(9.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

Bylo zmíněno také, že na jednání mandátového a imunitního výboru, abychom byli kompletně vybaveni všemi informacemi, byli přizváni zástupci orgánů činných v trestním řízení.

I mediální debata směřovala určitým způsobem, takže není asi žádným překvapením, že jsme se zajímali o to, jaký byl především průběh dohledu nad přípravnou fází onoho trestního řízení a nad samotnou prací policie, protože mediálně byly vyslovovány různé pochybnosti a spekulace, i když dneska máme k dispozici i vyjádření nejvyššího státního zástupce, tak v té situaci jsme potřebovali pochopitelně vědět více. (Vyzvánění mobilního telefonu.) Je mi líto, musím vymáčknout ten přístroj, který mě pronásleduje i sem. Tak moje chyba, omlouvám se.

Pokud jde o tuto věc, tak samozřejmě nám byly podány informace ty, které jsme explicitně požadovali. Byli jsme informováni o tom, že v přípravném řízení byly prodlužovány lhůty a kromě jiného byla požadována větší součinnost dotčených subjektů. Pokud jde o vnější dohled, tak ten probíhal i na základě podnětu a zde bylo konstatováno, že namítané pochybení nebylo potvrzeno. Probíhal také samotný přímý dozor konkrétního státního zástupce nad prací policie, která konzultovala s ním průběh přípravného řízení, a to s pozitivním výsledkem ohledně přechodu do fáze stíhání. To samozřejmě mělo svůj význam i pro naše rozhodování.

V tomto místě samozřejmě může být zájem o vedení, dokazování o tom, co všechno ve spisu je i není, ten zůstává i nadále pochopitelně utajen, ale je třeba konstatovat, a zaznělo to i v diskusi na mandátovém a imunitním výboru a má to svůj politický význam i ve vztahu k veřejnosti, že Poslanecká sněmovna v žádném případě nemůže být tribunálem. My tady, jak tady sedíme, nejsme v roli žalobců, ale ani obhájců. My v podstatě jsme, někteří členové imunitního výboru, měli možnost nahlédnout do spisového materiálu. Seznámit se se spisem ale neznamená, že jsme rozebírali v roli zmíněných žalobců či obhájců kvalitu dokazování. V podstatě jsme si jenom ověřovali práci, kterou policie odvedla. A tady je třeba říci, že spis koresponduje s obsahem žádosti, že nepomíjí onu citlivou otázku na charakter ovládání firmy, otázku účastenství při zmíněném trestném činu.

Já se domnívám jako člověk, který se se spisem mohl seznámit, že ono dokazování čistě z materiálního listinného hlediska je relevantní, má příslušné informace z bankovních výpisů, komplexní účetnictví, znalecké posudky atd. Se spisem se pak samotní poslanci mohou seznámit, až když případně postoupí do další fáze trestního řízení, tedy jestli jaksi budou odstíháni, protože to je pro ně podstatné pro vedení případné jejich obhajoby.

Také se hodně diskutovalo o časování celé této kauzy. Ta byla různě hodnocena, bylo to obraceno do různých úhlů z důvodu tzv. politické účelovosti, ale tady je třeba říci, že ta časová linie je prostě jasně popsána. A subjektivně o tom může každý soudit své, ale je to vcelku jednoduché. Prostě v roce 2007 se připravovaly příslušné výzvy na středočeském ROPu, radě operačních programů. Následovalo tedy, a to je fakt také zcela jasný, vyvedení příslušné firmy, farmy, z holdingu a pak následovalo čerpání dotace na základě žádosti atd. V roce 2013 se firma vrátila do holdingu, v poměrně krátké době, jak se říká do roka a do dne, byla podána některá trestní oznámení, na která musela policie reagovat. A reagovala tím, že začátkem ledna zahájila první úkony v trestním řízení. Čili ta časová osa je samozřejmě relevantní. Jestli by dřívější či pozdější termín byl pro někoho výhodnější, nebo méně výhodný, to je samozřejmě věc spekulativní, ale myslím si, že orgány, když mají podněty, musí prostě jednat. A v které části přejde řízení do té či oné fáze, o tom zase rozhodují příslušné orgány, a teď je to samozřejmě i na nás ve smyslu tedy imunitního režimu.

Pokud jde o - možná by si někdo vzpomněl, že jsme tuto kauzu už tady měli na jedné schůzi Sněmovny. Tady bych rád podtrhl, že ona mimořádná schůze v březnu loňského roku vycházela z informací o vyšetřování evropskými orgány, čili tedy agenturou OLAF. Ta schůze byla přerušena do zveřejnění výsledku jejich činnosti, ale to je samostatný proces. S OLAFem pochopitelně česká policie má informační součinnost, ale jsou to prostě samostatná řízení, která na věc policie a imunitního režimu by neměla mít žádný vliv.

Závěrem podtrhnu jenom jednu věc. Měli bychom v diskusi možná si velice dobře ujasnit, jaký smysl politická imunita má. Ta nemá za cíl se vyhýbat trestnímu řízení. Má za cíl předejít tomu, aby Sněmovna byla zablokována, aby poslancům bylo bráněno vykonávat mandát, aby byli tímto způsobem šikanováni za svou politickou činnost. Pokud to není v souvislosti s jejich mandátem, pokud to nebrání pokračování Sněmovny, a řekněme si upřímně, pár týdnů do voleb už Sněmovna těžko může být nějakým zásadnějším způsobem v těchto případech zablokována, tak je otázkou, čemu tedy přesně by ono imunitní řízení mělo sloužit. Prostě my poslanci, byť jsme vybaveni určitou imunitou, tak nejsme nadlidi, kteří by se měli vyhýbat trestnímu stíhání. Když se dá průchod právu, tak pochopitelně je to i šance na očištění, relevantní očištění, očištění, které má vysokou míru důvěryhodnosti v právním státě. Čili veřejnost by neměla mít dojem, že když někomu stoupá vliv, tak mu stoupá také i beztrestnost.

To je z mé strany v tuto chvíli všechno. Pochopitelně v podrobné rozpravě připomeneme explicitní usnesení, které bude hlasováno samostatně v obou případech, obou pánech, ale v obou případech je shodné. To znamená, mandátový a imunitní výbor se shodl na tom, že je pro vydání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím druhého zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Huml.

 

Poslanec Stanislav Huml: Krásný dobrý den. Po kolegovi Dolejšovi už téměř není co dodat. Já se ztotožňuji zejména s tím závěrem, který se týkal imunity a její zbytečnosti, protože ona imunita sama dostává chudáky poslance, kteří jsou tomu vystaveni, do nekonformního postavení, protože když na ně vybafnou novináři, tak oni nevědí, z čeho jsou obviněni, někteří. A kdyby imunita nebyla - někteří to vědí, ale kdyby imunita nebyla, tak v podstatě by opravdu fungovala zásada presumpce neviny, tiše by bylo sděleno obvinění a ve finále potom bychom o tom mohli mluvit na veřejnosti, až když bude rozhodnuto u soudu, což je správně, protože tak by to mělo být.

Já jsem se při té své zpravodajské činnosti zaměřil zejména na chronologii, aby bylo jasno, jestli tedy došlo k načasování, nebo ne. Tak policie dostala podnět v prosinci 2015, až úplně ke konci roku. Úkony byly zahájeny v lednu 2016 a ten spis má k dnešnímu dni zhruba 3 500 stran. To hovoří o tom, jaký rozsah práce byl za tu dobu učiněn. Jsou tam výslechy, doklady z bank, to je přesně to, o čem už mluvil Jiří, z katastru výpisy, a mnoho dalších institucí kvůli tomu muselo být osloveno, aby ten spis měl nějakou relevantní vypovídající hodnotu. Pokud došlo k průtahům, tak že to způsobila spíše činnost těch prověřovaných osob, o tom svědčí zpráva dohledové prověrky z vrchního státního zastupitelství, kterou jsme dostali k dispozici a která dokládá to, že když se mělo vydat účetnictví nástupce Čapího hnízda, a. s., což je společnost IMOBA, tak došlo k obstrukcím, stejně tak jako když policie vyžadovala doklady o převodu akcií.***
Přihlásit/registrovat se do ISP