodat, a třeba zase zpětně mně, s cílem si zlepšit podnikatelský zisk mojí firmy. Stručně řečeno, pokud byly splněny zákonné podmínky udělení dotace EU, a to zejména udržitelnosti, pak je vše v pořádku.

A čím s provinil pan Faltýnek? Projevil se jako šikovný manažer, který prodal s vědomím majitele a hlavního akcionáře soukromé - to podtrhuji - firmy se ziskem asi 20 % část jiné soukromé firmy. A policii, resp. konkrétnímu policejnímu důstojníkovi se tento postup zřejmě nelíbí. Pokud je dodržováno právo, policie by vůbec do těchto prodejů a nákupů soukromých firem neměla vstupovat.

Kauza Čapí hnízdo je již dlouhou dobu všelijak propírána a prošetřována a žádné pochybení proti zákonům České republiky objeveno nebylo. Podobně jako Karel Fiedler se ptám, jak se vyrovnali s kontrolní činností pracovníci hejtmanství Středočeského kraje a jak fungovala kontrola řídicích orgánů příslušného operačního programu v posledních deseti letech. Někteří pracovníci, například pan emeritní hejtman Bendl sedí v této Sněmovně, a současně jeho podřízení kontrolovali dotační procesy a opakovaně nezjistili žádné chyby či problémy. Není podivné, že pár dnů před volbami se objeví podezření na pochybení, či dokonce spáchání trestného činu?

Přečetl jsem si jako všichni zde, že v tomto předvolebním období někdo přišel na to, že když ve věci samé se protizákonné konání asi najít nedá, lze na pana Andreje Babiše hodit nějaký paragraf o vědomé přípravě nezákonného jednání. Ale konkrétní důkazy v žádosti policie o vyslovení souhlasu Sněmovny k trestnímu stíhání poslanců chybějí. Pouze mlžení a nezřetelná tvrzení.

Opravdu si myslím, že v tomto případě jde pouze o to házet až do voleb na Andreje Babiše a na pana Jaroslava Faltýnka špínu a věřit tomu, že to všechno volič - s prominutím - sežere. Já věřím tomu, že volič je inteligentní a samostatně myslící bytost, která dokáže svoji odolnost vůči polopravdám a nekorektním politickým útokům.

Kauza Čapí hnízdo se potáhne jistě českou politikou ještě dlouho, protože se budou donekonečna opakovat neprůkazná a nedokázaná tvrzení policejního vyšetřovatele.

Z uvedených důvodů je zřejmé, že účelovost a načasování jsou hlavní důvody předložené žádosti. Na otázku, komu to prospěje, cui bono, je odpověď jasná. Uvedený proces kriminalizace dvou poslanců Sněmovny se po dobu předvolebního klání hodí politickým rivalům hnutí ANO.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Hezké dobré poledne. Nyní tu mám dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda Faltýnek, po něm pan ministr Pelikán, pak řádně přihlášený pan poslanec Volný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ještě jednou hezké dopoledne, dámy a pánové. Já bych ještě řekl pár slov (udýchaně) - omlouvám se, já jsem běžel po schodech, abych to stihl.

Když jsem tady hovořil o tom, že já sám aktivně se postavím k tomu procesu vydávání a budu hlasovat pro své vydání, tak bych chtěl v této souvislosti samozřejmě říci, že současně - a to je moje právo - se budu bránit všemi dostupnými právními prostředky v nadcházejícím procesu, který patrně bude následovat, a budu samozřejmě prosit a žádat, aby ten proces byl co nejrychlejší, aby k očištění došlo co nejdříve. To jsem považoval za důležité zde sdělit.

Říkám to, protože bych chtěl říci pár slov, nebo přečíst kousíček stenozáznamu 41. schůze Poslanecké sněmovny z 11. 7. 2012, kdy byla poměrně velká debata o vydávání Vlasty Parkanové, tehdejší ministryně. Kolega Kalousek, který tady bohužel není, poměrně dlouho, několik hodin, hovořil a diskutoval. Mě tam zaujala pouze krátká pasáž. Já se omlouvám, není to obstrukce, nebudu zdržovat, pouze tu pasáž přečtu, která je určitou paralelou s tou dnešní debatou.

Cituji: "A teď mi dovolte, abych se vyjádřil velmi krátce ve dvou oblastech k projednávanému bodu. Dovolíte-li, a budu chápat, když se mnou někteří z vás nebudou souhlasit, dovolím si rozdělit ty, kteří budou hlasovat pro vydání paní Vlasty Parkanové, do dvou skupin, na ty, kteří se domnívají, že poslanecká imunita už nepatří do 21. století, že více než dvacet let po převratu by neměla existovat, že bychom měli tak věřit justičnímu systému a systému orgánů činných v trestním řízení, že bychom se neměli obávat toho, že ten či onen zákonodárce bude účelově šikanován tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o jeho vydání. Já nerozumím panu místopředsedovi Zaorálkovi, kdy on tady v roli intelektuála říká, že imunita má zabránit tomu, aby výkonná moc poutala tu moc zákonodárnou. Já totiž nevím, jak se to dá jinak udělat než tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o vydání toho či onoho poslance. V tom je smysl trestní imunity, to se jinak udělat nedá. To teď projednáváme. Jaké jiné spoutávání ve svých snech spřádáte, pane místopředsedo? To snad ani si nedovolím uvažovat. Ale toto je jediný institut.

Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti buď jsou pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela objektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumím. Pak je druhá skupina, která se domnívá..." A tak dále.

Čili jenom dávám určitou paralelu tohoto vyjádření kolegy Kalouska z 11. 7. 2012, kdy v podstatě zpochybňoval žádost policie o vydání Vlasty Parkanové. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S přednostním právem pan ministr spravedlnosti. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem zvažoval, zda zde vůbec dnes vystupovat, a to zejména proto, že se opakovaně ozývají hlasy, podle kterých by zřejmě, aby spravedlnost mohla fungovat, měl ministr spravedlnosti být němý a ještě ke všemu také tupý. Tupě se usmívat a vychvalovat krásné nové císařovy šaty, i když všichni vidí, že je císař nahý. Já si tak úplně nemyslím. Já si myslím, že i jako ministr spravedlnosti mám právo hodnotit věci, které jsou Sněmovně předkládány, a jak tady velmi správně na to poukázal pan poslanec Vondráček, Nejvyšší soud jasně řekl, jak má vypadat žádost o vydání a o čem vlastně má Sněmovna rozhodovat. Žádost o vydání má být obdobou na ni bezprostředně potom logicky navazujícího usnesení o zahájení trestního stíhání a je to § 160 trestního řádu, který říká, co musí obsahovat takové usnesení, a tím tedy ve světle judikátu Nejvyššího soudu, co musí obsahovat ta žádost. A to ustanovení tedy říká: V odůvodnění usnesení je třeba přesně označit skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání.

Vzhledem k tomu, že ta žádost je dostupná na internetu, tak jsem si ji prostudoval. Za sebe říkám jako právník, že jsem v této žádosti, a to je plná odpovědnost policie, co do té žádosti napsala, nenalezl vůbec žádné skutečnosti, které odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání. A pokud je tam někdo našel, ať to tady řekne, kde tam jsou a které to jsou. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Volný - řádně přihlášený. Po něm pan poslanec Petrtýl, pan poslanec Vondráček, pan poslanec Komárek a další.

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, kolegové, kolegyně. Bylo tady už toho mnoho řečeno. Já opravdu nebudu přesvědčovat tuto ctěnou Sněmovnu, zda vydat, nevydat. Já si myslím, že jste již rozhodnuti. Vůbec nechci zpochybňovat to, že o vině a nevině by měli rozhodovat státní zástupci, potažmo potom soud. Nicméně neodpustím si mít pár poznámek.

O tom, že tato kauza jeví známky zpolitizování a snahy zjevně ublížit preferencím hnutí ANO, tady řekli kolegové několikrát a já se pod to podepisuji. A já bych se tedy chtěl držet faktů. Jednak si myslím, že by to tady mělo zaznít, a jednak jsem to slíbil kolegům z Plzeňského kraje, kteří mě k tomu vyzvali, a jsou to moji kolegové, jsou to naši voliči, jsou to prostí občané a jsou to i zemědělci, kteří také žádají o dotaci a vědí, jak to v dotačním systému chodí, a jsou si jisti, že v tomto procesu Farma Čapí hnízdo nepochybila.

V neposlední řadě, a to je můj subjektivní názor, je, že jsem se dočetl v tomto materiálu (ukazuje), a to je ta žádost o vydání, která je tak hrozně střežená a tajná, kterou jsem si stáhl z Parlamentních listů, jsem se dočetl dvě slova, která jsou v podstatě klíčová pro obvinění, nebo v žádosti o vydání pana Faltýnka i pana Babiše, a je to slovo fiktivní a je to slovo tvářiti se. Já bych se chtěl věnovat těmto dvěma slovům a vysvětlit vám, proč si myslím, že tato žádost je na koleně dělaná, že je nevěrohodná, pokud ona se opírá o tato dvě slova, která jsou v podstatě u obou žádostí o vydání klíčová.

Já jsem si k tomu nevytáhl nic víc, nic méně než výběrová kritéria pro oblast podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy, které byly schváleny 10. 12. 2007, vytáhl jsem si k tomu novou definici malých a středních podniků, která je platná od 1. ledna 2005 a kterou vydala EU a platí v celé EU, a v neposlední řadě jsem čerpal i z nějakého auditu, který byl několikrát právě na Farmě Čapí hnízdo proveden. Chtěl bych začít, abych se dostal k tomu slovu tvářiti se, malou citací z tohoto materiálu, který popisuje kritéria pro výběrové řízení. Prosím vás, nebudu ho číst celý, přečtu jednu a půl stránky, ale myslím, že je to velice důležité, a slíbil jsem to svým kolegům a mělo by to tady zaznít.

Tento materiál samozřejmě obsahuje jednoznačně všechny podmínky, a je jich devět, těch obecných základních kritérií přijatelnosti, je jich devět a jsou krátká, nebude to dlouhé a potom speciální kritéria.

Jako první odstavec při hodnocení kritérií je napsáno, jak probíhá kontrola ještě před přidělením této dotace, a jsou to dva projektoví specialisté oddělení administrace projektů a pracují nezávisle. Tito administrátoři mají jediné dvě možnosti: buďto říct ano, anebo ne. Pokud se shodnou na ano, dotace je přidělena, pokud ne, dotace nepostupuje dál. Je to tzv. kontrola čtyř očí. Tady je to přesně popsáno.

Já teď přečtu těch devět pravidel, která tento materiál požaduje od žadatele, a dostanu se k tomu slovu tvářiti se:

Žádost o poskytnutí dotace se vztahuje pouze na jednu oblast podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy. Farma Čapí hnízdo splnila. Žádala pouze o jednu oblast.

Projekt je svým zaměřením a skladbou cíle podporovaný aktivitami příslušné oblasti podpory dané výzvy. Ano, Čapí hnízdo žádalo na rozvoj kongresového cestovního ruchu, což přímo tato výzva umožňuje a předkládá k možnosti.

Za třetí. Žadatel splňuje definici pro příjemce uvedenou v příslušné oblasti podpory a v dané výzvě.

Teď se dostávám k tomuto materiálu a ke slovu tvářiti se. Mě opravdu velice zneklidnilo, že v tomto materiálu, kdy policie žádá o vydání pana Babiše, zmiňuje, že se daná firma Farma Čapí hnízdo tvářila jinak než střední podnik. Tady je jasně popsáno a jsou to tři kritéria, možná je všichni znáte, to znamená počet zaměstnanců, bilanční suma a objem. Všechna tato kritéria Farma Čapí hnízdo splňovala. Jak se mohla tvářit jinak? Firma se nemůže tvářit jinak. Pokud si vezmete tuto bankovku, kolegové (drží v ruce tisícikorunu a ukazuje ji všem poslancům zleva doprava), je to tisícikorunová bankovka, je tam napsáno jedna a tři nuly. Je to tam písemně napsáno. Tato bankovka se nemůže tvářit jako pětitisícovka. Prostě nemůže. To znamená, slovo tvářiti se mi připadne velice zavádějící, zkreslující a běžný občan, který nezná tyto souvislosti, se v tom samozřejmě ztratí a neví, co se děje.

Pak je tady dalších pět podmínek, to znamená maximální podíl 50 % na celkových způsobilých výdajích, maximálně 50 milionů. Farma Čapí hnízdo bohatě splnila, protože jejich způsobilé výdaje byly 203 miliony a žádala právě o to maximum 50 milionů.

Další bod, číslo pět, je, že se musí týkat regionu, pro který je tento titul vypsán. Střední Čechy. Ano, Olbramovice jsou střední Čechy. Opět splněno. Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programových období 2007 až 2013, resp. 2015. Opět splněno včetně pětileté udržitelnosti. A vy všichni víte a vědí to všichni žadatelé, že po době povinné udržitelnosti už si ten podnikatel s tou firmou může dělat úplně cokoliv - prodat, zrušit, převést, cokoliv. Tento bod byl také splněn.

Na základě předložených informací k žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách je projekt zjevně v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie a evropských předpisů. Také splněno. A to byl právě cíl té kontroly způsobilosti projektu, přijatých žádostí. To znamená, to je osmá podmínka, kterou Farma Čapí hnízdo splnila.

Celková výše požadované podpory nepřekročí maximální hranici podpory stanovenou pro danou oblast, podpory v závislosti na typu příjemce a s ohledem na pravidla veřejné podpory. Jednalo se o podnik střední velikosti, to znamená střední podnik, kde je parametr 50 %, maximálně 50 milionů.

To znamená, Farma Čapí hnízdo splnila z devíti pravidel všech devět. A spekulace o tom, jak se čachrovalo s majetkovými podíly, je přece absolutně irelevantní. Tam je přece základ, kdo a kdy a jakým způsobem žádal. Tím jsem se vypořádal se slovem "tvářiti se". Opravdu mě zneklidňuje.

Pak je tady slovo "fixní". Myslím si, že to je ještě daleko důležitější. Na základě slova "fixní" je žádost o vydání pana Faltýnka. Fixní smlouva. Fikce je podle slovníku něco vymyšleného, něco neexistujícího, něco vysněného. Fiktivní, pardon, fiktivní. To znamená fiktivní je neexistující. Já jsem tu smlouvu měl v ruce. Já jsem se léta živil, možná 30 let, jako obchodník, jako manažer a podepsal jsem, připravil jsem a realizoval stovky smluv. Všechny měly předmět prodeje, všechny měly prodávajícího, kupujícího, cenu a doklad o zaplacení. Tato smlouva všechno obsahuje. Co je na tom fiktivního? A jestli pouze na slovo "fiktivní smlouva" má být do budoucna obviněn pan Faltýnek a pan vyšetřující na základě slova "fiktivní smlouva" žádá o vydání k dalšímu vyšetřování, je to opravdu alarmující. A já si myslím, že to je alarmující nejenom pro nás, pro naši Sněmovnu, ale je to i alarmující pro veřejnost. Je to alarmující pro živnostníky, podnikatele, velké firmy, ale i pro občany, kteří kdy podepsali nějakou smlouvu.

Pokud na vteřinu uvěříme tomu, že smlouva, která je hmotná, která je naprosto standardní a neprůstřelná, jestli tomu na vteřinu uvěříme, tak vysíláme do společnosti velice nepříjemný signál. Říkáme: "Občane, pozor, buď v pozoru a nevyskakuj si moc. Kdykoliv deset let zpátky můžeme o té tvé smlouvě, co jsi včera podepsal, říci, že je fiktivní, a můžeme tě taky žalovat a můžeme tě vyšetřovat." Chceme tohleto? Tak toto je příklad, který mi velice vadí, a slovo "fiktivní" nemůže být přece základ (žádosti) o vydání poslance k jeho trestnímu stíhání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, ani je nevyčerpám. Existuje jedno pořekadlo k oho chleba jíš, toho píseň zpívej. A já tomu od poslanců ANO naprosto rozumím. Prosím, skončeme tuto trapnost a začněme hlasovat. (Tleskají poslanci za ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já jsem nehodlal diskutovat v této besedě, ale upozorňuji pana kolegu Votavu prostřednictvím pana předsedajícího - já mám solidní zaměstnání chirurga v krajské nemocnici a jsem placen tedy z peněz od zdravotních pojišťoven. A od pana Babiše nedostávám ani korunu, ani v hnutí. Neříkejte tady, koho chleba já jím, takovou píseň budu zpívat. Já si budu zpívat, co chci, a zpívám si podle svého názoru. A já doufám, že vy to děláte takto také, předpokládám, tak nám to nevkládejte. A myslím si, že řada mých kolegů je na tom úplně stejně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Vážení kolegové, kolegyně, dobré odpoledne. Tady ještě noticka, asi bych to doplnil. Podle sebe soudím tebe. Pokud se tady budeme bavit v tomto rozměru, tak klidně můžeme pokračovat.

Já jsem rád, že tady od předřečníků zazněla taková ta velice pěkná hesla - úhel pohledu, časová posloupnost, strážci práva, bezpečnosti, důvěra veřejnosti, věrohodnost této Sněmovny. Takže se na to podíváme trochu podrobněji.

Pokud jde o časovou posloupnost, kauza Čapí hnízdo je známa veřejnosti, nám poslancům, všem, kteří měli i možnost se dívat na naše mimořádné zasedání, nejpozději od loňského jara. Samotný akt čerpání té dotace, které se to týká, se uskutečnil někdy před deseti lety, ale k žádosti o vydání poslanců došlo nyní, dva měsíce před volbami, kdy je evidentní, že hnutí ANO 2011 je favoritem říjnových voleb. Pokud tady padají taková ta slova o tom, že to v žádném případě spolu nesouvisí, tak já si myslím, že jsme svědky všichni divadelního představení, které bych s úspěchem mohl nazvat komedie.

Pokud jde o vztah veřejnosti ke Sněmovně, váženě si myslíte, že lidé, občané, kteří toto zasedání sledují a možná si to přečtou i v novinách, že jsou padlí na hlavu? Že to, co zde v poslední době předvádíme, vede pouze k tomu, že vnímání politiků veřejností se dostává na úroveň, řekněme, povolání uklízečky, aniž bych se chtěl dotknout uklízeček. A toto jsme si zavinili sami, to nedělá nikdo jiný. To jsme my, sami si tady pracujeme na své pověsti.

Líbí se mi teď v poslední době nářky na přímou volbu prezidenta. ANO tady v té Sněmovně nebylo, když jste si to odhlasovali. A nyní naříkáte, že to bylo vlastně špatně. Objevují se nářky na zákon o financování politických stran, opět nářky. A já z toho, co mám ještě z vysoké školy, tak vím, že každé záření se odrazí a vrátí se tam, odkud prostě bylo epicentrum toho záření. Takže i v tomto případě to, tady dneska jednáme, se vám vrátí, a vrátí se vám to i s úroky.

Jenom krátký exkurz do minulosti. 10. května 2017, nebo 9. května 2017 se tato Sněmovna usnesla na tom - Sněmovna nikoliv soud, který je v demokratické zemi jedinou institucí, která je oprávněna někoho označit za vinného či nevinného - tak tato Sněmovna označila svým usnesením, že ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš podle Poslanecké sněmovny opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů, a to na základě jakýchsi odposlechů, které do dneška policie nebyla schopna vůbec vyšetřit. A k tomu se dostanu za chvíli.

Mám pocit, že někteří poslanci si o některých jiných poslancích myslí, že si tady stojí nebo že si tady sedí na uších a možná i na mozku. Takže tyto kolegy ujišťuji, že čtyři roky tady nepracuji jen tak pro nic za nic, že si nesedím na uších, že nejsem slepý a hluchý a že si na mozku nesedím.

Paní Němcová se v televizi explicitně vyjádřila, že se nepotřebovala seznamovat se spisem, který policie nabídla poslancům k nahlédnutí, protože měla dopředu hotový názor, jak se při hlasování bude rozhodovat. Má na to právo, samozřejmě, ale je to jistý signál těm lidem, kteří jsou mimo tuto budovu, jakým způsobem někteří politici uvažují. Jestliže poslanec nemá zapotřebí se seznámit s předmětem, o němž hlasuje, tak opravdu není něco v pořádku.

Protože mám za sebou celkem vyčerpávající usilovnou práci ve vyšetřovací komisi k reorganizaci policie, kterou si tato Sněmovna ustanovila jako náhradu za veřejné vyslechnutí plukovníka Šlachty na výboru pro bezpečnost, aby se takzvaně vlk nažral a koza zůstala celá, a vše spolu souvisí, tedy souvisí s tím i práce GIBSu, která jako kouzelník umí umístit člověka do vazby, aniž jsou pro to důvody, ale neumí vyšetřit v podstatě zhola nic. To, co jsem slyšel na té komisi o policii, o práci GIBSu atd., to je prostě pro mě - a říkám, je to tristní, aby mi GIBS vyšetřoval odposlechy nějaké SIM karty a zjistil prostředek a nezjistil, odkud volal kdo, komu volal, aby nezjistil, kde ty simky se koupily, nebo to zjistili, kde se koupily, telefon, ve kterém to mělo být, ten se do dneška nenašel, a ticho po pěšině. Takže toto je práce GIBSu. A to, co tady zaznělo i od právníků a od dalších lidí, kteří jsou lépe vybaveni znalostmi v oblasti práva, tak já skutečně v určitou část policie a k práci GIBSu nemám důvěru. Říkám to tady zcela otevřeně. Je to taková ta hra mlha přede mnou, mlha za mnou.

Nepamatuji se, že by možná někomu... Doporučím vám, jeďte se podívat do Jeseníků, je tam velice krásná stavba pana bývalého ministra Palase. Byl tento člověk odsouzen? Je zavřen? A já si myslím, jestli mě paměť neklame, tak nejenom že byl průšvih s evropskými fondy, s čerpáním dotací, ale ten pán do dneška nevysvětlil, kde vzal deset milionů, které se vzaly, tu se vzaly, a nikdo neví odkud. A nic se neděje, protože tady se všechno hraje na zdrženou a do ztracena. A to, že se tady mluví, že to je podle zákona, to je vina této Sněmovny. A my jsme tady před čtyřmi roky neseděli. Vy jste vytvářeli dvacet nebo pětadvacet let zákony, které jsou legálním nástrojem k tomu, aby se tady z té země ztratilo přes bilion korun, které se ukradly a které bohužel, ani ty ukradené peníze nezůstaly v této zemi. Já jsem byl mezi lidmi a oni říkají: za komunistů se kradlo, ale ti lidé to nechali tady v té zemi, a těch dvacet pět let se tady kradlo a je to kdovíkde na Kajmanských ostrovech atd. Takže každý by si měl trošičku zamést před vlastním prahem.

Štvanice na pana Babiše v mnohém připomíná štvanici na plukovníka Luďka Vokála. A pro ty, kteří nevědí, o co jde, tak je to bývalý policista ÚOOZ, kterého GIBS stíhá od října 2015, tedy krátce po akci Vidkun. V kuloárech se tomu trefně říká válka policistů. Podle mých informací do dnešního dne nebyla GIBSem sepsána ani obžaloba, ale občan policista je postaven mimo službu, je mu znemožněno cokoli konat a činit, telefonovat, protože je odposloucháván, setkává se s lidmi, kteří jsou také odposloucháváni, atd., nebudu to radši ani všechno popisovat. Práce vyšetřovací komise na únik informací se kvapně blíží ke svému závěru a bude jistě velmi zajímavé se dozvědět, jak si komise vysvětluje, že po celou dobu tohoto vyšetřování dochází k únikům ze spisu stejně nebo obdobně, jako je tomu v případě pana Babiše a pana Faltýnka, kdy se veřejnost dozvídá vše s předstihem v přímém přenosu z médií, z České televize.

Zpět k panu Vokálovi. Byl zadržen a obviněn v říjnu 2015. Měsíc strávil neoprávněně ve vazbě. A to není moje fabulace nebo nějaká moje domněnka, to je konstatování Městského soudu v Praze, který konstatoval, že celou věc jsme přezkoumali a dospěli k závěru, že od počátku nebyly dány důvody pro vzetí obviněného do tzv. koluzní vazby. Tolik tisková mluvčí soudu. Jsem zvědav, co nám komise sdělí v souvislosti s panem Jankem Kroupou, který byl na jednání komise pozván, osoba, občan, novinář, který, nikdo neví jak a odkud, má velmi přesné informace jakoby přes kopírák právě z živých kauz, živých policejních spisů. Zjistila komise, kde pan Kroupa získává řadu velmi specifických údajů a znalostí? To mě bude velice zajímat, až tady bude předseda té komise a bude tady říkat, co všechno objevili a zjistili.

Další příklad, nebo příklad, který s tím souvisí: 26. 11. 2015 byla odvysílána reportáž pana Kroupy, evidentně cílená proti ÚOOZ a jeho řediteli plukovníku Šlachtovi. Co je zajímavé, že při rozhovorech s osobami vystupujícími v reportáži doprovázeli reportéra, no hádejte kdo? No pracovníci GIBSu. Policie České republiky se opírá o svědectví jakéhosi pana Radka Vrzala, který byl pravomocně odsouzen za úvěrový podvod a krácení daní, svědectví pana Vladimíra Moltaše, pravomocně odsouzeného za obchod s narkotiky, osobu Samana El-Talabaniho, který byl nedávno zadržen za únik informací z policejních spisů v tzv. brněnské chobotnici, a dalších podobně důvěryhodných osob, mohu jmenovat ještě třeba pana Jiřího Schöna, takto brněnského podnikatele, který patnáct let není zapsán v žádné firmě, žádnou firmu nevlastní a je v současné době na úřadu práce. Vyšetřila komise, GIBS, Policie České republiky, jak je možné, že když byl předvolán Luděk Vokál a další spoluobvinění na soud bývalého policisty ÚOOZ pana Plaňanského, měla obhajoba k dispozici odposlechy z kauzy pana Vokála a tyto odposlechy přitom nebyly ani ve spisu?

V období realizace pana Vokála - pořád mluvím o tom jednom příkladu, který jakýmsi způsobem dává informaci o tom, jak se v této zemi pracuje, co se týká GIBS a Policie České republiky - tak v této době se na internetových portálech a novinách objevilo cca padesát článků, kde velká většina novinářů uvádí, že měli možnost se seznámit se spisem, přitom je přípravné řízení neveřejné. A mimochodem teď před několika hodinami je zveřejněna informace, že v Reflexu je vlastně zveřejněn na internetu celý spis týkající se Čapího hnízda. Jak se dostal na internet? Kdo ho tam vynesl?

Proč jsem zde o tom mluvil? Zdá se vám, kolegové, normální, že se veřejně oznámí jméno či jména potenciálně podezřelých či stíhaných osob, případ je podrobně popsán a medializován a je vyvolána vlna šikovně zmanipulovaných závěrů z vynesených, ničím nepodložených rozsudků o vině a veřejnosti jsou předhozeny takto vyrobení dopředu odsouzenci? Kroutíte hlavami? Výborně. O vině či nevině se rozhoduje podle § 8a odst. 1 trestního řádu a dovolím si vám přesně odcitovat: Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede, hledět, jako by byl vinen, § 2 odst. 2. V přípravném řízení se nesmějí zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení poškozeného, zúčastněné osoby a svědka.

Vše, s čím jsem měl možnost se v poslední době seznámit, mě vede k závěru, že kauza Čapí hnízdo se odehrává podle tohoto v praxi již několikrát ověřeného modelu diskreditace - profesní, společenské, lidské a i politické. Jsme dva měsíce před volbami. Takže ty řeči o tom, že to spolu nesouvisí - souvisí! Jak mohu jako poslanec potom, co jsem absolvoval jak v průběhu činnosti vyšetřovací komise k reorganizaci Policie České republiky, tak ve všech orgánech Sněmovny, které se zabývají obranou a bezpečností... Potom, jak byly věcné závěry komise k reorganizaci Policie České republiky zde v této Sněmovně interpretovány, jak byly nechutně zneužity k politikaření v nejhorším slova smyslu.

Po tom, co jsem absolvoval jako předseda stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství řešení údajného sledování bydliště ministra vnitra vojenskými zpravodajci, nemohu věřit v nestrannost současného postupu této Sněmovny, kdy už teď, aniž věc posoudil soud, ministr vnitra masíruje přes média veřejnost tím, že pokud pan Babiš bude obviněn, rozuměj nikoliv odsouzen, ale vydán a obviněn, nemůže být v žádném případě budoucím předsedou vlády.

Ministr vnitra, předseda ČSSD, dva měsíce před volbami politicky využívá svého postavení a ověřeného modelu a spolu s tím zároveň veřejně zpochybňuje zásadu presumpce neviny. Jako vzkaz občanům a voličům. Dospěl jsem k závěru - a není to moje vina, že musím uvažovat tímto způsobem - že vzhledem ke všem okolnostem nemám jako poslanec jistotu, že se nejedná o důkladně připravenou a některými policejními orgány zaštítěnou politickou provokaci a evidentní pokus tímto, sportovní terminologií řečeno, vysloveně unfair způsobem, vyšachovat z politického souboje jejího favorita.

Na to nemohu přistoupit, odporuje to mým zásadám a to bez ohledu na to, o koho jde. Takže ty řeči o tom - koho píseň jíš, toho... nebo koho... A mimochodem tady to bylo také řečeno. Celé toto dnešní jednání je zbytečné, protože se za tři měsíce bude opakovat znovu. A je velký rozdíl komentovat z veřejně dostupných zdrojů, zda se občan na základě dostupných informací dopustil nějakého nezákonného jednání a otrocky přemílat policejní materiály.

Přesně toho se dopustila Česká televize v rámci pořadu Reportéři ČT, když na obrazovce prakticky přežvýkala žádost o vydání s tím, že následně obrážela podezřelé, aby se k té žádosti vyjádřili. To, že jim zprávu kdosi z poslanců podstrčil, má ovšem ještě další rozměr. A to souvisí s tou činností té komise pro únik informací z trestního řízení. Otázka je, co se stane, až třeba soud prokáže, nebo neprokáže vinu pana Babiše v té kauze? Jak budou potrestáni ti, co ho křivě obvinili těsně před volbami z důvodu vysokých preferencí ANO? A to i politicky potrestáni, nebo postiženi.

Zda třeba vyšetřovatel bude propuštěn od Policie České republiky bez práva na výsluhu? A když nebude nikdo potrestán, dá se očekávat, že před příštími volbami budou opět beztrestně sehrávána tato divadélka v zájmu různých politických stran. Připomenu kauzu OKD. Pan premiér často opakoval, že si nemůže podrobnosti vybavit. Hovořil mimo jiné o tom, že šlo o standardní privatizační projekt. Premiér zdůraznil, že prodej proběhl za tržních podmínek a nedošlo k nedovolené státní podpoře, což o sedm let později konstatovala i Evropská komise. Na okolnosti vzniku klíčového znaleckého posudku si nevzpomněl.

Stejně jako v kauze Opencard, což je další taková zajímavá kauza, která se řešila v této Sněmovně - bez výsledků. Ne bez výsledků, ale bez konkrétního dopadu na viníky - (Námitky z řad poslanců.) - je někdo zavřenej? Tak se omlouvám. Vypadá to tak, že před soudem stojí úředníci Fondu národního majetku místo odpovědných politiků, kteří rozhodnutí odhlasovali. Já tady mluvím spíš o té politické odpovědnosti. Otázkou je, proč Poslanecká sněmovna odmítla ustavit vyšetřovací komisi, která by vyšetřovala, kdo zodpovídá za rozhodnutí vzdát se kontrolního balíku akcií v roce 1996, a tak dále. To znamená všechny ty věci, které souvisí s OKD.

Je tady další zajímavý případ - nedodání podkladů pro arbitráž s Novou, které nás stálo 10,5 mld., což stát vyplatil panu Lauderovi, aby si posléze Novu koupil. Možná, že je tu i dnes mezi námi někdo, kdo by nám mohl sdělit nějaké pikantnosti. Ale asi k tomu nedojde. Mám tady zajímavý příklad pronájmu letiště Líně za 50 mil. korun, a tak dále.

Takže závěrem. Policie není schopná, nebo má zakázáno vyšetřit, kdo je skupina Šuman? A jak je možné, že odposlouchávali člena vlády? Do dneška nevíme, kdo to je, za jakým účelem - nejsou obviněni. Prostě se nic neděje. Na co máme Bezpečnostní informační službu, na co máme Policii České republiky? Pokud by skupina Šuman pohrozila teroristickým útokem, tak by samozřejmě už asi byli v klepetech, že?

O panu Palasovi jsem mluvil. Takže to nebudu dál zdržovat. Mám toho tady víc, ale... To, co se dnes odehrává v tomto sále, je dle mého názoru opět a zase nedůstojné problémům, které máme jako zákonodárci řešit - bezpečnost, vzdělávání a další a další věci. Toto je nehodné - to, co se tady dneska děje - je nehodné této Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou je přihlášený pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající, paní a pánové. Je to kauza, která hýbe mediálním prostorem. Je to kauza, která hýbe sněmovním prostorem a zdá se podle počtu přihlášených ještě nějakou chvíli hýbat bude. Nicméně uvědomme si, že Poslanecká sněmovna má i jiné úkoly a naplánovanou jinou práci. A tak, abychom vyhověli všem potřebám, které jsou zapotřebí realizovat a neukrátili poslance a poslankyně na právu vyjádřit se k této kauze, navrhuji nyní přerušení tohoto bodu do 14.40 hodin.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, to je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Já vás nejprve všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu panu předsedy Kováčika, abychom tento bod přerušili do 14.40 hodin.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tento bod a na 12.50 hodin máme pevně zařazený bod volby, pokud nebude protest proti postupu předsedajícího. Tak bych poprosil pana předsedu volebního výboru, abychom volně pokračovali v bodu volby. Prosím, má někdo připomínku k tomuto postupu? Není tomu tak. Poprosím pana předsedu Kolovratníka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Budu ve svém vystoupení velmi stručný. Po dlouhé a náročné rozpravě za vámi jménem volební komise přicházím dnes pouze s jedním volebním bodem, který můžeme realizovat v souladu se lhůtami podle jednacího řádu.

 

Je to druhé kolo, bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP